Skoči na vsebino

DRUŠTVA

Podelitev statusa društva v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11-uradno prečiščeno besedilo), 22. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A) ter 2., 4. in 7. člena Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa (Uradni list RS, št. 102/12) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podeljuje status društva v javnem interesu društvom, ki v javnem interesu delujejo na področju raziskovalne dejavnosti.

Splošni pogoji za podelitev statusa

Status delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti lahko pridobi društvo, ki v javnem interesu opravlja raziskovalno dejavnost iz 22. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje skladno z drugim odstavkom 30. člena Zakona o društvih:

 • da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava;
 • da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu;
 • da je registrirano in deluje na področju raziskovalne dejavnosti najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
 • da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter da je redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti;
 • da ima izdelane programe bodočega delovanja;
 • da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja določene v 4. členu Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa.


Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa (v nadaljevanju: pravilnik) v 2. členu določa, da se za pomembnejši dosežek delovanja društva šteje delovanje društva, s katerim društvo dviguje splošno raven zadovoljevanja določenih potreb v družbi, prispeva k razvoju področja, na katerem deluje, nadomešča ali dopolnjuje delovanje potrebnih javnih institucij oziroma mreže nevladnih organizacij.

V skladu s 4. členom pravilnika, društvo, ki deluje na področju raziskovalne dejavnosti, izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju raziskovalne dejavnosti, opredeljene v 2. členu prej navedenega pravilnika, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:

 • v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje ali nagrado na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni s področja znanosti ali raziskovalne dejavnosti;
 • (so)organizira ali izvaja sestanke z namenom izmenjave in prenosa znanstvenih ali strokovnih spoznanj v domačem ali mednarodnem prostoru (konference, simpoziji, posvetovanja, seminarji, predavanja, poletne šole, tekmovanja, okrogle mize in podobno);
 • izvaja publicistično dejavnost: založništvo oziroma izdajanje znanstvenih, strokovnih ali poljudnoznanstvenih publikacij (po tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS);
 • izvaja dejavnosti, pomembne za promocijo in podporo znanosti oziroma raziskovalni dejavnosti z namenom spodbuditi širjenje znanja in zavedanja o njunem pomenu v strokovni in splošni javnosti (razstave, predstavitve, delavnice, spletne strani in podobno)ali
 • aktivno sodeluje z domačimi oziroma mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo dejavnosti na področju znanosti in raziskovanja.

V skladu s 7. členom pravilnika, lahko društvo, izkaže izpolnjevanje prej navedenih kriterijev, s poročilom o delu, z različnimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega kriterija, ali z drugimi listinami, s katerimi dokazuje rezultate svojega delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (npr. recenzije oziroma objave v strokovni literaturi, kopije pomembnejših odzivov medijev glede delovanja društva v zadnjih dveh letih, nagrade priznanja ali priporočila).

Društvo, ki želi pridobiti status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, mora na ministrstvo, pristojno za področje znanosti, vložiti vlogo.

V skladu z drugim odstavkom 32. člena Zakona o društvih je potrebno vlogi priložiti:

 • osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, ki je vpisan v register društev, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča;
 • poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje;
 • sprejet program prihodnjega delovanja na teh področjih;
 • dokazilo o rezultatih svojega delovanja;
 • morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa posebni zakon.

Pristojno ministrstvo si v postopku podelitve statusa društva v javnem interesu, v skladu s tretjim odstavkom 32. člena in drugim odstavkom 33. člena Zakona o društvih, iz uradnih evidenc pridobi podatek o registraciji, ustanoviteljih in zastopniku društva ter kopijo veljavnega temeljnega akta društva, ki je v zbirki listin registra društev, od Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve pa letni poročili društva za zadnji dve leti, za društvo iz 27. člena navedenega zakona pa tudi oceno revizorja.

Če društvo prosi za podelitev statusa na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, odloči o podelitvi statusa društva v javnem interesu na podlagi drugega odstavka 31. člena Zakona o društvih ministrstvo, ki je pristojno za pretežni del dejavnosti društva, po predhodnem soglasju ostalih pristojnih ministrstev.

Prednosti:

 

 • Zakon o društvih kot prednost pri pridobitvi statusa v javnem interesu določa, da se pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna v merilih, s pomočjo katerih se izberejo prejemniki sredstev, upošteva tudi status društva v javnem interesu, pri čemer upoštevanje statusa ne sme presegati 20 % vrednosti drugih meril (prvi odstavek 36. člena Zakona o društvih);
 • Na podlagi 23. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti društvo, ki pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, lahko, ob izpolnjevanju pogojev po tem zakonu, pridobi za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti in s tem povezane aktivnosti sredstva iz državnega proračuna;
 • Namenitev dela dohodnine za donacije skladno s 142. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16) in Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07 in 37/10). Na podlagi prvega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno koristnih namenov. Za splošno koristne namene se v skladu z drugim odstavkom 142. člena Zakona o dohodnini štejejo kulturni nameni, humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente se po drugem odstavku 142. člena Zakona o dohodnini ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava;
 • Na podlagi prvega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije so upravičenci za leto, za katero se odmerja dohodnina upravičenci, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz 142. člena Zakona o dohodnini. Pristojna ministrstva predložijo vsako leto ministrstvu, pristojnemu za finance, podatke o rezidentih, ki izpolnjujejo pogoje za upravičence za namenitev dela dohodnine;
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08 in 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12-ZDDPO-2H, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15 in 68/16) v 59. členu določa olajšave za donacije za financiranje splošno koristnih namenov rezidentov, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje nepridobitnih dejavnosti in jim je s posebnim zakonom zaradi opravljanja teh dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu;
 • Oprostitev plačila upravne takse omogoča Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J in 32/16);
 • Brezplačno pravno pomoč določa 4. tč. 10. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04, 23/08 in 19/15).

 
Obveznosti:

V skladu s prvim odstavkom 33. člena Zakona o društvih mora društvo, ki mu je podeljen status društva v javnem interesu, pristojnemu ministrstvu, vse do 31. marca tekočega leta, predložiti poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih dejavnosti, ki jih je izvajalo v javnem interesu v preteklem letu, in o porabi sredstev za njihovo doseganje, po poteku starega programa delovanja društva pa mora društvo predložiti tudi nov program prihodnjega delovanja.

V skladu z drugim odstavkom 29. člena Zakona o društvih mora društvo, čigar računovodske izkaze mora revidirati revizor (če so prihodki oziroma odhodki društva v preteklem poslovnem letu presegli 1 milijon evrov), do 31. avgusta tekočega leta Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve posredovati letno poročilo z oceno revizorja.

Pristojno ministrstvo društvu odvzame status društva v javnem interesu, če ta kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz 33. člena Zakona o društvih. Pristojno ministrstvo društvu odvzame status društva v javnem interesu tudi, če ne izpolnjuje več pogojev, določenih v 30. členu Zakona o društvih in v posebnih predpisih, oziroma če društvo ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu in če se podeljenemu statusu pisno odreče.

Informacije:

Vlogo (s pripadajočo dokumentacijo) za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti predlagatelj predloži na naslov:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Direktorat za znanost
Sektor za znanost
Kotnikova 38
1000 Ljubljana

 

Obrazci: