Skoči na vsebino

1998

Zoisove nagrade v letu 1998

Zoisovo nagrado za življenjsko delo je prejela

 • dr. Zmaga Kumer - Zoisova nagrada za življenjsko delo za raziskave slovenskega ljudskega izročila

   

Po osnovni izobrazbi slavistka in muzikologinja doktorica Zmaga Kumer je pol stoletja življenja posvetila intenzivnim, ustvarjalnim, znanstvenim raziskavam slovenskega ljudskega pesemskega izročila. Z njimi je prispevala izjemno pomembne dosežke k etnomuzikološki stroki, zlasti uspešno pa je predstavila slovensko ljudsko pesemsko izročilo in dosežke slovenske etnomuzikologije mednarodni strokovni javnosti.

 

Zmaga Kumer je stopila na znanstveno pot že po diplomi 1947 na Folklornem (današnjem Glasbenonarodopisnem) inštitutu Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer je delovala vso svojo aktivno delovno dobo. Posegala je na vsa področja etnomuzikologije, vendar se je pri raziskovanju predvsem posvetila slovenskim pripovednim ljudskim pesmim, ki jih je preučevala in razčlenjevala v skladu z najnovejšimi teoretskimi pristopi. Drugo področje njenega raziskovanja so bila slovenska glasbila in godčevstvo. Zlasti hvalevredna je nagrajenkina dejavnost pri izdajah slovenskih ljudskih pesmi.

 

Kot najplodovitejša raziskovalka slovenskega pesemskega izročila ima Zmaga Kumer za seboj impozanten opus več kot 20 knjig in več kot 200 razprav v slovenskem in drugih jezikih, namenjen tako ožjemu, strokovnemu, kot širšemu, poljudnemu bralstvu. Svojega znanja ni zadrževala zase, ampak ga je bila vedno pripravljena deliti z drugimi. Pridobljena spoznanja je med drugim posredovala študentom pedagoškega oddelka Akademije za glasbo in muzikološkega oddelka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Kot gostja je predavala na tujem, nastopala na številnih mednarodnih kongresih in strokovnih prireditvah. Bila je dejavna v etnoloških strokovnih društvih, razdajala pa se je tudi v uredniški dejavnosti.

 

Doktorica Zmaga Kumer ni samo najvidnejša preučevalka slovenskega ljudskega pesemskega izročila; kot predstavnica slovenske znanosti je tudi sooblikovalka današnje evropske znanstvene misli v etnomuzikološki stroki in sodi v evropskih okvirih med najvidnejše tovrstne preučevalce.

 

Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke je prejel

 • profesor dr. Vito Turk - Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke za biokemijske raziskave proteoliznih encimov in njihovih inhibitorjev

   

Profesor dr. Vito Turk že več kot 25 let sistematično raziskuje encime, ki v celicah razgrajujejo beljakovine. V žarišču njegovih raziskav so cisteinske proteinaze in njihovi inhibitorji. Na tem področju je po mednarodnih merilih eden od vodilnih strokovnjakov. To področje raziskav je posebej pomembno za razumevanje procesov razgradnje beljakovin, ki potekajo v normalnih celicah pa tudi pri raznih bolezenskih stanjih. Zasledovanje vsebnosti cisteinskih proteinaz omogoča pri vrsti bolezenskih procesov, kot so nekatere maligne novotvorbe, osteoporoza, vnetni procesi, mišične distrofije in Alzheimerjeva bolezen, zgodnje razpoznavanje bolezni in tudi zasledovanje uspešnosti zdravljenja.

 

V zadnjih sedmih letih je raziskoval predvsem mehanizme medsebojnega delovanja cisteinskih proteinaz in njihovih inhibitorjev. Najpomembnejši dosežek laboratorija, ki ga vodi profesor Turk, je odkritje, da je invariantna veriga poglavitnega histokompatibilnostnega kompleksa II močan proteinazni inhibitor, ki je homologen s tiroglobulinsko domeno tipa 1 in je predstavnik posebne naddružine proteinaznih inhibitorjev. To odkritje odpira nove vidike pomena molekul histokompatibilnostnega kompleksa pri obdelavi in izpostavitvi antigenov, širši pomen pa ima tudi v imunologiji in medicini.

 

Omeniti velja tudi, da je iz temeljnih raziskav njegove skupine izšla vrsta uporabnih in zato tudi patentiranih diagnostičnih kompletov za imunokemijsko prepoznavanje malignih obolenj.

 

Profesor Vito Turk je v zadnjih sedmih letih objavil več kot 80 člankov v vodilnih znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva. Da so to odmevni prispevki, priča veliko število citatov njegovih del, kar ga uvršča med najbolj citirane slovenske znanstvenike.

 

Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke so prejeli

 • profesor dr. Željko Knez - Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke za izpopolnitve procesov ekstrakcij sub- in superkritičnih tekočin

   

Profesor dr. Željko Knez je svoje poglobljene raziskave procesov ekstrakcij s sub- in superkritičnimi tekočinami dopolnil z zahtevno analitiko za določanje substanc v naravnih ekstraktih. Z modifikacijo aparature za visokotlačno ekstrakcijo in izvirno tehnologijo je uspešno rešil problem protitočne ekstrakcije. Z meritvami ravnotežij trdno/sub- ali superkritične tekočine ter tekoče/sub- ali superkritične tekočine je določil procesne parametre za postopke ekstrakcije.

 

V raziskavah faznih ravnovesij v sistemih polietilenglikol/CO2 je prišel do pomembnega spoznanja, da poleg znanih faznih prehodov trdna snov - tekočina - plin obstaja še četrti prehod. Z določitvijo tališča polietilenglikola v normalnih razmerah je mogoče napovedati sestave in temperature faznih prehodov.

 

Največji dosežek na področju tehnologije superkritičnih tekočin pa je razvoj novega postopka pridobivanja majhnih delcev iz raztopine, zasičene s plinom, ki je patentno zaščiten v 17 državah.

 

Posebnega poudarka je vredno dejstvo, da je profesor dr. Knez svoje znanstvene dosežke prenesel v industrijsko proizvodnjo. S tem vnaša v raziskovalno sfero novo pomembno kakovost in prispeva k uveljavitvi naše znanosti in stroke v svetu.

 

 • profesor dr. Janez Možina - Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke za raziskave laserskih analiz materialov in obdelovalnih procesov

   

Profesor dr. Janez Možina je skupaj s sodelavci obravnaval vrsto doslej nepoznanih vidikov interakcije med svetlobo in snovjo, pri čemer se je najbolj poglobil v raziskave premikov snovi, ki jih povzroča svetloba večjih jakosti. Njegov glavni prispevek je razvoj novih metod za detekcijo teh procesov, ki temeljijo predvsem na analizi nastalih zvočnih valov. Poleg standardne uporabe mikrofona za detekcijo zvoka je razvil nove optične metode detekcije. Tu je treba posebej omeniti interferometrijsko metodo za detekcijo akustičnih amplitud pod 1 pm in izvirno lasersko sondo z večkratnim prehodom žarka, ki omogoča spremljanje udarnega čela. Razvil je tudi matematični model nastanka zvočnih valov pri mikroeksplozijah, ki nastanejo zaradi laserskih sunkov na površini snovi. Te metode merjenja in analize je uporabil za študij obdelovalnih procesov z laserji. Določil je energijske izkoristke pretvorbe vpadle svetlobe v mehansko energijo. Zajemanje optoakustičnih signalov in njihovo analizo je uspel uporabiti za sprotno določanje globine in prostornine odvzetega materiala in s tem za spremljanje in krmiljenje laserskih obdelovalnih procesov. Pokazal je tudi, da v nekaterih primerih pride do nastanka plazme nad delom površine, na katerega pade svetlobni sunek, zaradi česar se zmanjša delež absorbirane svetlobe in s tem učinkovitost obdelovanja.

 

Profesor Možina je povezal številna doslej ločeno obravnavana raziskovalna področja v novo interdisciplinarno znanstveno disciplino, imenovano optodinamika, in jo s številnimi objavami uspešno vpeljal v mednarodni znanstveni prostor, kar je pomemben prispevek slovenske znanosti.

 

 • znanstvena svetnica dr. Mojca Stegnar - Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke za raziskave strjevanja krvi

   

Raziskovalno delo doktorice Mojce Stegnar zajema področje strjevanja krvi, predvsem preučevanje mehanizmov raztapljanja krvnih strdkov pri zdravih ljudeh in pri bolnikih ter sprememb v strjevanju krvi, povezanih s pojavom in razvojem venske in arterijske tromboze. V zadnjem času preučuje tudi genetske spremembe, ki se lahko povezujejo z nastankom tromboze. S teh področij je skupaj s sodelavci objavila več kot 170 bibliografskih enot, od tega več kot 40 v najuglednejših tujih strokovnih revijah in knjigah.

 

V zadnjih sedmih letih je s sodelavci ugotovila, da na raztapljanje krvnih strdkov pomembno vplivajo starost, spol, telesna teža, krvne maščobe, inzulin, dietni ukrepi in sprememba telesne teže. Spremembe spodbujevalcev in zaviralcev tega procesa je ugotovila tudi ob nosečnosti in porodu. Z raziskavami in vitro in in vivo je ugotovila, da so pri raztapljanju pomembni tudi sestava krvnih strdkov in krajevni hemodinamski dejavniki.

 

Pri tretjini revmatičnih bolnikov, ki so preboleli vensko tombozo, je ugotovila protitelesa proti fosfatidilserinu, kar kaže na možnost, da so ta protitelesa povezana z nastankom tromboze.

 

V zadnjem času se je osredotočila na odkrivanje sprememb v genih za beljakovine, ki sodelujejo v procesu strjevanja krvi. Polimorfizem v genu zaviralca procesa raztapljanja krvnih strdkov je pogostejši pri bolnikih z vensko trombozo.

 

Spričo tega, da predstavljajo bolezni žilja in z njimi povezane motnje v strjevanju krvi enega od poglavitnih vzrokov invalidnosti in umrljivosti med našim prebivalstvom, imajo izsledki doktorice Stegnar velik pomen za medicino na tem področju.

 

 • profesor dr. Jožef Vižintin - Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke za raziskave s področja tribologije

   

Profesor dr. Jožef Vižintin je v zadnjih sedmih letih skupaj s sodelavci v vrsti člankov v priznanih mednarodnih revijah objavil rezultate raziskovalnega dela s področja obrabnih mehanizmov, tehnične diagnostike in mazalnih olj.

 

Njegovi najpomembnejši mednarodno odmevni raziskovalni dosežki so na področju fretinga, to je utrujanja kontaktnih površin pri majhnih amplitudah in velikih frekvencah. Za oceno temperature, ki se razvije v takšnem stiku, se je do sedaj uporabljala Archardova enačba, ki je temeljila na določenih predpostavkah o prenosu toplote s površine v globino kontakta. Profesor Vižintin je skupaj s sodelavci izpeljal novo enačbo za izračun kontaktne temperature, ki jo je potrdil s poskusi. V enačbi je upošteval realno površino in dejanski kot kontakta, spremenljivi koeficient prevoda toplote po globini v odvisnosti od temperature ter prenos toplote do dejanske globine. Tako je natančneje predvidel temperaturo v mikrokontaktu in porazdelitev temperature pod površino, kar predstavlja nov in izviren znanstveni dosežek.

 

Raziskovalni dosežki profesorja Vižintina na področju tehnične diagnostike in mazalnih olj pa imajo poleg znanstvene tudi veliko uporabno vrednost. Skupaj s sodelavci je razvil metode za diagnostiko okvar na strojih in napravah, ki temelji na kombinaciji analize obrabnih delcev v mazalnem olju in analize vibracij ter več vrst biorazgradljivih olj na osnovi oljne repice, ki se že uporabljajo v slovenskem prostoru.

 

Nove ideje in nove metode profesorja Jožefa Vižintina na področju tribologije so odmevne v svetovni znanstveni javnosti.

 

Zoisovo priznanje za tehnološki dosežek so prejeli

 • dr. Francelj Trdič - Zoisovo priznanje za tehnološki dosežek za programsko opremo za računalniško nadzorovanje proizvodnje mineralne volne

   

Programska oprema je sinteza multidisciplinarnih znanj ter večletnih sistematičnih prizadevanj doktorja Trdiča. Ta kompleksen programski izdelek vodi proces proizvodnje mineralne volne s pomočjo optičnega nadziranja natoka taline. Naravno fluktuacijo taline spremljata dve video kameri, podatke optičnega zaznavanja curka analizira računalnik v realnem času, uravnava najpomembnejše parametre proizvodnega procesa in ga hkrati optimizira.

 

Programska oprema za računalniško nadzorovanje proizvodnje mineralne volne Tervol, razvita za Industrijo termičnih izolacij TERMO, d.d., iz Škofje Loke, je v konkurenci vodilnih svetovnih podjetji na tekmovanju računalniških aplikacij, izdelanih za okolje Windows na Windows World Open 1998 v Chichagu zmagala v kategoriji proizvodni procesi/ industrijsko inženirstvo.

 

Programska oprema doktorja Trdiča predstavlja slovenski tehnološki dosežek v svetovnem merilu, njegova praktična uporaba pa zagotavlja visoko konkurenčno sposobnost izdelka tervol.