Skoči na vsebino

PROGRAM INTERREG DANUBE

 

V programskem obdobju 2014–2020 se bo evropska kohezijska politika izvajala v okviru dveh ciljev: »naložbe v rast in delovna mesta« ter »evropsko teritorialno sodelovanje«. Oba cilja bosta glavna mehanizma, s katerima si bo Evropska unija prizadevala izpolniti cilje strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast s pomočjo ustvarjanja rasti in novih delovnih mest, obvladovanja podnebnih sprememb in energetske odvisnosti ter zmanjševanja revščine in socialne izključenosti.

Glavnina evropskih sredstev bo na voljo v okviru operativnih programov cilja »naložbe v rast in delovna mesta«, ki se izvajajo v posameznih državah članicah na podlagi analize razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti znotraj državnih meja in prispevajo k uresničevanju nacionalnih ciljev, ciljev strategije Evropa 2020 in Teritorialne agende 2020. Za razliko od teh programov pa evropsko teritorialno sodelovanje zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjav politik, izkušenj in znanja med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji iz različnih držav članic, saj izzivi, s katerimi se dandanes spopadajo države članice in evropske regije, vedno pogosteje presegajo nacionalne meje in zahtevajo skupno ukrepanje na ustrezni teritorialni ravni z upoštevanjem medsektorskega usklajevanja.

Transnacionalni program Podonavje vključuje 14 držav v okviru glavnih prioritet programa, in sicer (1) inovativnost in socialna odgovornost, (2) okoljska ter kulturna odgovornost, (3) boljša povezanost in energetska učinkovitost, (4) dobro upravljanje.

 

 DanuBioValNet

DanuBioValNet - Cross-clustering partnership for boosting eco-innovation by develpoing a joint bio-based value-added network for the Danube Region