Skoči na vsebino

NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

1. Zakonodaja:

 

2. Podelitev status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti
Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti lahko pridobi nevladna organizacija, ki v javnem interesu opravlja raziskovalno dejavnost iz 22. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje naslednje pogoje skladno s četrtim odstavkom 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah:

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju raziskovalne dejavnosti v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje na¬mena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delo¬vanja na področju raziskovalne dejavnosti, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvi¬dacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

 

3. Vlogi za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti organizacija priloži:

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov
Skladno s 4. členom Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa, društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju raziskovalne dejavnosti, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:

 • v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje ali nagrado na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni s področja znanosti ali raziskovalne dejavnosti;
 • (so)organizira ali izvaja sestanke z namenom izmenjave in prenosa znanstvenih ali strokovnih spoznanj v domačem ali mednarodnem prostoru (konference, simpoziji, posvetovanja, seminarji, predavanja, poletne šole, tekmovanja, okrogle mize in podobno);
 • izvaja publicistično dejavnost: založništvo oziroma izdajanje znanstvenih, strokovnih ali poljudnoznanstvenih publikacij (po tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS);
 • izvaja dejavnosti, pomembne za promocijo in podporo znanosti oziroma raziskovalni dejavnosti z namenom spodbuditi širjenje znanja in zavedanja o njunem pomenu v strokovni in splošni javnosti (razstave, predstavitve, delavnice, spletne strani in podobno) ali
 • aktivno sodeluje z domačimi oziroma mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti na področju znanosti in raziskovanja.

Izpolnjevanje navedenih kriterijev lahko društvo izkaže s poročilom o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje, z različnimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega kriterija, ali z drugimi listinami, s katerimi dokazuje rezultate svojega delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (npr. recenzije oziroma objave v strokovni literaturi, kopije pomembnejših odzivov medijev glede delovanja društva v zadnjih dveh letih, nagrade priznanja ali priporočila).

 

 

4. Ureditev položaja organizacij, ki že imajo status društva v javnem interesu
Za vsa društva, zveze društev, ki so na dan uveljavitve Zakona o nevladnih organizacijah, tj. na dan 14. 4. 2018, imela podeljen status društva  v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti se šteje, da so nevladne organizacije v javnem interesu, če pristojnemu ministrstvu najkasneje do 31.3.2019 posredujejo:

Vsem društvom, ki bodo izpolnila  svoje obveznosti iz gornje točke,  ministrstvo izda po uradni dolžnosti odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

 

 

5. Obveznost poročanja nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne  dejavnosti
V skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah mora organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predložiti ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu:

 • poročilo o delu (doc), iz katerega so razvidni programi, pro¬jekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti v preteklih dveh koledarskih letih (navesti za vsako leto posebej),
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti (doc) za pretekli dve koledarski leti (navesti za vsako leto posebej na obrazcu »Finančno poročilo za leto …«),
 • sprejet program bodočega delovanja (doc) za najmanj dve koledarski leti (za  tekoče in naslednje koledarsko leto).

Če ima organizacija podeljen status nevladne organi¬zacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predloži poročilo in program iz prejšnjega od¬stavka ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu.
Če nevladna organizacija v javnem interesu ne iz¬polni obveznosti v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 11. člena, jo ministrstvo, ki bi mu morala poročilo in program predložiti, v 15 dneh pisno pozove, da obveznosti izpolni v 30 dneh.
Prvi in drugi odstavek 11. člena se ne uporabljata za organizacijo za poročanje na področju, kjer ima ta status nevla¬dne organizacije v javnem interesu na podlagi 10. člena in za nevladno organizacijo v javnem interesu, ki je dokazila in vsebine iz poročila in programa iz prvega odstavka 11. člena že posredovala ministrstvu v okviru drugega poročanja.

 

 

6. Obveščanje o spremembah
V skladu z 12. členom Zakona o nevladnih organizacijah nevladna organizacija v javnem interesu v 30 dneh sporoči ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu, spremembe, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, in sicer:

 • spremembo ustanovitelja, po kateri na položaj novega ustanovitelja vstopi pravna oseba,
 • spremembo ustanovitvenega akta, ki se nanaša na namen organizacije, dejavnosti organizacije, uporabo presežka prihodkov nad odhodki ali na prenos premoženja v primeru prenehanja,
 • spremembo sestave poslovodnega organa, organa upravljanja ali organa nadzora, po kateri se poveča skupno število glasov predstavnikov države, samoupravne lokalne sku¬pnosti, druge osebe javnega prava, nosilca javnega pooblastila, mednarodne medvladne organizacije, politične stranke, sindi¬kata, zbornice, gospodarske družbe, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost ali druge osebe, ki ni nepridobitna.

 

7. Odvzem statusa nevladne organizacije v javnem interesu
Na podlagi 13. člena Zakona o nevladnih organizacijah ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah ali
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljene¬mu statusu pisno odpove.

 

Informacije:
Vlogo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti predlagatelj predloži na naslov:  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za znanost, Sektor za znanost, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana