Skoči na vsebino

PODJETNOST V IZOBRAŽEVANJU

V februarju 2017 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo prvijavni razpis  s področja razvoja podjetnosti v izobraževanju v razvojni perspektivi 2014-2020 in sicer razpis z naslovom »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«. Ukrep za srednje šole in univerze je v pripravi.

 

Na ministrstvu z ukrepi spodbujamo razvoj kompetence podjetnosti, ki jo želimo transverzalno umestiti v celotno vertikalo izobraževanja in z njo opolnomočiti šolajoče z znanjem in spretnostmi, ki jih bodo znali uporabiti po končanem šolanju. S spodbujanjem kompetence podjetnosti bomo odprli izobraževanje in omogočili prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. Z načrtovanimi razvojnimi ukrepi želimo zagotoviti praktične izkušnje šolajočim, naučiti jih, kako pridobljeno znanje uporabiti izven izobraževalnega sistema, kako delovati proaktivno in samoiniciativno, kako v inovativnem okolju ter kako izbrati in voditi svojo karierno pot.


Ministrstvo sodeluje in se usklajuje z drugimi resorji, agencijo SPIRIT, Gospodarsko zbornico Slovenije pri pripravi različnih ukrepov za spodbujanje inovativnih praks sodelovanja z pomembnimi deležniki v družbi. Naš cilj je odpreti šole v povezovanju z pomembnimi institucijami v okolju. Tako bomo mladim zagotovili celovito opolnomočenje s kompetencami, s katerimi bodo s svojim znanjem konkurenčni na trgu tako doma kot v svetu.


Podjetnost je ključna kompetenca

Evropski referenčni okvir za ključne kompetence za vseživljenjsko učenje med 8 ključnih kompetenc umešča tudi kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti.


Samoiniciativnost in podjetnost opredeljuje kot »sposobnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli. Vključuje ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev. Ta sposobnost je v pomoč posameznikom, ne le v njihovem vsakdanjem življenju in v družbi, ampak tudi na delovnem mestu pri razumevanju ozadja njihovega dela in izkoriščanju priložnosti, je pa tudi podlaga za bolj posebne spretnosti in znanje, ki ga potrebujejo tisti, ki ustanavljajo socialne ali gospodarske dejavnosti ali k temu prispevajo. To bi moralo vključevati zavest o etičnih vrednotah in spodbujati dobro upravljanje.«

 

Kompetenco podjetnosti jasno ločujemo pojma podjetništvo. Podjetnost razumemo kot naravnanost  človeka, podjetništvo pa kot poklic. Razvoj podjetnosti je koristen za posameznika in bogati njegovo življenje, zato sedma kompetenca, imenovana samoiniciativnost in podjetnost, poudarja razvoj podjetnosti oziroma »sposobnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli« in ne podjetništva.


In eden od ciljev izobraževanja

Tudi v Zakonu o osnovni šoli je med cilji izobraževanja v 2. členu navedeno razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca. Učni načrti različnih predmetov v osnovni in srednji šoli med učnimi izidi navajajo znanja, spretnosti in naravnanosti s področja podjetnosti, saj je poleg osnovnih spretnosti, kot so branje, pisanje in računanje, je za podjetnost potrebno postopno razvijanje in pridobivanje cele vrste spretnosti, znanj in naravnanosti že v mladosti. Mednje spadajo ustvarjalnost in samoiniciativnost, reševanje problemov in kritično mišljenje, sprejemanje odločitev in prevzemanje tveganj, prilagodljivost in vztrajnost, samodisciplina in čut odgovornosti, vodenje in skupinsko delo, načrtovalne in organizacijske sposobnosti, razumevanje družbenega, ekonomskega in kulturnega konteksta, jezikovne spretnosti itd.

