Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREŠERNOVE NAGRADE 1947-1958

1947

ANTON MELIK. za Ljubljansko mostiščarsko jezero in dediščina po njem

GOJMIR ANTON KOS za olje Dekle s harmoniko

BORIS KALIN za kip Petnajstletna

BOŽIDAR JAKAC za dela Po sledovih 4. in 5. ofenzive

BLAŽ ARNIČ za skladbo Gozdovi pojejo

LUCIJAN MARIJA ŠKERJANC za Koncert za violino in orkester

IGO GRUDEN za pesniški zbirki V pregnanstvo in Pesnikovo srce

MATEJ BOR-VLADIMIR PAVŠIČ za dramo Raztrganci

VITOMIL ZUPAN za dramo Rojstvo v nevihti

IVAN POTRČ za dramo Kreflova kmetija

TONE SELIŠKAR za pripoved Tovariši


1948

JAKOV CIPCI dirigent

MARJAN KOZINA za opero Ekvinokcij

LUCIJAN MARIJA ŠKERJANC za 4. Simfonijo

KAREL GRABELJŠEK za zbirko Za svobodo in kruh

Dr. ANTON SLODNJAK za roman Pogine naj - pes

MIRA DANILOVA igralka

SAMO HUBAD za dirigiranje v operi Soročinski sejem

VEKOSLAV JANKO za življenjsko delo (operna umetnost)

BRATKO KREFT za prepesnitev in režijo Tugomera

MILEVA ZAKRAJŠEK igralka

BOŽIDAR JAKAC za Portret Otona Župančiča

BORIS KALIN za Portret Maršala Tita

GABRIJEL STUPICA za olje Deklica z lampijonom


1949

dr. MAKS SAMEC za znanstvena raziskovanja in za znanstvene rezultate, ki so pomembni za izpolnitev petletnega plana

dr. ANTON MELIK za knjigo Jugoslavija, zemljepisni pregled

FELIKS LOBE za uspešno izvršitev važnih originalnih konstrukcij ter za ustanovitev in dograditev strojnega instituta

dr. MILOVAN GOLJEVŠČEK za izvrševanje modelnih poskusov za hidrocentrale, kar je velikega pomena za izvajanje petletnega plana ter za izgradnjo vodogradbenega laboratorija

dr. SREČKO BRODAR za pomembne rezultate odkopavanj paleolitičnih najdišč, zlasti v Betalovem spodmolu pri Postojni

dr. IGOR TAVČAR za učbenik o notranjih boleznih, ki je zidan na avtorjevih lastnih izkušnjah in opažanjih ter vsebuje sodobne pridobitve interne medicine

CIRIL KOSMAČ za scenarij Na svoji zemlji

ANTON INGOLIČ za roman Pot po nasipu

FRANCE BEVK za mladinsko povest Tonček

VLADIMIR LEVSTIK za dobre prevode, zlasti za prevod Gogoljevega Tarasa Bulbe ter de Costerja Ulenspiegel in Lam Dobrin

FRANCE MIHELIČ za deli: Kolona v snegu, Vaška ječa (likovni deli)

FRANCE PAVLOVEC za deli: Sava, Soča (likovni deli)

BOŽIDAR JAKAC za Ilustrativni ciklus XIV. divizija na Štajerskem

BOŽIDAR PENGOV za kip Odločitev

FRANČIŠEK SMERDU za kip Franceta Prešerna

JOŽE PLEČNIK za projekt monumentalne palače Ljudske skupščine LRS ter za vrsto spomenikov NOB pri nas, v Splitu in Kraljevu

BRANKO GAVELLA za režijo drame Gow-d'Usseaju Globoko so korenine, Turgenjeva Mesec dni na vasi in za režijo Janačkove opere Jenufa

SLAVKO JAN za režijo Cankarjevih Hlapcev

HINKO LESKOVŠEK za režijo Musorgskijeve opere Soročinski sejem in Donizettijeve opere Don Pasquale

IVAN CESAR za vlogo Berdena v Kranjčevi drami Pot do zločina

STANE SEVER za vlogo Jermana v Cankarjevih Hlapcih

MILAN SKRBINŠEK za vlogo župnika v Cankarjevih Hlapcih

BRANKA VERDONIK za vlogo Grudnovke v Cankarjevi drami Za narodov blagor

VALERIJA HEYBAL za vlogo Tosce v istoimenski Puccinijevi operi in za vlogo Leonore v Beethovnovi operi Fidelio

ELZA KARLOVAC za vlogo Jele v Kozinovi operi Ekvinokcij in za vlogo cerkovnice Bugyjevke v Janačkovi operi Jenufa

