Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

 

mag. Tanja Vertelj, vodja

telefon: (01) 400 54 49

Služba za izvajanje kohezijske politike izvaja naslednje naloge:

 • koordinira programiranje in izvajanje evropske kohezijske politike ministrstva ter v sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami zastopa usmeritve in stališča ministrstva v strokovnih in programskih telesih v Evropski uniji, na nacionalni ravni ter do organa upravljanja;
 • koordinira in pripravlja interne akte ministrstva s področja izvajanja evropske kohezijske politike ter pripravo drugih sistemskih rešitev na področju evropske kohezijske politike;
 • sodeluje pri pripravi zakonodaje oziroma podzakonskih predpisov in drugih izvršilnih predpisov na področju evropske kohezijske politike;
 • svetuje notranjim organizacijskim enotam pri načrtovanju in izvajanju javnih razpisov in neposrednih potrditev na področju kohezijske politike;
 • upravlja z opisi sistema upravljanja in nadzora evropske kohezijske politike na ministrstvu;
 • preprečuje, odkriva, evidentira in odpravlja nepravilnosti, zagotavlja ustrezne notranje kontrole ter upravlja s tveganji na področju evropske kohezijske politike;
 • upravlja s projektom tehnične podpore v okviru evropske kohezijske politike;
 • koordinira revizije, upravlja s prejetimi revizijskimi poročili in poroča o nepravilnostih na področju evrospke kohezijske politike;
 • koordinira in spremlja izvajanje evropske kohezijske politike med notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva;
 • izvaja del upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe EK.

 

 

 

Novice

Najava 3. razpisa programa Interreg Podonavje

Na spletni strani programa Podonavje: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube).  Predvidoma bo razpis uradno odprt konec leta 2018 oziroma v začetku 2019.

Razpisana področja:

 • inovativnost: izboljšanje pogojev za inovacije, povečanje kompetenc za podjetja in  socialne inovacije;
 • okolje: krepitev upravljanja transnacionalni vod, upravljanje in preprečevanje poplavne ogroženosti, spodbujanje trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov, spodbujanje obnove in upravljanja ekoloških koridorjev, izboljšanje pripravljenosti za okolijska tveganja;
 • promet in energija: podpora okolju prijaznih in varnih prometnih sistemov, uravnotežena dostopnost mestnih in podeželskih območij, izboljšanje energetske varnosti in energijske učinkovitost;
 • institucionalna zmogljivost: izboljšanje institucionalne zmogljivosti za reševanje pomembnih družbenih izzivov.
   
  Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio €. Razpis je dvostopenjski, predvideno trajanje projektov je 30 mesecev, finančno morajo sodelovati najmanj 3 partnerji iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

--

S seznama se lahko odjavite na naslovu: http://www.eu-skladi.si/sl/odjava-od-transnacionalni

 

 

 

Obvestilo o oddaji zahtevkov za izplačilo preko informacijskega sistema e-MA

MIZŠ obvešča vse upravičence, ki pripravljajo zahtevke za izplačilo v e-MA, da le-te oddajo na način, da spremenijo njihov status v ODDAN. Ta korak izvede odgovorna oseba za podpisovanje e-računov pri upravičencu oziroma druga oseba z ustreznim pooblastilom.

 

Po oddaji zahtevka za izplačilo v e-MA se avtomatično kreira e-račun, ki ga preko Urada za javna plačila (UJP) prejme MIZŠ.

 

Upravičencu ob oddaji zahtevka za izplačilo ni treba posredovati nobene dokumentacije oziroma dokazil v fizični obliki. Upravičenec zagotovi ustrezen vnos dokazil v digitalni obliki v e-MA.

 

Trenutno veljavna navodila MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020 bodo v tem delu v kratkem dopolnjena.

 

Podrobnejše informacije o pripravi in oddaji zahtevkov za izplačilo v informacijskem sistemu e-MA najdete v  Priročniku za uporabo informacijskega sistema e-MA. 

 

 

 

Objava Javnih razpisov Evropskih kohezijskih sredstev

Obveščamo vas, da so Javni razpisi Evropskih kohezijskih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljeni na povezavi: JAVNE OBJAVE IN RAZPISI

 

Povezave