Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FINANCIRANJE ŠTUDIJA

Financiranje visokošolskega študija

 

Financiranje študijske dejavnosti na javnih in koncesioniranih zasebnih visokošolskih zavodih ureja Zakon o visokem šolstvu (členi 72.b - 72.h), ki določa, da se:

 • sredstva za prvo in drugo stopnjo zagotovijo v državnem proračunu kot skupna sredstva za univerzo ali samostojni visokošolski zavod (integralno financiranje), in sicer na podlagi štiriletne pogodbe o financiranju (več v nadaljevanju / spodaj);
 • skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi sofinancira tudi študij tretje stopnje na javnih visokošolskih zavodih.

Zakon o visokem šolstvu v sedmem odstavku 72.g člena tako tudi določa, da se sklenjene pogodbe o financiranju študijske dejavnosti objavijo na spletni strani ministrstva. Na tem mestu tako objavljamo sklenjene pogodbe za obdobje 2017 - 2020 za javne in koncesioinirane zasebne visokošolske zavode:

 • Univerza v Ljubljani: pogodba (pdf), aneks (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf)
 • Univerza v Mariboru: pogodba (pdf), aneks (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf)
 • Univerza na Primorskem: pogodba (pdf), aneks (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf), aneks 4 (pdf)
 • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu: pogodba (pdf), aneks (pdf), aneks2 (pdf), aneks 3 (pdf)
 • Univerza v Novi Gorici: pogodba (pdf), aneks 1 (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf)
 • Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije: pogodba (pdf), aneks 1 (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf), aneks 4 (pdf)
 • Nova univerza, Evropska pravna fakulteta: pogodba (pdf), aneks 1 (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf), aneks 4 (pdf)
 • Fakulteta za dizajn - pridružena članica Univerze na Primorskem: pogodba (pdf), aneks 1 (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf)
 • Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo: pogodba (pdf), aneks 1 (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf)
 • Fakulteta za tehnologijo polimerov: pogodba (pdf), aneks 1 (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf), aneks 4 (pdf)
 • Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici: pogodba (pdf), aneks 1 (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf)
 • Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko: pogodba (pdf), aneks 1 (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf)
 • Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede: pogodba (pdf), aneks 1 (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf)
 • Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: pogodba (pdf), aneks 1 (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf)
 • Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije: pogodba (pdf), aneks 1 (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf)
 • Gea College - Fakulteta za podjetništvo: pogodba (pdf), aneks 1 (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf)
 • Visoka šola za varstvo okolja: pogodba (pdf), aneks 1 (pdf), aneks 2 (pdf), aneks 3 (pdf)

 

Financiranje študijske dejavnosti je danes urejeno z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS št. 35/17).

 • Sklep o določitvi letnih sredstev za financiranje študijske dejavnosti za leto 2017
 • Sklep o določitvi letnih sredstev za financiranje študijske dejavnosti za leto 2018
 • Sklep o določitvi letnih sredstev za financiranje študijske dejavnosti za leto 2019


Podatki iz izračunov sredstev za študijsko dejavnost v obdobju 2011 - 2018:

 • Pregled (docx)
 • Podatki o sredstvih za študijsko dejavnost (xlsx)
 • Število rednih študentov 1. in 2. stopnje od študijskega leta 2010/11 do 2017/18 ter primerjava med leti (xlsx)
 • Število rednih diplomantov 1. in 2. stopnje od koledarskega leta 2010 do 2017 ter primerjava med leti (xlsx)

 

Visokošolskim zavodom se iz proračuna dodeljujejo sredstva za študijsko dejavnost za prvo in drugo stopnjo rednega študija. Pri tem se sredstva znotraj štiriletnega pogodbenega obdobja med leti različno dodeljujejo (vsako drugo leto tudi na podlagi šestih kazalnikov - števila študentov in diplomantov, znastvenih objav, zaposljivosti diplomantov, raziskovalno-razvojno-tržne dejavnosti zavoda, habilitiranih učiteljev po umetniških kriterijih). 

 

ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA GLEDE DOLOČITVE RSF SREDSTEV ZA OBDOBJE 2018-2020

1. Vljudno vas prosimo za odgovor na vprašanje o določitvi RSF sredstev; morda smo spregledali kakšen dokument, ki je vseboval formulo za izračun. Torej vprašanje je,na kakšen način določimo višino RSF sredstev.
 

Odgovor:

V usmeritvah je zapisano: "80 % (okvirno 5,3 mio EUR letno) sredstev RSF se razdeli glede na sorazmerni delež, ki ga je dobil posamezni VŠZ od celotnih TSF sredstev za leto 2017.''
Sorazmerni delež posameznega visokošolskega zavoda od celotnih TSF sredstev za leto 2017 je razviden iz sklepa MIZŠ o določitvi sredstev za študijsko dejavnost VŠZ za leto 2017, št. 6037-7/2017/51 z dne 19. 7. 2017. Iz tabele 1 v I. točki sklepa (določitev sredstev) so razvidni vsi VŠZ in zneski, ki so jim bili dodeljeni za leto 2017. Delež se izračuna tako, da se znesek pri posameznem zavodu deli s celoto, torej z 250.494.185,98 EUR.

