Skoči na vsebino

2000

Zoisove nagrade v letu 2000

Zoisovo nagrado za življenjsko delo sta prejela

 • akademik profesor dr. Vinko Kambič - Zoisova nagrada za življenjsko delo v medicini na področju bolezni ušes, nosu in grla

   

Akademik Vinko Kambič si je z dolgoletnim strokovnim in znanstveno-raziskovalnim delom na področju bolezni ušes, nosu in grla pridobil ugled enega vodilnih strokovnjakov na tem področju. Njegovo delo odlikujejo izredna ustvarjalna moč in širina problematike, povezovanje temeljnih raziskav z njihovo uporabo v medicinski praksi in prodor v svetovni vrh na ožjem področju raziskav raka v grlu. Njegove raziskave segajo od anatomskih proučevanj vratu prek klasifikacij poškodb do benignih sprememb na sluznici grla. Najpomembnejše pa so raziskave raka na grlu, pri katerih je proučeval temeljne vzročne dejavnike in mehanizme razvoja rakastih sprememb, uvajal je nove operativne posege in izpopolnil obstoječe, izboljšal je pregled grla z operacijskim mikroskopom, zanimali pa sta ga tudi psihološka in socialna prilagoditev bolnikov po izgubi grla. Pri tem je ustvarjalno sodeloval s strokovnjaki drugih disciplin.

 

Akademik Kambič pa je v sam vrh stroke v svetovnem merilu segel na štirih ožjih področjih. Njegov kožni rez za velike operacije na vratu je uvrščen med devet klasičnih rezov tega predela. Uvedel je izvirno metodo za obnovo funkcije grla po odstranitvi polovice le-tega zaradi raka, v svetu poznano kot Kambičeva epiglotisplastika, ki omogoča bolniku po operaciji nemoteno dihanje, govor in požiranje. Zato je bil v memorialnem predavanju ameriškega otorinolaringološkega društva poimensko naveden kot eden od 15 kirurgov na svetu, najzaslužnejših za razvoj obnovitvenih operacij grla. Zaradi njegovih raziskav učinkov azbesta na grlo je na povabilo napisal celo poglavje v priznani ameriški knjigi o azbestozi. Skupaj s patologi je razvil novo mikroskopsko klasifikacijo zgodnjih in rakastih sprememb sluznice grla, sedaj uradno imenovano ljubljanska klasifikacija, ki je uveljavljena v Evropi in v Združenih državah Amerike. Svoje izkušnje na področju sprememb sluznice grla je strnil v monografiji, ki je izšla pri svetovno znani založbi Elsevier.

 

Znanstveno delo akademika Kambiča je pomembno prispevalo, da je medicina na področju bolezni grla naredila velik korak naprej.

 

 • akademik profesor dr. Stane Gabrovec - Zoisova nagrada za življenjsko delo na področju arheologije

   

Akademik Stane Gabrovec je starosta slovenske arheološke vede druge polovice 20. stoletja. Raziskovalno in ustvarjalno energijo je usmerjal tako v delo na terenu kot v temeljne sintetične in metodološke raziskave.

 

Akademik Gabrovec je pri raziskovalnem delu na terenu dosegel največjo odmevnost z izkopavanjem železnodobnega najdišča v Stični, ki je razkrilo novo podobo železnodobne poselitve na Dolenjskem. Temeljne so nagrajenčeve raziskave kronoloških vprašanj železne dobe na območju vzhodnih Alp; njegova kronološka členitev je danes v srednjeevropskem prostoru splošno sprejeta. Posvečal se je tudi vprašanjem kulturnozgodovinskih in etničnih razlag arheoloških ostalin. Njegova bibliografija obsega več kot 300 naslov, od tega več desetin razprav v tujini v prestižnih revijah in zbornikih.

 

Akademik Gabrovec svojega znanja ni posredoval javnosti le z objavami, ampak tudi kot izjemno cenjen profesor Oddelka za arheologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po diplomi je nadarjene študente usmerjal na kakovostna izpopolnjevanja v tujini, ki so jim bila dosegljiva tudi zaradi njegovega ugleda.

 

Na področju muzealstva je poskrbel za ureditev arheoloških zbirk Narodnega muzeja v Ljubljani; sodeloval je pri postavljanju muzejskih zbirk muzejev v Novem mestu, Brežicah in Metliki.

 

Akademik Stane Gabrovec sodi med najvidnejše in najuglednejše evropske raziskovalce prazgodovinske arheologije v srednji Evropi. Njegova spoznanja so pomemben prispevek slovenske arheologije k evropskemu poznavanju starejše železne dobe vzhodnoalpskega prostora.

 

Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke so prejeli

 • profesor dr. Marko Andrej Zupan in dr. Stojan Stavber - Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke na področju organske kemije

   

Znanstveno delo profesorja dr. Marka Andreja Zupana in dr. Stojana Stavberja je posvečeno kemiji halogeniranih, predvsem fluoriranih, organskih spojin. Raziskave obravnavajo tri, deloma medsebojno prepletajoče se sklope: sinteze novih reagentov ter uporabo novih metod za selektivno uvedbo fluora v organske molekule; študij mehanizmov reakcij fluoriranja organskih spojin ter raziskave na področju sintez in lastnosti novih visokomolekularnih netopnih polimerov kot pomembnih materialov za nosilce, katalizatorje in reagente.

 

Profesor Zupan je doslej objavil že več kot 170 znanstvenih del v najuglednejših mednarodnih znanstvenih revijah in šest preglednih člankov v znanstvenih knjigah, publikacije dr. Stavberja pa obsegajo več kot 60 znanstvenih člankov, eno poglavje v znanstveni knjigi in več prispevkov na mednarodnih konferencah. V zadnjih sedmih letih sta kot soavtorja objavila več kot 30 znanstvenih člankov, večino v najuglednejših mednarodnih revijah s področja organske kemije. Dela prof. Zupana imajo več kot 1150 citatov po podatkih v SCI in več kot 600 citatov v znanstvenih knjigah. Dela, objavljena v zadnjih sedmih letih, pa so bila citirana že več kot 120-krat. Ti podatki ju nedvomno uvrščajo med najbolj citirane slovenske kemike v mednarodnih okvirih. O izredni kakovosti znanstvenega dela pričajo tudi vabila za prispevke oziroma pregledne članke v prestižnih angleških enciklopedičnih zbirkah kot sta Metode v organski kemiji (Houben-Weyl) in Kemija funkcionalnih skupin (Patai-Rappoport). Njuno znanstveno delo je torej pomemben prispevek k raziskavam in poznavanju fluoriranja organskih spojin.

 

 • profesor dr. Slavko Splichal - Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke na področju komunikologije

   

Profesor dr. Slavko Splichal je eden vodilnih slovenskih družboslovcev; kot komunikolog uživa ugled doma in v tujini. Cenjen je kot avtor študij o medijih in komuniciranju. Leta 1997 je izdal odlično knjigo Javno mnenje: teoretski razvoj in spori v 20. stoletju (395 strani), ki je bila leta 1999 prevedena v angleščino in izdana v Bostonu v ZDA. Knjiga podaja zgodovinski oris razvoja ene najmlajših družboslovnih znanstvenih disciplin – komunikologije. Govori o javnem mnenju in razčlenjuje njegove različne vidike in njihove korelacije. Njegovo delo razkriva nova teoretična in empirična spoznanja, interna in eksterna protislovja v pojmu javno mnenje, novo vlogo konsenza, kritiko Habermasove misli o refevdalizaciji javnosti, aktualiziranje Tönniesove sociološke in Deweyjeve filozofske teorije, kritiko Neumannove »teorija molka« in revitalizacijo veljavnosti »mnenjskih glasovanj«. Knjigo so ameriški izdajatelji ocenili kot najpomembnejšo in najveljavnejšo obravnavo ideje javnega mnenja v svetu.

 

Splichalovo delo je izviren, ustvarjalen, kritično refleksiven prispevek k slovenski in svetovni komunikacijski znanosti. Predstavlja prodor slovenske komunikološke družboslovne misli v svetovne kroge, ki so doslej imeli monopol nad izdajo tovrstne znanstvene literature. Pripomoglo je k uveljavitvi Evropskega inštituta za kulturo komuniciranja pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in k dvigu ugleda mednarodne revije Javnost, katere urednik je profesor Splichal.

 

Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke so prejeli

 • docent dr. Marko Topič - Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju tankoplastnih polprevodniških struktur

   

Docent Topič raziskuje tankoplastne strukture amorfnega silicija v kombinaciji s prozornimi prevodnimi oksidi in kovinami, ki so osnova za nove generacije sončnih celic ter večbarvnih in drugih svetlobnih senzorjev. S svojimi odmevnimi raziskavami je pomembno prispeval k razumevanju lastnosti amorfnega silicija, večplastnih amorfnih in mikrokristaliničnih silicijevih heterostruktur in struktur iz heteroatomnih materialov.

