Skoči na vsebino

OKVIRNI PROGRAM DELA ZA LETO 2009

 

V letu 2009 so glavne naloge Direktorata za tehnologijo naslednje:

 

1. Spodbujanje razvojno-tehnoloških aktivnosti v podjetjih:

• strateški razvojno raziskovalni projekti podjetij,
• tehnološko-razvojni projekti malih in srednjih podjetij,
• spodbujanje ustanavljanja novih visokotehnoloških podjetij iz univerz in raziskovalnih institutov.

Mala in srednje velika podjetja so najbolj izpostavljena finančni krizi, hkrati pa tudi zaradi svoje majhnosti najbolj čutijo posledice globalizacije. Na segmentu malih in srednje velikih podjetij je inovacijsko aktivnih samo 28% malih podjetij, v Nemčiji je ta delež npr. 57 odstotkov. Manj, vendar vseeno opazno, zaostajajo tudi večja podjetja.  Cilj ukrepov MVZT je spodbuditi raziskovalno razvojne aktivnosti v segmentu podjetij, ki do sedaj niso bila aktivna ali so izvajala to dejavnost v omejenem obsegu, in sicer tako lastno razvojno delo, kot tudi vključevanje javne raziskovalne sfere in drugih virov.
Le inovacijsko aktivna podjetja, ki imajo vzpostavljeno sodelovanje z drugimi organizacijami, lahko preživijo v globalni tekmi in zaostrenih pogojih poslovanja. Pri tem se podjetja soočajo s finančnimi in drugimi ovirami na poti do uspešne uveljavitve inovacij. Ravno finančne ovire so po raziskavi o inovativnosti v EU med najbolj izrazitimi v Sloveniji.
Učinki spodbud tehnološko razvojnih projektov malim in srednje velikim podjetjem in njihovim RR projektom so bili večkrat analizirani v preteklosti. Podjetja s plačilom davka na dodano vrednost na izdelke, ki so rezultat podprtih projektov, v celotnem prodajnem ciklu teh izdelkov v državni proračun vrnejo približno dvakratni vloženi znesek državnih pomoči. Torej gre primerno vlaganje države, ki ohranja in dodaja delovna mesta, krepi rast podjetij in končno tudi ugodno vpliva na blagostanje državljanov. To je skladno z zastavljenimi cilji lizbonske strategije.

 

2. Spodbujanje mednarodne raziskovalno razvojne dejavnosti podjetij:

• podpora mednarodnim projektom EUREKA, EUROSTARS, Skupne tehnološke pobude, ERA-Net.

Mednarodne raziskovalno razvojne aktivnosti so za podjetja zelo pomembna, saj jim omogoča dostop do mednarodno konkurenčnega znanja. Pri tem je posebna podpora namenjena sodelovanju podjetij in institucij znanja v okviru programov EUREKA, EUROSTARS in ERA-Net. V letu 2009 bo MVZT v sodelovanju z Evropsko komisijo izvajalo projekte ERA-NET na štirih področjih in sicer: ERA-SME, CORNET, MANUNET in COMPERA. Nadaljevali bomo z aktivnostmi pri skupnih tehnoloških pobudah ARTEMIS, vodik in gorivne celice.

 

3. Povečanje kadrovskega potenciala za raziskave in razvoj v podjetjih:

• usposabljanje mladih raziskovalcev iz gospodarstva.

MVZT že nekaj let povečuje delež mladih raziskovalcev za gospodarstvo. Ti raziskovalci so za čas študija zaposleni v podjetjih in delajo doktorat iz tematike, ki je relevantna za raziskovalno razvojno dejavnost podjetja. Trend povečevanja števila strokovnjakov za podjetja bomo nadaljevali tudi v letu 2008.

 

4. Krepitev nacionalnega inovacijskega sistema:

• podpora organizacijam, ki podpirajo inovacijsko dejavnost.

V letu 2009, ki je leto inovacij v EU, načrtujemo okrepitev prizadevanj za povečevanje inovacijske dejavnosti na vseh področjih, povezanih s tehnološkim razvojem. Doseči želimo vsedržavni značaj posameznih vrst dejavnosti s spodbujanjem povezovanja vseh udeleženih. Tako bi lahko dosegli pokrivanje tako horizontalnih kot vertikalnih vidikov inovacijske dejavnosti

 

5. Spodbujanje patentno aktivnost univerz in institutov:

• spodbujanju patentne aktivnosti in gospodarske uporabe znanja.

Izrazita slabost javnih raziskovalnih organizacij (instituti in univerze) je nizka stopnja komercializacije znanja, tudi v obliki licenc od patentov, oziroma majhno število novih spin-off podjetij iz rezultatov raziskovalno razvojne dejavnosti, kar namerava MVZT okrepiti s posebnim ukrepom.
Predlagani ukrepi MVZT pomenijo za podjetja, univerze ter druge javne raziskovalne organizacije močan razvojni pospešek v smeri večje globalne konkurenčnosti, kar je pomemben vzvod v vseh pogojih poslovanja in še posebej ob pritiskih na zmanjšanje raziskovalno razvojne dejavnosti.

 

6. Vključevanje v strateške mednarodne pobude:

• Evropska vesoljska agencija - ESA, kandidatura za sedež nadzornega organa GALILEO, velika evropska raziskovalna infrastruktura FAIR.

V letu 2009 bomo intenzivirali aktivnosti pri vključevanju Slovenije v ESA. Nadaljevali bomo z aktivnosti za pridobitev sedeža nadzornega organa GALILEOin predlagali Vladi RS odločitev glede vključitve Slovenije v veliko evropsko raziskovalno infrastrukturo FAIR.

 

Pričakovani rezultati

Cilj ukrepov je  podpreti od 150-180 projektov razvoja novih izdelkov in storitev malih in srednje velikih podjetij in samostojnih podjetnikov ter 30 strateških razvojnih projektov.
Cilj je tudi podpreti vsaj 25 novih mednarodnih industrijskih projektov Programa EUREKA, EUROSTARS in ERA-Net.
Na področju krepitve kadrov v podjetjih načrtujemo 80 novih mladih raziskovalcev.


Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije

 

Navedene ukrepe izvaja ministrstvo v tesnem sodelovanju z Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA). TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti, v skladu s sprejetim Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in drugimi programi  ministrstev na področju raziskav, tehnološkega razvoja ter inovativnosti v podjetjih in za podjetja. V letu 2009 želimo zaključiti proces prenosa sredstev za delovanje TIA na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.