Delež npr. za Fakulteto za dizajn je (840.448,33 / 250.494.185,98) 0,003355, to je 0,34 %.
Za RSF lahko torej ta fakulteta pričakuje okvirno 0,34 % sredstev od 5,3 mio EUR, to je 17.782,35 EUR.

Delež npr. za Univerzo v Novi Gorici je (2.003.683,55 / 250.494.185,98) 0,007999, to je 0,8 %.
Za RSF lahko torej ta univerza pričakuje okvirno 0,8 % sredstev od 5,3 mio EUR, to je 42.394,29 EUR.

Navedeni zneski predstavljajo samo del vseh RSF sredstev posameznega visokošolskega zavoda. 1,3 mio EUR se namreč med zavode razdeli še na osnovi samih pogajanj. Kako uspešni bodo zavodi v pogajanjih oziroma koliko sredstev ocenjujejo, da bodo v pogajanjih še (lahko) pridobili, pa je ocena posameznega zavoda.

 

2. Na kaj se veže analiza stanja; na vsebinsko poročilo ali finančno poročilo?

 

Odgovor:
V Usmeritvah je zapisano, da mora predlog VŠZ vsebovati tudi analizo stanja. Nanaša se na III. točko Usmeritev, se pravi na predlog razvojnih ciljev. Tudi analiza stanja se mora zato nanašati nanje, tako vsebinsko kot (na kratko) finančno.

 

3. Ali je upravičen strošek didaktična oprema, table... ali so upravičen strošek samo plače? Se lahko v predlogu razvojnih ciljev predvidijo tudi ukrepi, ki so vezani na investicije, investicijsko vzdrževanje oz. opremo?

 

Odgovor:
Sredstva za študijsko dejavnost se skladno z Zakonom o visokem šolstvu delijo na temeljni steber in razvojni steber financiranja. RSF je torej del študijske dejavnosti, kot je opredeljena v tem zakonu.

Ob upoštevanju, da se sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo dodeljujejo pod drugimi pogoji, iz drugih proračunskih postavk in kontov in da je namen porabe TSF sredstev (ki so ravno tako del študijske dejavnosti) že opredeljen v Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (3. člen), tudi za RSF sredstva velja, da se lahko porabijo za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, za blago (kamor sodi npr. drobni inventar) in storitve ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

 

4. Tabele pošljemo v elektornski obliki na gp.mizs@gov.si ali tudi po posti? Je potrebno pri posiljanju na kuverto oz. mail napisati kaj posebnega?

 

Odgovor:
Zahtevano dokumentacijo lahko pošljete samo po e-pošti (razviden mora biti podpis odgovorne osebe), na naslov ministrstva, s sklicem na našo številko 900-34/2017.

 

5. Mora biti dokumentacija sprejeta s strani Senata/UO? Je dovolj, da se poda le informacija na organe?

 

Odgovor:
Dokumenti, ki jih mora potrditi posamezni organ visokošolskega zavoda, so določeni v zakonodaji in vaših internih aktih. Želimo pa si, da so s (po našem mnenju) tako pomembnimi dokumenti (vsaj) seznanjeni vsi deležniki visokošolskega zavoda. Postopkovno je pomembno, da jih podpiše pristojna oseba.

 

Obdobje 2011 do 2016

 

V obdobju teh šestih let je financiranje študijske dejavnosti urejala Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov.

Sklepa o določitvi letnih sredstev za financiranje študijske dejavnosti za leti 2015 in 2016

Obdobje 2004 do 2010

 

V obdobju od leta 2004 do leta 2010 je financiranje študijske dejavnosti urejala Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010:

Financiranje dodiplomskega študija in študijskih programov druge stopnje

  

Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za študijsko dejavnost na prvi in drugi stopnji javnih visokošolskih zavodov in koncesioniranih študijskih programov na zasebnih visokošolskih zavodih. Država financira:

 • redni dodiplomski študij (tudi enovit magistrski študij) in
 • redni študij po študijskih programih druge stopnje.

