Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

1990

KIDRIČEVE NAGRADE  ZA LETO 1990 so prejeli:

 

PROFESOR  DR. SLOBODAN ŽUMER za vrhunske dosežke na področju fizike polimerno dispergiranih tekočih kristalov

 

Profesor dr. Slobodan Žumer je v svetovnem merilu vodilni strokovnjak za fiziko polimernih disperzij tekočih kristalov. S tega področja je objavil 23 del v mednarodnih strokovnih revijah in publikacijah, od tega kar 18 v letih 1988-89. Disperzija drobnih kapljic tekočega kristala v trdnem polimeru je bila odkrita šele nedavno. Takšne disperzije so osnova za novo tehnologijo elektrooptičnih elementov, ki izkoriščajo kontrolirano sipanje svetlobe. Obeta se nova generacija prikazalnikov, variabilnih zaslonov, hitrih optičnih zaklopk in optičnih spominov. Veliko razmerje med površino in prostornino pri drobnih kapljicah pogojuje specifično urejenost tekoče kristalne faze. Pri tem imajo pomembno vlogo interakcije molekul tekočega kristala e polimerno površino, oblika površine, elastične konstante tekočega kristala, zunanja polja in temperatura.

 

Prof. Žumer je kot prvi razvil teorijo ravnovesnih stanj nematske strukture v kapljici v odvisnosti od površine, zunanjega električnega ali magnetnega polja in temperature. Teoretsko je napovedal prehode med različnimi nematskimi strukturami in pojav površinske nematske faze ter izračunal ustrezne fazne diagrame. Poleg osnovne teorije molekulske urejenosti je prof. Žumer za te sisteme izdelal tudi teorijo sipanja svetlobe. Majhna razlika pri lomnem količniku tekočega kristala in polimera je dovoljevala uporabo Raileigh-Gansove aproksimacije pri računanju anomalne difrakcije. Te raziskave so omogočile razumevanje elektrooptičnih lastnosti filmov polimerno dispergiranih tekočih kristalov in so bile dragoceno vodilo pri razvoju novih elektrooptičnih elementov.

 

Več del prof. Žumra je posvečenih teoriji jedrske magnetne resonance v teh sistemih. Pri tem je upošteval vpliv anizotropne molekularne difuzije v neenakomerno orientiranem nematiku in izmenjavo magnetizacije čez fazno mejo. S tem je odprl pot za uporabo jedrske magnetne resonance pri določanju strukture submikronskih kapljic tekočega kristala.

 

Prof. Žumer intenzivno sodeluje z mnogimi raziskovalci in raziskovalskimi skupinami iz Ljubljane in tujine. 0 svojem delu je poročal na mnogih mednarodnih seminarjih in strokovnih srečanjih ter na vabljenih predavanjih.

 

 

DOCENT DR. BOJAN  MOHAR   za   vrhunske   dosežke pri proučevanju spektralnih lastnosti in izoperimetričnega števila končnih in neskončnih grafov

 

Že površen pogled na delo doc. dr. Bojana Moharja razkrije, da gre za plodnega raziskovalca: 17 objavljenih člankov v zadnjih dveh letih v skupnem obsegu 210 strani (če ne upoštevamo tistih 9 člankov, ki jih je tudi že napisal in poslal v objavo) je za matematika izreden obseg. Natančnejše preučevanje Moharjevih del pokaže, da ta obseg ni bil dosežen z gostobesednostjo in cenenostjo. Nasprotno, gre za zelo kakovostna dela in vsa so bila objavljena v uglednih tujih matematičnih revijah. Nekatere članke je Mohar objavil skupaj z enim ali več avtorji, od katerih so nekateri (npr. N.L. Biggs) vrhunski strokovnjaki s področja kombinatorike. Tudi to priča o njihovi kakovosti.

 

Bojan Mohar proučuje s kombinatoričnimi, algebrajskimi in topološkimi metodami končne in neskončne grafe in vzpostavlja pri tem povezavo z drugimi področji matematike, kot so na primer Riemannove mnogoterosti. Posebej je treba poudariti, da je prav Mohar med prvimi začel študirati spekter neskončnih grafov in uvedel v teorijo grafov funkcionalno analizo. Njegovi rezultati so uporabni na različnih področjih, omenimo le kemijo in načrtovanje vezij visoke gostote.

 

Najpomembnejša Moharjeva dela zadnjih dveh let obravnavajo algebraične in analitične invariante grafov. Osnovna pojma, ki nastopata in se zanimivo prepletata v teh člankih, sta spekter in izoperimetrično število grafa. Slednje lahko rabi za oceno povezanosti grafa in nakazuje s tem uporabo pri reševanju problemov omrežja. Povezano je s problemi, ki so pomembni pri načrtovanju vezij visoke gostote. Izoperimetrično število grafa pa opisuje lastnosti povečevanja grafa. Mohar je pokazal, kako lahko konstruiramo grafe z velikim izoperimetričnim številom.

 

Doc. dr. Bojan Mohar je v zadnjih dveh letih napisal veliko izredno pomembnih in globokih del iz teorije grafov in njene uporabe. Z njimi si je že pridobil svetovni ugled, saj ga pogosto vabijo na predavanja na mednarodne konference. Poleg tega sodeluje tudi z nekaterimi najvidnejšimi svetovnimi strokovnjaki s področja kombinatorike na primer z N. Robertsonom.

 

 

PROFESOR DR. ALOJZ KRALJ in PROFESOR DR. TADEJ BAJD za delo Funkcionalna električna stimulacija: stoja in hoja po poškodbi hrbtenjače

 

V preteklem letu sta prof. Alojz Kralj in prof. Tadej Bajd izdala pri ugledni ameriški založbi CRC Press originalno monografijo z naslovom: Funkcionalna električna stimulacija: stoja in hoja po poškodbi hrbtenjače. Delo podaja rezultate več kot petnajstletnega raziskovalnega dela. Opisane so izvirne metode ojačevanja atrofiranih paraliziranih mišic, zmanjšanja neželene spastičnosti, merjenja lastnosti stimuliranih mišic ter biomehanski principi vstajanja, stoje in hoje paraplegičnega bolnika. Najpomembnejši znanstveni prispevek predstavlja sinteza minimalnega vzorca hoje. Ta originalni vzorec hoje je na vzbujanju fleksijskega odziva za realizacijo faze zamaha. Pristop je v svetu označen kot Ijubljanska metoda hoje in ga je prevzela večina raziskovalnih in rehabilitacijskih centrov, ki razvijajo ali uporabljajo FES rehabilitacijake postopke. Ta pristop je na ljubljanskem Univerzitetnem zavodu za rehabilitacijo invalidov v preteklih letih omogočil samostojno gibanje preko sto paraplegičnim osebam. To je v svetu daleč največje število povsem hromih bolnikov, ki hodijo s pomočjo funkcionalne električne stimulacije. Z željo pomagati še več bolnikom sta avtorja FES metodologijo prenesla v več znanih rehabilitacijskih centrov v Združenih državah in Evropi. Prof. Alojz Kralj in prof. Tadej Bajd sta tudi avtorja številnih referatov na mednarodnih konferencah, vabljenih predavanj na uglednih raziskovalnih ustanovah in člankov v referiranih mednarodnih znanstvenih revijah. Na področju električne stimulacije paraplegičnih oseb sta nedvomno mednarodno priznana pionirja.

 

 

AKADEMIK PROFESOR DR. JANEZ BATIS za življenjsko delo na področju veterinarstva

 

Dr. Janez Batis, upokojeni redni profesor Veterinarske fakultete v Ljubljani in redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, se je več kot 40 let ukvarjal z znanstvenim, strokovnim in izobraževalnim delom na področju veterinarske mikrobiologije in kužnih bolezni, zlasti zoonoz. Poleg tega ima veliko zaslug tudi za zgodovino slovenskega veterinarstva in veterinarsko strokovno terminologijo, bil pa je tudi med pobudniki veterinarskega etičnega kodeksa SFRJ. Njegova znanstvena in strokovna dejavnost obsega okrog 200 objavljenih del, ki zajemajo vsa omenjena področja.

 

Največ Batisovih strokovnih objav obravnava mastitis pri kravah, eno najpogostejših in najpomembnejših bolezni pri govedu. Dr. Batis je raziskoval predvsem kužno presušitev vimena, ki jo povzroča Streptococcus agalactiae. Leta 1954, ko je začel te raziskave, so to bile prve znanstvene ugotovitve mastitisa pri nas. Dolga leta je bil član evropske delovne skupine za zatiranje mastitisa (Arbeitsgruppe der Alpenländer für Mastitisbekämpfung). Uvedel je diagnostične metode za ugotavljanje mastitisa, ki so danes obvezne po vsej Sloveniji in jih uvajajo tudi drugod po Jugoslaviji. Izdelal je tudi pravila za zatiranje mastitisa.

 

Dr. Batis je nadalje obdelal najpomembnejše kužne bolezni pri domačih živalih pri nas v povojnem času. Že leta 1963 je opozoril na t.i. neprilagojene salmonele, ki so se začele pojavljati pri živalih in v krmilih, sočasno pa tudi pri ljudeh. S soavtorji je ugotovil nad 100 različnih serovarov salmonel, pri nas prvič ugotovljenih pri živalih. V njegovih delih so tudi prvi opisi nekaterih mikrobov pri nas, npr. vibrio fetus, Listeria monocytogenes, Brucella suis, biovar II.

 

Pri  SAZU  je  organiziral  in  vodil  dva  medakademijska  in medrepubliška  odbora  za  raziskave kužnih bolezni in zoonoz. Rezultati   raziskav,  predvsem o  okužbah s  Streptococcus agalactiae  pri živalih in ljudeh, so bili zelo odmevni doma in v tujini.

 

Prof. dr. Batis je epizootiolog z najširšim poznavanjem te veje veterinarske stroke pri nas. Je član republiške komisije za zoonoze v okviru komisije za higieno in zdravstvo pri Skupnosti Alpe-Jadran. Njegova je tudi pobuda za ustanovitev delovne skupine za zoonoze.

 

Pomembna so tudi Batisova dela o zgodovini veterinarstva. Pri tem izstopa monografija o Janezu M. Žagarju, ki jo je objavil s sodelavcem dr. D. Mušičem in zanjo prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča. Obdelal je tudi znanstvena in strokovna, dela J.Bleiweisa in s sodelavcem objavil zgodovinski prikaz delovanja osrednjih veterinarskih ustanov v Sloveniji.

 

Bil je dolgoleten predsednik veterinarske terminološke sekcije, sad tega njegovega dela pa sta dva zvezka Veterinarskega terminološkega slovarja in tretji, pripravljen za tisk. O terminološkem delu je poročal na domačih in tujih simpozijih.

 

Bil je tudi med pobudniki za pripravo kodeksa veterinarske etike, ki je bil sprejet pred tremi leti.

 

 

AKADEMIK  PROFESOR DR. BOJAN ČOP za življenjsko delo na področju primerjalnega jezikoslovja

 

Akademik dr. Bojan Čop, redni profesor za indoevropsko primerjalno jezikoslovje na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je eden naših najboljših jezikoslovcev sploh in nesporno naš najpomembnejši strokovnjak za primerjalno jezikoslovje.

 

Akademik Čop deluje od 1947 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, dolga leta pa je tudi predstojnik njenega Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje in orientalistiko. Leta 1972 je bil izvoljen za dopisnega, leta 1976 pa za rednega člana SAZU, istega leta je dobil tudi nagrado Sklada Borisa Kidriča.

 

Med številnimi vsebinskimi sklopi, ki jih zajema bibliografija akademika dr. Čopa, omenimo predvsem t.i. indouralsko teorijo. Dr. Čop je vsekakor doslej najplodnejši in najizvirnejši, hkrati pa izredno previden raziskovalec te teorije. S številnimi deli jo je zaokrožil v sistem in ji zagotovil v jezikoslovju trajno mesto. V to svoje delo je posebno učinkovito vključil doseženo vednost o starinskih anatolskih jezikih, o t.i. laringalni teoriji, in svoje nazore o zgradbi indoevropskega korena.

 

Obravnaval  je  glasoslovje  pripon  in  leksičnih  baz  ter oblikoslovje.

 

Od drugih področij znanstvenega delovanja akademika dr. Čopa naštejmo samo mikenologijo, anatolske jezike (med njimi zlasti hetitščino in luvijščino), indoevropske etimologije, med njimi tudi baltoslovanske in balkanistiko.

 

Kot predan univerzitetni učitelj je vzgojil vrsto mladih jezikoslovnih strokovnjakov, od katerih so se nekateri s svojim znanstvenim delom uveljavili tudi že širše. Pri svojihpredavanjih je uvedel povsem nova poglavja, tako laringalno teorijo, indoevropsko dialektologijo, indoevropske starožitnosti in indouralsko teorijo.

 

Znanstveno delo akademija dr. Čopa vzdrži najstrožjo mednarodno kritiko in ga ne uvršča samo med daleč najpomembnejše slovenske in jugoslovanske jezikoslovce, temveč mu zagotavlja trajno mesto tudi na mednarodni ravni. Značilnost za njegovo delo je tudi, da je spremljal vsa na novo odpirajoča se področja komparativistike in filologije ter njihove izsledke, h katerim je tudi sam veliko prispeval, plodno povezoval z dognanji tradicionalnega primerjalnega jezikoslovja.

 

 

NAGRADE SKLADA BORISA KIDRIČA ZA LETO 1990 so prejeli:

 

DR. IVAN  KOBAL   za  pomembne  dosežke raziskav  naravne  radioaktivnosti v Sloveniji

 

Dr. Ivan Kobal je pionir sistematičnega raziskovanja izvorov naravnega sevanja pri nas in sevanja v odplakah sedimentov ter drugih industrijskih odpadkih.

 

Obravnaval je problem radona, katerega sevanje je predmet intenzivnih raziskav. Visoke lokalne koncentracije tega plina so lahko izvor sevanja, ki bi lahko presegalo akcijske nivoje.

 

Prav rezultati dr. Ivana Kobala so postali izhodišče za aktualno obravnavanje naravne radioaktivnosti in s tem povezano možnost preprečevanja kondenzacije radona oziroma za poznavanje delovanja naravnega sevanja na ekosistem.

 

Dobili smo izjemno pomembno celostno podobo o naravni radioaktivnosti v širšem bivalnem in posebnem okolju v Sloveniji. Delo dr. Kobala nas tako po svoji izvirnosti kot sistematičnosti raziskav uvršča v svetovni vrh na tem področju.

 

 

PROFESOR  DR. JOSO  VUKMAN  za področju funkcionalne analize

 

Profesor dr. Joso Vukman je v zadnjih letih dosegel pomembne rezultate pri študiju Cauchyjevih funkcionalnih enačb in karakterizaciji Hilbertovih prostorov. V številnih člankih, ki so izšli večinoma v  uglednih  mednarodnih  matematičnih časopisih, je  obravnaval  aditivne preslikave, ki delujejo na Banachovih   algebrah  in  splošnih  kolobarjih  ter  zadoščajo nekaterim  dodatnim  pogojem,  ki opredeljujejo  odvajanja  in jordanska  odvajanja.  Odkril  je  vrsto  pomembnih izsledkov o izražanju takih preslikav in povezavi med obstojem preslikav in komutativnostjo kolobarjev ter jih uspešno uporabil pri študiju vprašanj,  kdaj  se kvadartični funkcional na Banachovem modulu izraža  z  bilinearno formo in katere lastnosti karakterizirajo Hilbertov prostor med normiranimi prostori ter splošnimi lokalno konveksnimi vektorskimi prostori.

 

 

DR. MILAN HODOŠČEK za pomembne dosežke na področju kvantno-kemijskih izračunov molekularnih kompleksov z upoštevanjem efekta medija

 

Dr. Milan Hodošček je izkušen znanstveni delavec mlajše generacije. Njegova plodna dejavnost je bila v zadnjih dveh letih predstavljena s sedmimi objavami v mednarodnih znanstvenih revijah. Ta dela pomenijo vsebinsko celoto z zelo pomembno tematiko učinka topila na vodikove vezi med velikimi biološkimi molekulami. Posebej kaže omeniti modelno študijo o encimatski hidrolizi peptidne vezi kot tudi študijo o vodikovi vezi med karboksilnim anionom in gvanidinskim kationom, ki dobro simulira biološke in farmakološke lastnosti H2-antagonistov. Na osnovi modelnih rezultatov je dokazal možnost obstoja ionske oblike pri nekaterih vodikovo vezanih kompleksih v polarnem mediju za razliko od vakuuma, kjer je stabilnejši nevtralni kompleks. Kompleksi kot na primer mravljinčna kislina - metilamin, so modeli za povezave med aminokislinskimi stranskimi verigami. Rezultati njegovega raziskovalnega dela dosegajo zavidljivo visoko svetovno raven in so bistven prispevek k metodologiji, ki nam omogoča preučevanje velikih bioloških molekul v prirodnih medijih, in tolmačenju farmakoloških lastnosti.

 

 

PROFESOR  DR. FRANC SCHWEIGER za  pomembne dosežke na področju vodnih strojev - turbin in črpalk

 

Raziskovalno delo prof. Schweigerja je usmerjeno na področje vodnih turbin in reverzibilnih črpalnih turbin. Glavni rezultati njegovega dela so bili objavljeni v petih publikacijah in predstavljeni na številnih mednarodnih znanstvenih konferencah.

 

V seriji člankov v reviji International Water Power and Dam Construction je objavil rezultate sistematičnega zbiranja in analize osnovnih hidravličnih in energetskih parametrov vseh sodobnih tipov vodnih turbin, ki jih danes proizvajajo po svetu. Več sto turbinskih agregatov velikih in malih moči v francisovi, kaplanovi in peltonovi ter ustrezni reverzibilni izvedbi je analiziral za oba obratovalna režima. Vpeljana metoda omogoča optimiranje izhodiščnih podatkov dodatno tudi za cevne turbine in majhne turbine in omogoča njihovo tipizacijo.

 

Vpeljani diagrami, nomogrami v enotski kombinaciji parametrskih lastnosti in algoritemska obdelava kažejo poleg dosedanjega razvojnega stanja v svetu tudi razvojne tendence na področju vodnih turbin. Prispevek prof. Schweigerja je zaokrožena celota, ki omogoča zanesljivejše projektiranje vodnih turbinskih agregatov. S svojim delom je tako prispeval k dvigu znanstveno-tehniških zmogljivosti in ugleda slovenskega prostora.

 

 

DR. VLADISLAV  RAJKOVIČ  in  MAG. MARKO BOHANC za pomembne dosežke  na področju računalniško podprtega odločanja z uporabo metod  umetne  inteligence

 

Dr. Rajkovič in mag. Bohanec sta razvila večparametrski odločitveni postopek, ki obravnava odločitveno znanje na osnovi primerov ocen koristnosti variant ali njihovih delov. Ta postopek se razlikuje od doslej znanih po tem, da omogoča identifikacijo in verifikacijo funkcij koristnosti v učni zanki, ki poteka med človekom in računalnikom. Preferenčno znanje, izraženo s funkcijo koristnosti, je predstavljeno z logičnimi pravili.

 

Novost tega pristopa je, da k doslej uporabljenima pristopoma (aksiomatskemu in neposrednemu) k identifikaciji funkcij koristnosti dodaja pristop na osnovi učnih primerov. To vodi do boljšega razumevanja končnih odločitev in njih verifikacije.

 

Na osnovi tega pristopa je bila razvita lupina ekspertnega sistema za večparametrsko odločanje DECMAK, kjer človek s pomočjo računalnika oblikuje bazo znanja za odločanje v dani odločitveni situaciji. To bazo znanja uporabi za vrednotenje variant, razlago vrednotenja in primerjalno analizo variant.

 

Razvita odločitvena metodologija je bila skupaj z lupino DECMAK uspešno uporabljena v kompleksnih praktičnih odločitvenih situacijah na več področjih za stvarne probleme.

 

 

PROFESOR DR. RIHARD KARBA, DOCENT DR. ALEŠ MRHAR, PROFESOR DR. FRANC KOZJEK in PROFESOR DR. FRANCE BREMŠAK za pomembne dosežke na področju matematičnega modeliranja in računalniške simulacije v farmakokinetiki

 

Interdisciplinarna skupina raziskovalcev iz katere so tudi nagrajeni raziskovalci, se ukvarja z modeliranjem in s simulacijo na področju farmakokinetičnih študij zdravil že več kot dvanajst let. Pri tem gre za razvijanje novih in za izboljšavo obstoječih zdravilnih pripravkov, kar je v sodelovanju s farmacevtsko industrijo pripeljalo do praktičnih rešitev. Po drugi strani pa farmakokinetične študije pripomorejo pri racionalizaciji uporabe zdravil in pri načrtovanju optimalnih splošnih in individualnih režimov doziranja, ki so ob sodelovanju Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani tudi že uporabljeni v praksi. Pri farmakokinetičnih študijah skupina uporablja ciklični sistemski pristop, ki ob uporabi nelinearnih, časovno spremenljivih večprostornih modelov in analogno-hibridne ter digitalne simulacije omogoča bistveno zmanjšanje števila dragih meritev in njihove analize. Glavni uspehi skupine v zadnjih letih so s področja farmakokinetike urinarnih antiseptikov in farmakokinetike učinkovin ob uporabi umetnih organov izločanja. Skupina je objavila več člankov v tujih in v domačih revijah, poročala je o rezultatih raziskav na mednarodnih konferencah in organizirala tudi mednarodno konferenco o modeliranju in o simulaciji v farmakokinetiki.

 

 

DR. DUŠAN BENČINA  za  pomembne  dosežke  na  področju poznavanja  ptičjih  mikoplazem

 

Dr. Dušan  Benčina  se je posvetil študiju mikoplazem s skupino strokovnjakov, ki se ukvarjajo s selekcijo perutnine na Biotehniški fakulteti v Grobljah pri Domžalah. Njegovi izsledki o ptičjih mikoplazmah so bili tako odmevni, da so ga povabili v mednarodno raziskovalno skupino za kompativno mikoplazmatologijo, v kateri je 10 vodilnih svetovnih znanstvenikov. V številnih člankih, objavljenih pretežno v vodilnih mednarodnih revijah in na simpozijih, obravnava razširjenost in pogostost infekcij in odkriva povsem nove izolate. Izboljšal je diagnostične postopke za identifikacijo izolatov s pomočjo direktne imunofluorescence in encimskoimunskim testom, ki omogočata zanesljivejše in hitrejše odkrivanje infekcij. S testom ELISA je ugotovil, da nastajajo protitelesa v Harderjevi žlezi in Fabricijevi bursi in s tem odkril nov podatek za poznavanje imunskega odziva. Ti postopki so mu omogočili proučevanje patogenosti, imunogenosti in občutljivosti za kemoterapijo sevov mikoplazem. Svoja proučevanja je dopolnil e proučevanji interakcij med ptičjimi mikoplazmami in kokošjim cistatinom, izoliranim iz jajčnega beljaka na Institutu Jožefa Stefana. V zadnjem času razvija v sodelovanju z laboratorijem za molekularno genetiko pri Katedri za splošno živinorejo študij razlikovanja DNA, ki prinaša nova spoznanja iz genetike mikoplazem in odpira možnost za nadaljnje seroepidemiološke študije. Vse to je le kratek povzetek iz 24 objavljenih del dr. Benčine v zadnjih dveh letih. Objavil jih je sam ali kot soavtor v znanstvenem tisku, pretežno v tujini.

 

 

PROFESORICA DR. TAMARA HUDNIK- PLEVNIK, DR. HELENA LENASI, PROFESOR DR. SREČKO RAINER  in  DOCENT DR. STELIO RAKAR za pomembne dosežke na področju progesteronskih in estrogenskih receptorjev pri malignih obolenjih humanega endometrija

 

Dva biokemika in dva klinika ginekologa so v večletno proučevanje zajeli sprva progesteronske receptorje tako v normalnem kot v maligno spremenjenem endometriju in se nato lotili tudi proučevanja estrogenskih receptorjev kot fizioloških induktorjev biosinteze progesteronskih receptorjev. Proučevanje jim je prineslo več ugotovitev, ki so odmevale tudi v tujini. Med drugim so ugotovili, da se po maligni transformaciji zmanjša koncentracija progesteronskih receptorjev, vendar različno, odvisno od dediferenciacije tkiv. Te spremembe nastanejo zlasti v citoplazmi, pa tudi v jedrih, in so povezane z aktivacijo estrogenskih receptorjev v maligno spremenjenem endometrijskem citosolu. Pomembno je tudi, da vsebujejo vzorci maligno spremenjenega endometrija značilno več proteinaz in neproteolitičnih komponent kot vzorci citosola normalnega tkiva. Izsledki niso le teoretičnega pomena, marveč tudi praktičnega. Iz dosedanje klinične prakse je namreč znano, da le tretjina napredovalih karcinomov endometrija odgovori na hormonsko zdravljenje. Hkraten vpliv na oba tipa receptorjev prinaša realne obete za napredek pri izbiri hormonskega zdravljenja karcinoma endometrija.

 

 

PROFESOR DR. JANEZ SKETLEJ, MAG. NEVA ČRNE-FINDERLE  in  MAJA BRESJANC, DR. za pomembne dosežke na področju raziskav mehanizmov regeneracije mišic in živcev pri poskusni živali

 

Raziskave, ki jih je skupina omenjenih avtorjev objavila v mednarodnih znanstvenih revijah, osvetljujejo nekatere značilnosti regeneracije perifernega živčevja in mišic po poškodbi. Mišica med regeneracijo je avtorjem rabila kot poskusni model mišičnega dozorevanja. Dokazali so, da je mišica med regeneracijo že sama po sebi, torej v odsotnosti oživčenja, sposobna tvoriti nekatere značilne kompleksne makromolekule živčnomišičnega stika in jih organizirati v morfološke strukture, podobne tistim, ki nastanejo na mestu stika med živcem in mišico. Za uspešno regeneracijo živčnih vlaken po poškodbi so najbrž odločilni lokalni dejavniki na mestu poškodbe in na poti do tarčnih tkiv. Avtorjem je z izključevanjem posameznih dejavnikov uspelo ovrednotiti pomen teh dejavnikov pri regeneraciji živčnih vlaken v perifernem živcu. Pri tem se je pokazalo, da so najpomembnejši dejavniki sestavine zunajceličnega ogrodja v živcu, ki rabi kot podlaga za rast regenerirajočih se živčnih vlaken.

 

Delo skupine je zanimiv prispevek na zelo živahnem in aktualnem področju raziskav v nevrobiologiji in je že doživelo odmev po svetu.

 

 

PROFESORICA DR. ANUŠKA FERLIGOJ za delo Razvrščanje v skupine - Teorija in uporaba v družboslovju

 

Profesorica dr. Anuška Ferligoj nedvomno že desetletje sodi med najvidnejše raziskovalce s področja družboslovne metodologije v Jugoslaviji. V zadnjih desetih letih je objavila blizu sto člankov, med njimi nekatere zelo odmevne tudi v mednarodni strokovni literaturi. Na širokem raziskovalnem področju, ki se ga loteva, je središčna točka njenega proučevanja problematika razvrščanja v skupine z omejitvami. Dr.Ferligojeva se je nanjo osredotočila konec sedemdesetih let in svoje izsledke predstavila v vrsti člankov, sama ali s sodelavci, v domači in mednarodni znanstveni periodiki, npr. v revijah Psychometrika, Journal of Mathematical Sociology, Quality and Quantity, ter na znanstvenih srečanjih doma in v tujini. Leta 1989 je objavila odmevno knjigo Razvrščanje v skupine, v kateri povzema svoja raziskovalna spoznanja in ki je prvo tovrstno delo v Jugoslaviji. Dr. Ferligojeva sodi v pionirsko skupino metodologov, kot so A.D.Gordon, L.Lebart, C. Perruchet, F. Murtagh, ki so konec sedemdesetih let začeli razvijati to, za empirično družboslovno raziskovanje posebej pomembno področje. Njene objave v tujini in vabilo na mednarodne sestanke pričajo o ugledu, ki ga ima v mednarodni znanstveni skupnosti, in dokazujejo, da je eden redkih jugoslovanskih metodologov, ki pomembno prispeva k razvoju metod empiričnega družboslovnega raziskovanja v svetovnem merilu.

 

 

DR. BOŽO OTOREPEC za delo Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na Slovenskem

 

Avtor, strokovnjak za "pomožne" zgodovinske vede,  je v obsežni in temeljiti monografiji zajel in obdelal srednjeveške pečate in grbe mestnih naselbin na Slovenskem. Delo je sad poznavanja in preučevanja velike množice ohranjenih in dostopnih virov najrazličnejših zvrsti, katerih podatki so vsebinsko vgrajeni v okvir starejše slovenske zgodovine. S tem ko je postavil temelje heraldike in sfragistike na Slovenskem, je hkrati omogočil vpogled v razvoj strukture srednjeveških mestnih organov, obogatil dognanja naše pravne zgodovine in prispeval nova spoznanja k umetnostnozgodovinski vedi. Študija dr. Otorepca je eno najvažnejših del, kar smo jih za starejše obdobje naše zgodovine dobili v zadnjih desetletjih. Služila bo kot nepogrešljiv vir pri proučevanju zgodovine mest, pa tudi kot izhodišče za posamezne podrobne raziskave iz pravne zgodovine, diplomatike in umetnostne, gospodarske ter družbene zgodovine na Slovenskem.

 

 

PROFESOR DR. JANEZ PEČAR za delo Formalno nadzorstvo

 

Delo prof.dr. Janeza Pečarja Formalno nadzorstvo je rezultat dolgoletnih avtorjevih raziskovanj in razmišljanj. Knjiga, ki obsega več kot 400 strani obravnava eno od najbolj spornih področij in dilem sodobnega časa, tj. obseg oblasti in doseg njenega inštrumentarija, nadzora nad ljudmi. Pisec izhaja iz prepričanja, da je postala varnost vrednota in kakovost življenja. Med številnimi mehanizmi, ki so v sodobnosti namenjeni zmanjševanju občutka ogroženosti, si je pisec izbral tako imenovano formalno nadzorstvo, predvsem delovanje policije. Poleg policije, tožilstev in sodišč, inšpekcij, carinskih organov, vojske, obravnava avtor neformalne nadzorne mehanizme, družino, šolo, socialne centre, zdravstveno službo, javna občila ipd., posebej pa govori tudi o nevarnosti sodobnih tehnik nadzorovanja in tudi pretiranega normativizma. Tako poudarja, da "si človeštvo ne zastavlja zaman vprašanja, v kakšnem obsegu naj bo nadzorovano in kdo naj ga nadzoruje".

 

Na to temeljno vprašanje kot tudi na vsa druga, ki si jih pisec zastavlja v delu, sicer ne odgovori, saj tudi ne more, poleg tega pa bi odločni odgovori prej zavrli iskanje izhodov, kot jih spodbujali. Bistvo sodobnega življenja je namreč predvsem v pametnem spraševanju o pomenu in smislu tega, kar delamo.

 

Pisec terja od vseh delavcev na teh področjih visoko stopnjo strokovnosti in spoštovanje etičnih pravil stroke. Pravil o delovanju naj ne predpisuje policija sama, marveč naj jih predpise civilna oblast.

 

Knjiga je prva te vrste v Jugoslaviji.

 

 

NAGRADO ZA ŽIVLJENSKO DELO NA PODROČJU IZUMOV IN IZBOLJŠAV ZA LETO 1990 je prejel:

 

SMILJAN JERIČ, DIPL.INŽ.  za življenjsko delo pri proučevanju elektronskih sestavnih delov

 

Inž. Smiljan Jerič že več kot štiri desetletja raziskuje tehnologije elektronskih sestavnih delov.

 

Večina tehnoloških raziskav, ki jih je Smiljan Jerič opravljal z izredno zavzetostjo, osebno skromnostjo in trdim delom, je pripeljala do novih tehnoloških znanj, ki so bila prenešena v proizvodni proces.

 

Področje dela Smiljana Jeriča so raziskave in razvoj tankih plasti za elektronske sestavne dele. Med njimi so glavni končni izdelki optoelektronski elementi (vakuumske fotodiode, fotopomnoževalke, infra rdeči detektorji, slikovne cevi za nočno gledanje, sončni kolektorji), diskretni pasivni elementi (ohmski upori, keramični kondenzatorji), polprevodniški aktivni elementi in integrirana vezja.

 

Na področju fotoelektronike je inž. Jerič razvil širok spekter elektronskih komponent, ki so bile v času razvoja na svetovni ravni. V zadnjih desetih letih pa ta ugotovitev velja za razvoj sončnih kolektorjev, senzorje IR, epitaksialne plasti Si in metal film upore.

