Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INTERNACIONALIZACIJA VŠ

Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020

 

 

Vlada Republike Slovenije je 28. julija 2016 sprejela Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020.


Strategija temelji na viziji internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora, kot je opredeljena v ciljih Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (28. ukrep), in sicer da bo leta 2020 slovensko visoko šolstvo del globalnega visokošolskega prostora, ki bo svojo kakovost nenehno izboljševalo v sodelovanju z najboljšimi tujimi institucijami. S tem bo postalo prepoznaven mednarodni center znanja in privlačna destinacija za visokošolski študij ter za pedagoško, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo tujih študentov in strokovnjakov.

 

Strategija internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora je za uresničitev vizije usmerjena v pet ključnih področij:

 • mobilnost kot ključni del slovenske visokošolske skupnosti, odprte v mednarodno okolje,
 • kakovostno mednarodno znanstveno-raziskovalno in razvojno sodelovanje,
 • spodbujanje razvoja medkulturnih kompetenc,
 • ciljna usmerjenost v prednostne regije in države,
 • promocija, podpora ter spremljanje Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva.

Za izvajanje strategije je sprejet:

 • Akcijski načrt 2016-2018, ki ima 25 ciljev ter več kot 50 ukrepov v skupni vrednosti cca 57 mio EUR, od tega cca 18 mio EUR za mednarodno znanstveno raziskovalno in razvojno sodelovanje.
 • Akcijski načrt za obdobje do leta 2020Prioriteta ostaja mobilnost kot ključni del slovenske visokošolske skupnosti, odprte v mednarodno okolje. Prav tako je prioriteta  kakovostno mednarodno znanstveno-raziskovalno in razvojno sodelovanje. Cilji akcijskega načrta za obdobje 2018-2020 sledijo strukturi ključnih področij ter ohranjajo vseh 25 ciljev in 49 ukrepov Strategije.

 

Uresničevanje akcijskega načrta

 

Javni razpis: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 (Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 3. 9. 2018 do 12.00 ure.)

 

Predmet javnega razpisa jesofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah(na akreditiranih tujih univerzah in visokošolskih zavodih, ki izvajajo akreditirane študijske programe prve, druge in tretje stopnje) v obdobju od 2018 do 2021. 

 

Namen javnega razpisa je prvenstveno nuditi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev za izboljšanje njihovih pedagoških kompetenc za izvajanje pedagoškega dela ter njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah. S tem naj bi vplivali na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem. 

 

Skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je primarni cilj tega javnega razpisa izboljšanje mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev na izmenjavah na tujih visokošolskih institucijah, s čimer se spodbuja prožne oblike učenja. Pričakovan rezultat je torej povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožne oblike učenja, saj se spodbuja sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru, kar naj bi vodilo k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva. Aktivno udejstvovanje in sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem akademskem okolju naj bi vodilo k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

 

Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (257. javni razpis)

 

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2018.
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za eno do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v Republiki Sloveniji.

Pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.

Izbran prijavitelj bo prejel sofinanciranje v višini 5.400,00 EUR mesečno za neposredne stroške gostujočega strokovnjaka za vsak dopolnjen mesec gostovanja v posameznem mesecu. V skupni odobreni znesek sofinanciranja so vključeni tudi enkratni povratni potni stroški glede na dejanske stroške, pri čemer se povrne le strošek do vrednosti cenovno najugodnejše možnosti potovanja.

 

Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR)

 

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2018
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje oz. sofinanciranje študijskih oz. znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah ali raziskovalnih inštitutih v tujini.
Sredstva so namenjena štipendiranju najmanj 3 do največ 10 dopolnjenih tednov študijskega oz. znanstvenega obiska študentov v tujini v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.
Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, in sicer za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.

 

Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2017 (rok za oddajo vloge: do razdelitve sredstev oziroma do 29. 6. 2018).

 

Cilj sofinanciranja je povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc študentov iz socialno šibkejših okolij, tudi za potrebe trga dela in vključevanja v družbo. Predmet sofinanciranja je:

 • Spodbuda za socialno šibkejše, v višini 250 eur na mesec, ki bi spodbudila študente iz socialno šibkejših okolij k mednarodni mobilnosti ob komplementarnem financiranju v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada prek programa Erasmus+. Spodbuda mora biti izplačana študentu iz socialno šibkejših okolij v celoti pred/ob odhodu na mednarodno mobilnost.

