Skoči na vsebino

2005

Zoisove nagrade v letu 2005

Zoisovo nagrado za življenjsko delo sta prejela:

  • Akademik profesor dr. Miha Tišler - Zoisova nagrada za življenjsko delo na področju organske kemije

 

Akademik Miha Tišler, upokojeni redni profesor za organsko kemijo, je vodilno ime te stroke na Slovenskem in sodi med mednarodno najbolj uveljavljene slovenske znanstvenike. V več kot štirih desetletjih udejstvovanja v znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem delu na Univerzi v Ljubljani je pomembno prispeval k znanosti na področju organske kemije. Njegove raziskave obsegajo sintezne pristope in transformacije, ki vodijo do novih piridazinov, pirazinov, piridinov, tiazolov, oksazolov in njihovih kondenziranih analogov. Še posebej odmevne so bile njegove raziskave enaminov, formamidinov in formamid oksimov, ki so omogočile elegantne sinteze naravnih heterocikličnih spojin.

 

Akademik profesor Miha Tišler je avtor mnogih originalnih znanstvenih člankov s tega področja kemije. Bil je predsednik International Society of Heterocyclic Chemistry in je član uredniških odborov več pomembnih znanstvenih revij. Zaradi velikega ugleda so njemu in njegovim sodelavcem zaupali organizacijo vrste prestižnih mednarodnih znanstvenih srečanj.

 

Profesor dr. Miha Tišler je napisal tudi več poljudnoznanstvenih knjig, v katerih je bralcem na prijazen način približal nekatere značilnosti sveta kemije. Ta dela so izjemnega pomena za popularizacijo kemijske znanosti pri nas. Njegovo u spešno raziskovalno in pedagoško delo cenijo tako doma kot v tujini, o čemer pričajo ugledna priznanja in članstva v akademijah.

 

Akademik Miha Tišler je bil tudi odličen profesor, ki je znal navdušiti študente za raziskovalno delo. Bil je mentor mnogim diplomantom, magistrantom in doktorandom. Iz njegove šole so izšli vsi sedanji univerzitetni učitelji te stroke ter tudi mnogi vodilni raziskovalci na inštitutih in v industriji. Akademik Miha Tišler je bil pionir moderne slovenske organske kemije in prav po njegovi zaslugi v svetu cenijo »ljubljansko šolo heterociklične kemije«.

 

  • Akademik profesor dr. Jože Maček - Zoisova nagrada za življenjsko delo na področju fitomedicine

 

Akademik dr. Jože Maček je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, upokojeni redni profesor za fitopatologijo, gozdno fitopatologijo in fitofarmakologijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomiral je na dveh fakultetah: iz agronomije na Fakulteti za agronomijo in gozdarstvo in iz ekonomije analitske smeri na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Kot štipendist ustanove Alexandra von Humboldta je na Bonnski univerzi opravil raziskave patološke fiziologije glive Phytophthora cactorum na jablanah, kjer je leta 1964 tudi zagovarjal svoj prvi doktorat. Dvanajst let zatem je dosegel še doktorat ekonomskih znanosti s področja ekonomske zgodovine na Ekonomski fakulteti v Beogradu in pred petnajstimi leti še doktorat zgodovinskih znanosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo iz agrarnopravne zgodovine.

 

Akademik Jože Maček je raziskoval na področjih patogene mikoflore, splošne in gozdne fitopatologije ter fitofarmakologije ter se poglabljal v raziskave kontaminacije tal in kmetijskih pridelkov z ostanki kemičnih pripravkov, iz česar se je razvil današnji »monitoring« kontaminacije voda, tal, rastlinskih pridelkov ter proizvodov iz živali. Zelo intenzivno se je ukvarjal z listnimi zavrtači in posebno pozornost namenil ekonomski problematiki varstva rastlin.

 

Kot izredni in nato redni profesor ter predstojnik Katedre za fitomedicino je vrsto let predaval fitopatologijo in fitofarmakologijo študentom agronomije, varstvo okolja študentom krajinske arhitekture in gozdno fitopatologijo študentom gozdarstva. Sodeloval je na podiplomskem študiju na Biotehniški fakulteti in na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, na Agronomski fakulteti v Zagrebu pa je predaval na magistrskem študiju fitomedicine. Bil je mentor številnim diplomantom, magistrantom in doktorantom.

 

Akademik Jože Maček je veljal za enega najuglednejših jugoslovanskih fitomedicinskih strokovnjakov in še danes velja za eminenco na tem področju. Njegove številne objave v znanstvenih in strokovnih knjigah in revijah so bile izredno odmevne in spoštovane – ne samo v znanstvenih krogih, temveč tudi v širšem krogu kmetijskih in gozdarskih strokovnjakov. Za svoje delo je prejel mnoga priznanja in nagrade. Leta 1999 je postal dopisni član Hrvatske akademije znanosti in umetnosti in leta 2003 član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu.

 

Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke sta prejela:

  • Profesor dr. Tomaž Prosen  - Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke na področju teoretične fizike

 

Doktor Tomaž Prosen je izredni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

 

Profesor dr. Tomaž Prosen je mlad znanstvenik, ki se je vključil v raziskovalno delo šele pred dobrim desetletjem. Področje njegovih raziskav sta kvantna in klasična statistična fizika. Pomemben del njegovih rezultatov se nanaša na obnašanje neintegrabilnih klasičnih in kvantnih kaotičnih sistemov z malo prostostnimi stopnjami, kjer je z analitičnimi in numeričnimi metodami raziskal statistične lastnosti in univerzalnost dinamike. Z razširitvijo raziskav na kvantne sisteme več delcev je dr. Prosen vstopil v problematiko transporta v trdnih snoveh in v zelo aktualno področje teorije kvantnih računalnikov. Pri slednjem je posebej pomemben problem koherence in stabilnosti procesov kvantnega računanja, ki ga je profesor Prosen obravnaval v več svojih člankih.

 

Njegov celoten opus je impresiven, saj obsega 69 člankov, večinoma v najuglednejših mednarodnih revijah, kot sta Physical Review in Physical Review Letters. V zadnjih sedmih letih je izšlo 49 njegovih člankov. Kot vabljeni predavatelj je predaval na mednarodnih konferencah in uglednih institucijah. Je član uredniškega odbora mednarodne revije Nonlinearity in recenzent pri najprestižnejših fizikalnih revijah. Leta 2001 je dobil posebno mednarodno priznanje kot najbolj citirani slovenski mladi znanstvenik. Njegova dela so citirana 900-krat, tista iz zadnjih sedmih let pa 380-krat.

 

Profesor dr. Tomaž Prosen je eden najprodornejših mladih slovenskih naravoslovcev, ki je dosegel vrhunske rezultate pri raziskavah klasičnega in kvantnega kaosa ter teorije kvantnih računalnikov, s čimer je obogatil svetovno zakladnico znanja na področju teoretične fizike.

 

  • Docent dr. Dušan Turk - Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke na področju strukturne biologije

 

Doktor Dušan Turk je vodja skupine za strukturno biologijo na Odseku za biokemijo in molekularno biologijo Instituta Jožef Stefan.

 

Znanstveno-raziskovalno delo dr. Dušana Turka zajema področje določanja tridimenzionalnih struktur proteinov, kjer se je z izvirnimi idejami v razmeroma kratkem času uveljavil v svetovnem merilu. Delo na področju strukture proteinov je začel v Münchnu, kjer se je podoktorsko izobraževal pri Nobelovem nagrajencu dr. Robertu Huberju. Pridobil si je izjemno znanje in izkušnje, potrebne za zahtevno delo pri določanju tridimenzionalnih struktur proteinov na osnovi rentgenske kristalografije.

