Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKTI ESS (UPRAVIČENEC MIZŠ)

 

Na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja potekata v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 naslednja projekta, pri katerih je MIZŠ upravičenec.

 

1. Projekt Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih

 

Namen projekta je prispevati k celovitemu razvoju in implementaciji informatizacije vzgojno-izobraževalnega procesa v vzgojno-izobraževalnih organizacijah in na MIZŠ. Potekal bo razvoj, nadgradnja in implementacija sodobnih aplikativnih rešitev v smeri razbremenitve pedagoških in vodstvenih delavcev na področju administrativnega vodenja in upravljanja šol, ki zaradi neobstoječih enovitih baz podatkov in različnih decentraliziranih pristopov, veliko časa porabijo za administrativno delo, pripravo najrazličnejših analiz, ročnega organiziranja aktivnosti, odprave administrativnih napak ipd.
Projekt bo odpravil tehnične prepreke in zagotovil možnosti učinkovitega uvajanja prožnih oblik učenja in poučevanja ob podpori informacijsko komunikacijske tehnologije. Potekala bo nadgradnja na vseh treh ravneh izobraževalnega sistema:  raven ministrstva, raven šole in raven učitelja.

 

Cilji projekta so:

 • vzpostavitev enotne baze podatkov zaposlenih in šolajočih se,
 • zagotovitev paketa e-storitev vezanih na učenca/dijaka,
 • zagotovitev paketa e-storitev vezanih na VIZ,
 • priprava strokovnih podlag za spremembo zakonodaje, ki omogoča načrtovano upravljanje z osebnimi podatki v pedagoškem in administrativnem delu šolskega prostora,
 • promocija razvitih e-storitev in že obstoječih e-vsebin preko enotnega inovativnega podpornega okolja za učinkovito uvajanje prožnih oblik učenja in poučevanja.

 

Operacija se izvaja v obdobju od 1. 6. 2016 do 30. 11. 2022 v okviru prednostne osi 10. Znanje, spretnosti  in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, ter specifičnega cilja 10.1.3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna vrednost projekta znaša 2.330.000,00 €, prispevek Evropske unije 80 % in pripadajoča slovenska udeležba 20 %.
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

2. Projekt Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij

 

Pomen mednarodnih raziskav, mednarodno primerjalnih podatkov in medkulturne izmenjave držav, ko gre za vprašanje vrednotenja kakovosti in pravičnosti vzgojno-izobraževalnega sistema in načrtovanja izboljšav, je v stalnem vzponu. Sodelovanje v mednarodnih raziskavah na področju izobraževanja je, podobno kot v drugih državah, tudi za Slovenijo še posebno pomembno zaradi ugotavljanja, spremljanja in vrednotenja razlik v dosežkih med različnimi skupinami otrok, učencev, odraslih idr. (npr. Romi, migranti, učenci z učnimi težavami, otroci in mladostniki s posebnimi potrebami idr.) s ciljem zagotavljanja večje stopnje kakovosti in pravičnosti šolskega sistema. V zadnjih desetletjih se je izvajanje mednarodnih  raziskav uveljavilo med drugim tudi zaradi pojava globalizacije in zahtev po zagotavljanju trajnostnega razvoja na mednarodni in nacionalnih ravneh.
Osnovni cilj ukrepa je izvedba načrtovanih mednarodnih raziskav in študij na področju vzgoje in izobraževanje za obdobje 2016 - 2020 z vzporedno vzpostavitvijo mehanizma sistematičnega vpenjanja metodologij in rezultatov mednarodnih raziskav v celovitejši nacionalni okvir ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja z namenom:

 • evalvacije sistema po skupnih mednarodnih kazalnikih na področju učenja in poučevanja (dosežki učencev, kompetence in profesionalni razvoj učiteljev, družbena klima); primerjalno z drugimi državami in v času (ugotavljanje trenda);
 • sprotno preverjanje doseganja nacionalnih ciljev uspešnosti države v primerjavi z drugimi relevantnimi državami;
 • vzdrževanje in ažuriranje mednarodno dogovorjenih kazalnikov napredka izobraževalnih sistemov (npr. znotraj strateškega okvira ET 2020); 
 • podpore pri spremljanju in vrednotenju dviga kompetenc in ravni pismenosti znotraj inovativnih razvojnih projektov Operativnega programa 2014 - 2020 (10. prednostna os, 3. specifični cilj); 
 • sodelovanja pri pripravi sumarnega nacionalnega poročila o kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema; 
 • sodelovanja pri razvoju sistema kazalnikov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema; 
 •  načrtnega izboljšanja diseminacije in uporabe dobljenih raziskovalnih podatkov pri uveljavljanju »na podatkih temelječe politike« in »na podatkih temelječe prakse«.

Operacija se izvaja v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020 v okviru prednostne osi 10. Znanje, spretnosti  in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, ter specifičnega cilja 10.1.3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna vrednost projekta znaša 2.000.000,00 €, prispevek Evropske unije 80 % in pripadajoča slovenska udeležba 20 %.
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si