Skoči na vsebino

IKT V IZOBRAŽEVANJU


Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020


Kolegij ministrice je v januarju 2016 potrdilStrateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske vzgojno-izobraževalne zavode do leta 2020 (.pdf), smernice je pripravil Programski svet za informatizacijo izobraževanja.


V dokumentu so opredeljeni skupna vizija, cilji in načela na področju nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020. Z njim želimo zagotoviti večjo sinergijo pri pripravi in izvajanju ukrepov za uresničevanje skupne vizije in ciljev ter krepitev domačih in mednarodnih partnerstev.

 

Vizija  nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske vzgojno-izobraževalne zavode je zagotoviti posameznikom možnost izobraževanja v odprtem, ustvarjalnem in trajnostno vzdržnem učnem okolju, podprtem z inovativno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, kar bo na učinkovit in kakovosten način omogočilo pridobitev znanja in spretnosti, ključnih kompetenc  in spretnosti 21. stoletja, potrebnih za uspešno vključevanje v družbo. S tem bo zagotovljen tudi dvig konkurenčnosti znanja in kompetenc naših učencev, dijakov in študentov, da bodo lahko prispevali k inovativnosti in konkurenčnosti domačega trga in bodo bolj opolnomočeni za uspešen vstop na trg dela (vključno z EU) ter za aktivno participacijo v družbi.

 

Za doseganje vizije bomo pri umeščanju IKT v izobraževanje spodbujali razvoj:

  •  didaktike in e-gradiv,
  •  izgradnje platforme in spodbujanja sodelovanja,
  •  krepitve e-kompetenc pri učečih se in učiteljih,
  •  informatizacije ustanov, 
  •  razvoja e-izobraževanja v visokem šolstvu in izobraževanju odraslih,

 

kakovost izvajanja strategije pa spremljali z rednim merjenjem in evalvacijami doseženega stanja, z analizami kazalnikov (vključno s kazalniki iz strateških smernic) ter s primerjalnimi analizami RS in EU.

 

Strateške usmeritve, sprejete v letu 2016, izhajajo iz mednarodnih in nacionalnih dokumentov in pobud, dosedanjega razvoja področja in dosežkov in spoznanj projektov uvajanja IKT v sistemu vzgoje in izobraževanja.

 

Urad za razvoj izobraževnja pri svojem delu na razvojnem področju uvajanja IKT v izobraževanje še posebej intenzivno sodeluje z direktoratom za investicije na MIZŠ.

 

 

Poročilo strokovne delovne skupine RINOS

Strokovna skupina RINOS je 29. maja 2018 ministrici za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maji Makovec Brenčič, javno izročila Poročilo z naslovom Snovalci digitalne prihodnosti ali le uporabniki? Skupino za  analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in  srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah je ministrica imenovala v letu 2016.

 

Poročilo obsega analizo stanja v Sloveniji in 16 državah po svetu, opis računalniškega mišljenja ter priporočil pri izdelavi kurikuluma računalništva in informatike v OŠ in SŠ.

 

Vključuje tudi predloge za nadgradnjo in spremembe obstoječega stanja v izobraževanju, in sicer na štirih področjih:

  1. Učni načrti: Uvesti temeljne vsebine RIN (računalništva in informatike) v kurikul vrtcev ter učne načrte osnovne in srednjih šol ter pri tem razvijati zavedanje vzajemnega vpliva med tehnologijo in družbo.
  2. Preverjanje: Zagotoviti celovito preverjanje opismenjevanja in uporabe tehnologij v okviru vseh predmetov skladno z obstoječimi učnimi načrti.
  3. Strokovni delavci: Postaviti učinkovit sistem za kakovostno izobraževanje in nadaljnje strokovno usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev na področju RIN.
  4. Deležniki: Vzpostaviti sistem odprtega izobraževanja, ki omogoča vključevanje deležnikov v oblikovanje vizije ter zagotavljanje in spremljanje kakovosti poučevanja RIN.

Poročilo je pomembno strokovno gradivo za nadaljnji razvoj področja v Sloveniji, z njim se bodo seznanili in ga na svojih sejah obravnavali tudi strokovni sveti na področju izobraževanja.

 

Posnetek javne predaje poročila

Predstavitev z javne predaje poročila (ppt)

 

 

Razvojni projekti, dejavnosti in pobude

 

Pod okriljem akcije programa Erasmus+, ki je namenjena primerjalnemu preizkušanju novih politik (policy experimentation) v evropskem okolju, je MIZŠ aktivni partner v dveh tekočih projektih, ki se osredotočata na rabo IKT v izobraževanju.