 

Docent dr. Dušan Turk je skupaj s sodelavci kot prvi določil tridimenzionalno strukturo proteolitičnega encima katepsina B z njegovim inhibitorjem. Njegov dosežek je imel velik pomen za načrtovanje in sintezo novih inhibitorjev proteinaz kot potencialnih učinkovin. Delo je prispevalo tudi k novi razlagi vezavnih mest za substrate na papain in njemu podobnih cisteinskih proteinaz ter s tem omogočilo boljše razumevanje mehanizma delovanja teh encimov. Do danes je docent dr. Dušan Turk skupaj s sodelavci določil tridimenzionalne strukture vrsti proteolitičnih encimov. Za svoje dosežke je leta 1996 v Barceloni prejel ugledno mednarodno nagrado, ki jo enkrat na leto podelijo le najboljšim evropskim raziskovalcem do 40. leta starosti.

 

V zadnjih sedmih letih je objavil 24 izvirnih člankov v uglednih mednarodnih revijah, med katerimi nekatere segajo v sam vrh revij za strukturno biologijo. Skupno z 2900 citati sodi med najbolj citirane slovenske raziskovalce. Dela, ki jih je objavil v zadnjih sedmih letih, imajo 832 citatov. Docent dr. Dušan Turk s svojim znanjem in delom na področju strukturne biologije predstavlja pomembno vez raziskovalnim skupinam Slovenije z vrhunskimi skupinami v svetu na tem področju. Svoje znanje rad prenaša na mlajše sodelavce kot učitelj v programih podiplomske šole Instituta Jožefa Stefana in podiplomskih programih Univerze v Ljubljani kot mentor pri magistrskih in doktorskih delih.

 

Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke so prejeli:

  • Docent dr. Gregor Anderluh - Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju biokemije in molekularne biologije

 

Doktor Gregor Anderluh je docent na Oddelku za biologijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno delo obsega temeljne raziskave na področju celičnih membran in proteinov, ki reagirajo z njimi. Proučuje delovanje proteinov iz bakterij, morskih organizmov in človeka, ki porušijo strukturo celičnih membran s tvorbo kanalčkov. Njegov izvirni prispevek je pojasnitev delovanja ekvinatoksina, proteinskega toksina iz morske vetrnice. S sodelovanjem v mednarodnih raziskavah je opisal njegov mehanizem vgradnje v celične membrane in tvorbo por, ki so odgovorne za citotoksičen efekt. Ta mehanizem predstavlja edinstveno obliko interakcije proteina z membrano v naravi in kot tak pomembno dopolnjuje poznavanje tega raziskovalnega področja. S kolegi v tujini pa je sodeloval tudi pri opisu vezave bakterijskih toksinov kolicinov na membranski receptor, kjer pride do velikih sprememb tridimenzionalne zgradbe toksina.

 

V zadnjih sedmih letih je doktor Gregor Anderluh objavil 32 člankov, ki so v strokovnih krogih doživeli visoko odmevnost. Je soavtor treh sestavkov v znanstvenih monografijah in soavtor mednarodnega patenta. Predaval je tudi na več znanstvenih institucijah v tujini, med drugim na Univerzi v Oxfordu. S svojimi deli je Gregor Anderluh pomembno uveljavil slovensko znanost na področju toksinologije in celičnih membran.

 

  • Profesor dr. Mladen Franko - Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju analizne kemije

 

Doktor Mladen Franko je univerzitetni učitelj na Politehniki v Novi Gorici, kjer se ukvarja z razvojem instrumentov in analiznih metod, osnovanih na uporabi laserske spektrometrije. Pri svojem raziskovalnem delu je razvil diferenčni toplotno lečni spektrometer s CO laserjem, ki omogoča analize v infrardečem spektralnem področju tudi ob veliki absorpciji laserske svetlobe v topilu in dosega bistveno nižjo mejo zaznave analita od enožarkovnega spektrometra. Predlagal je tudi teoretični model, ki upošteva hkratni vpliv toplotne leče in optotermičnega odklona laserskega žarka, in ga preveril s poskusom. Večina njegovih del je posvečena uporabi spektroskopije s toplotnimi lečami v analitiki, ki se uporablja za detekcijo in kvantitativno analizo tako izločenih komponent, in to še zlasti v okoljskih raziskavah. Med njimi je treba omeniti učinkovito uporabo te metode v kombinacijah s tekočinsko in ionsko kromatografijo, pretočno injekcijsko analizo ter z biosenzorji.

 

Raziskovalno delo profesorja dr. Mladena Franka dosega v znanstveni javnosti precejšen odmev in pomeni pomemben prispevek k analizni kemiji in njeni uporabi.

 

  • Profesor dr. Danijel Kikelj - Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju farmacevtske kemije

 

Doktor Danijel Kikelj je redni profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Raziskovalno delo na področju farmacevtske kemije je začel v Heidelbergu, kjer je doktoriral ter tam pozneje dobil naziv učitelja za analizno farmacevtsko kemijo.

 

Težišče raziskovanja profesorja dr. Danijela Kiklja je področje načrtovanja in sinteze mimetikov s ciljem pridobiti bioaktivne spojine, ki bi bile uporabne kot nove zdravilne učinkovine. Proučeval je razvoj novih analogov muramildipeptida ter pridobljene ugotovitve uspešno uporabil pri načrtovanju novih selektivnih peptidomimetičnih inhibitorjev trombina. Svoje rezultate raziskav heterocikličnih sistemov je domiselno uporabil pri načrtovanju antagonistov fibrinogenskega receptorja. S sintezo novih fosfonatnih inhibitorjev antigena 85C pa je utrl pot pripravi novih inhibitorjev sinteze celične stene mikobakterij.

 

V zadnjih sedmih letih je profesor. dr. Danijel Kikelj objavil 20 izvirnih člankov, tri pregledne članke in tri obširna poglavja v mednarodnem leksikonu metod organske kemije. Njegova dela so vzbudila pozornost tako v Sloveniji kot tudi v širši mednarodni javnosti, saj so bila več kot stokrat citirana, podeljenih pa je bilo tudi več patentov v tujini. Raziskave imajo poleg značilnosti temeljnih raziskav tudi svojo inovativnost in k aplikaciji naravnano vrednost.

 

  • Docent dr. Marko Kreft - Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju celične fiziologije

 

Doktor Marko Kreft, docent na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in strokovni vodja njenega Referenčnega centra za konfokalno mikroskopijo »Carl Zeiss«, je vrhunski specialist za uporabo konfokalne mikroskopije pri preučevanju celičnih struktur in njihove vloge v življenju celice. Njegovo raziskovalno delo sodi na področje elektrofiziologije in optofiziologije, ki sta z napredkom genomskih raziskav v zadnjih letih v samem središču preučevanja načinov delovanja evkariontske celice v normalnih in bolezenskih stanjih.

 

Z izvirnimi metodološkimi in analitičnimi pristopi je vidno prispeval k razjasnitvi procesov uravnavanja fuzije bioloških membran. Njegove meritve sprememb kapacitivnosti, ki so posledica fuzije posameznega mešička s plazmalemo, so prav na meji fizikalnih danosti. Zanimive so meritve membranske kapacitivnosti na protoplastih iz rastlinskega materiala, ki so prve meritve fuzije in fizije posameznega mešička v rastlinski celici na sploh. Zelo izstopa njegovo znanstveno delo na področju raziskav dinamičnih lastnosti eksocitoze astrocitov, endokrinih celic in fotoreceptorjev. Pomemben je tudi njegov prispevek k razvoju metod za izdelavo in vrednotenje hibridnih celic, ki nastanejo z elektrofuzijo med imunskimi in tumorskimi celicami in jih je mogoče uporabiti pri zdravljenju raka.

 

V zadnjih sedmih letih je doktor Kreft skupaj s sodelavci objavil 24 izvirnih znanstvenih del, večinoma v revijah z visokim faktorjem vpliva, ki so odmevna v mednarodnem merilu, saj jih citirajo in upoštevajo vodilne skupine na tem področju. Da je kot strokovnjak zelo cenjen, dokazujejo tudi številna povabila za predavanja na mednarodnih znanstvenih srečanjih.

 

  • Docent dr. Boštjan Zalar - Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju fizike kondenzirane snovi

 

Doktor Boštjan Zalar je višji znanstveni sodelavec na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani.

 

Docent Boštjan Zalar je svoje delo posvetil eksperimentalni fiziki trdne snovi, področju reda in nereda v kondenzirani snovi, in uporabi metode jedrske magnetne resonance pri tem.

 

Pokazal je, da je fazni prehod v nekaterih perovskitnih feroelektrikih tudi tipa red-nered in se na skali nanosekund že v paraelektrični fazi pojavi tetragonalna deformacija. Razvil je eksperimentalno metodo za merjenje porazdelitvene funkcije lokalne polarizacije v relaksorskih feroelektrikih ter z njo pokazal, da so relaksorji tipa PMN dvokomponentni sistemi, kjer soobstajajo področja polarnega stekla in feroelektričnih skupkov. Razvil je tudi novo metodo za meritev dinamične reorientacije feroelektričnih tekočih kristalov. Z meritvijo parametra reda in difuzijskega koeficienta je pojasnil površinsko ureditev in dinamiko molekul v ultratankih nematogenih plasteh.

 

Docent dr. Boštjan Zalar je v zadnjih sedmih letih skupaj s sodelavci objavil 65 del. Njegova dela so doživela veliko odmevnost v strokovni literaturi in predstavljajo pomemben prispevek k razumevanju pojavov v kondenzirani snovi.

 

Zoisova nagrada za izum in tehnološke dosežke so prejeli:

  • Docent dr. Aleš Podgornik, docent dr. Aleš Štrancar, dr. Miloš Barut in Janez Jančar - Zoisovo priznanje za izum in tehnološke dosežke na področju monolitnih kromatografskih nosilcev

 

Prejemniki priznanja so zaposleni v podjetju BIA Separations, d.o.o., kjer se že deset let ukvarjajo z razvojem monolitnih kromatografskih nosilcev. Njihovo razvojno delo se je nadaljevalo s proizvodnjo različnih izvirnih izdelkov, ki omogočajo izolacijo kompleksnih bioloških makromolekul do visoke stopnje čistosti z različnimi interakcijskimi mehanizmi, kot so ionsko izmenjevalne interakcije, hidrofobne interakcije, interakcije na osnovi obrnjene faze in afinitetne interakcije. Sodelovanje podjetja BIA Separations, d.o.o., s podjetjem Boering Ingelheim Austria je nedavno privedlo do razvoja metode za proces čiščenja plazmidne DNA, namenjene za gensko terapijo, kar je prva uporaba monolitne tehnologije v industriji v svetovnem merilu.

 

S področja monolitnih kromatografskih nosilcev je podjetje BIA Separations, d.o.o., pridobilo tri slovenske in pet mednarodnih patentov, od tega tri v ZDA, en evropski patent ter en patent v Ruski federaciji, postopek pa poteka še za štiri patentne aplikacije.

 

Nova tehnologija monolitnih kromatografskih nosilcev je izredno inovativno delo, ki vključuje zelo zahtevno raziskovalno in razvojno delo ter odlično znanje z različnih področij. Strokovna javnost je mnenja, da opisana tehnologija sodi med najpomembnejše slovenske tehnološke dosežke v zadnjem času. Ker ta tehnologija pomeni novost tako z znanstvenega kot poslovnega vidika, predstavlja dejavnost podjetja BIA Separations, d.o.o., promocijo za slovensko znanost in inovativnost.