Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

2009

Zoisove nagrade in priznanja v letu 2009

Poročilo Odbora Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje.

 

 

 

Seznam dobitnikov in utemeljitve letošnjih Zoisovih nagrad in priznanj, priznanj Ambasador znanosti in Puhovih priznanj

 


Akademik profesor dr. Alojz Kralj

Zoisova nagrada za življenjsko delo na področju elektrotehnike

 

 

Najpomembnejši raziskovalni dosežek akademika Alojza Kralja, zaslužnega profesorja na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je sinteza vzorca hoje povsem hromega paraplegičnega bolnika z uporabo funkcionalne električne stimulacije. V številnih rehabilitacijskih centrih po svetu so posnemali izsledke njegove »ljubljanske šole«. Nove pristope je opisal v vrsti znanstvenih člankov in strnil v knjigi o električni stimulaciji v medicini v angleškem in korejskem jeziku.

 

Akademik Kralj je veliko raziskoval tudi v ZDA. Med posebej pomembne dogodke na njegovi življenjski poti smemo šteti povabilo pred parlamentarno komisijo ameriškega Kongresa, ki ji je pojasnil pomen in uporabo funkcionalne električne stimulacije za rehabilitacijo vojnih veteranov. Zaslišanje se je končalo z nedvoumnim in zapisanim priznanjem, da je akademik Alojz Kralj kot prvi na svetu dosegel in dokumentiral stojo in preprosto hojo paraplegične osebe s funkcionalno električno stimulacijo.

 

Znanstveno delo akademika Kralja se kaže v vodenju vrste domačih in mednarodnih znanstvenih projektov. Uspešno konkuriranje za ameriško financiranje raziskovalnega dela je zajemalo obdobje od leta 1967 do 1993.

Bil je član uredniških odborov več mednarodnih znanstvenih revij. Večkrat je bil gostujoči profesor na ameriških univerzah. Podeljen mu je bil ugledni naziv »IEEE Fellow«. Na Fakulteti za elektrotehniko ljubljanske univerze je uvedel raziskave, razvoj in univerzitetni študij na področju robotike. Bil je prorektor in rektor Univerze v Ljubljani ter vodil Rektorsko konferenco univerz Alpe-Jadran.

Pomembno vlogo mu je zaupala Zveza evropskih univerz pri zunanjih evalvacijah številnih univerz. Letos je bil izvoljen za člana Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu.

 


Prof. dr. Igor Muševič

Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju fizike mehke kondenzirane snovi


Dr. Muševič je redni profesor na Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in znanstveni svetnik na Institutu Jožefa Stefana. Fizikalne lastnosti nematskih koloidov je začel raziskovati v letu 2003. Prvi znanstveni preboj je dosegel, ko je pokazal, da je mogoče z lasersko pinceto manipulirati koloidne delce, katerih lomni količnik je nižji od lomnega količnika obdajajočega nematskega tekočega kristala.

 

V letu 2006 je objavil prelomni članek s tega področja v ugledni reviji Science in prvič pokazal, da se nematski koloidi lahko samourejajo v dveh dimenzijah in sestavljajo izredno stabilne dvodimenzionalne koloidne kristale. Odkritje je sprožilo izjemno zanimanje v širšem znanstvenem okolju. Samoorganizirani nematski koloidni kristali so zaradi enostavnosti priprave in stabilnosti lahko uporabni pri izdelavi »fotonskih vodnikov«, ki vodijo samo določene valovne dolžine svetlobe in katerih optične lastnosti lahko spreminjamo z zunanjim električnim poljem. Sledilo je odkritje izjemno zanimivih samoorganizacijskih pojavov v mešanicah velikih in malih koloidnih delcev. Pojav je uporaben za pripravo resonančnih elementov za metamateriale, zato je bil izum tudi prijavljen kot evropski patent.

 

Profesor Muševič je dognanja na področju fizike mehke kondenzirane snovi objavil v najuglednejših znanstvenih revijah in z njimi vzbudil veliko zanimanje širom po svetu. Njegovi dosežki so velik prispevek slovenske znanosti v zakladnico svetovnega znanja in so pripomogli k mednarodni uveljavitvi slovenske znanosti, še posebej fizike.

 


Prof. dr. Marko Jesenšek

Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju slovenskega jezika 

 

 

Dr. Marko Jesenšek je redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, na kateri proučuje razvoj slovenskega jezika. Posebej je vidna njegova monografija The Slovene Language in the Alpine and Pannonian Language Area: the History of the Slovene Language, ki je odmeven prispevek v zakladnico svetovnega znanja o jezikovnih razmerah na Slovenskem, še zlasti o zgodovinskem razvoju slovenskega jezika. Gre za primerjalno-kontrastivno, zgodovinsko-sociolingvistično in dialektalno usmerjeno monografijo o razvoju slovenskega knjižnega jezika. Osredinja se na pomembne dogodke v 18. in nemirnem 19. stoletju. Avtor opozarja na obstoj dveh knjižnih norm, osrednje in vzhodnoslovenske, vse do sredine 19. stoletja, zarisuje njune okvire, določa razmerje do pokrajinskih jezikovnih različic in predstavlja oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika. Odpira tudi vprašanji ločenega razvoja slovenskega jezika v alpskem in panonskem jezikovnem prostoru ter poenotenja slovenske knjižne norme sredi 19. stoletja. V sociolingvistični analizi jezikovnih razmer na Slovenskem v 18. in 19. stoletju na novo vrednoti prekmurske in štajerske poskuse normiranja jezika na vzhodu kot razvojni jezikovni lok. Monografija je napisana v angleščini s povzetkoma v slovenščini in poljščini, izšla pa je pri ugledni mednarodni založbi jagelonske univerze na Poljskem.

 

Marko Jesenšek v monografiji Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor analizira nastanek, razvoj in prostorske okvire dveh knjižnih norm na Slovenskem. Poudarek je na raziskavah panonskega jezikovnega prostora, teoriji o nastanku prekmurskega knjižnega jezika, primerjavi osrednje- in vzhodnoslovenske skladnje ter na analizi razlikovalnega besedja. Monografijo odlikujejo razmišljanja o vprašanjih jezikovnega načrtovanja in politike ter sporazumevalne funkcije jezika. Jesenškovo delo je vrhunski prispevek k poznavanju zgodovine slovenskega knjižnega jezika. 

 

 

Prof. dr. Roman Jerala

 

Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju molekularne biologije in biotehnologije

 

Izredni profesor dr. Roman Jerala je vodja Laboratorija za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani in sodelavec Univerze v Ljubljani. Vrhunski dosežki interdisciplinarnih raziskav na področjih molekularne biotehnologije, imunologije, farmacije in v zadnjem času tudi sintezne biologije uvrščajo dr. Jeralo in njegove sodelavce med najprodornejše slovenske raziskovalce. Velik mednarodni odmev imajo njegove raziskave molekulskih mehanizmov obrambe pred virusnimi in bakterijskimi okužbami ter še posebej sepse, to je bakterijske zastrupitve krvi, ki je velik svetovni medicinski problem. Temeljito poznavanje razvoja bolezni je temeljni pogoj za razvoj novih učinkovitejših zdravil in načinov zdravljenja. Skupini dr. Jerale je tako uspelo izboljšati učinkovitost nekaterih antimikrobnih zdravil in je odprla novo pot razvoju antiseptičnih zdravil.

 

Izjemen mednaroden dosežek je tudi odkritje novega načina molekulskega prepoznavanja patogenov s pomočjo imunskega sistema, ki je doživelo objavo v ugledni znanstveni reviji Nature Structural and Molecular Biology. Odkritje je pomemben prispevek k razumevanju imunske obrambe, razvoju novih protivirusnih učinkovin in tudi iskanju novih načinov zdravljenja avtoimunskih bolezni. Skupaj z najuglednejšimi evropskimi znanstveniki dr. Jerala proučuje tudi zgradbo beljakovin, ki so ključne za degenerativne boleznih možganov, kot sta alzheimerjeva in parkinsonova bolezen.


Bil je bil tudi vodja in mentor študentskih raziskovalnih skupin z ljubljanske univerze, ki so se udeležile uglednih tekmovanj na področju sintezne biologije, ki jih organizira ameriška univerza Massachusetts Institute of Technology (MIT) v ZDA. Uvrstitve ljubljanske ekipe na prva mesta med najuglednejšimi svetovnimi univerzami so izraz kakovosti slovenske medicinske biotehnologije in še posebej prof. dr. Romana Jerale.

 


Dr. Irena Avsenik Nabergoj

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju literarnih ved

 

Dr. Irena Avsenik Nabergoj je znanstvena sodelavka Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Med njenimi raziskovalnimi dosežki izstopata monografiji o Ivanu Cankarju Ljubezen in krivda Ivana Cankarja in Mirror of Reality and Dreams, ki raziskujeta vzgibe, na katerih temelji etično sporočilo njegovih umetnin. Gre za razmerja med krivdo in kaznijo, grehom in katarzo, ki niso matematično merljiva, ampak rešljiva le v okviru presežnostnih kategorij, pri čemer ima prevladujočo vlogo glas vesti, ki deluje kot absolutna, brezprizivna instanca v eksistencialnem jedru človeškega bitja.

Prva teh študij raste iz izjemnega poznavanja in globinske razlage Cankarjevih besedil. Ob tem osvetljuje tudi mogoča avtobiografska ozadja, vse pa vgrajuje v evropski okvir, katerega najgloblje korenine segajo v svetove platonizma in bibličnega izročila.

 

Obe monografiji pomenita pomembno obogatitev cankaroslovja in ne samo slovenskemu, ampak tudi mednarodnemu občinstvu razkrivata pogosto prezrte in premalo upoštevane etične določilnice Cankarjevega opusa.

 


Prof. dr. Damjana Rozman

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju biokemije in molekularne biologije

 

Dr. Damjana Rozman je profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njene raziskave spadajo na področje biokemije in molekulske biologije, v novejšem času pa se posveča proučevanju funkcijske genomike. Pomembni in mednarodno odmevni so njeni prispevki k razumevanju uravnavanja presnove steroidov, še posebej holesterola in nekaterih steroidnih hormonov. Njen mednarodni ugled se kaže tudi v vpetosti njene raziskovalne skupine v večje mednarodne raziskovalne projekte, nekatere je tudi sama vodila. Z vpeljavo tehnologije DNA-čipov v slovenski prostor in izdelavo izvirnega DNA-čipa je Damjana Rozman veliko prispevala k razvoju novih metod pogenomskega obdobja pri nas. Mednarodna odmevnost njenih del se kaže tudi v številnih vabilih na tuje univerze in mednarodna znanstvena srečanja. Njene raziskave s področja uravnavanja ravni holesterola pri človeku so tudi uporabne. Rozmanova tako že vrsto let plodno sodeluje tudi s farmacevtsko industrijo pri razvoju nekaterih zdravil, ki bi omogočala boljši nadzor nad presnovo holesterola. 

 

 

Prof. dr. Domen Leštan

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju čiščenja onesnaženih tal 

 

Dr. Domen Leštan je profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Posveča se vprašanjem okoljskega inženirstva in biotehnologije ter znanosti o tleh. V ospredju so raziskave onesnaženja tal s težkimi kovinami in možnosti za njihovo ponovno očiščenje s kemijskimi postopki. Razvil je več izvirnih metod za očiščenje tal, ki so bila onesnažena z nevarnimi težkimi kovinami svincem, kadmijem in bakrom. Zlasti izstopa razvoj postopka za izločitev težkih kovin iz tal z uporabo učinkovitih ligandov oziroma z njihovo oksidacijo brez nevarnosti za okolje. Pri tem upošteva tudi ekonomsko upravičenost in ekološke posledice novih remediacijskih tehnologij. Prav na področju remediacije tal je dr. Leštan vodilni slovenski strokovnjak, priznan in cenjen pa je tudi v tujini. Njegovo znanstveno uspešnost dokazujeta vrsta mednarodnih znanstvenih člankov in njihova odmevnost. Raziskovalna skupina dr. Leštana je zelo uspešna tudi pri praktični uporabi temeljnih znanj, saj je tehnološke izume zaščitila z več mednarodnimi in domačimi patenti, sodeluje pa tudi pri razvojnih projektih domačih podjetij.  

