Skoči na vsebino

FINANCIRANJE ŠTUDIJA

Financiranje visokošolskega študija

 

 

Financiranje študijske dejavnosti na javnih in koncesioniranih zasebnih visokošolskih zavodih ureja Zakon o visokem šolstvu (členi 72.b - 72.h), ki določa, da se:

 • sredstva za prvo in drugo stopnjo zagotovijo v državnem proračunu kot skupna sredstva za univerzo ali samostojni visokošolski zavod (integralno financiranje), in sicer na podlagi štiriletne pogodbe o financiranju (več v nadaljevanju / spodaj);
 • skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi sofinancira tudi študij tretje stopnje na javnih visokošolskih zavodih.

 

 

Financiranje študijske dejavnosti je danes urejeno z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS št. 35/17).

Sklep o določitvi letnih sredstev za financiranje študijske dejavnosti za leto 2017

 


Podatki iz izračunov sredstev za študijsko dejavnost v obdobju 2011 - 2017:

 • Pregled (docx)
 • Podatki o sredstvih za študijsko dejavnost (xlsx)
 • Število rednih študentov 1. in 2. stopnje od študijskega leta 2010/11 do 2016/17 ter primerjava med leti (xlsx)
 • Število rednih diplomantov 1. in 2. stopnje od koledarskega leta 2010 do 2016 ter primerjava med leti (xlsx)

 

Visokošolskim zavodom se iz proračuna dodeljujejo sredstva za študijsko dejavnost za prvo in drugo stopnjo rednega študija. Pri tem se sredstva znotraj štiriletnega pogodbenega obdobja med leti različno dodeljujejo (vsako drugo leto tudi na podlagi šestih kazalnikov - števila študentov in diplomantov, znastvenih objav, zaposljivosti diplomantov, raziskovalno-razvojno-tržne dejavnosti zavoda, habilitiranih učiteljev po umetniških kriterijih). 

 

Na katerih študijskih programih in koliko mest se financira za redni študij, Vlada RS vsako leto odloči s soglasjem k razpisu za vpis.  

 

 

Obdobje 2011 do 2016

 

V obdobju teh šestih let je financiranje študijske dejavnosti urejala Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov.

Sklepa o določitvi letnih sredstev za financiranje študijske dejavnosti za leti 2015 in 2016

Obdobje 2004 do 2010

 

V obdobju od leta 2004 do leta 2010 je financiranje študijske dejavnosti urejala Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010:

Financiranje dodiplomskega študija in študijskih programov druge stopnje

  

Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za študijsko dejavnost na prvi in drugi stopnji javnih visokošolskih zavodov in koncesioniranih študijskih programov na zasebnih visokošolskih zavodih. Država financira:

 • redni dodiplomski študij (tudi enovit magistrski študij) in
 • redni študij po študijskih programih druge stopnje.

 

Seznam javnih visokošolskih zavodov:

 • Univerza v Ljubljani
 • Univerza v Mariboru
 • Univerza na Primorskem
 • Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

  

Seznam koncesioniranih študijskih programov na zasebnih visokošolskih zavodih:

 

 

Visokošolski zavod

Študijski program

 

prve stopnje

druge stopnje

Univerza v Novi Gorici

 

 • Gospodarski inženiring, VS
 • Inženirska fizika, UN*
 • Kulturna zgodovina, UN
 • Okolje, UN
 • Slovenistika, UN
 • Vinogradništvo in vinarstvo, VS
 • Slovenistika
 • Gospodarski inženiring
Evropska pravna fakulteta**
 • Pravo, UN
 • Pravo
 • Pravo in management nepremičnin
Fakulteta za državne in evropske študije
 • Javna uprava, UN
 • Javna uprava
 • Mednarodne in diplomatske študije
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
 • Uporabne družbene študije, UN
 • Medkulturni menedžment
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
 • Ekonomija v sodobni družbi, UN
 • Poslovanje v sodobni družbi, VS
 • Management znanja
Gea College – Visoka šola za podjetništvo
 • Podjetništvo, VS
Fakulteta za dizajn, samostojni VZ, pridružena članica Univerze na Primorskem***
 • Dizajn, VS
Fakulteta za tehnologije in sisteme****
 • Tehnologije in sistemi, VS
Fakulteta za tehnologijo polimerov**********
 • Tehnologija polimerov, VS
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto*********
 • Upravljanje in poslovanje, VS
 • Informatika v upravljanju in poslovanju, VS*****
Visoka šola za varstvo okolja
 • Varstvo okolja in ekotehnologije, VS******
Fakulteta za zdravstvo Jesenice*******
 • Zdravstvena nega, VS
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto********
 • Zdravstvena nega, VS

  Legenda: UN - univerzitetni študijski program, VS - visokošolski strokovni študijski program

 

*Z Odločbo št. 60392-173/2011/3 z dne 18. 1. 2012 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Univerzo v Novi Gorici sprememba imena študijskega programa iz »Inženirska fizika« v »Fizika I. stopnje«, sprememba imena študijskega programa velja od študijskega leta 2012/2013 dalje.  

Z Odločbo št. 6033-421/2015/6 z dne 19. 1. 2016 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Univerzo v Novi Gorici sprememba imena študijskega programa iz »Fizika I. stopnje« v »Fizika in astrofizika«, sprememba imena študijskega programa velja od študijskega leta 2016/2017 dalje.  

 

**Z Odločbo št. 6033-458/2014/2 z dne 12. 1. 2015 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Fakulteto sprememba imena visokošolskega zavoda iz »Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici« v »Evropsko pravno fakulteto«.

 

***Z Odločbo št. 6033-317/2013/8 z dne 6. 1. 2014 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Fakulteto statusno preoblikovanje visokošolskega zavoda iz »Visoka šola za dizajn« v »Fakulteta za dizajn, samostojni VZ, pridružena članica Univerze na Primorskem«.

 

****Z Odločbo št. 6033-453/2014/6 z dne 6. 1. 2015 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Fakulteto statusno preoblikovanje visokošolskega zavoda iz »Visoka šola za tehnologije in sisteme« v »Fakulteto za tehnologije in sisteme«.

 

*****Z Odločbo št. 6033-419/2014/4 z dne 15. 12. 2014 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Visoko šolo sprememba imena študijskega programa iz »Informatika v upravljanju in poslovanju« v »Poslovna informatika«; sprememba imena študijskega programa velja od študijskega leta 2015/2016 dalje.

 

******Z odločbo št. 6033-73/2015/2 z dne 10. 3. 2015 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Visoko šolo sprememba imena študijskega programa iz »Varstvo okolja in ekotehnologija« v »Varstvo okolja in ekotehnologije«.

 

*******Z Odločbo št. 6033-229/2014/2 z dne 27. 8. 2014 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Fakulteto statusno preoblikovanje visokošolskega zavoda iz »Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice« v »Fakulteto za zdravstvo Jesenice«.

 

********Z Odločbo št. 6033-244/2013/3 z dne 1. 10. 2013 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Fakulteto sprememba imena visokošolskega zavoda iz »Visoka šola za zdravstvo Novo mesto« v »Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto«.

 

*********Z Odločbo št. 6033-347/2016/4 z dne 31. 8. 2016 se je v Razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu vpisala za Fakulteto statusno preoblikovanje visokošolskega zavoda iz »Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto« v »Fakulteto za  upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto«.

 

**********Z odločbo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu št. 6032-6/2016/8 z dne 15. 12. 2016 se je "Visoka šola za tehnologijo polimerov" statusno preoblikovala v "Fakulteto za tehnologijo polimerov".