RUDOLF FRANCL za vlogo Maria Cavaradossija v Puccinijevi operi Tosca

LADISLAV KOROŠEC za vlogo Don Pasquala v istoimenski operi Donizettija

SAMO SMERKOLJ za vlogo Jevgenija Onjegina v istoimenski operi Čajkovskega

PIA MLAKAR in PINO MLAKAR za Dvorakov balet Cekin ali gosli in Soročinski sejem

ANTON NEFFAT za dirigiranje: Čajkovski Jevgenij Onjegin, Puccini La Boheme ter za uspešno umetniško vodstvo mariborske opere

ERNEST FRANZ za inscenacije: B.Kreft: Krajnski komedijanti, Sheridan: Šola za obrekovanje in Beethoven: Fidelio

VIKTOR MOLKA za inscenacije: Cankar: Hlapci, Donizetti Don Pasquale, Kranjec: Pot do zločina, Musorgski: Soročinski sejem

MARIJAN LIPOVŠEK za Simfonijo I. stavek
UROŠ KREK za Koncert za violino in orkester
JAKOV CIPCI za dirigiranje orkestra Slovenske filharmonije
RADO STMONITI za dirigiranje in organizacijo zbora Slovenske filharmonije

ANTON TROST za izvedbo klavirskih koncertov


1950

dr. MAKS SAMEC za uspešno delo za proizvodnjo metalurgičnega koksa iz domačega premoga
dr. FRAN RAMOVŠ za znanstveno in znanstveno organizacijsko delo pri Slovenskem pravopisu
JAKOB ŠOLAR, dr. RUDOLF KOLARIČ, dr. ANTON BAJEC, dr.MIRKO RUPEL, dr. MATEJ ŠMALC
za znanstveno delo pri Slovenskem pravopisu
dr. BOŽIDAR LAVRIČ za delo pri organizaciji popolne medicinske fakultete v Ljubljani

dr. PAVEL LUNAČEK za organizacijo ginekološke klinike v Ljubljani
JANKO SKETELJ za organizacijo in delo Instituta za zdravstveno hidrotehniko, zlasti v kemičnem in
hidrobiološkem laboratoriju tega instituta

SVETKO LAPAJNE za priročnik o izvajanju statičnih računov pri železobetonskih gradnjah (Krossova metoda)

dr. BRANKO ŽNIDERŠIČ za priročnika o praktični in enostavni metodi za trasiranje komunikacij

dr. FRANCE KIDRIČ za celoživljenjsko literarnozgodovinsko delo

PREŽIHOV VORANC za zbirko Solzice

ANTON SOVRE za prevod Homerjeve Iliade

BORIS ZIHERL za razpravo o Francetu Prešernu

MIRA PUC za dramo Ogenj in pepel

LUCIJAN MARIJA ŠKERJANC za Kantato za soliste, zbor in orkester Sonetni venec

GABRIJEL STUPICA za olje Pred sprevodom

IVAN ZAJEC za celoživljenjsko kiparsko delo

BORIS KALIN za spomenik narodnoosvobodilni borbi na Vrhniki

GOJMIR ANTON KOS za olje Avtoportret

TINE KOS za kipe: Žanjica, Delavski par in Dekle z vrčem

BOŽO PENGOV za spomenik talcem v Šentvidu

ZLATA GJUNGJENAC za kreacijo Traviate v istoimenski Verdijevi operi in za kreacijo Jenufe v istoimenski Janačkovi operi

MIHAELA ŠARIČ za vlogo Regan v Shakespearovem Kralju Learu

MARIJA VERA za vlogo Kate v Millerjevi drami Vsi moji sinovi

PAVLE KOVIČ za vlogo Komarja v Cankarjevih Hlapcih ter za vlogo Kozme v Calderona de la Barce Dama škrat

JOŽE TIRAN za umetniško recitacijo Cankarjeve Bele krizanteme

STANISLAV POLIK za vlogo Marka v Hristićevi Ohridski legendi


1951

FRAN S. FINŽGAR za življenjsko delo (pisatelj)

MILE KLOPČIČ za prevod Puškinovih pesmi

dr. FRANCE KOBLAR za dosedanje delo na področju gledališke kulture, literarne zgodovine in kritike

dr. ANTON MELIK za razpravo Planine v Julijskih Alpah

dr. PAVEL LUNAČEK za knjigo Porodniške operacije

CIRIL REKAR za organizacijsko in znanstveno delo v metalurškem institutu

dr. ROMAN PONIŽ za strokovno in organizacijsko delo pri Elektrotehniškem vestniku

