Skoči na vsebino

SEKTOR ZA RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA

SEKTOR ZA RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA

 

Masarykova 16
1000 Ljubljana

tel.: + 386 1 400 53 00
 

 

 

Aleš Ojsteršek, vodja sektorja
e-pošta: Ales.Ojstersek(at)gov.si

 

Sektor za razvoj izobraževanja opravlja naloge, ki so povezane z delom vladnih strokovnih svetov za izobraževanje, s sodelovanjem v evropskem informacijskem omrežju Eurydice, z evalvacijo šolskega sistema, z vodenjem projektov kohezijske politike Evropske unije ter s pripravo podlag za razvojno-raziskovalno delo za področja predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva, višjega strokovnega šolstva, izobraževanja odraslih, glasbenega šolstva ter izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, tako da:

 • opravlja strokovna, administrativna in tehnična dela za Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih ter Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje;
 • opravlja naloge na podlagi Pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela in Navodila o vodenju postopkov priprave, posredovanju v sprejem in objave javno veljavnih izobraževalnih in vzgojnih programov;
 • koordinira aktivnosti za evalvacijo programov na področju vzgoje in izobraževanja ter opravlja strokovna in administrativna dela za Svet za kakovost in evalvacije;
 • izdaja usmeritve za priprave letnih delovnih načrtov javnih zavodov, opredeljenih v 28. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (RIC, ZRSŠ, CPI, ACS, CŠOD, CMEPIUS), ter Pedagoškega inštituta ter Šolskega muzeja in spremlja izvajanje sprejetih letnih delovnih načrtov;
 • izvaja in koordinira naloge nacionalne enote omrežja Eurydice ter spremlja in analizira področje vzgoje in izobraževanja držav, vključenih v mrežo Eurydice;
 • pripravlja strokovne podlage za odločanje, načrtuje in izvaja aktivnosti na posamičnih področjih izobraževalne politike ter koordinira delo različnih skupin, ki jih za razvoj izobraževanja imenujeta minister ali vlada;
 • načrtuje in izvaja postopke za izbor strokovnih ter razvojno-raziskovalnih nalog na področju izobraževanja;
 • sodeluje pri pripravi nacionalnih programov in akcijskih načrtov, ki jih pripravljajo druga ministrstva za področje vzgoje in izobraževanja;
 • koordinira sodelovanje s Statističnim uradom Republike Slovenije in drugimi službami pri oblikovanju razvojnih usmeritev za področje vzgoje in izobraževanja;
 • pripravlja in koordinira poročila o sistemu vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji za potrebe države, EU, OECD in drugih mednarodnih organizacij in teles;
 • koordinira in spremlja mednarodne raziskave, ki so podlaga za načrtovanje izobraževalne politike;
 • sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za črpanje sredstev iz evropske kohezijske politike ter v sodelovanju s Službo za izvajanje kohezijske politike načrtuje in izvaja postopke ter spremlja razvojne programe in projekte;
 • izvaja postopke v zvezi s sofinanciranjem strokovne periodike;
 • opravlja naloge v zvezi s statusom društev v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja;
 • izvaja postopke v zvezi z delovanjem učbeniških skladov in nabave učbenikov za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanja;
 • vodi aktivnosti na področju jezikovne politike v okviru sistema vzgoje in izobraževanja;
 • vodi aktivnosti na področju dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti;
 • usklajuje delo na področju skrbi za Slovence v zamejstvu (nadaljnje izobraževanje in usposabljanje učiteljev, ekskurzije, tekmovanja itd.);
 • organizira dopolnilni pouk slovenščine v tujini (skrb za mrežo učiteljev, zagotavljanje prostorov za pouk, priprava meril za izvajanje pouka);
 • izdaja strokovne publikacije in daje informacije javnega značaja za področje svojega dela.

 

 

 

Stran je bila posodobljena 24. junija 2019.