 

Potrebni so novi pristop in modeli
Učenje teh spretnosti ni enostavno in včasih zahteva tudi drugačen pristop od obstoječih modelov klasičnega poučevanja. Zato v razvojnih projektih s področja podjetnosti poskušamo ustvarjati priložnosti in modele s pomočjo katerih postavljamo področje podjetnosti v ospredje in razvijamo kompetenco podjetnosti razviti najprej pri učiteljih, ravnateljih in ostalih strokovnih delavcih, nato pa opolnomočiti vse šolajoče s to kompetenco. V njih mlade soočamo s situacijami, ki nimajo jasnih enoznačnih odgovorov, in jih, tako kot tudi njihove učitelje in mentorje, spodbujamo k nenehnemu učenju s preizkušanjem rešitev v realnih situacijah. Ob tem posebno pozornost namenjamo preizkušanju ustvarjalnih in inovativnih rešitev v realnem družbenogospodarskem okolju. Pri tem gre za realizacijo projektov in idej učencev in dijakov, ki niso nujno naravnane v ustvarjanje finančnega profita temveč imajo lahko tudi pozitivne družbene učinke. S tovrstnim učnim procesom omogočamo mladim pridobivanje izkušenj z interakcijo z zunanjim, pogosto nepredvidljivim in hitro spreminjajočim se svetom. Vsebine šolskega učenja, za katere ugotavljamo da so pogosto ločene od dejanskega življenja,  tako povežemo z okoljem in s tem izobraževanje umeščamo in osmišljamo. Za potrebe pridobivanja praktičnih izkušenj in približevanju izobraževanja trgu dela vzpodbujamo bolj odprto in prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem.

 


Pretekli in tekoči projekti

V obdobju finančne perspektive 2007-2013 je MIZŠ razvoj kompetence podjetnosti v izobraževanju spodbujal z različnimi projekti, ki so ne samo omogočali praktične izkušnje dijakom, ampak tudi spodbudili prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem, predvsem trgom dela in še več, spreminjali kulturo poučevanja učiteljev z inovativnimi praksi in didaktičnimi gradivi in pristopi.

 

V projektu Vrata odpiram sam  smo povezali dijake, učitelje in podjetnike, ki so skupaj realizirali ideje v uspešne poslovne zgodbe. V okviru 4 maturitetnega programa so tako nadgradili način poučevanja in spremenili šolski svet v realnega. Cilj ni bila samo ideja na papirju, ampak praktična izvedba, realizacija produkta na trgu. Vključene dijake smo opolnomočili s kompetencami podjetnosti. S projektom smo spreminjali tudi mnenje podjetnikov o šolskem prostoru, aj so bili presenečeni nad motivacijo učiteljev in učinkom medsebojnega povezovanja. Prav tako smo opolnomočili z inovativnimi praksami ne samo učitelje, ampak celotne šole.

 

Ministrstvo tudi sodeluje v mednarodnem projektu Izzivi podjetnosti (Youth Start) za mlade s Portugalsko, Avstrijo, Luksemburgom in Dansko v največjem projektu spodbujanje podjetnosti za mlade v Evropi. Vključili smo 21 osnovnih šol in 19 srednjih šol, skupaj več kot 170 učiteljev in 2000 učencev in dijakov. Z izborom osnovnih šol in predvsem splošnih in strokovnih gimnazij je Slovenija referenčna država v projektu in Evropski komisiji, saj je dolgoročni cilj transverzalna umestitev kompetence podjetnosti v šolski prostor. Po prvem letu implementacije in evalvacije so se naši učitelji izkazali kot visoko motivirani, spremenili so način poučevanja, učence pa opolnomočili s kompetencami, ki jim bodo olajšala vstop na trg. Razvili smo model podjetnosti, ki učitelje in ravnatelje usposobi z novimi, inovativnimi, modernimi načini poučevanja in vključevanja učencev in dijakov v sam šolski proces. Sam model predvsem spodbuja samoiniciativnost v inovativnih, kreativnih procesih vseh vključenih v šolski sistem na ravni osnovne šole in srednje šole ter jih vzpodbudi, da ideje, izzive realizirajo v praksi, z realnimi akterji v okolju.

 

 


Uporabne povezave

 


Kontaktna oseba za področje:
maja.krusic-sega(at)gov.si


Tel: 01/478 5452

 

Stran je bila posodobljena 3. 2. 2017