JULIJ BETETTO za dosedanje umetniško in pedagoško delo (glasba)

MIRKO POLIČ za umetniško in organizacijsko življenjsko delo na področju glasbe

DEMETRIJ ŽEBRE za umetniško vodstvo mariborske Opere in mariborske filharmonije v letu 1950

FRIDERIK LUPŠA za vlogo Don Kihota v istoimenski operi

MARJJA VERA za pedagoško delo na Akademiji za igralsko umetnost in za vlogo Bernarde Albe

PIA MLAKAR in PINO MLAKAR za izvirne koreografije v letu 1950

FRANCE PAVLOVEC za delo, pokazano na retrospektivni razstavi leta 1950


1952

JUŠ KOZAK za dosedanje literarno delo

FRAN TRATNIK za umetniško delovanje, pokazano na retrospektivni razstavi v letu 1951

ZBOR in ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE za koncertno delovanje v letu 1951

VLADMIR PAVŠIČ - MATEJ BOR za pesniško zbirko Bršljan nad jezom

VLADMIR RIJAVEC za inscenacijo Romea in Julije v mariborski drami

JOŽE PLEČNIK za dosedanje delo na področju arhitekture

dr. ANTON KUHELJ za znanstvene razprave Novovrstne statične predstave konstrukcij kril in trupov letal, Prispevek k teoriji prozornosti lupin, Relaksacijske metode pri numeričnem obračunavanju

dr. DUŠAN LASIČ za organizacijo znanstvenega dela na Institutu za vakuumsko tehniko

dr. SVETOZAR ILEŠIČ za razpravo Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem

dr. IVAN VIDAV za delo Višja matematika I. in II. del

ZLATKO DENIŠA za organizacijo ljudskega knjižničarstva v Celju

SREČKO TIČ za režisersko delo s kolektivom industrijske šole na Jesenicah


1953

dr. RAJKO NAHTIGAL za dosedanje znanstveno delo (jezikoslovje)

MAKSM GASPARI za dosedanje umetniško delo (slikarstvo)

OSIP ŠEST za dosedanje umetniško delo (gledališče)

NADA VIDMAR za vlogo Violete v Traviati in druge uspele kreacije v letu 1952

SAMO HUBAD in HINKO LESKOVŠEK za dirigiranje in režijo Romea in Julije

LOJZE POTOKAR za vlogo Krefla v Kreflih in za druge uspele kreacije v letu 1952

FRAN ŽIŽEK za režijo Sodnika Zalamejskega in za druge uspele režije

UROŠ KREK za kompozicijo Simfonietta

METOD BADJURA za izdelavo kulturnega filma Pomlad v Beli Krajini


1954

dr. JOSIP PLEMELJ za znanstveno delo na področju matematike

FRANCE BEVK za življenjsko delo

ANTON LAJOVIC za življenjsko delo

dr. JAKOB KELEMINA za življenjsko delo (literarne vede)


1955

dr. MILKO KOS za delo Urbarji Slovenskega Primorja (zgodovina)

dr. ANTON PETERLIN za znanstveno delo s področja velemolekul

dr. FRAN NOVAK varianta Wertheimove operacije raka na materničnem vratu

IVAN POTRČ za roman Na kmetih

MIRA DANILOVA za vloge Vase Železnove M. Gorkega, matere v Stekleni menažeriji T. Williamsa in v Filomeni Marturano E. de Filippa

FRANCE MIHELIC za grafični opus


1956

dr. JOVAN HADŽI za razpravi Morfološki značaj pnevmatofora pri sifonoforah in Nadaljnja raziskovanja o ishiropsalidih(opiliones)

dr. ALEŠ STROJNIK za dograditev elektronskega mikroskopa na Tehniški fakulteti v Ljubljani

dr. ANTON SOVRE za prevod Pisma mračnjakov in Platonove trilogije Poslednji dnevi Sokrata

FERDO KOZAK za knjigo Popotoval sem v domovino

VILMA BUKOVEC za vlogo Manon v istoimenski Massenetovi operi


1957

CENE VIPOTNIK za pesniško zbirko Drevo na samem

GABRIJEL STUPICA za deli Deklica z igračkami in Avtoportret z otrokom

BRATKO KREFT za režijo Shakespearovega Henrika IV.

IGOR OZIM za koncertno delo v preteklem letu

SLOVENSKIOKTET za koncertno delovanje v preteklem letu

dr. FRANCE BEZLAJ za knjigo Slovenska vodna imena (jezikoslovje)


1958

EDVARD KARDELJ za delo Razvoj slovenskega narodnega vprašanja

BORIS ZIHERL za delo Književnost in družba