Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

2008

Zoisove nagrade in priznanja v letu 2008

 

 

Poročilo Odbora Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje.

 

 

Seznam dobitnikov in utemeljitve letošnjih Zoisovih nagrad in priznanj, priznanj Ambasador znanosti in Puhovih priznanj

 

  

 

Prof. dr. Ignacij Voje

 

Zoisova nagrada za življenjsko delo na področju zgodovine

 

Dr. Ignacij Voje je zaslužni profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je danes med najuglednejšimi slovenskimi zgodovinarji. Osrednje področje njegovega raziskovanja je bilo srednjeveška zgodovina, in sicer predvsem zgodovina zahodnega Balkana in njegove povezanosti s slovenskimi deželami.

 

Izhodišče njegovih raziskav je srednjeveški Dubrovnik s svojim bogatim arhivom. Posvetil mu je knjigi o kreditni trgovini in poslovni uspešnosti trgovcev v srednjeveškem Dubrovniku. V obeh delih se je lotil gospodarske zgodovine, ki je v našem zgodovinopisju neupravičeno največkrat odrinjena na obrobje. Posebej so pomembna njegova dognanja o trgovskih stikih med Dubrovnikom in slovenskim prostorom ter o posameznikih iz slovenskih krajev v Dubrovniku. Tudi v vrsti razprav o povezavah slovenskih dežel s širšim balkanskim prostorom, ki jih je bilo v srednjem veku precej, raziskuje balkansko dinastično politiko celjskih grofov, ki so z družinskimi zvezami načrtno usmerjali svoje širjenje v Srbijo in Bosno.

 

Drugo pomembno področje Vojetovih raziskav pa so turška osvajanja in širjenje osmanskega imperija na zahodni Balkan in v Podonavje. Pri tem skuša odkriti globlje vzroke za uspešnost turške pogosto brutalne in agresivne militantne, včasih pa tudi presenetljivo strpne politike. Ob tem odpira širša vprašanja migracij etničnih skupnosti na Balkanu, prikazuje oblike nasilne ali oportunistične islamizacije, osvetljuje vprašanja medetničnega sožitja in izrivanja. V teh raziskavah je mogoče zaradi njihove aktualne odmevnosti najti presenetljive podobnosti s pojavi sodobnega sveta. Ob tem je treba poudariti, da je Ignacij Voje prvi med slovenskimi zgodovinarji, ki raziskuje to tematiko s temeljitim poznavanjem turškega jezika, turške paleografije in diplomatike. Njegova dognanja temeljijo na upoštevanju izvirnega, največkrat težko dostopnega turškega arhivskega gradiva.

 

S svojimi znanstvenimi dognanji si je profesor Voje pridobil velik ugled tudi v svetu, o čemer priča veličasten Vojetov zbornik, ki je izšel ob njegovi osemdesetletnici in ga je s prispevki obogatilo 45 uglednih slovenskih in tujih zgodovinarjev. Za vsestransko in neoporečno odličnost svojih raziskav ter njihovo mednarodno odmevnost profesor Ignacij Voje v polni meri zasluži Zoisovo nagrado za življenjsko delo.


Akademik prof. dr. Robert Blinc

 

Zoisova nagrada za življenjsko delo na področju fizike trdne snovi

 

Akademik prof. dr. Robert Blinc je naš vodilni strokovnjak na področju fizike kondenzirane snovi.  Osrednja tematika njegovega raziskovalnega dela je uporaba metode jedrske magnetne resonance pri študiju faznih prehodov. Kot se je v svetu usmeritev raziskav premikala od popolnoma urejenih sistemov (kristalov) preko delno neurejenih kristalov in tekočih kristalov do tekočin in kondenziranih snovi z zamrznjenim neredom, se je premikala tudi raziskovalna usmeritev dr. Blinca od reda proti neredu, osnovna raziskovalna metoda pa ostaja jedrska magnetna resonanca. Prve pomembne in odmevne študije so bile posvečene analizi vodikove vezi v kristalih, potem pa je s sodelavci prešel na feroelektrične kristale, tekoče kristale, protonska in devteronska stekla, na organske feromagnete, itd. Na teh področjih je dr. Blinc objavil ogromno število zelo odmevnih člankov (več kot 650 člankov in več kot 14.000 citatov), veliko tudi v prav najuglednejših svetovnih revijah, ter  nekaj pomembnih knjig, med njimi dve obsežni monografiji izdani v tujini, s prevodi iz angleščine v druge jezike. Naravna posledica tega je ogromno število (več kot 110) vabljenih predavanj na velikih mednarodnih znanstvenih srečanjih ter zelo aktivno sodelovanje v mednarodnih strokovnih organizacijah in v vrsti mednarodnih projektov.  Zaradi potrebe po celovitem obravnavanju problemov se je v laboratoriju dr. Blinca poleg jedrske magnetne resonance razvilo še mnogo komplementarnih eksperimentalnih metod. Nastal je laboratorij, ki mu ga ni para v tem delu Evrope, je pa tudi svetovno konkurenčen ter aplikativno uspešen. Dr. Blinc je vzgojil 35 doktorjev znanosti na področjih svojega delovanja in zgradil uspešno raziskovalno skupino, ki se ponekod imenuje ljubljanska šola fizike.

 

Prof. dr. Peter Križan

 

Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju fizike osnovnih delcev

 

Dr. Križan je redni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter znanstveni svetnik na Institutu Jožef Stefan. Več kot dve desetletji raziskuje lastnosti mezonov B. Prav njegov mednarodni ugled, ki si ga je pridobil z načrtovanjem tovrstnih raziskav, mu je omogočil, da se je s skupino slovenskih raziskovalcev leta 2001 priključil skupini BELLE na asimetričnem trkalniku elektronov in pozitronov v laboratoriju KEK na Japonskem. V kratkem času se je pod njegovim vodstvom slovenska skupina uveljavila v mednarodni skupini, v kateri je danes 380 znanstvenikov iz 55 institucij. V skupini je prevzel pomembne dolžnosti in je od leta 2002 član njenega ožjega vodstva.

Znanstveno delo profesorja Križana in njegovih sodelavcev zajema meritve kršitve simetrije CP med mešanjem nevtralnih mezonov B, meritve direktne kršitve simetrije CP v razpadih mezonov B, meritve velikosti matričnih elementov |Vcb| in |Vub| prek semileptonskih razpadov mezonov B ter meritve redkih razpadov mezonov B. Znanstveni izsledki pomenijo nova dognanja pri razumevanju asimetrije med snovjo in antisnovjo v vesolju, zato ni čudno, da so izsledki raziskav objavljeni v najuglednejših znanstvenih revijah. Še več, skupina BELLE je veliko prispevala k eksperimentalni potrditvi teoretičnega modela asimetrije, za katerega je bila letos podeljena Nobelova nagrada za fiziko.

Znanstveni dosežki profesorja Križana so velik prispevek slovenske znanosti v zakladnico svetovnega znanja ter so pripomogli k uveljavitvi slovenske znanosti in slovenske eksperimentalne fizike delcev v mednarodnem prostoru.

 

Prof. dr. Marko Topič

 

Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področjihelektronike, fotovoltaike in optoelektronike

 

Profesor Marko Topič s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je v vrhunskih revijah objavil vrsto odmevnih člankov s področja fotovoltaike in optoelektronike. Med izvirnimi dosežki so predvsem zasnova detektorja ultravijolične svetlobe z uporabo polprosojne plasti srebra, numerična analiza in optimizacija predlaganih detektorskih struktur terrazvoj električnih modelov, ki vključujejo tuneliranje prek plasti in termionsko tuneliranje. Posebej je treba omeniti tudi razvoj enodimenzionalnega optičnega modela za analizo tankoplastnih sončnih celic, razvoj optičnega simulatorja SunShine ter analizo energijskega izplena in električnih izgub fotonapetostnih modulov. Med pomembne razvojne dosežke uvrščamo predvsem razvoj tehnologije elektrokemijskih sončnih celic ter analizo vpliva snovno-geometrijskih lastnosti in temperature na njihovo delovanje. Profesor Topič je bil vodja petih evropskih projektov petega in dveh šestega okvirnega programa. Programska skupina, ki jo vodi, je bila leta 2004 spoznana kot ena od petih najuspešnejših na področju tehnike. Profesor Topič je razvil prvo preizkuševališče fotonapetostnih modulov v Sloveniji. Je predsednik skupščine Slovenske tehnološke platforme za fotovoltaiko in član upravnega odbora Evropske tehnološke platforme za fotovoltaiko. Njegova zasluga pa je tudi ustanovitev prvega slovenskega podjetja, ki proizvaja fotonapetostne module.

 

 

Doc. dr. Denis Arčon

  

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju fizike trdne snovi

 

Dr. Denis Arčon je docent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter znanstveni sodelavec Instituta Jožef Stefan. V zadnjem obdobju je proučeval lastnosti fulerenov. Te snovi, zgrajene iz molekul C60, so lahko odvisno od dopiranja po eni strani kovine oziroma superprevodniki, po drugi pa izolatorji, ki pri nizkih temperaturah dobijo magnetne lastnosti. Za izolator TDAE-C60 je dr. Arčon z meritvami z mionsko spinsko relaksacijo in feromagnetno resonanco pokazal, da je pri nizkih temperaturah feromagneten. Prav tako je za (CH3NH2)K3C60  z metodo elektronske paramagnetne resonance pokazal, da je izolator in ne kovina ter da preide pri nizkih temperaturah v antiferomagnetno stanje.

Te nove eksperimentalne izsledke je dr. Arčon tudi pojasnil in s tem bistveno pripomogel k razumevanju fizike dopiranih fulerenov. Ta dela so bila objavljena v osmih člankih v najuglednejših znanstvenih časopisih in so naletela na velik mednarodni odziv. Celotna bibliografija dr. Arčona, ki je s temi deli tesno povezana, zajema 107 člankov, ki so bili do zdaj navedeni skoraj 900-krat.

 

 Prof. dr. Štefan Bojnec

 

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju ekonomije

  

Dr. Štefan Bojnec je izredni profesor na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem. S svojim raziskovalnim delom, objavljenimi deli doma in v tujini ter s svojo strokovno in pedagoško dejavnostjo se uvršča med vodilne slovenske ekonomiste. Njegovo raziskovalno delo je razvejano in zajema več področij, zlasti pomembne pa so njegove raziskave in analize trženja, mednarodne trgovine, dinamike podjetij, dinamike delovne sile ter njegove raziskave in analize ekonomskih učinkov in značilnosti tranzicije v srednjeevropskih in vzhodnoevropskih državah. Seveda pa je treba opozoriti tudi na njegov celotni prispevek k razvoju ekonomske znanosti doma in v svetu.

 

Znanstveno delo profesorja dr. Štefana Bojneca odlikujejo idejna in metodološka inovativnost ter visoka stopnja vključevanja ekonometrijskih metod zlasti pri raziskovanju dinamike podjetij, delovne sile in tržnih povezav. Njegovo znanstvenoraziskovalno delo ima tudi pomembne uporabne in razvojne učinke v gospodarstvu ter njegovi raziskovalni in pedagoški infrastrukturi v Sloveniji in tujini. 


Prof. dr. Igor Škrjanc

 

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju inteligentnih sistemov v modeliranju in vodenju

 

Profesor dr. Igor Škrjanc s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je razvil vrsto adaptivnih in napovednih algoritmov na osnovi mehkih modelov, ki omogočajo vodenje zelo kompleksnih procesov predvsem v izdelčni, kemični, biokemični in farmacevtski industriji. Njegov najpomembnejši prispevek je prenos izvirne metode napovednega regulatorja v programirljivi logični krmilnik japonske multinacionalke Mitsubishi-Electric, kar je edinstven dosežek pri slovensko-japonskem sodelovanju nasploh. Pomemben dosežek je tudi razvoj napovednega algoritma za vodenje avtonomnih mobilnih sistemov in izvirni prispevek k nelinearnemu modeliranju z uvedbo mehkega modela. Izsledke raziskovalnega dela je objavil v vrsti mednarodnih revij, pomembnih za področje tehnike. Svoje prispevke je objavil tudi v več vrhunskih revijah, večji del kot prvi avtor. Profesor Škrjanc je v zadnjem obdobju vodil vrsto mednarodnih projektov, ki se odlikujejo s pomembnimi prenosi znanja v industrijsko prakso.

 

 Prof. dr. Janez Juhant

 

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju filozofske antropologije

 

Dr. Janez Juhant je redni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in je med najvidnejšimi slovenskimi filozofi in teologi. S svojim znanstvenoraziskovalnim, organizacijskim in pedagoškim delom je močno zaznamoval humanistično misel v Sloveniji, pri čemer pa je njegovo delo odmevno tudi v tujini, kjer je veliko predaval na raznih univerzah ter organiziral pomembne mednarodne konference in simpozije. 

V znanstvenoraziskovalnem delu profesorja dr. Janeza Juhanta so v ospredju etično antropološka tematika sodobnega časa ter z njo povezana religiološka in teološka vprašanja. Temu pa se pridružuje tudi raziskovanje najpomembnejših idejnih tokov v slovenski zgodovini. Obe težišči znanstvenega raziskovanja sta bogato oplemeniteni v vrsti znanstvenih monografij, objavljenih doma in pri tujih založbah.

Profesor dr. Janez Juhant obravnava vprašanja sodobnega človeka z vidika visokih filozofskih standardov, vendar pa ta teoretična spoznanja tudi zelo uspešno prenaša v mentorsko-pedagoško ter širšo kulturno, družbeno in duhovno prakso.

 

Prof. dr. Polonca Trebše

Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju kemije in ekotoksikologije

 

Znanstveno delo profesorice dr. Polonce Trebše z Univerze v Novi Gorici spada na področje pretvorb in delovanja toksičnih in biološko aktivnih spojin, kot so na primer pesticidi, na okolje in zdravje. V najodmevnejših znanstvenih objavah je raziskala pretvorbe organofosfatnih in neonikotinoidnih insekticidov pod različnimi pogoji, naravnimi in simuliranimi v laboratoriju. Izsledki njenih raziskav pomembno prispevajo k poznavanju mogočih pretvorb omenjenih insekticidov. Pokazala je namreč na še neznane razlike pri pretvorbah posameznih organofosfatnih pesticidov v različnih okoljskih pogojih, od katerih sta odvisni tudi toksičnost in obstojnost razpadnih produktov tovrstnih reakcij. Dr. Polonca Trebše je utemeljiteljica raziskav pretvorb in učinkov pesticidov na okoljske organizme v Sloveniji ter tudi mednarodno uveljavljena in priznana strokovnjakinja. Dognanja pri njenem znanstvenoraziskovalnem delu pomenijo pomembne nove ideje za razvoj znanosti v Sloveniji in svetu, nove metode za meritve insekticidov in njihove toksičnosti ter so odmeven prispevek k svetovni zakladnici znanja.

 

 

 

 

 Prof. dr. Matija Peterlin

Ambasador znanosti Republike Slovenije

 

 

Dr. Matija Peterlin je profesor interne medicine, mikrobiologije in imunologije ter vodja laboratorija za molekulsko biologijo in imunologijo na Kalifornijski univerzi v San Franciscu. V svetu je znan kot eden od vodilnih raziskovalcev imunskih pomanjkljivosti in še posebej človeškega virusa imunske pomanjkljivosti, ki povzroča sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti, bolj znane s kratico AIDS.