 

Docent Topič obravnava polprevodniške strukture celovito, od raziskav osnovnih procesov, modeliranja in računalniške simulacije do eksperimentalne realizacije in preverjanja teoretičnih predvidevanj. Rezultate raziskav je s sodelavci predstavil na številnih mednarodnih konferencah in v 20 člankih pretežno v najuglednejših revijah s tega področja. Med znanstvenimi dosežki docenta Topiča najbolj izstopata delo na senzorju treh barv in teoretična analiza heterostruktur na bazi amorfnega silicija.

 

 • profesor dr. Sandi Klavžar - Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke v matematiki na področju teorije grafov

   

Profesor dr. Klavžar je eden vodilnih strokovnjakov v svetu za produkte grafov in njihove izometrične podgrafe. Razvil je časovno izredno učinkovite algoritme za prepoznavanje nekaterih vrst grafov, kot so produktni, medianski in Hammingovi grafi. Raziskoval je lastnosti medianskih grafov in ugotovil, da je to bogata družina, ki nastopa v mnogih optimizacijskih problemih. Dokazal je tudi, da so molekularni grafi benzenoidnih sistemov medianski, in s tem odprl pot njihovim aplikacijam v teoretični kemiji.

 

V zadnjih sedmih letih je skupaj s sodelavci objavil šestinštirideset del v uglednih mednarodnih matematičnih revijah. Njegova dela so primerljiva z deli najuglednejših avtorjev in so zbudila precejšnjo pozornost, saj so bila do sedaj citirana osemdesetkrat. Skupaj s profesorjem Imrichom iz Avstrije je profesor Klavžar v letu 2000 objavil znanstveno monografijo Produktni grafi: Struktura in prepoznavanje ( Product Graphs: Structure and Recognition ) pri John Wiley& Sons, ki je ena najuglednejših svetovnih založb za znanstveno literaturo.

 

 • Dr. Goran Dražič - Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju elektronske mikroskopije

   

Dr. Goran Dražič se že vrsto let ukvarja z metodami elektronske mikroskopije in mikroanalize, v zadnjih letih pa še posebej z analitsko elektronsko mikroskopijo, ki je postala nepogrešljiva pri študiju sodobnih anorganskih materialov. Njegovo delo obsega uporabo in razvoj metod analitske elektronske mikroskopije pri študiju sodobnih keramičnih in kovinskih materialov. Na področju kvantitativne energijske spektroskopije rentgenskih žarkov se je dr. Dražič doma in v tujini uveljavil kot strokovnjak za analizo področij nanometrskih dimenzij. S prilagoditvijo analitskih metod je prvi določil stopnjo kemijske homogenosti v nanometrskih območjih v keramičnih materialih na osnovi svinčevega cirkonata-titanata. Poznavanje kemijske homogenosti lahko bistveno pripomore k boljšemu razumevanju procesov, ki potekajo v sintezah in s tem pogojujejo izboljšanje lastnosti in uporabnost materialov.

 

Rezultati njegovega dela od leta 1993 so vpeti v številne domače in mednarodne znanstveno-raziskovalne projekte in so bili objavljeni v 27 izvirnih znanstvenih člankih, številnih objavljenih predavanjih na znanstvenih konferencah ter v petih vabljenih predavanjih. Ti rezultati dokumentirajo in potrjujejo njegovo plodno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki na področju mikro in nano kvantitativne analize.

 

 • dr. Jurij Perovšek - Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju zgodovinopisja

   

V monografiji Liberalizem in vprašanja slovenstva: Nacionalna politika liberalnega tabora v letih 1918 – 1929 je doktor Jurij Perovšek celovito in natančno obdelal nacionalno politiko slovenskega liberalnega političnega tabora v prvem desetletju prve jugoslovanske države. Poglobljeno je analiziral družbene, politične, kulturne in ideološke temelje za prevladujoči jugoslovanski nacionalni integralizem in državni centralizem slovenskih liberalcev ter osvetlil njihove politične akcije in rezultate.

 

Perovškova knjiga je zelo pomemben prispevek k zgodovini slovenskega liberalizma - dejavnika, ki so se mu do sedaj zgodovinarji raziskovalci v glavnem izogibali in tako puščali v slovenski zgodovini prve polovice 20. stoletja belo liso. Delo dr. Jurija Perovška je zato pogumen prodor raziskovanja v smer, kjer je še veliko neodkritega in nedognanega, kar vse šele more dati popolnejšo sliko slovenske zgodovine, vseh njenih dimenzij in njene vraščenosti v okolje evropskega liberalizma.

 

Knjiga dr. Jurija Perovška je napisana v prepričljivem znanstvenem slogu in v lepem slovenskem jeziku.