 

 

 

Doc. dr. Matjaž Perc

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju teoretične fizike


Dr. Matjaž Perc je docent na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Njegovo znanstveno delo spada na področje teoretične fizike.

Dr. Perc proučuje vpliv stohastičnih motenj na časovno in prostorsko dinamiko ekscitabilnih medijev ter evolucijo različnih strategij v okviru evolucijske teorije iger in cikličnih interakcij. Kot prvi je pokazal, da lahko popolnoma nekorelirane prostorsko-časovne stohastične motnje izzovejo urejeno prostorsko dinamiko v ekscitabilnih medijih. Razvil je minimalne teoretične modele za opis konstruktivnih vplivov stohastičnih motenj v okviru ekscitabilnih medijev in evolucijske teorije. Dr. Perc je predstavil tudi možnost stohastično vodene evolucije v okviru cikličnih interakcij. Te interakcije so pogoste v realnem svetu, segajoč od otroške igre »kamen-škarje-papir« do ritualov parjenja kuščarjev rodu Uta v Severni Ameriki. Pomen njegovih študij sega na zelo različna področja, kot so medicina in psihologija ter tudi ekonomija in sociologija. Gre torej za teoretska znanja z izredno široko uporabnostjo.


Znanstvena dela dr. Perca so bila v razmeroma kratkem obdobju navedena več kot 400-krat, kar kaže na njihov pomen za svetovno znanost in njihovo uporabnost v prihodnje. 

 

 

Dr. Nadja Hvala, dr. Darko Vrečko in dr. Aljaž Stare

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju vodenja sistemov

 

Raziskovalci Instituta »Jožef Stefan« dr. Nadja Hvala, dr. Darko Vrečko in dr. Aljaž Stare so svoje raziskovalno delo usmerili v modeliranje, simulacijo in vodenje bioloških čistilnih naprav. Razvili so računalniški model realne čistilne naprave, predlagali izviren postopek za ocenjevanje parametrov modela in zgradili poenostavljene dinamične modele za vodenje čistilnih naprav. Posebej pomemben dosežek je zasnova izvirnega študijskega modela čistilnih naprav, ki je mednarodno uveljavljen in ga uporablja več kot sto uporabnikov po svetu. Nove algoritme prediktivnega vodenja procesa odstranjevanja dušika so preizkusili na realni čistilni napravi in s tem dokazali možnost zmanjšanja stroškov prezračevanja, kar pomeni precejšnje letne prihranke.

 


Prof. dr. Bojan Mohar

Priznanje ambasador znanosti  Republike Slovenije

 

Dr. Bojan Mohar je redni profesor matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Po koncu študija matematike v Ljubljani se je večkrat študijsko in raziskovalno izpopolnjeval v ZDA. Od leta 2005 deluje kot »Canada Research Chair« na univerzi Simona Frazerja v Vancouvru v Kanadi. To ugledno mesto mu je bilo podeljeno za sedem let. Vodi stolico za teorijo grafov in njen laboratorij. Kot cenjeni raziskovalec pa sodeluje še v treh raziskovalnih organizacijah v Kanadi. Je recenzent pri več ameriških in evropskih znanstvenih agencijah in znanstvenih revijah, ki obravnavajo diskretno matematiko, teorijo grafov in matematično kemijo. Prejel je tudi naziv »Discovery Accelerator« za predlog najboljšega programa s področja teoretičnega računalništva.

V zadnjih treh letih je organiziral pet znanstvenih srečanj v Kanadi in Braziliji ter bil med organizatorji šestih mednarodnih slovenskih konferenc iz teorije grafov na Bledu.

 

Profesor Mohar je urednik ali član uredniških odborov pri šestih mednarodnih matematičnih revijah.

Velja za enega vodilnih svetovnih znanstvenikov na področju teorije grafov. O izsledkih svojih raziskovanj poroča v glavnih revijah s tega področja. S sodelavci je pri ugledni univerzitetni založbi Johns Hopkins University Press izdal knjigo Graphs on Surfaces. Na mnogih mednarodnih konferencah je sodeloval s plenarnimi in vabljenimi predavanji, samo v letu 2008 na dvanajstih.

 

Stik z domovino in domačim oddelkom za matematiko vzdržuje tudi s podiplomskimi študenti in doktorandi, ki jim omogoča, da lahko študirajo na njegovi stolici v Kanadi. Profesor Mohar je ambasador slovenske matematične misli in utrjuje njen sloves v svetu.

 

 

Doc. dr. Gregor Veble

Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri razvoju aerodinamskih naprav

 

Doktor Gregor Veble je docent za fiziko na Univerzi v Novi Gorici in vodja raziskav v podjetju Pipistrel, d. o. o., Ajdovščina. Raziskovalno in strokovno se ukvarja z različnimi področji teoretične in uporabne fizike.

Dosežki dr. Gregorja Vebleta kažejo na prenos aktualnih znanstvenih dognanj v prakso pri načrtovanju zelo učinkovitih aerodinamskih naprav in s tem njegovo tehniško odličnost. Njegovo razvojno delo v podjetjih Pipistrel, d. o. o., in Seaway, d. o. o., pri modularno zasnovanih aeronavtičnih in vetrnih napravah pomaga odpirati popolnoma nova področja trga. Pristojen je za izdelavo aerodinamične zasnove novega letala, ki vsebuje določitev krilnih profilov, velikosti in oblike krila, aerodinamike trupa ter krmilnih površin.

S svojimi raziskavami povečuje konkurenčnost omenjenih podjetij, s tem pa širjenje proizvodnje in povečanje števila visokokvalificiranih razvojnih delovnih mest.

 


Dr. Martina Oberžan, dr. Janez Holc, mag. Marjan Buh, Ivan Lavrač in prof. dr. Marija Kosec

Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri razvoju visoko gliničnega porcelana z izboljšanimi mehanskimi in toplotnimi lastnostmi

 

Skupina raziskovalcev podjetja ETI Elektroelement in Instituta Jožef Stefan je uspešno razvila in uvedla v industrijsko proizvodnjo visoko glinični porcelan z izboljšanimi mehanskimi in toplotnimi lastnostmi. Novi material je primeren za izdelavo izolacijskih delov nizko- in visokonapetostnih naprav ali kot konstrukcijska keramika. Avtorji so najprej proučevali kompleksne procese, ki potekajo med žganjem v visoko gliničnem porcelanu. Ovrednotili so vpliv alkalijskih talil na sintranje, mikrostrukturo, fazno sestavo ter mehanske in toplotne lastnosti materiala. Na podlagi izsledkov so nato določili optimalno sestavo visoko gliničnega porcelana, ki ga je mogoče izdelati po različnih tehnoloških postopkih, ki jih obvladujejo v podjetju ETI. Izsledke raziskav so tudi patentno zaščitili in predstavili širši strokovni javnosti.

Nova sestava elektrotehničnega porcelana z izboljšanimi lastnosti je za podjetje ETI izrednega pomena, saj bo dolgoročno pripomogla k ohranjanju njegove konkurenčne prednosti. Je plod lastnega znanja, z njim ETI širi nabor keramičnih materialov za elektrotehniko ter povečuje kakovost in zanesljivost delovanja elektrotehničnih izdelkov.

 

 

Posnetek podelitve nagrad si lahko obledate na tej povezavi.