 

Vsa dela in rezultati raziskav inž. Jeriča kažejo na njegovo široko in sistematično znanje ter sposobnost za aplikacijo in realizacijo najsodobnejših in najzahtevnejših tehnoloških procesov v vakuumski in tankoplastni tehnologiji pri razvoju in proizvodnji elektronskih sestavnih delov.

 

 

NAGRADE ZA IZUME IN IZBOLJŠAVE ZA LETO 1990 so prejeli:

 

 

PROFESOR DR. VOJKO OZIM za izum Hidrokinetični postopek za razželezenje vod s kisikom

 

Bistvo izuma je oksidacija Fe 2+  -ionov v vodi s pomočjo čistega kisika iz jeklenke standardne vrste. Pri tem se postopek razželezenja začne in dokonča v transportnem cevovodu. Cevovod deluje kot cevni reaktor posebne izvedbe. Ustrezno število in pravilna namestitev mešalnih zaslonk omogočata popolno oksidacijo Fe 2+  -ionov ob pretoku vode skozi cevovod in izločanje netopnega Fe (OH)3 v obliki feritne oborine.

 

Prednost pred do sedaj znanimi postopki je, da postane uporaba dragih uvoženih kompresorjev odveč.

 

Pri 24 obratovalnih dneh na mesec in kapaciteti 10000 litrov polnitve mineralne vode/h se porabi 6720 litrov čistega kisika, kar je nekaj več kot 1 standardna jeklenka kisika.

 

Postopek je bil realiziran leta 1989 v polnilnici mineralne vode v Avstriji.

 

 

DR. LEON  ŽLAJPAH  in MILKO ČEFARIN,  DIPL.INŽ.,  za izboljšavo robotizirane celice za hladno preoblikovanje

 

Uvajanje robotov v slovensko industrijo je zaradi zastarelosti proizvodnih procesov in neustreznih ekonomskih razmer izjemno težka naloga. Avtorji utemeljujejo upravičenost uvajanja domačega industrijskega robota GORO 103 v proizvodni proces DO Gorenje-Gospodinjski aparati s tem, da bo nadomestil človeka na težkem delovnem mestu pri stiskalnici z zahtevnimi nalogami. Delo, ki ga opravlja robot namesto človeka, sestoji iz polaganja zahtevnih izdelkov v stiskalnico in preprijemanja. Zaradi robotove fleksibilnosti je moč robotizirano celico hitro in učinkovito preprogramirati za obdelave drugih izdelkov in z drugimi orodji. Zanesljivost delovanja celice so dosegli raziskovalci Instituta Jožef Stefan z vgraditvijo številnih senzorjev, izdelavo posebnega magnetnega prijemala in preizkušeno lastno programsko opremo. Robotizirana celica je nedvomno pomembna tako z ekonomskega stališča kot tudi povečanja varnosti pri delu.

 

 

NATALIJA VITEZIČ, DIPL.INŽ. in DR. PAVEL ZUPET za izum sinteze piperacilina, farmacevtske surovine za KRKIN preparat ISIPEN

 

Prednost patentiranega postopka avtorjev je uporaba stabilnejšega- 2-merkaptobenzimidazolnega estra,
sintetiziranega iz 1-karbamoil klorida. Tioestri 4-etil-2,3-diokso-1-karboksibiperazina reagirajo s silirano alfa amino skupino v ampicilinu počasneje, tako da potekajo reakcije pri sobni temperaturi z dobrim prinosom in z velikim prihrankom energije, saj ni potrebno hlajenje na -100 C. Novi sinton je mogoče skladiščiti in transportirati v normalnih pogojih. S tem je dosežena neodvisnost sinteze piperacilina od trenutnega stanja pri dobavah karbamoil klorida. Po reakciji je mogoče sproščeno merkaptoheterociklično komponento regenerirati in jo ponovno vključiti v postopek sinteze. Minimalni reakcijski pogoji in hitra reakcija zagotavljajo tudi za farmacevtsko uporabo zahtevano čistoto učinkovine. Stranske reakcije oziroma razgradnja reakcijskih komponent so minimalne. Avtorja sta patentni postopek priredila tudi za polindustrijsko uporabo.

 

V zadnjem času so v Krki tako izdelali in predelali v zdravilo 250 kg učinkovine, prav toliko pa so jo tudi izvozili na Japonsko.

 

 

VITAL ERŽEN, DAVORIN KOTNIK in DR. JANEZ PIRŠ za izboljšavo Mini NMR spektrometer

 

Na osnovi jedrske magnetne resonance izdelani spektrometer je učni pripomoček za študij oziroma uvajanje v delo z zahtevnimi in dragimi spektrometri NMR.

 

Pomembnost spektrometra NMR je nizka cena. Dosegli so jo tako, da so drage stabilizirane elektromagnete nadomestili s permanentnimi magneti s preprosto regulacijo gostote magnetnega pretoka.

 

 

MATIJA MALEŽIČ, DIPL.INŽ., HELENA BENKO in DUŠAN FILIPIČ za izum Vezja alternativnega dvokanalnega spodbujevalnika mišic

 

Pri lokomotorni rehabilitaciji bolnikov s kompletno okvaro hrbtenjače in posledično paraplegijo je največja težava, kako jih usposobiti za samostojno stojo in hojo. Potrebna je večkratna stimulacija, saj je za en sam korak treba aktivirati več mišičnih skupin. Relativno preprosta in praktična je metoda, ki bo jo razvili strokovnjaki Fakultete za elektrotehniko in Univerzitetnega zavoda za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani. Alternativni dvokanalni spodbujevalnik ALT-2, ki so ga razvili avtorji na Institutu Jožef Stsfan, je posrečena tehnološka rešitev problema. ALT-2 generira ciklično in kontinuirano serije bifaznih impulzov prek treh elektrod za dve stimulacijski mesti, za vsako spodnjo ekstremiteto posebej. V relativno kratkem času so aplicirali 48 stimulatorjev ALT-2 pri 24 pacientih. Ti jih redno uporabljajo vsak dan doma za urjenje mišične aktivnosti in hojo.

 

 

PROFESOR DR. ZORAN SELJAK,  IVAN RUPNIK, DIPL.INŽ.  in  DUŠAN  KASTREVC, DIPL.INŽ.,  za  izboljšavo  NC  obdelovalna linija  za  razrez  Al - profila  in  prebijanje  lukenj

 

Za uspešno načrtovanje linije NC je bilo treba rešiti problem kakovosti in časovnega usklajevanja več različnih tehnoloških operacij (zlaganje, vlaganje, pozicioniranje, prebijanje, rezanje, sortiranje itd.) in njihovega povezovanja v celoto - proizvodno celico s krmiljenjem NC.

 

Pretok materiala je nadzorovan količinsko in kakovostno in s tem je opravljen nered oziroma nepreglednost proizvodnje. Linija je univerzalna, saj jo je možno z zamenjavo ene enote uporabiti za proizvodnjo drugih profilov, to pa ji daje še dodatno vrednost.

 

 

DOCENT DR. KARL KUZMAN,  MAG. JANEZ PIPAN, SAMO VEČKO, DIPL.INŽ.  in  DR.  TONE PRATNEKAR za izboljšavo Feritne in austenitne  armature  iz  pločevine

 

Železarna Ravne ima v svojem proizvodnem programu armature iz jeklene litine. Bistvo nove rešitve je nadomestilo lite izvedbe armature s pločevinasto izvedbo po postopku globokega vleka na hidravlični stiskalnici. Ob podpori Fakultete za strojništvo v Ljubljani in računalniškega projektiranja so avtorji razvili novo konstrukcijo armatur iz feritne in austenitne pločevine, ki v primerjavi z lito prihrani okrog 30 % pri materialu in do 40 % energije. Izvedli so vse faze za pripravo redne proizvodnje in se dogovorili s kupcem armatur v ZRN, da bodo 30 % armatur dosedanje izvedbe dobavljali v izvedbi iz feritne in austenitne pločevine. Izvoz pločevinastih armatur iz redne proizvodnje pomeni prihodek 3 milijonov zahodnonemških mark.

 

 

JOŽEF RUPAR, DIPL.INŽ., BOŠTJAN  ŠUHELJ, DIPL.INŽ., DUŠAN  TERČELJ, DIPL.INŽ. in MATJAŽ  VRHOVEC, DIPL.INŽ, za integrirano mikroprocesorsko zaščito za srednjenapetostni vod z avtomatskim ponovnim vklopom RIR  2000

 

Avtorji so uporabili mikroprocesorsko tehnologijo za razvoj kompleksnega sistema za zaščito srednjenapetostnih vodov s ponovnim vklopom. Sistem omogoča poleg pretokovne in kratkostične zaščite voda tudi statistično sledenje okvar, samopreverjanje in ugotovitev definitivnih izklopov.

 

Za RIR 2000 je izdelana proizvodno-tehnološka dokumentacija in poizkusna serija naprav, ki je prestala tipski test po IEC 255. Vse naprave so vgrajene v transformatorske postaje 110/35 kV. Naprave izdelujejo v tozdu TNE. Predvidena letna prodaja RIR 2000 je v vrednosti več kot milijon dolarjev.

 

 

MAG.VALENTIN FIDLER, MILAN PREPADNIK, DIPL.INŽ., DR. PETER  RAKOVEC in MAG. SERGEJ HOJKER za raziskave s področja teorije  informacij  v medicinskih  slikah

 

Skupina je raziskovala paralelno procesiranje pri zajemanju medicinskih slik v kardiologiji ter izboljšanje ločljivosti slik z nesimetričnimi inverznimi filtri. Razvila je računalniški sistem, ki omogoča z "inteligentnim" proženjem selektivno zajemanje medicinskih slik v realnem času. Avtorji so razvili postopek za avtomatsko določanje mejne frekvence dvorazsežnostnih nesimetričnih inverznih filtrov, ki jih uporabljajo za restavracijo medicinskih slik, in uspešno preizkusili selektivno zajemanje slik ter njihovo obnavljanje z nesimetričnimi inverznimi filtri za odkrivanje električnih motenj in črpalke funkcije srca pri normalnih in ekstrasistolnih utripih z radioizotopsko ventrikulografijo.

 

 

SIMONA BOHANEC, DIPL.INŽ., LIVIJA LAH, DIPL.INŽ., MARJAN TUŠAR, DIPL.INŽ., MARKO MEGLIČ, DIPL.INŽ. in TANJA LJUBIČ, DIPL.INZ., za C13 SYS-CARBON, programski paket za ekspertno reševanje problemov s področja C13 NMR

 

V sistem CARBON je vgrajeno znanje s področja spektrometrije C13 NMR, ki omogoča iskanje identičnih in podobnih spektrov, sestavljanje strukture in pripadajočih spektrov, simulacijo spektrov C13 NMR za poljubno vhodno strukturo, generiranje vseh možnih strukturnih fragmentov, ki lahko spodbudijo kemični premik v predpisanem intervalu, in odkrivanje mest v strukturi, na katerih lahko pride do steričnih konformacij.

 

Bistveni dodatek v sistemu CARBON je strukturni editor za vnos kemijskih strukturnih formul, njihovo urejanje in generiranje izomer.

 

Sistem CARBON je že v uporabi v dveh kemijskih tovarnah (Color in Donit), firma Varian, Zug, pa ga je testirala in ga oglašuje za odjemalce svoje opreme.

 

Sistem CARBON je dober pripomoček oziroma programsko orodje, ki olajša in avtomatizira delo v kemijskem laboratoriju sleherne tovarne in pomeni lep dosežek naših raziskovalcev na področju ekspertnih sistemov.

 

 

ZLATKO ROŠKAR, JANEZ ŠPEH, RAJKO TOČAJ, DRAGO MIKUŠ in FRANC ŠMAJS za montažno linijo srednje litražnih grelnikov vode

 

Avtorji so si zamislili, tehnološko obdelali, skonstruirali in izdelali montažno linijo za grelnike vode s prostornino od 30 do 200 litrov. Linija je avtomatsko krmiljena in povezuje posamezne tehnološke operacije. Z avtomatskimi prekladalnimi napravami je odpravljeno težko fizično delo. Na novi liniji so uporabljene izvirne in specifične tehnološke rešitve, tako da je možna proizvodnja grelnikov s sodobno toplotno izolacijo, ki je pogoj za izvoz. Z novo montažno linijo so v Tikiju Gorenje povečali proizvodne zmogljivosti grelnikov na 250 tisoč na leto oziroma za 10 %, izboljšali varnost pri delu, kakovost izdelkov in prihranili okrog 20 % stroškov.

 

NEDA BENIČKI, DIPL.INŽ., VLADIMIR POKORNI, DIPL.BIOL., DRAGAN RADOVIČ, DIPL.BIOL., IVAN RADEŽ, DIPL.INŽ., MAG. MILJENKO SOKOLIĆ in MARJETA GROM, DIPL.INŽ., za izum izdelave neodvisnega postopka za biosintezo antibiotika Salinomicina in tržnega preparata KOKCISAN R

 

Salinomicin,  kronski  polieter,  je  ionoforna  lipofilna učinkovina, ki prodira skozi lipidne strukture celične membrane kokcidi in poruši njeno ionsko ravnovesje. Salinomicin je metabolični produkt glivice Streptomyces albus.

 

Učinkovina preprečuje infekcije s kokcidiami pri nekaterih vrstah domačih živali. S tem je omogočena intenzivna vzreja zlasti piščancev, kuncev in kozličev.

 

Avtorji so izdelali tudi postopek za kolonsko kromatografsko separacijo visoke ločljivosti s pokolonsko derivatizacijo salinomicina. Analizni postopek omogoča nadzor nad petdnevno karenco za antibiotik salinomicin in biosinteznim procesom oziroma izdelanimi pripravki.

 

Gospodarna biosinteza in izdelava salinomicinskega pripravka kokcisana R omogoča konkurenčno ponudbo na domačem in tujem trgu. Do oktobra 1989 je znašala vrednost izvoza preparata 50 tisoč ameriških dolarjev.

 

 

PROFESOR DR. DRAGO KOLAR, DR. MIHA DROFENIK, IGOR ZAJC, DIPL.INŽ., MAG. ANDREJ ČEŠNOVAR, ZORA OMAHEN, DIPL.INŽ. in IVO MOČNIK za PTC – termistorje

 

Avtorji z Instituta Jožef Stefan v Ljubljani so raziskali polprevodni polikristalnični barijev titanat, ki ima pozitiven temperaturni koeficient. Na podlagi te raziskave so avtorji v Iskri Elementi Tovarna Feriti v Ljubljani razvili celotno tehnologijo za proizvodnjo izdelkov iz tega materiala, tako imenovanih termistrojev PTC (upori s pozitivnim temperaturnim koeficientom - pozistorji), ki služijo kot grelni elementi s samostojno regulacijo v industriji avtomobilov in bele tehnike, kot temperaturni senzorji za električne stroje in zaščitni pozistorji proti preobremenitvam v elektroniki. Proizvajalcev termistrojev PTC je po svetu malo, izdelek je na svetovnem tržišču še deficitaren. V letu 1989 so v redni proizvodnji izdelali 250 tisoč termistrojev, letos pa se bo proizvodnja po pogodbi s tujo firmo povečala na 6 milijonov termistorjev na leto. Predvideni prihodek bo znašal krog 600 tisoč zahodnonemških mark od izvoza in okrog 10 milijonov dinarjev od domače prodaje.

 

 

MAG. JURIJ DRUŠKOVIČ, STANISLAV PINTAR, DIPL.INŽ., MAKSIMILJAN FIJAČKI, DIPL.OEC., DR.SAŠA PREŠERN, DR. RUDI MURN, BRANKO MIHOVILOVIČ, DIPL.INŽ. in MATE LAMUT, DIPL.INŽ., za Računalniško podprt informacijski sistem za spremljanje in vodenje kontrole kakovosti v tovarni avtopnevmatike Sava-Semperit

 

Sistem sodi v računalniško podprto spremljanje in nadzor kakovosti v proizvodnji avtomobilskih plaščev. Zasnovan je delno na ročnem in delno na avtomatskem zajemanju podatkov in parametrov proizvodnje ter obdelavi podatkov v centralnem računalniku. Omogoča sproten nadzor proizvodnje in opozarja na odstopanje vrednosti od predvidenih parametrov. Sistem je zasnovan tako, da ga je mogoče razširiti na zajemanje in obdelavo podatkov.

