Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

1996

Komisija Republike Slovenije za nagrade in priznanja je na seji dne 9. oktobra 1996 sprejela sklep, da prejmejo nagrado Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo v letu 1996:

 

 

Akademik profesor dr. JANEZ PEKLENIK za življenjsko delo na področju strojništva

 

Akademik profesor dr. Janez Peklenik je v svojem dolgem znanstveno-raziskovalnem, strokovno-tehnološkem in pedagoškem delovanju prispeval pomembna nova znanja na področjih krmiljenja obdelovalnih procesov in teorije proizvodne kibernetike. Za njegov izjemno uspešen opus je značilna teoretično znanstvena temeljitost, vezana na eksperimentalno delo, ki vodi do patentne zaščite in praviloma v industrijsko uporabljane konstrukcije. Veliki in pomembni prispevki nagrajenca so utemeljitev stohastičnega opisa obdelovalnih procesov, prispevki za sprotno identifikacijo prenosne funkcije procesa ter opis odre/.ovalnega procesa na osnovi energijskih kvantov in entropije. Nagrajenec je prvi vpeljal tudi metodo opisa tehničnih površin kot tridimenzionalne strukture, prispeval k uvajanju računalniško krmiljenih obdelovalnih sistemov. računalniški klasifikaciji strojnih delov. Svoje mednarodno odno odmevne znanstvene prispevke je objavil v okoli 300 delih, ki se v indeksu citiranja v znanosti navajajo preko 250-krat; drugih citatov pa je celo trikrat več. To nedvomno kaže na velik pomen dela profesorja Peklenika. Znanje in izkušnje je vestno ter inovativno prenašal v posodabljanje izobraževanja strojnih inženirjev in na mlajše generacije ter veliko prispeval k uveljavitvi slovenske tehnične inteligence. Bil je mentor 94 magistrom, 37 doktorandom. od tega 18 na tujih univerzah. Nagrajenec je prejemnik številnih mednarodnih nagrad in priznanj. Opravljal je dela na pomembnih vodilnih mestih. Bil je rektor Univerze v Ljubljani, urednik in sourednik vrste znanstvenih revij ter bil izvoljen v številna znanstvena združenja. Je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ustanovitelj Slovenske inženirske akademije — SIA, član Mednarodnega inštituta za raziskave produkcijskih sistemov — CIRP in Academie Europae. Prikaz dosežkov in dela profesorja Janeza Peklenika dokazuje, da je vrhunski znanstvenik, ki je pomembno prispeval k razvoju znanosti in tehnologije na področju strojništva in s tem k uveljavljanju Slovenije v svetovnem merilu.

 


Profesor dr.  BLAŽ  ROZMAN  za vrhunske  dosežke  na  področju revmatologije

 

Profesor dr. Blaž Rozman je direktor Interne klinike Bolnice Petra Držaja in redni profesor na Katedri za interno medicino Medicinske fakultete. Leta 1981 je ustanovil raziskovalno skupino revmatološke klinike, ki pod njegovim vodstvom raziskuje predvsem sistemske vezivno-tkivne bolezni, revmatoidni artritis in vaskulitične sindrome. Njegovo osrednje raziskovalno zanimanje velja imunološkim diagnostičnim testom v kliničnem raziskovanju sistemskih bolezni veziva vaskulitičnih sindromov in prekrivajočih se sindromov. Na tem področju je s sodelavci na temeljit in izviren raziskovalni način osvetlil številne, do sedaj še nerešene probleme patogenetičnega pomena avtoprotiteles pri nastanku in vzdrževanju imunskega vnetja ter njihove vloge v diagnostiki sistemskih vezivno-tkivnih bolezni.

 

Profesor Blaž Rozman je raziskovalec mednarodnega slovesa. S svojim znanjem  in raziskavami sooblikuje mednarodno raziskovalno sfero na področju vnetnih revmatičmh bolezni. Skupina se je zlasti v zadnjih petih letih uvrstila med zelo ugledne — tudi zaradi dvajsetih člankov v priznanih revijah, citiranih v SCI — saj je v svetu priznana kot ekspertna in referenčna skupina za detekcijo avtoprotiteles. Izsledki teh raziskav se uporabljajo v vsakodnevni klinični praksi in zasluga profesorja Rozmana je, da imajo slovenski bolniki z revmatičnimi boleznimi najboljšo mogočo oskrbo in zdravljenje.

 


Profesor dr. VOJKO VLACHY za vrhunske dosežke na področju fizikalne kemije

 

Predloženi opus profesorja dr Vojka Vlachyja je posvečen teoretičnim raziskavam nizkomolekularnih in polimernih elektrolitov ter njihovi interakciji z nabito površino. Pri vseh raziskavah so bile uporabljene sodobne metode statistične termodinamike. Novi pristopi temeljijo na reševanju integralskih enačb za parsko porazdelitveno funkcijo, na reševanju Poisson-Boltzmanove enačbe in na računalniški simulaciji po metodi Monte Carlo. Rezultati raziskav so pomembni pri načrtovanju raznih fizikalno-kemičnih procesov kot je na primer razsoljevanje vode, pa tudi za razumevanje bioloških procesov pri prenosu snovi skozi celične membrane. Profesor Vlachy je s sodelavci razvil teorijo, ki obravnava separacijo faz v vodnih raztopinah globularnih proteinov kot tudi teorijo za napovedovanje termodinamskih spremenljivk in strukturnih lastnosti vodnih raztopin močno nesimetričnih elektrolitov.

