Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

1995

 

Nagrado Republike Slovenije za življenjsko delo sta prejela:

 

Akademikinja profesorica dr. LIDIJA ANDOLŠEK-JERAS za življenjsko delo na področju medicine

 

Rojstvo zaželenega zdravega otroka je dogodek, ki družini prinese veliko intimne sreče, narodu pa obet, da bo novi član bogatil njegovo materialno in duhovno blaginjo in prispeval k nadaljevanju njegovega obstoja. Vendar to lepo dogajanje skozi vso zgodovino človeštva spremljajo številne nevarnosti za zdravje in celo življenje žensk in mater. Profesorica Lidija Andolšek svoje delo že polnih 35 let posveča prav tem problemom. Inštitut za načrtovanje družine, ki ga je vodila več kot 20 let, se je uvrstil med prvih deset ustanov, ki jih je Svetovna zdravstvena organizacija izbrala za svoje centre za raziskave človekove rodnosti. Odtlej je profesorica Andolškova doma in po svetu vodila številne študije, ki so pomembno
obogatile današnje medicinsko znanje na tem področju. Odmevne so bile objave o umetni prekinitvi nosečnosti in o njenih zgodnjih in poznih posledicah, Še več prizadevanj in ustvarjalnosti pa je profesorica Andolškova posvetila preprečevanju tega zla, ki lahko usodno ogrozi zdravje žensk v rodni dobi. Med dosežki njenih raziskav so spoznanja o varnosti in o tveganjih raznih metod preprečevanja zanositve. Profesorica Andolškova je izpeljala v svetovnem merilu največjo epidemiološko raziskavo hormonske kontracepcije. Njeno zanimanje pa je veljalo tudi problemom neplodnosti.


Kot članica številnih mednarodnih komisij in odborov v okviru Svetovne zdravstvene organizacije, Organizacije združenih narodov in drugih forumov je veliko prispevala k usmerjanju mednarodnih raziskav in praktične medicinske stroke na področju varovanja rodnega zdravja žensk v svetovnem merilu.
0 mednarodnem ugledu raziskav profesorice Andolškove zgovorno priča dejstvo, da je med najpogosteje citiranimi slovenskimi znanstveniki na področju klinične medicine. V preteklih letih jo je obiskalo več kot sto vodilnih ginekologov raznih dežel, ki so prihajali v Ljubljano na izpopolnjevanje ali kot raziskovalni sodelavci.
Za tem velikanskim in dragocenim delom je osebnost, v kateri sta skromnost in človeška toplina združeni z odlikami velike učiteljice, modre svetovalke in čuteče zdravnice.

 


Dr. DUŠAN TERČELJ za življenjsko delo na področju enologije

 

Prispevek doktorja Terčelja k razvoju stroke je vsestranski. Še posebej so pomembni izvirni znanstveni dosežki, s katerimi je opozoril na posebnosti slovenskih vin in na raven enologije pri nas.

 

Služboval je na Štajerskem, v Posavju in na Primorskem ter tako na tipičnih pridelovalnih področjih spoznal temeljne značilnosti panoge. Ob prihodu na Kmetijski inštitut Slovenije leta 1958 se je posvetil uvajanju analitskih metod pri kontroli vina, kar je bil temeljni pogoj za uspešen nastop našega kletarstva v svetu. Pri tem je naletel na probleme, ki jih je reševal z vztrajnim in temeljitim raziskovalnim delom. Ob raziskavah stabilizacije vin je opozoril na aminokislinski sestav komponent v vinu, vpeljal je metodiko kvantitativnega določanja nukleinskih kislin, kritično obdelal biološko stabilizacijo s sorbično kislino in z dietilestrom piroogljikove kisline. Pravilnost njegovih ugotovitev so potrdile poznejše raziskave tujih avtorjev. Njegove raziskave o delovanju pektolitičnih encimov so pripeljale do izdelave ustreznih preparatov, ki so bistveno izboljšali rezultate pri predelavi grozdja in pri negi vina.


Veliko raziskovalnega dela je posvetil posebnostim slovenskih vin, rezultati pa so neposredno prispevali k njihovi kakovosti, ki se je v zadnjih desetih letih močno izboljšala. Pri delu ga je vodilo načelo, da tujih tehnoloških postopkov ne smemo enostavno prevzemati, če hočemo izkoristiti' naše ekološke in sortne posebnosti. Na tem področju izstopajo njegove raziskave o maceraciji in vinifikaciji s posebnim poudarkom na vsebnosti fenolnih snovi pri kraškem teranu. Za vino cviček, ki je v novem predlogu zakona o vinu poleg terana edina slovenska vinska posebnost, je doktor Dušan Terčelj v poglobljeni študiji leta 1974 predstavil vpliv razmerij med sortami na kakovost vina. Omeniti velja še raziskave o vplivu različnih hrastovin na vsebnost aromatičnih snovi v vinu, kar je pripeljalo do praktičnih napotkov za pridelavo vina barrique.


Ta kratek povzetek strokovnega, raziskovalnega in znanstvenega dela doktorja Dušana Terčelja kaže na vraščenost njegovih raziskav v slovenski prostor, kar naj bi bil vzor za smotrno usmerjanje navedenih dejavnosti. Kot starosta slovenskih enologov s svetovanjem in posredovanjem izkušenj še danes prispeva k napredku stroke in k popularizaciji slovenske enologije v svetu.

 


Nagrado Republike Slovenije za vrhunske dosežke so prejeli:

 

Docent dr. MATEJ BREŠAR za vrhunske dosežke na področju matematike

 

Slovenska matematika je v zadnjih dveh desetletjih z značilnim pristopom vse večje algebraizacije uspela začrtati svojo smer raziskovanja v najbolj živo jedro teorije operatorjev. Ta smer je dosegla svoj vrh v delih matematikov mlajše generacije, med katerimi zaseda vidno mesto docent Matej Brešar. V petih letih raziskovalnega delovanja je v vodilnih matematičnih revijah po svetu objavil več kot 30 del, ki vsebujejo vrsto izvirnih znanstvenih dosežkov.


Med tipičnimi problemi, ki jih v svojih delih obravnava docent Brešar, je problem odvajanj, ki ga je začel von Neumann že v petdesetih letih. Docent Brešar je ugotovil, kdaj slika omejenega odvajanja na Banachovih algebrah leži v radikalu. Raziskoval je, kdaj so lokalna odvajanja tudi globalna odvajanja. K študiju komutirajočih preslikav pa je njegov glavni prispevek elegantni algebraični pristop. Eden od glavnih rezultatov docenta Mateja Brešarja je rešitev znamenitega Hersteinovega vprašanja o karakterizaciji Liejevih izomorfizmov, ki je bil odprt celih trideset let. Bistvo njegovega pristopa je nova metoda, ki z izredno močjo rešuje problem na visoki abstraktni ravni. To njegovo delo je tudi najbolj cenjeno med matematiki po svetu, saj je s tem uspešno zaključil dolgoletna prizadevanja mnogih raziskovalcev.


Odmevnost njegovega dela je visoko nadpovprečna, saj je bilo njegovo delo v nekaj letih citirano več kot dvajsetkrat. Nekatera dela pa so že nastala kot plod njegove mednarodnega sodelovanja.


Njegovo delo je pomembno za razvoj algebraičnega pristopa k problemom analize. Pomembno je tudi za razvoj naše vrhunske algebre, v kateri smo doslej nekoliko zaostajali za svetovnim vrhom. Najpomembnejše pa so Brešarjeve metode, ki ga s svojo elegantnostjo in močjo uvrščajo med vodilne matematike tega področja v svet.

 

Akademik profesor dr. ZDRAVKO MLINAR za vrhunske dosežke na področju sociologije

 

Akademik profesor dr. Zdravko Mlinar je leta 1994 napisal knjigo Individuacija in globalizacija v prostoru. Knjiga predstavlja pomemben mejnik v sociološkem in sploh družboslovnem pojasnjevanju družbeno-prostorskih razvojnih procesov v svetovnem merilu. Avtor je kot eden od prvih sociologov začel sistematično preučevati globalizacijo družbe, vendar tako, da je močno presegel fragmentarnost in enostranosti drugih obravnav. V svoji knjigi je v sintetični obliki predstavil kompleksen teoretski model, ki omogoča razumevanje spreminjajočega se razmerja med individuacijo in globalizacijo. Po njegovi razlagi se oba procesa med seboj pogojujeta,
vendar tako, da se na nižjih stopnjah najprej pojavlja močnejša oscilacija njunega izmeničnega, sukcesivnega uveljavljanja enega na račun drugega; postopno pa ta oscilacija konvergira in hkrati to razmerje prehaja od izključnosti k vzajemnosti.


Tako avtor pojasnjuje prežemanje med mikro- in makrosfero družbenega dogajanja, proces teritorialne dehierarhizacije ter spreminjanje razmerja med družbenim delovanjem in družbenimi strukturami. Čeprav se bo zmanjševala vnaprejšnja določenost človeka s strani njegovega neposrednega okolja, pa to ne pomeni teritorialne homogenizacije, saj se bodo povečevale možnosti za enkratne kombinacije Ijudi, dobrin in idej v času in prostoru.


V tem delu se uravnoteženo povezujeta ključni značilnosti uspešnega in prodornega sociološkega raziskovanja - občutljivost za aktualne družbenorazvojne trende in smisel za poglobljeno, rigorozno in distancirano analizo le-teh. V doslednem teoretskem okviru podaja osnovo za poenoteno pojasnjevanje vrste doslej povsem ločenih predmetnih in (sub)disciplinarnih področij. Njegovo teorijo odlikujejo jasna integrativna funkcija in visoke spoznavne možnosti, med drugim pa tudi možnosti uporabe matematike in topologije. V njej prepoznavamo zasnovo nastajajoče prostorske sociologije in prispevek k sociološki teoriji družbenega razvoja. Hkrati pa odpira nove možnosti v prizadevanjih za obvladovanje prostorske organizacije družbe v praksi. V delu so izkazani izvirnost in bogastvo idej, spoznanvna doslednost in izziv, ki nakazuje tudi njegov programski pomen za nadaljnje družboslovno raziskovanje na vrsti disciplinarnih področij.

 


Akademik profesor dr. LOJZE VODOVNIK, docent dr. DAMIJAN MIKLAVČIČ in dr. GREGOR SERŠA za vrhunske dosežke na področju elektrokemoterapije

 

Interdisciplinarno skupino sestavljajo vrhunski raziskovalci z različnih področij, kjer je akademik Lojze Vodovnik s svojimi bogatimi izkušnjami o uporabi električnih tokov v medicini postavil teoretične osnove, docent Damijan Miklavčič in znanstveni sodelavec doktor Gregor Serša pa sta prispevala pomembne deleže k dopolnjevanju, k eksperimentalnemu in kliničnemu dokazovanju učinkov elektroterapije. Po svojem delu na področju vpliva električnih tokov na rast tumorjev so znani v svetovnem merilu. Dobili so vidna priznanja in se povezali z vodilnimi raziskovalnimi


skupinami s tega področja. Znanstveni dosežki nagrajencev so predstavljeni v 28 člankih, ki so objavljeni v uglednih mednarodnih revijah ter v knjižnem delu Advances in Bioelectromagnetics, ki je izšlo leta 1994 pri mednarodni založbi Elsevier. Leta 1989 so začeli z raziskavami o vplivu električnih tokov na rast tumorjev in hitro zavrgli uveljavljeno hipotezo o vpletenosti električnega potenciala tumorja in njegovih sprememb ter hipertermičnih učinkov na rast tumorjev. Ugotovili so, da so možni mehanizmi protitumorskega delovanja elektroterapije vsiljene spremembe pH, delno depozicija materialov elektrod in vpliv na prekrvitev tumorjev. Predlagali so hipotezi o bioloških učinkih električnega toka in sistemsko razlago možnih koristnih in škodljivih učinkov električnih polj na človeka. Predlagani hipotezi sta razložili navidezno nasprotujoče si učinke električnih tokov, tako v pogledu zaviranja rasti tumorjev in pospeševanja regeneracije tkiv kot tudi glede dileme, ali električni tokovi povzročajo ali zdravijo rakaste novotvorbe. Nagrajenci so raziskovali učinke protitumorskega
delovanja elektroterapije v kombinaciji s sistemskim zdravljenjem ter kombinirali elektroterapijo s kemoterapevtiki, kot so bleomicin in biološki agensi, to je interferon alfa (IFN-a), interlevkin 2 (IL-2), in s tumorskim nekroznim faktorjem alfa (TNF-a).


V zadnjem času se elektroporacija, to je povečanje permeabilnosti celičnih membran z delovanjem električnih pulzov visoke napetosti, uporablja tudi za zdravljenje malignih tumorjev. Elektroporacija omogoča povečan vstop kemoterapevtikov v maligne celice in s tem posledično njihovo večje protitumorsko delovanje. Kombinacija elektroporacije in kemoterapevtikov se imenuje elektrokemoterapija. Prve klinične članke o elektrokemoterapiji je skupina objavila v letu 1994. Na tem področju je med vodilnimi v svetu. Njihov prispevek je pomemben na področju optimizacije elektrokemoterapije glede na razporeditev električnega polja v tumorju kot tudi v razširitvi aplikativne vrednosti elektrokemoterapije na kemoterapevtik cisplatin.

Vsak izmed nagrajencev je s svojega specifičnega raziskovalnega področja prispeval pomemben delež k razvoju elektroterapije kot tudi elektrokemoterapije. Nagrajenci so dosegli visoko znanstveno raven in aktivno posegli v razvoj elektroterapije in elektrokernoterapije raka v mednarodnem merilu ter bistveno prispevali k temu, da bo elektroterapija, predvsem v kombinaciji s kemoterapijo, postala v naslednjih letih ena izmed obetavnejših in uspešnejših metod zdravljenja novotvorb.

 

 

Nagrado Republike Slovenije za izum so prejeli:


ANDREJ ŽNIDARŠIČ, dipl. ing., mag. MARJETA LIMPEL in dr. MIHA DROFENIK za izum kemijske sestave ter tehnološki in proizvodni postopek priprave močnostnih Mn-Zn feritov, uporabnih v frekvenčnem področju od 16 kHz do 1 MHz


Patentna zaščita velja za kemijsko sestavo s kombinacijo majhnih dodatkov ionov kositra, tantala in titana, tehnologijo priprave prahu ter za končno visokotemperaturno žarenje jeder. Po patentiranem postopku izdelani močnostni feriti so popolnoma enakovredni najboljšim tujim izdelkom in se danes uspešno tržijo.
V letu 1994 je bila proizvodnja v tovarni ISKRA Feriti 20 milijonov kosov v vrednosti 9 milijonov DEM in 90 odstotkov izdelkov je bilo prodanih na zahodnoevropsko tržišče. Izum omogoča proizvajalcu proizvodnjo in trženje tehnološko zahtevne feritne keramike, ki jo sicer proizvajajo nekateri renomirani proizvajalci v Zahodni Evropi in na Japonskem. Poleg tega izum podjetju ISKRA Feriti omogoča konkurenčen nastop ter prodajo znanja na zahtevnih trgih elektronskih sestavnih delov razvitega sveta.

Izum predstavlja postopek priprave nove generacije močnostnih feritov na osnovi Mn-Zn ferita, brez katerega si ne moremo zamišljati moderne profesionalne elektronike, komunikacijske tehnike in zabavne elektronike. Avtorji izuma so z vgradnjo nekaterih večvalentnih ionov v mrežo Mn-Zn ferita spremenili njegove elektromagnetne lastnosti do take mere, da je ferit uporaben v frekvenčnem območju do 1 MHz, omogočena pa je tudi miniaturizacija. S tem se je uporabnost teh materialov povečala. Izum je rezultat večletnega sodelovanja med Institutom Jožef Stefan in tovarno ISKRA Feriti, ki ga je finančno podprlo tudi Ministrstvo za znanost in tehnologijo.