Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA

SEKTOR ZA RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA

 

Masarykova 16
1000 Ljubljana

tel.: + 386 1 400 53 00
 

 

 

Aleš Ojsteršek, vodja sektorja
e-pošta: Ales.Ojstersek(at)gov.si

 

Sektor za razvoj izobraževanja opravlja naloge, ki so povezane z delom vladnih strokovnih svetov za izobraževanje, s sodelovanjem v evropskem informacijskem omrežju Eurydice, z evalvacijo šolskega sistema, z vodenjem projektov kohezijske politike Evropske unije ter s pripravo podlag za razvojno-raziskovalno delo za področja predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva, višjega strokovnega šolstva, izobraževanja odraslih, glasbenega šolstva ter izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, tako da:

 • opravlja strokovna, administrativna in tehnična dela za Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih ter Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje;
 • opravlja naloge na podlagi Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela in Navodila o vodenju postopkov priprave, posredovanju v sprejem in objave javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov;
 • koordinira aktivnosti za evalvacijo programov na področju vzgoje in izobraževanja ter opravlja strokovna in administrativna dela za Svet za kakovost in evalvacije;
 • izdaja usmeritve za priprave letnih delovnih načrtov javnih zavodov, opredeljenih v 28. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (RIC, ZRSŠ, CPI, ACS, CŠOD, CMEPIUS), ter Pedagoškega inštituta ter Šolskega muzeja in spremlja izvajanje sprejetih letnih delovnih načrtov;
 • izvaja in koordinira naloge nacionalne enote omrežja Eurydice ter spremlja in analizira področje vzgoje in izobraževanja držav, vključenih v mrežo Eurydice;
 • pripravlja strokovne podlage za odločanje, načrtuje in izvaja aktivnosti na posamičnih področjih izobraževalne politike ter koordinira delo različnih skupin, ki jih za razvoj izobraževanja imenujeta minister ali vlada;
 • načrtuje in izvaja postopke za izbor strokovnih ter razvojno-raziskovalnih nalog na področju izobraževanja;
 • sodeluje pri pripravi nacionalnih programov in akcijskih načrtov, ki jih pripravljajo druga ministrstva za področje vzgoje in izobraževanja;
 • koordinira sodelovanje s Statističnim uradom Republike Slovenije in drugimi službami pri oblikovanju razvojnih usmeritev za področje vzgoje in izobraževanja;
 • pripravlja in koordinira poročila o sistemu vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji za potrebe države, EU, OECD in drugih mednarodnih organizacij in teles;
 • koordinira in spremlja mednarodne raziskave, ki so podlaga za načrtovanje izobraževalne politike;
 • sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za črpanje sredstev iz evropske kohezijske politike ter v sodelovanju s Službo za izvajanje kohezijske politike načrtuje in izvaja postopke ter spremlja razvojne programe in projekte;
 • izvaja postopke v zvezi s sofinanciranjem strokovne periodike;
 • opravlja naloge v zvezi s statusom društev v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja;
 • izvaja postopke v zvezi z delovanjem učbeniških skladov in nabave učbenikov za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanja;
 • vodi aktivnosti na področju jezikovne politike v okviru sistema vzgoje in izobraževanja;
 • vodi aktivnosti na področju dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti;
 • usklajuje delo na področju skrbi za Slovence v zamejstvu (nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev, ekskurzije, tekmovanja itd.);
 • organizira dopolnilni pouk slovenščine v tujini (skrb za mrežo učiteljev, zagotavljanje prostorov za pouk, priprava meril za izvajanje pouka);
 • izdaja strokovne publikacije in daje informacije javnega značaja za področje svojega dela.

 

 

 

Stran je bila posodobljena 14. avgusta 2019.