 

Raziskovalno delo profesorja Vojka Vlachyja v zadnjih petih letih dokumentira 17 člankov v vodilnih mednarodnih znanstvenih revijah. Po svoji kakovosti in izvirnosti ter aktualnosti se raziskovalni dosežki profesorja Vlahyja uvrščajo v svetovni vrh na tem področju. V njih uporabljeni izboljšani pristopi nakazujejo nove se neizkoriščene možnosti statistično termodinamske obravnave te problematike.

 

Velik strokovni ugled profesorja Vlachyja se odraža tudi v številnih vabljenih predavanjih na raznih kongresih in ameriških univerzah kot tudi v povabljenem preglednem članku v priznani mednarodni reviji.

 

Razen kakovosti s katero nas uveljavlja v svetu pa ima raziskovalna dejavnost profesorja Vlachya velik pomen za naš slovenski prostor. S prenosom svojega obsežnega znanja in bogatih raziskovalnih izkušenj na mlajše raziskovalce namreč vnaša v našo raziskovalno sfero novo vrhunsko kakovost ter s tem obilno prispeva k vzgoji naših raziskovalnih kadrov.

 


Profesor  dr.  DUŠAN NEĆAK  za  vrhunske  dosežke  na  področju zgodovinopisja

 

Profesor dr. Dušan Nećak, raziskovalec z obsežnim znanstvenim opusom je v delu Avstrijska legija II z metodo zgodovinske stroke podal temeljit  oris pomembnega dogodka iz zgodovine nacizma v Avstriji in njegove povezanosti s Hitlerjevo Nemčijo pa tudi prikaz avstrijsko-jugoslovanskih (slovenskih) odnosov ob nacističnem puču in njihove zaostritve v zvezi z  oblikovanjem t.i. Avstrijske legije II iz prebeglih nacističnih pučistov na Hrvaškem. Osvetlitev neuspelega puča na Dunaju in njegovega poteka na Koroškem (okoli 3700 udeležencev) in na Štajerskem (okoli 4000 udeležencev) kaže na zasidranost nacizma v teh deželah. Avtor ob sprejemanju nacističnih beguncev v Jugoslaviji kaže na odziv jugoslovanske vlade na puč, zlasti pa na razmah nacionalsocialistične ideologije v organizacijah švabsko nemškega Kulturbunda na Slovenskem. Organizirano nemštvo na Slovenskem je omogočilo, da je Maribor postal središče oskrbovalne, informativne, propagandne, politične in povezovalne dejavnosti med nemškim rajhom, avstrijskimi nacisti, nacističnimi begunci in jugoslovanskimi oblastmi.

 

Delo Avstrijska legija II je temeljito dokumentirano z opombami; številni faksimili in fotografije pa so dragocena obogatitev knjige. Profesor Nećak je s svojim delom izpopolnil podobo mednarodnih odnosov in jugoslovanske zunanje politike sredi tridesetih let, dragocen pa je tudi prispevek k zgodovini nacizma v Avstriji in vlogi Nemčije po prihodu Hitlerja na oblast. Delo je pomembno tako za najnovejšo slovensko kot avstrijsko in nemško zgodovino saj ga je izdala slovita založba Bohlau tudi v nemščini. Med znanstveniki v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji je delo Avstrijska legija II zelo odmevno.

 

Znanstvena kakovost, posebej tudi hevristične odlike, tehtnost obravnavane  tematike in pomembnost dela za slovensko, avstrijsko in nemško zgodovinopisje uvrščajo delo Avstrijska legija II med vrhunske dosežke na področju zgodovinopisja.

 


Profesor   dr.   PETER   ŠEMRL   za   vrhunske   dosežke   na   področju matematike

 

Profesor dr. Peter Šemrl je v zadnjih petih letih objavil petindvajset člankov v kvalitetnih mednarodnih matematičnih revijah. Dvanajst člankov je napisal sam, trinajst pa s po enim soavtorjem. Nadaljnjih štirinajst člankov pa je sprejetih v objavo.

 

Profesor Šemrl je v svojih delih zelo uspešno in odmevno obravnaval več sklopov problemov.

Študiral je reprezentacijo kvazikvadratičnih funkcionalov s kvadratičnimi in ugotovil njeno odvisnost od jordanskih involucijskih odvajanj. Z elegantno in dokončno rešitvijo je zaključil delo različnih avtorjev, ki so se s tem problemom ukvarjali zadnjih trideset let.

 

Pomemben je njegov študij odvajanj na operatorskih algebrah. Dokazal je, da je vsako aditivno  odvajanje  na standardni  operatorski  algebri nad neskončno dimenzionalnim Banachovim prostorom notranje in zato avtomatično linearno in zvezno.

 

Uspešno je študiral strukturo preslikav na operatorskih in matričnih algebrah, ki ohranjajo spekter, spektralni radij, normalnost, diagonalizabilnost in še nekatere druge lastnosti.

 

Obsežen in pomemben je tudi njegov študij stabilnosti. Tu je poseben dosežek delo s soavtorjem, v katerem sta rešila petdeset let star problem o natančnih konstantah pri aproksimaciji približnih izometrij s pravimi.

Profesorju Šemrlu so leta 1994 na dvaintridesetem mednarodnem simpoziju o funkcijskih enačbah podelili medaljo za najboljši dosežek tega leta na področju funkcijskih enačb.