Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA STRUKTURNE SKLADE NA PODROČJU RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI

 

mag. Damjana Karlo, vodja sektorja

telefon: 01/ 4784705

e-pošta: damjana.karlo@gov.si

 

 

Vsebina:  

 

V programskem obdobju 2014-2020 bo Sektor za strukturne sklade na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti izvajal operacije sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacije bodo skladne z aktualno Slovensko strategijo pametne specializacije - S4 in bodo usmerjene v izboljšanje mednarodne konkurenčnosti in odličnosti raziskav, v izrabo raziskovalnega potenciala raziskovalcev in njihovo mednarodno mobilnost ter mobilnost med akademsko in podjetniško sfero, v boljšo izrabo in razvoj raziskovalne infrastrukture ter v učinkovito vključevanje v mednarodne raziskovalne programe, vključno s programom Obzorje 2020.

 

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1 :
Javni razpis pomeni nadaljevanje ukrepa Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe neodvisnih raziskav raziskovalnih organizacij, ki jih bodo izvedli v njih zaposleni raziskovalci, ki s svojim raziskovanjem predstavljajo most med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom. Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere, in sicer preko izvedbe neodvisnih raziskav v splošno korist gospodarstva. Posebna pozornost bo namenjena brezposelnim raziskovalcem in raziskovalcem, ki bodo za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta prišli v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini ter spodbujanju raziskovalno inovacijskega potenciala kohezijske regije Vzhodna Slovenija, v smeri krepitve razvojne specializacije za čim boljši izkoristek raziskovalnih potencialov, z dolgoročnim vplivom na večjo konkurenčnost regijskega in nacionalnega gospodarstva.

 

Javni razpis »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«:
namen je spodbujati izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. S tem vzpostavljajo okolje, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja. Od raziskovalno-razvojnih programov se ločijo po tem, da jih je več, so pa časovno krajši, izvajajo jih manjši konzorciji, ki izvedejo aktivnosti enega RR projekta od TRL3 do TRL6, vrednost sofinanciranja pa je maksimalno 2 milijona EUR.

 

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0: namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Javni razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije. Posebna pozornost je namenjena raziskovalcem, državljanom Republike Slovenije, ki so se pripravljeni za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta vrniti v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini. S tako pridobljenim znanjem in izkušnjami bodo pomembno vplivali na RRI aktivnosti raziskovalnih organizacij in ustvarjanje novega znanja ter njegovo uporabo v okviru raziskovalnih aktivnosti. Raziskovalne aktivnosti se bodo izvajale za čim boljši izkoristek raziskovalnih potencialov, z dolgoročnim vplivom na večjo konkurenčnost nacionalnega gospodarstva.

 

Javni razpis za »RRI v verigah in mrežah vrednosti – Sklop 1: Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL3-6)«: namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno-razvojnih programov konzorcijev, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. S tem vzpostavljajo okolje, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja. Podprti programi bodo spodbujali konzorcijske partnerje k vključevanju v globalne verige vrednosti oz. znanja in s tem k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese.

 

Javni razpis »Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij«: namen razpisa je spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami (JRO) in gospodarstvom, podpora komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter krepitev razvojnih kompetenc. Pisarne delujejo kot vmesnik med JRO in podjetji in skrbijo, da se rezultati raziskav na JRO ovrednotijo, ustrezno zavarujejo s pravicami intelektualne lastnine in tržijo. Spodbujanje dejavnosti in dvig aktivnosti TTO bo prispevalo k dodatni pospešitvi prelivanja raziskovalnih rezultatov v gospodarstvo in s tem pomagalo podjetjem v Sloveniji, da postanejo inovacijsko aktivna. Ministrstvo želi z ukrepom spodbuditi strokovnost, učinkovitost, specializacijo in povezovanje slovenskih TTO JRO-jev, kar bo pripomoglo k dosegu glavnega cilja, to je izboljšanje rezultatov trženja z javnimi raziskavami pridobljenega znanja JRO z učinkom na celotno Slovenijo.

 

 

Sektor za strukturne sklade na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti je v programskem obdobju 2007-2013 izvajal ukrepe in operacije, sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS).  

 

V okviru ESRR so se izvajali naslednji instrumenti:


Javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013: v okviru znanstveno-tehnološke politike Republike Slovenije so centri odličnosti ukrep, namenjen spodbujanju koncentracije znanja na prioritetnih tehnoloških področjih in horizontalnega povezovanja v celotni verigi razvoja znanja, ki se izvaja na temelju strateškega partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero. Gre za celosten, interdisciplinaren raziskovalno-razvojni program, s poudarjenim horizontalnim ciljem pospeševanja prehoda v energijsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov oz. intenzivnega spodbujanja prehoda v nizkoogljično družbo. 


Javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013: kompetenčni centri so opredeljeni kot razvojno-raziskovalni centri, ki jih vodijo industrijski partnerji, povezujejo pa partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja, ter so usmerjeni v krepitev sposobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na prednostnih področjih tehnološkega razvoja. Instrument je komplementaren z instrumentom centrov odličnosti in skupaj tvorita zaključeno celoto na področju razvojno-raziskovalne dejavnosti.


Javni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder: cilj javnega razpisa je povezovanje visokošolskih zavodov z regionalnim okoljem, s posebnim ozirom na zagotavljanje policentričnega razvoja, preko raziskovalno-razvojnih programov s strani vzpostavljenega kreativnega jedra. Prav tako gre za razvijanje internacionalizacije nastajajočih kreativnih jeder preko kratkotrajnih izmenjav slovenskih raziskovalcev v tujini ali sofinanciranje zaposlitve oz. najema tujega raziskovalca v Republiki Sloveniji. Posebna pozornost je namenjena podpori znanstveno-raziskovalnemu delu, povezovanju in vzpostavitvi kritične mase visoko usposobljenih kadrov v slovenskih regijah za potrebe gospodarskega razvoja in konkurenčnosti ter spodbujanju tehnoloških in netehnoloških potencialov izobraževalno-raziskovalnih organizacij.


Javni razpis raziskovalni vavčer: gre za spodbujanje raziskav podjetij, ki se izvajajo z najemom raziskovalnih organizacij, ki nastopajo v obliki podpornega okolja. Namen javnega razpisa je sofinanciranje tistih raziskav, ki so potrebne v gospodarstvu, kjer podjetja manjkajoča visoko strokovna znanja za potrebe celovitejšega in hitrejšega razvoja pridobivajo z najemom raziskovalnih organizacij. Rezultat sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi organizacijami je močnejša integracija znanstveno raziskovalnega dela v podjetjih, povezovanje znanstvenega dela s potrebami gospodarstva ter dodatna vlaganja v raziskovalno dejavnost.

 

  

V okviru ESS se je izvajal naslednji instrument:


Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere: namen javnega razpisa je vzpostaviti raziskovalno okolje in povezave med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, v katerem sodelujejo raziskovalci na začetku kariere, ki bodo s svojim raziskovalnim delom razvijali področja, ki predstavljajo dolgoročne izzive tako za razširjanje znanosti na sploh, kakor tudi gospodarsko sfero. Tovrstno sodelovanje bo zbližalo strateško usmerjanje temeljnih raziskav s poudarkom na dolgoročnih potrebah gospodarstva. Hkrati bo krepilo raziskovalne potenciale v samih podjetjih kot tudi krepilo kanale povezovanja raziskovalnih organizacij ter njihovo sposobnost za sodelovanje z gospodarstvom.