 

Izvedba sistema temelji na znanih klasičnih rešitvah komunikacije in obdelave podatkov ter aparaturne opreme. Podatki o podobnih procesnih sistemih niso znani, saj gre za enkratne rešitve v proizvodnji in jih lastniki zaradi konkurenčnosti le redko objavljajo.

 

 

DR. MARJAN ŠPEGEL, MAG. MARKO BONAČ, MAG. BOGDAN FILIPIČ, TADEJ LASBAHER, MITJA LASIČ, INŽ., JANKO MIVŠEK in PETER REINHARDT, DIPL.INŽ.  za izboljšavo KRONOS - sistem za računalniško evidentiranje prisotnosti z magnetno kartico

 

Razvojna skupina Instituta Jožefa Stefana je prva v Jugoslaviji razvila, izdelala in vgradila mikroračunalniški sistem za računalniško evidentiranje prisotnosti na podlagi identifikacije uporabnika z magnetno kartico. Gre za tehnično izboljšavo, saj aparaturna in programska oprema tega porazdeljenega večračunalniškega sistema omogoča sprotno beleženje podatkov o prihodih in odhodih, sproten obračun delovnega časa in sproten vpogled v prisotnost zaposlenih ter v vrsto drugih evidenc, pomembnih za izvajanje pravil o delovnem času in razporejanje delavcev in njihovih skupin na posamezne naloge.

 

V okviru prototipne proizvodnje  je bilo za  jugoslovanske naročnike  izdelanih  več  kot  50  sistemov KRONOS za več kot 50.000  uporabnikov.

 

 

MAG. JOŽICA FRIEDRICH, MAG. NINA GUNDE-CIMERMAN, PROFESORICA DR. ALEKSA CIMERMAN, BRANISLAV FILIPOVIČ, DIPL.INŽ., PAVICA HAJKO, DIPL.INŽ., DR. MIROSLAV POKORNY, JANEZ BERNIK, DIPL.INŽ. in JOŽE REPŠE, DIPL.ING. za izum postopka za proizvodnjo mikrobiološkega sirišča s submerzno fermentacijo

 

Gre za nov postopek pri proizvodnji mikrobiološkega sirišča z aerobno fermentacijo. Z mutacijami glive Rhizomucor miehei je avtorjem uspelo izboljšati encimsko aktivnost glive, z optimizacijo pogojev rasti pa so pridobili v filtratu encim z ustreznimi lastnostmi.

 

Izum omogoča uvajanje nove proizvodnje preparata, ki so ga jugoslovanske sirarne do sedaj uvažale in to približno polovico potrebne količine. Glede na dejstvo, da so domači preparati sirišča proizvedeni iz želodčkov mladih telet oziroma prašičev (zakol teh je v razvitem svetu prepovedan) pomeni RENICIM moderen nadomestek z visoko specifično koagulativno in nizko nespecifično proteolitično aktivnostjo. Po svetu na veliko proizvajajo ustrezne mikrobne preparate za sirjenje mleka Proizvodnja RENICIMA ne zahteva uvoženih surovin, marveč domače sekundarne surovine, katerih cena znaša okrog 30 % prodajne cene.

 

 

PROFESOR DR. JERNEJ VIRANT,  MAG. MARJAN BRADEŠKO, IGOR ROZMAN, DIPL.INŽ.,  TOMI ZEBIČ, DIPL.INŽ.,  NIKO ZIMIC, DIPL.INŽ., MARKO AGREŽ, DIPL.INŽ., STANE BAŠ, DIPL.INŽ. in DAMIJAN KRAMER, DIPL.INŽ.,  za programirano napravo - programski paket FEPRO

 

Programski paket FEPRO omogoča enostavno programiranje sistemov KUP 2000 M, KUP 2000 in KLAS 4. Izvaja se na IBM PC AT/XT in kompatibilnih računalnikih, ki jih na sisteme povezujemo serijsko ali preko lokalne mreže. Bistvo izboljšave je dokaj enostavno programiranje s pomočjo relejskih shem in funkcijskih blokov. Uporabniku omogoča programiranje brez podrobnega poznavanja aparaturne opreme in znanja programskih jezikov. Programski paket FEPRO je v uporabi v Gorenju Procesna oprema od julija 1989. Do zdaj sta bila s tem programskim paketom realizirana dva večja projekta. Pri programiranju s programskim paketom FEPRO prihranimo 60 % časa, poenostavljeno pa je tudi testiranje. Oboje ustrezno povečuje ekonomski učinek.

 

 

MAG. DAVID ČOK, DR. ZORAN MARINŠEK, DRAGO PAVŠELJ, DIPL.INŽ., MAG. MARIJAN VIDMAR, MAG. DRAGAN MRDAKOVIĆU, MAG. JANKO PETROVČIČ, MAG. MARKO ŠEGA, MAG. JANEZ ŽMUC in STOJAN BINDER, DIPL.INŽ., za izboljšavo mikroračunalniškega vodenja steklarske talilne peči

 

Pravilno vodenje posameznih faz proizvodnje je zelo pomembno za zagotovitev ustrezne kakovosti končnih izdelkov iz stekla in za večjo ekonomičnost proizvodnje. Jedro vodenja ]e regulacija zgorevanja v talilni peči. Ker vpliva proces taljenja na vse poznejše faze v proizvodnji in je zanj porabljeno okrog 20 % celotne proizvodne energije, je dobra regulacija zgorevanja v peči predpogoj za uspešno poslovanje steklarne.

 

Bistvo izboljšave  je razvoj  algoritmov vodenja steklarske talilne peči  in realizacija vodenja z doma razvito materialno in programsko opremo distribuiranega mikroračunalniškega sistema.

 

 

JANEZ MARKAČ, INŽ., STANE PLASKAN, DIPL.INŽ., FRANC ŠMAJS, RAJKO TOČAJ, DRAGO MIKUŠ, MARINA TAVČAR, DIPL. INŽ., FRANK KRANJ, INŽ., IZTOK SIMŠIČ, RASTKO ČOP in BREDA MENCEJ, DIPL. INŽ.  za izboljšavo merjenja, označevanja in avtomatske identifikacije furnirja

 

Gre za tehnične izboljšave pri povezovanju furnirja v poveze. Z vpeljavo točnejšega merilnega sistema za debelino povez in črtne kode za njihovo komercialno označevanje ter avtomatskega vnosa kakovostnih in količinskih parametrov v kodo je skupina avtorjev aplicirala dosežke računalniškega in tehnološkega znanja pri povezovanju furnirja v poveze v proizvodni sistem, ki omogoča večjo kakovost izdelka in povečuje njegovo tržno vrednost na evropskih trgih. Proizvodni prihranki pri povezovanju furnirja v poveze, ki jih omogoča izboljšava, upravičujejo vlaganja v ta razvojni projekt.

 

 

 

PRIZNANJA MLADEMU RAZISKOVALCU ZA LETO 1990 so prejeli:

 

 

MAG. JANEZ BONČA za raziskovalno delo na področju visokotemperaturnih superprevodnikov in za delo pri proučevanju inkomenzurabilnih struktur

 

Z uvedbo novega enodimenzionalnega fenomenološkega modela, za katerega je mag. Bonča našel točno rešitev, je bistveno prispeval k razumevanju fizikalnih lastnosti inkomenzurabilnih feroelektrikov in njihovega obnašanja v električnem polju. Predlagal je originalne rešitve pri uporabi simetrij za izračun korelacijskih funkcij. S tem je dosegel točno diagonalizacijo modelov elektronskih korelacij, pomembnih za pojasnitev močnih korelacij med elektroni in njihovega vpliva na gibanje vrzeli v oksidnih plasteh.

 

Delo mag. Janeza Bonče posega v izredno aktualni in kompetitivno razvijajoči se področji teorije faznih prehodov in transporta elektronov v trdnih snoveh.

 

 

MAG. JANEZ MAVRI za raziskave strukture majhnih molekul ter  modeliranja  bioloških  sistemov

 

Mag. Janez Mavri je v dveh letih podiplomskega študija opravil magisterij in se uvedel v teoretično in tehnično zelo zahtevne metode kvantne kemije ter metode molekulske mehanike in dinamike pri reševanju strukturnih problemov. Z uporabo najsodobnejših algoritmov je proučeval aktivnost in konformacije majhnih peptidov. Zelo pomemben je njegov prispevek pri izračunu energij za prenos protonov na modelu, ki lahko tolmači interakcije med aminsko glavo agonista in stranskimi verigami amino kislin v receptorskem vezavnem mestu. Naredil je natančen izračun protonskega potenciala hidrogenskega malonata v odvisnosti od dielektričnega medija ter ionskih nabojev v okolici. Njegovi izvirni znanstveni dosežki so objavljeni v petih prispevkih v mednarodnih znanstvenih revijah.

 

 

MAG. TOMAŽ VIDIC za delo Parametrična študija neelastičnega odziva konstrukcij z eno prostostno stopnjo pri potresni obtežbi

 

Pri svojem raziskovalnem delu se je mag. Tomaž Vidic ukvarjal s problemi nelinearne analize konstrukcij pri močni potresni obtežbi. Pri tem je študiral predvsem vpliv različnih parametrov potresnega nihanja tal in konstrukcij na nelinearen odziv sistemov z eno prostostno stopnjo. Rezultate je prikazal v obliki spektrov odziva na relativne premike in vhodno energijo. Končni rezultat raziskav so enostavne in splošno veljavne enačbe, ki so neposredno uporabne pri projektiranju potresno varnih objektov. Rezultati, ki so bili doseženi v okviru raziskovalne skupine, v kateri sta bila tudi mentor in somentor, pomenijo originalen dosežek in so zanimivi v svetovnem merilu. O tem pričajo tri objave v uglednih mednarodnih revijah. Prispevek mag. Vidica v raziskovalni skupini je bil pomemben in enakovreden prispevku drugih dveh članov. Poleg tega je mag. Vidic napisal tudi samostojen članek, ki ga je predstavil na domačem strokovnem srečanju. Mag. Tomaž Vidic se je med svojim usposabljanjem dodatno izobraževal tudi v tujini. Pol leta je obiskoval podiplomski študij na Japonskem, obiskal je več raziskovalnih institucij in univerz v ZDA ter univerzo McMaster v Kanadi. Kot predstavnik Slovenije se je udeležil mednarodnega seminarja v Avstriji.

 

 

MAG. IVAN ŽAGAR  za raziskovalno delo  na transportnih problemih trdnin in tekočin z metodo robnih elementov

 

Mag. Ivan Žagar je kot soavtor objavil devet prispevkov, ki obravnavajo prenos toplote v trdnih snoveh in viskoznih tekočinah, večino na mednarodnih konferencah.

 

Navedena problema sta opisana v integralni obliki in numerično reševana po metodi robnih elementov. Pri tem je bilo treba rešiti vrsto zahtevnih teoretičnih in numeričnih vprašanj.

 

V omenjenih prispevkih so obravnavane različne razmere kot so stacionarni in nestacionarni pogoji prevajanja toplote, njeni notranji viri, temperaturno odvisna anizotropna prevodnost, časovno odvisni laminarni viskozni tok. Pomemben prispevek pomeni računalniška programska oprema, s katero so bili
numerično rešeni različni problemi, na primer prenos toplote v razpokanih gorivnih tabletah, konvekcija v tridimenzionalni kotanji, mešana konvekcija v vstopnem območju cevi. Z isto programsko opremo je mogoče reševati tudi nekatere probleme, ki ne sodijo v prenos toplote. Tako je v enem od prispevkov podana numerična rešitev za tok v spirali vodilnika francisove turbine.

 

 

MAG. DRAGO  BABNIK  za raziskovalno delo na področju vrednotenja krme in prehrane živali

 

Mag. Drago Babnik je že kot študent pri pripravi diplomske naloge pokazal nadpovprečno nadarjenost, delavnost in discipliniranost ter izrazito nagnjenost do raziskovalnega dela. Zanjo je tudi dobil fakultetno Prešernovo nagrado. Pri nadaljnjem delu je začetno problematiko energijske ocene voluminoznih krmil ne samo širil, temveč tudi poglabljal. Tako je kot prvi pri nas uporabljal za oceno kakovosti zelene krme topnost dušikovih spojin in sacco razgradljivost. Raziskoval je povezavo med staranjem in količino strukturnih ogljikovih hidratov v Dactylis glomerata ter vpliv časa spravila (vsebnost surove vlaknine) na razgradljivost beljakovin. Pri tem je upošteval vpliv časa inkubacije, količino padavin in temperaturo. Ugotovil je, da na topnost beljakovin ne vpliva čas spravila, namreč povprečne dnevne temperature teden dni pred košnjo. Pri višjih temperaturah se topnost oziroma razgradljivost beljakovin poveča. Rezultati so obdelani z multiplo  regresijo.

 

 

MAG. ALEŠ BLINC za raziskovalno delo pri uvajanju metode NMR spektroskopije v biomedicinske raziskave

 

Raziskava, v katerih sodeluje Aleš Blinc, so v temeljnem fizikalnem in tehnološkem smislu izrazito timsko delo. Njegova zasluga je, da je med prvimi na svetu uvedel na raziskovalno področje tromboze metodi jedrske magnetne resonance in elektronske spinske resonance.

 

Z omenjenima metodama je meril rotacijsko in translacijsko gibanje vodnih in večjih, spinsko označenih molekul v krvnih strdkih. Sodeloval je pri izdelavi originalnega postopka za določanje deleža vode, ki je v strdkih vezana na površine makromolekul, in pri izdelavi postopka za določanje fraktalne geometrije gelov. Ugotovljene razlike v gibalnih lastnostih vodnih molekul med različno skrčenimi krvnimi strdki, ki se med  seboj razlikujejo v dovzetnosti za raztapljanje s fibrinolitičnimi zdravili, so omogočile neinvaziven morfološki prikaz različnega funkcionalnega stanja strdkov s slikanjem z magnetno resonanco. Meritve transportnih lastnosti molekul v krvnih strdkih pa dajejo tudi del odgovora na vprašanje, zakaj so krvni strdki v različnih okoliščinah različno topni. S tem se nakazujejo možnosti, kako v prihodnje izboljšati zdravljenje tromboze.

 

 

MAG. IGOR ŽAGAR za delo Zagatnost performativnosti ali kako obljubiti

 

Problematika performativnih izjav ima ključno mesto v lingvistični paradigmi filozofije, zlasti v t.i. "filozofiji normalnega jezika", obenem pa je pomemben člen razvoja sodobne splošne lingvistike in sodobne filozofije sploh. Delo Igorja Žagarja predstavi sodobno evropsko raven te filozofske diskusije in vstopa vanjo z nekaterimi novimi idejami; nato uveljavlja nove metode filozofsko-lingvistične analize, vtem ko na mestoma kar pionirski način aplicira dosežke moderne lingvistične analize na zgodovino lingvističnih in gramatikalnih teorij na Slovenskem od Škrabca sem. Delo z vsem tem prispeva k ozaveščanju naše lastne jezikovne "rabe" ter našega subjektivnega mesta v govorici. Pisano je dokumentirano in argumentativno, odlikujejo ga etični angažma, žar in skrb za slog.

 

 

MAG. MITJA HAFNER FINK za deli Ideologija in zavest družbenih slojev v Sloveniji in Uporaba metod razvrščanja v skupine pri proučevanju socialne strukture

 

Mar. Mitja  Hafner  Fink,  se  je  uveljavil kot ustvarjalen in prodoren raziskovalec problematike socialne strukture slovenske družbe. Z uporabo metode razvrščanja v skupine je razvil pristop k sociološkemu proučevanju fenomena družbene slojevitosti, ki v primerjavi z do sedaj opravljenimi empiričnimi raziskavami pri nas pomeni novost in kakovostno dopolnitev. Pokazal je, da lahko z uporabo metod razvrščanja v skupine uspešno rešimo problem odkrivanja družbenih slojev, ki se oblikujejo v večdimenzionalnem prostoru socialne stratifikacije. Svoj pristop je razširil tudi na področje raziskovanja družbene zavesti. Tako je njegova knjiga Ideologija in zavest družbenih slojev v Sloveniji, v kateri podaja teoretično utemeljitev problematike ideologije v kontekstu družbene slojevitosti in empirično analizo odnosa med ideološkimi skupinami in stratifikacijskimi kategorijami, pomemben uvod v razkrivanje strukturiranosti družbene zavesti (ideologije) znotraj stratifikacijske strukture družbe.