 

Profesorju Peterlinu je bilo usojeno popotovanje ne le po svetu, temveč tudi med znanstvenimi disciplinami. Iz Ljubljane ga je pot zanesla čez Nemčijo v Združene države Amerike, kjer je na uglednih univerzah doštudiral najprej kemijo in fiziko, nato pa še medicino. Univerza Duke, Harvardova medicinska šola v Bostonu, Univerza Stanford, medicinski inštitut Howarda Hughesa in sedanja Kalifornijska univerza so okolja, v katerih se je v doktorskem in podoktorskem izobraževanju ter raziskovanju oblikoval v svetovno znanega vrhunskega znanstvenika. Izjemni mednarodni ugled dr. Peterlina dokazujejo številne objave v vrhunskih znanstvenih revijah, tudi v uglednih Nature in Cell, s področja virologije, molekulske in celične biologije. Je urednik dveh vrhunskih znanstvenih revij s področja virologije, prejel pa je tudi vrsto priznanj, kot na primer nemško nagrado Alexandra von Humboldta za virologijo.

 

Profesor Peterlin je ohranil mnoge vezi z domovino. Njegovo izjemno znanje in izkušnje bogatijo na različne načine tudi slovensko znanost. Je častni gostujoči profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, predava pa tudi na podiplomski šoli Instituta Jožef Stefan. Od leta 2005 je izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Še posebej pa je dragocena njegova pomoč številnim mladim slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem, ki so redni gostje Peterlinovega ameriškega raziskovalnega laboratorija, s čimer se njegova vloga ambasadorja znanosti spreminja v nekaj več.

 

 

 

 

Dr. Gregor Dolanc

Puhovo priznanje za sistem za samodejno vodenje linije za razrez pločevine

 

Razvojni dosežek dr. Gregorja Dolanca z Instituta Jožef Stefan pomeni izvirno in zelo učinkovito prilagoditev obstoječe linije za razrez pločevine v železarni Acroni. Razvil je sodoben računalniški sistem z naprednimi regulacijskimi metodami, ki omogočajo uravnavanje vlečne sile oziroma napetosti pločevine in uravnavanje globine zanke med rezkalnikom in navijalnikom. S tem je bila podvojena proizvodna zmogljivost hladne valjarne v železarni Acroni in omogočena proizvodnja posebnega izdelka Alukrom z visoko dodano vrednostjo. Razviti sistem se odlikuje tudi z izjemno nizkimi stroški vzdrževanja, saj od uvedbe v letu 2002 ni bilo odpovedi. Alternativa predelavi linije bi bila nakup in postavitev dodatne nove linije za razrez tanke pločevine, kar bi bila izjemno velika naložba.Spodvojitvijo proizvodnje tanke pločevine in proizvodnjo novega izdelka je bilo omogočeno dodatno zaposlovanje v celotnem proizvodnem procesu ter zaradi večje konkurenčnosti zagotovljeno nadaljnje poslovanje, s tem pa tudi ohranitev številnih delovnih mest.

 

 

Gospod Rok Uršič

 

Puhovo priznanje za načrtovanje in proizvodnjo sistemov za uravnavanje tirov elektronskih gruč v sinhrotronskih ceveh

 

Gospod Rok Uršič vodi podjetje Instrumentation Technologies iz Solkana, ki ima med 36 zaposlenimi kar 15 univerzitetnih diplomiranih inženirjev, 6 magistrov in 8 doktorjev znanosti. Njihova družina instrumentov Libera Brillance se odlikuje po izvirnem pristopu merjenja in nadzorovanja lege elektronskih gruč v pospeševalni cevi sinhrotrona. Sistem omogoča hitro zajemanje podatkov o tirih elektronov in optimalno vodenje virov elektromagnetnega polja. Ključ za izredno uspešnost izdelka pa je predvsem tudi v selitvi funkcij iz analogne domene v programibilno digitalno logiko. Gospod Rok Uršič je za tehnologijo, ki je omogočila razvoj tako uspešnega izdelka, prejel patent, registriran v Republiki Sloveniji in Združenih državah Amerike. Do zdaj je bilo prodanih več kot 500 sistemov Libera, ki jih vgrajujejo v večino novih sinhrotronov. Lani je imelo podjetje Instrumentation Technologies 1.500.000 evrov dobička oziroma 100.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.

 

 


Posnetek podelitve nagrad si lahko obledate na tej povezavi.