1. ATS2020 (2015 – 2018)
2. Mentep (2016 – 2018)


V okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje je Zavod RS za šolstvo po pooblastilu MIZŠ izvedel projekta
1.EUfolio (2013 – 2015), slovenska spletna stran, mednarodna spletna stran
2. Creative Classrooms (2013 – 2015)

 

V letu 2012 je kot pubuda različnih deležnikov, med njimi tudi MIZŠ, zaživela pobuda Odpiramo Slovenijo, ki jo koordinira Institut Jožefa Stefana.

 

V letu 2015  je MIZŠ ustanovilo forum državnih sekretarjev Odprta učna okolja.

 

Na področju razvoja rabe IKT v izobraževanju MIZŠ kot upravičenec v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 izvaja Projekt Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih.


 V obdobju finančne perspektive 2007-2013 so na področju uvajanja IKT v izobraževanje potekali naslednji projekti:
1. E-šolstvo (2009 – 2013),
2. E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah (2012 – 2013), 
3. izdelava multimedijskih in interaktivnih e-gradiv (2006 – 2010),
4. prvi štirje pilotni e-učbeniki in Izhodišča in priporočila za e-učbenike (2011),
5. E-učbeniki s poudarkom na naravoslovnih predmetih (2011 – 2014),
6. nadaljnji razvoj in implementacija Slovenskega izobraževalnega omrežja (2007 - 2015),
7. Pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja (2011 – 2014), 
8. Infrastrukturni in tehnološki potencial za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v sistem vzgoje in izobraževanja (2013 – 2015),
9. projekt E-šolska torba (2011 – 2015),
11. IR optika (2013-2015)

 

Vključevanje v širši evropski in globalni prostor

 

Predstavniki MIZŠ so aktivno sodelovali  v delovnih skupinah Evropske komisije v okviru strateškega okvira za sodelovanje na poročju izobraževanja in usposabljanja Izobraževanje in usposabljanje 2010 in 2020 (Education and Training 2020)
1. delovna skupina »Digital skills and competences« (2016 – 2018)
2. delovni skupini »Digital and on-line learning« in »Transversal skills« (2013 – 2015)
3. delovna skupina »ICT in education« (2011 -2013)

 

Razvojno področje uvajanja IKT v izobraževanje se umešča tudi v globalni mednarodni prostor in v veliki meri ga informirajosmernice, pobude in dokumentii, ki so nastali v EU, UNESCU in OECD
• Odpiranje izobraževanja (Opening up education), 
• Okvir razvoja digitalnih kompetenc v Evropi (DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe,  2013),
• Ponovni razmislek o izobraževanju  (.pdf)(Rethinkig education,  2012),
• Evropska digitalna agenda (Digital agenda for Europe),  Velika koalicija za digitalna delovna mesta (Grand Coalition for digital jobs), 
• Resolucija Open Educational Resources Unesco
• Spodbujanje rasti in delovnih mest – program za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov (Supporting growth and jobs - an agenda for the modernisation of Europe's higher education systems,  2011),
 Resolucija Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih (Council Resolution on a renewed European agenda for adult learning), 
• Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju 2020
• Memorandum o vseživljenjskem učenju (2000)   ter
• Skupno poročilo Sveta in Komisije za leto 2015 o izvajanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju 2020 – Nove prednostne naloge za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (Svet EU in Evropska komisija, 15. 12. 2015). 

 

Pomembni nacionalni dokumenti, usmeritve in pobude v Sloveniji

 
Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020(.pdf) (en, doc)

 

Pobuda Instituta »Jožef Stefan« Odpiramo Slovenijo (Opening up Slovenia, 2014),

 

Akcijski načrt nadaljnje informatizacije šolstva do leta 2010 (2006),    

 

Akcijski načrt SIO (2007), Nacionalna strategija e-izobraževanja do leta 2010

 

Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020

 

Digitalna koalicija za digitalna delovna mesta – sklep vlade (2014). Vsebina dokumenta je nastajala usklajeno z Operativnim programom za črpanje sredstev EU  2014-2020 in sledi pričakovanim razvojnim dejavnostim programov Erasmus+ (program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa) ter Obzorje 2020 (Okvirni program EU za raziskave in inovacije v obdobju 2014-2020; Horizon 2020). 

 

 


Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske vzgojno-izobraževalne zavode do leta 2020 v angleškem jeziku>> Strategic guidelines for further implementation of ICT in the Slovenian education until 2020 (en, .pdf)

 

 

Kontaktna oseba za področje: borut.campelj(at)gov.si


Stran je bila posodobljena 3. maja 2017.