Skoči na vsebino

NAGRADE IN PRIZNANJA ZA IZJEMNE DOSEŽKE V ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI

Nagrajenci 2016

 

Nagrajenci 2015

 

 

 

 

Nagrajenci 2014

 

 

 

Zoisove nagrade in priznanja, priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja (in English)

 

Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZNPZRRD)

 

 

 

Zoisova nagrada in Zoisovo priznanje

 

Nagrade in priznanja za dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti

 • Zoisova nagrada,
 • Zoisovo priznanje.

 

Zoisova nagrada se podeli za:

 • življenjsko delo raziskovalca oziroma raziskovalke, ki se je s svojim delom izjemno uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti,
 • vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.

 

Zoisovo priznanje se podeli za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.

 

Zoisovo nagrado in Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 

Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti in za Zoisovo priznanje se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem.

 


Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje

 

Na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti se podeljujeta še:

 • priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije,
 • Puhovo priznanje.

 

Za pomembne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti zamejskih Slovencev in Slovencev, ki delujejo ali so delovali v tujini, podeljuje Odbor priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije.

 

Za pomembne dosežke na področju razvojne dejavnosti podeljuje Odbor Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso.

 

Imenovanje, sestava in način dela odbora

Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja podeljuje Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljnjem besedilu: Odbor).

 

Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije izmed uveljavljenih raziskovalcev. Kandidate za člane Odbora predlagajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske organizacije in posamezni raziskovalci.

 

Odbor ima štirinajst članov oziroma članic in predsednika oziroma predsednico. Sestavljen je tako, da so zastopana vsa področja znanstvenih ved.

 

 

Predsednik in člani Odbora so imenovani za dobo štirih let tako, da se pri prvem imenovanju za sedem članov odbora določi mandat dveh let, za ostale pa štiri leta.

 

Sestava sedanjega in preteklih Odborov.

 

Odbor je sprejel pravilnik, ki podrobneje določa način dela Odbora, način oblikovanja strokovnih komisij in področja njihovega dela, način predlaganja kandidatov, obliko in vsebino javnega razpisa, kriterije in merila za podelitev nagrad in priznanj, način odločanja ter način podelitve nagrad in priznanj. Pravilnik začne veljati, ko da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Odbor objavi vsako leto javni razpis za podelitev nagrad in priznanj.

Kandidate za nagrade in priznanja lahko predlagajo fizične in pravne osebe.

 

Podelitev nagrad in priznanj

Vse nagrade in priznanja se podelijo vsako leto ob obletnici rojstva Žige Zoisa.

 

Zoisove nagrade in priznanja za znanstveno-raziskovalno delo, priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje:

 

Zoisove nagrade in priznanja za znanstveno-raziskovalno delo:

 

Nagrade Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo:

 

Nagrade za Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (Kidričeve nagrade, nagrade Sklada Borisa Kidriča, nagrade za izume in izboljšave in priznanja mladim raziskovalcem):

 • 1991
 • 1990
 • 1989
 • 1988
 • 1957-1987  (na osnovi podatkov iz knjižice Raziskovalne skupnosti Slovenije izdane leta 1988: 30 let nagrad Sklada Borisa Kidriča 1957-1987)

Prešernove nagrade Republike Slovenije za kulturo in znanstveno-raziskovalno delo v obdobju 1947-1958:

 

Priznanje Ambasador RS v znanosti do (vključno) 2005: