Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO


Masarykova 16
1000 Ljubljana


Dr. Erna Štefe, vodja službe
telefon: (01) 400 57 26
e-pošta: erna.stefe(at)gov.si

 

Služba za notranjo revizijo je organizirana za izvajanje dejavnosti notranjega revidiranja za ministrstvo in organe v njegovi sestavi. Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, namenjena povečevanju koristi in izboljševanju delovanja  ministrstva.

 

Kot samostojna organizacijska enota, neposredno podrejena ministru, Služba za notranjo revizijo pomaga uresničevati cilje ministrstva s spodbujanjem premišljenega in urejenega načina vrednotenja ter izboljševanja uspešnosti postopkov upravljanja, ravnanja s tveganji ter njihovega obvladovanja.

 

Poglavitna naloga Službe za notranjo revizijo je izvajanje notranjih revizij in dajanje zagotovil o uspešnosti in učinkovitosti notranjega kontrolnega sistema ministrstva, predvsem z vidika:
- jasne določitve in spremljanja doseganja ciljev;
- ugotavljanja, ocenjevanja in obvladovanja tveganj pri doseganju ciljev;
- smotrne uporabe virov;
- spoštovanja sprejetih usmeritev, postopkov, predpisov;
- varovanja premoženja in interesov pred izgubami;
- obdelave, vodenja in shranjevanja zanesljivih računovodskih in drugih podatkov ter točnega in preglednega poročanja.

 

O izvedeni notranji reviziji je izdano revizijsko poročilo. V njem Služba za notranjo revizijo navede ugotovitve in poda priporočila za izboljšave, ki bodo, če bodo izvedena, pripomogla k izboljšanju notranjega kontrolnega sistema in delovanja ministrstva.

 

Poleg izvajanja notranjih revizij Služba za notranjo revizijo ministrstvu tudi svetuje, predvsem na področjih upravljanja, tveganj ter notranjih kontrol.

 

Služba za notranjo revizijo vsako leto pripravi revizijsko oceno tveganj, katere namen je preko različnih dejavnikov oceniti tveganost posameznih področij oziroma organizacijskih enot ministrstva. Revizijska ocena tveganj je podlaga za pripravo dolgoročnega in letnega načrta dela Službe za notranjo revizijo, ki ju potrdi minister.

 

Ostale naloge Službe za notranjo revizijo so še:
- spremljanje izvajanja priporočil za izboljšave,
- zagotavljanje kakovosti dela službe,
- spremljanje dela zunanjih nadzornih institucij,
- sodelovanje z zunanjimi nadzorniki,
- priprava letnega poročila o delu.