 

Seznam javnih visokošolskih zavodov:

 • Univerza v Ljubljani
 • Univerza v Mariboru
 • Univerza na Primorskem
 • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

  

Seznam koncesioniranih študijskih programov na zasebnih visokošolskih zavodih:

 

Visokošolski zavod

Študijski program

 

prve stopnje

druge stopnje

Univerza v Novi Gorici

 

 
 • Gospodarski inženiring, VS
 • Inženirska fizika, UN (1)
 • Kulturna zgodovina, UN
 • Okolje, UN
 • Slovenistika, UN
 • Vinogradništvo in vinarstvo, VS
 
 
 • Slovenistika
 • Gospodarski inženiring
 
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (2) (11)  
 • Pravo, UN
 
 
 • Pravo
 • Pravo in management nepremičnin
 
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (12)  
 • Javna uprava, UN
 
 
 • Javna uprava
 • Mednarodne in diplomatske študije
 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici  
 • Uporabne družbene študije, UN
 
 
 • Medkulturni menedžment
 
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije  
 • Ekonomija v sodobni družbi, UN
 • Poslovanje v sodobni družbi, VS
 
 
 • Management znanja
 
Gea College – Fakulteta za podjetništvo   
 • Podjetništvo, VS
 
 
Fakulteta za dizajn, samostojni VZ, pridružena članica Univerze na Primorskem (3)  
 • Dizajn, VS
 
 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo (4) (15)  
 • Tehnologije in sistemi, VS
 
 
Fakulteta za tehnologijo polimerov (10)  
 • Tehnologija polimerov, VS
 
 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (9) (13)  
 • Upravljanje in poslovanje, VS
 • Informatika v upravljanju in poslovanju, VS (5)
 
 
Visoka šola za varstvo okolja  
 • Varstvo okolja in ekotehnologije, VS (6)
 
 
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (7)  
 • Zdravstvena nega, VS
 
 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (8) (14)  
 • Zdravstvena nega, VS
 
 

  Legenda: UN - univerzitetni študijski program, VS - visokošolski strokovni študijski program

 

(1) Z Odločbo št. 60392-173/2011/3 z dne 18. 1. 2012 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Univerzo v Novi Gorici sprememba imena študijskega programa iz »Inženirska fizika« v »Fizika I. stopnje«, sprememba imena študijskega programa velja od študijskega leta 2012/2013 dalje.  

Z Odločbo št. 6033-421/2015/6 z dne 19. 1. 2016 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Univerzo v Novi Gorici sprememba imena študijskega programa iz »Fizika I. stopnje« v »Fizika in astrofizika«, sprememba imena študijskega programa velja od študijskega leta 2016/2017 dalje.  

 

(2) Z Odločbo št. 6033-458/2014/2 z dne 12. 1. 2015 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Fakulteto sprememba imena visokošolskega zavoda iz »Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici« v »Evropsko pravno fakulteto«.

 

(3) Z Odločbo št. 6033-317/2013/8 z dne 6. 1. 2014 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Fakulteto statusno preoblikovanje visokošolskega zavoda iz »Visoka šola za dizajn« v »Fakulteta za dizajn, samostojni VZ, pridružena članica Univerze na Primorskem«.

 

(4) Z Odločbo št. 6033-453/2014/6 z dne 6. 1. 2015 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Fakulteto statusno preoblikovanje visokošolskega zavoda iz »Visoka šola za tehnologije in sisteme« v »Fakulteto za tehnologije in sisteme«.

 

(5) Z Odločbo št. 6033-419/2014/4 z dne 15. 12. 2014 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Visoko šolo sprememba imena študijskega programa iz »Informatika v upravljanju in poslovanju« v »Poslovna informatika«; sprememba imena študijskega programa velja od študijskega leta 2015/2016 dalje.

 

(6) Z odločbo št. 6033-73/2015/2 z dne 10. 3. 2015 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Visoko šolo sprememba imena študijskega programa iz »Varstvo okolja in ekotehnologija« v »Varstvo okolja in ekotehnologije«.

 

(7) Z Odločbo št. 6033-229/2014/2 z dne 27. 8. 2014 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Fakulteto statusno preoblikovanje visokošolskega zavoda iz »Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice« v »Fakulteto za zdravstvo Jesenice«.

 

(8) Z Odločbo št. 6033-244/2013/3 z dne 1. 10. 2013 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Fakulteto sprememba imena visokošolskega zavoda iz »Visoka šola za zdravstvo Novo mesto« v »Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto«.

 

(9) Z Odločbo št. 6033-347/2016/4 z dne 31. 8. 2016 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Fakulteto statusno preoblikovanje visokošolskega zavoda iz »Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto« v »Fakulteto za  upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto«.

 

(10) Z odločbo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu št. 6032-6/2016/8 z dne 15. 12. 2016 se je "Visoka šola za tehnologijo polimerov" statusno preoblikovala v "Fakulteto za tehnologijo polimerov". 

 

(11) S spremembo vpisa v sodni register z dne 21.12.2017 je novo ime "Evropske pravne fakultete":  "Nova univerza, Evropska pravna fakulteta."

 

(12) S spremembo vpisa v sodni register z dne 27. 12. 2017 je novo ime "Fakultete za državne in evropske študije": "Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije". 

 

(13) S spremembo vpisa v sodni register z dne 24. 4. 2018 je novo ime "Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto": "Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko".

 

(14) S spremembo vpisa v sodni register z dne 24. 4. 2018 je novo ime "Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto": "Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede".

 

(15) S spremembo vpisa v sodni register z dne 24. 4. 2018 je novo ime "Fakultete za tehnologije in sisteme": "Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo".