Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAMSKO OBDOBJE 2007–2013

Za programsko obdobje 2007-2013 je Republika Slovenija, skladno z normativnimi podlagami EU za izvajanje kohezijske politike EU in na podlagi Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja, ki opredeljuje generalno strategijo RS za doseganje hitrejše konvergence, pripravila naslednje operativne programe (v nadaljevanju: OP):

  • OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: OP RR),
  • OP razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: OP RČV) in
  • OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: OP ROPI).

 

Slovenija bo usmerila razpoložljiva sredstva Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS), Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR), Kohezijskega sklada (v nadaljevanju: KS), drugih finančnih virov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v gospodarsko konvergenco države na podlagi kriterijev trajnostnega razvoja, kjer gre prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške vire, inovacije v družbi znanja, zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim spremembam, varovanje okolja ter učinkovitost upravljanja. Na ta način želi Slovenija prispevati k uresničitvi skupne dolgoročne vizije in ciljev razvoja.
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) deluje v okviru OP RČV in OP RR v vlogi posredniškega telesa ali upravičenca, v okviru OP ROPI pa v vlogi vsebinsko pristojnega ministrstva.
 
Cilj OP RČV je doseganje večje zaposlenosti, socialne vključenosti, višjega življenjskega standarda ljudi ter zmanjšanje regionalnih razlik, kar bo moč doseči s povečanim vlaganjem v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti.
 
Cilj OP RR je podpora usmeritev, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja. OP RR spodbuja konkurenčnost gospodarstva in prispeva k višjim stopnjam gospodarske rasti, predvsem pa spodbuja hitrejši in učinkovitejši razvoj podjetništva ter malih in srednjih podjetij.

 

Cilj OP ROPI je zmanjševanje ekonomskih in socialnih neskladij in stabiliziranje gospodarstva. Kohezijski sklad financira večje projekte s področja okoljske in prometne infrastrukture.
 
MIZŠ je v programskem obdobju 2007-2013 za navedene vsebine na razpolago (EU in SLO udeležba) 642 mio EUR (236 mio EUR iz OP RČV in 406 mio EUR iz OP RR).
 
Vsem zainteresiranim za vsebine, ki jih v okviru pravic črpanja sredstev evropske kohezijske politike izvaja MIZKŠ, priporočamo redno spremljanje spletnih strani "Javni razpisi", saj MIZŠ večino vsebin izvaja z instrumentom javni razpis za izbor operacij.
 

Več informacij o evropski kohezijski politiki lahko pridobite na spletni strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.


Sprejetje financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bodo upravičenci vključeni na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije.