Skoči na vsebino

ZA UPRAVIČENCE

Z namenom  zagotavljanja preglednosti porabe sredstev evropske kohezijske politike in posameznega sklada bodo na spletnih straneh MIZŠ in OU objavljeni seznami upravičencev. Ob omenjenih seznamih bo navedeno, da sprejetje financiranja pomeni sprejem dejstva, da bodo upravičenci vključeni v seznam upravičencev.  Skladno s 115. členom Uredbe 1303/2013 seznam obsega:

 1. ime/naziv upravičenca (le pravne osebe, brez imen fizičnih oseb),
 2. naziv operacije,
 3. povzetek operacije,
 4. datum začetka operacije,
 5. datum zaključka operacije (predvideni datum za fizično dokončanje ali celotno izvedbo operacije),
 6. skupni upravičeni izdatki, dodeljeni operaciji,
 7. stopnja sofinanciranja Unije po prednostnih oseh,
 8. poštna številka operacije ali drug ustrezen indikator lokacije,
 9. država
 10. ime kategorije ukrepa po nomenklaturi, ki jo je izdala EK,
 11. datum zadnje posodobitve seznama operacij,

Uredba 1303/2013 v drugem odstavku  115. člena  države članice ali organe upravljanja za namene zagotovitve preglednosti pri podpori iz skladov zagotovitev, da vodijo e - seznam operacij po operativnih programih in skladih v obliki preglednic, ki omogočajo razvrščanje, iskanje, izpis in primerjanje podatkov ter njihovo enostavno objavo na spletu. Seznam se posodobi vsakih 6 mesecev.