Skoči na vsebino

MIZŠ IN KOHEZIJSKA POLITIKA

Vključenost MIZŠ v kohezijsko politiko

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v okviru predhodnega postopka načrtovalo operacije v okviru naslednjih prednostnih osi in prednostnih naložb:

 • Prednostna os 1:  Znanost in raziskave
  • prednostna naložba 1.1: Izboljšana infrastruktura za RR
  • prednostna naložba 1.2: Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave
 • Prednostna os 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in/ter pametna omrežja
  • prednostna naložba 4.1: podpora energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
 • Prednostna os 8: Zaposlovanje
  • prednostna naložba 8.2: Vključevanje mladih na trg dela
 • Prednostna os 9: Socialna vključenost
  • prednostna naložba 9.1: Aktivno vključevanje
  • prednostna naložba 9.2: Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev
 • Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje
  • prednostne naložbe 10.1: Vseživljenjsko učenje
  • prednostne naložbe 10.2:  Poklicno izobraževanje in usposabljanje
  • prednostne naložbe 10.3:  Izobraževalna infrastruktura

Izvajanje kohezijske politike

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) skladno z Uredbo o porabi sredstev skupaj s posredniškimi organi pripravi in sprejme Izvedbeni načrt operativnega programa (INOP), ki predstavlja vsebinsko in finančno razdelitev operativnega programa. Določa način doseganja specifičnih ciljev operativnega programa z že zelo konkretnimi ukrepi in je hkrati tudi podlaga za pripravo državnega proračuna. Izvedbeni načrt se sprejme za programsko obdobje 2014–2020 in se dopolnjuje oziroma spreminja najmanj pred vsakokratnim sprejetjem ali spremembo državnega proračuna oziroma ob vsakokratnem rebalansu proračuna.  INOP predstavlja samo pravico porabe v okviru državnega proračuna in ne podporo konkretni operaciji. Podpora je sicer določena v okviru postopkov za odločanje o podpori posameznim operacijam in je predstavljena v nadaljevanju.

 

Proces načrtovanja in odločanja o INOP

Proces odločanja o podpori posameznih operacij

Ko je za posamezne specifične cilje Operativnega programa sprejet posamezen INOP, posredniški organ, ministrstvo pripravi postopke za izbor operacij. V programskem obdobju 2014–2020 so opredeljeni/mogoči trije načini izbora operacij:

 • Javni razpis se uporabi takrat, ko je mogoče vnaprej določiti le zahteve in merila za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene zahteve in merila, izberejo prejemniki sredstev oziroma se izberejo tiste operacije, ki so v postopku izbire ocenjene oziroma ovrednotene višje.
 • Javni poziv se uporabi takrat, ko je mogoče jasno vnaprej določiti strokovne in druge kriterije ter zahteve, ki jih morajo izpolnjevati operacije za financiranje iz javnih sredstev, financirajo pa se operacije, ki te kriterije in zahteve izpolnjujejo, in sicer praviloma v vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev.
 • Neposredna potrditev operacije se uporabi takrat ko:
  • ima operacija neposredno podlago v zakonu ali strategiji na nacionalni ravni;
  • ima operacija podlago v OP na nacionalni ravni, dogovoru za razvoj regije ali trajnostni urbani strategiji;
  • ima operacija podlago v aktu o ustanovitvi javnega zavoda ali javnega sklada, ki ga sprejme Vlada RS;
  • za posamezno operacijo tako izhaja iz OP;
  • ima operacija lastnosti velikega projekta iz 100. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013; ali
  • v okviru instrumentov, ki se izvajajo na ravni EU, operacija ni bila sofinancirana iz sredstev EU, bila pa je pozitivno ocenjena
  • je bilo s pisnim sporazumom dogovorjeno komplementarno financiranje izbrane operacije iz programa Erasmus+ z operacijo iz sredstev evropske kohezijske politike
  • gre za izvajanje finančnih instrumentov.

V primeru iz šeste alineje prejšnjega odstavka se v vlogi za odločitev o podpori operacija lahko dopolni oziroma spremeni tako, da ustreza predpisom, ki veljajo v Republiki Sloveniji, mora pa ohraniti cilje, namene in dejavnosti, na podlagi katerih je bila na ravni EU ocenjena pozitivno.

 

Postopke  odločanja o podpori načinom izbora operacij natančno določajo Navodila  OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.

Poenostavljen shematski prikaz izbora operacij:

Legenda kratic:

 • JR - Javni razpis
 • JP - Javni poziv
 • NPO - Neposredna potrditev operacij
 • PO - Posredniški organ
 • IO - Izvajalski organ
 • OU - Organ upravljanja