Ministrstvo je dne 5. 6. 2017 na elektronsko pošto potencialnih upravičencev - v okviru akcije KA103 programa Erasmus+ izbranih institucij terciarnega sektorja izobraževanja - poslalo Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij in tako pozvalo k oddaji vloge za sofinanciranje spodbude za socialno šibkejše.

 

Javni razpis: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018(rok za oddajo vlog: 5. 6. 2017 do 13. ure).

 • Cilj javnega razpisa je spodbuditi sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru, kar naj bi vodilo k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva. Aktivno udejstvovanje in sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem akademskem okolju naj bi vodilo k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.
 • Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah (na akreditiranih tujih univerzah in visokošolskih zavodih, ki izvajajo akreditirane študijske programe prve, druge in tretje stopnje) v letih 2017 in 2018.

 

Javni razpis: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 – 2018 (rok za oddajo vlog: 20. 10. 2016 do 12 ure)

 • Cilj javnega razpisa je okrepljeno sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolski zavodov
  s partnerji v evropskem in globalnem prostoru za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik
  poučevanja. Z razpisanimi aktivnostmi se bodo krepile mednarodne kompetence slovenskega
  akademskega osebja in študentov. Podpiralo se bo razvoj učnega okolja, ki spodbuja
  ustvarjalnost in inovativnost, posodabljanje študijskih programov, večjo kakovost poučevanja ter
  posledično kakovost učenja in učnih izidov večine nemobilnih študentov. Javni razpis bo
  usmerjen predvsem na področje naravoslovja in tehničnih ved oziroma na prednostna področja,
  določena s Slovensko strategijo pametne specializacije (S4) in Strategijo internacionalizacije
  slovenskega visokega šolstva 2016-2020. Bolj kakovostno in mednarodno odprto visokošolsko
  izobraževanje bo preko bodočega delovanja visokošolskih diplomantov na trgu dela posredno
  vplivalo tudi na internacionalizacijo drugih sektorjev družbe.

 

Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva (rok za oddajo vloge: 2. 9. 2016 do 13.00 ure)

Cilj javnega razpisa je izboljšanje kakovosti procesov, ki vodijo v večjo odprtost in vpetost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje.  Predmet javnega razpisa je:

 • sofinanciranje podpornih aktivnosti visokošolskih zavodov na področju mobilnosti posameznikov:
  • Vzpostavitev informacijske točke za tuje visokošolske študente in učitelje
  • Orientacijski dnevi za tuje visokošolske študente
  • Tečaji slovenskega jezika in kulture za tuje visokošolske študente in učitelje
  • Priprava in poskusna izvedba pripravljalnega modula za tuje visokošolske študente
  • Posebne aktivnosti za vključevanje priseljencev
 • ter različnih vidikov procesa internacionalizacije doma:
  • Usposabljanje slovenskih visokošolskih učiteljev za razvoj medkulturnih in drugih kompetenc slovenskih in tujih visokošolskih študentov
  • Usposabljanje slovenskih visokošolskih učiteljev za poučevanje skupin, v katerih so poleg slovenskih tudi tuji visokošolski študenti
  • Prilagoditev predmeta/predmetov ali delov predmeta/predmetov visokošolskih študijskih programov za vzporedno izvedbo v tujem jeziku

 

 

Poziv za oddajo vloge za projekt Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij (rok za oddajo vloge: 31. 8. 2016)

Cilj sofinanciranja je povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc, tudi za potrebe trga dela in vključevanja v družbo. Predmet sofinanciranja je:

 • spodbujanje slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij k udeleževanju izmenjav v tujini ob komplementarnem financiranju v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada prek programa Erasmus+. 

Ministrstvo je dne 21. 7. 2016, na elektronsko pošto potencialnih upravičencev - v okviru akcije KA103 programa Erasmus+ izbranih institucij terciarnega sektorja izobraževanja - poslalo Poziv za oddajo vloge za projekt Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij in tako pozvalo h kandidiranju za sofinanciranje mobilnosti študentov iz socialno šibkejših okolij. Tako bodo od študijskega leta 2016/17 dalje sredstva za ta namenski dodatek za Erasmus+ študente v višini mesečnega dodatka 270 EUR na študenta, zagotovljena s strani ministrstva v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada. Dodatek bo izplačan študentu v celoti pred odhodom na mobilnost.