Skoči na vsebino

NOVICE 2015

(18. 12. 2015) Možnost financiranja študija v Evropski uniji - več informacij: European  Funding Guide  

 

(1. 12. 2015) Objavljen je razpis štipendij Indijskega sveta za kulturno sodelovanje (ICCR) za študijsko leto 2016/17.

>> Več informacij

 

(30. 11. 2015) V Uradnem listu RS (št. 91) so objavljene spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja. Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

"Vloga iz prejšnjega odstavka se poda na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika (Obrazec N - Priloga 1), razen pri priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih študijskih programih v Republiki Sloveniji, kjer se vloga za priznavanje izobraževanja poda z elektronsko prijavo za vpis, izpolnjeno v eVŠ."

 

Ta pravilnik se začne uporabljati z razpisi za vpis za študijsko leto 2016/17.

 

(18. 11. 2015) Bliža se mednarodna konferenca s področja visokega šolstva Umeščanje Slovenije v evropski visokošolski prostor, ki bo 2. in 3. decembra 2015potekala v prostorih MIZŠ. Vabljeni, da se pridružite širši diskusiji z deležniki visokega šolstva ter tako sodelujete pri izmenjavi izkušenj in dobrih praks, s katerimi bomo poskušali oblikovati predloge sistemskih rešitev v smeri doseganja večje kakovosti in transparentnosti visokošolskega prostora ter procesov, ki ga zaznamujejo. >> Prijava, vabilo, program konference ter predstavitev predavateljev  

 

(1. 10. 2015) Objavljena so prosta vpisna mesta za tretji prijavni rok za vpis na dodiplomski in enovit magistrski študij za študijsko leto 2015/16.

Visokošolski zavodi v tretjem roku ponujajo še 4.479 prostih vpisnih mest, in sicer 2.433 vpisnih mest za redni študij in 2.046 za izredni študij.

 

(28. 9. 2015) V slovenskem jeziku je dostopen prevod zadnjega bolonjskega ministrskega komunikeja, ki je potekal v Erevanu 14. in 15. maja 2015. >> Erevanski komunike

 

(1. 9. 2015) Od 1. do 17. septembra 2015 je odprt prijavni rok za vpis po merilih za prehode, za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante za dodiplomski študij za javne in koncesionirane študijske programe v študijskem letu 2015/16.

 

(21. 8.2015) Od 21. do 28. avgusta poteka drugi prijavni rok za oddajo prijave na še prosta vpisna mesta na dodiplomski in enovit magistrski študij za študijsko leto 2015/16. >> Več informacij

 

(20. 8. 2015) Objavljena so prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok za vpis na dodiplomski in enovit magistrski študij za študijsko leto 2015/16. Skupaj je razpisanih 8.450 vpisnih mest, in sicer 5.290 mest za redni študij in 3.160 mest za izredni študij. 

 

(28. 7. 2015) Objavljeni so eVŠ podatki o študentih za študijska leta 2011/12 do 2014/15 in diplomantih za leta 2012 do 2014 >>

 

(22. 7. 2015) Visokošolske prijavno-informacijske službe so objavile rezultate izbirnega postopka prvega prijavnega roka za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije po Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2015/16 - javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov. >> Več informacij

 

(28. 5. 2015) Bliža se letna mednarodna konferenca na temo kakvosti visokošolskega učenja in poučevanja (IUT, ang. Improving University Teaching), ki bo v Ljubljani potekala od 15. do 17. julija 2015. Letošnja tema konference bo 'Študentje, partnerji v inovacijah' (ang. Students as partners in innovation), konferenco pa bo organizacijsko podprl CMEPIUS.

 

Konferenca bo sofinancirana tudi s strani programa Erasmus+, zato je kotizacija za slovenske udeležence znižana za več kot polovico. >> Več informacij

 

(28. 5. 2015) Študija z naslovom Pogoji akademskega dela v Sloveniji; Ugotovitve študije EUROAC 2013 je sedaj na voljo.

 

(25. 5. 2015) Brezplačna mobilna aplikacija eVŠ, ki omogoča iskanje po podatkih o visokošolskih zavodih in študijskih programih v Sloveniji, je sedaj na voljo. V rubrikah so podane tudi vse pomembnejše informacije glede pravic študentov in ugodnosti, ki upoštevajo status študenta, kot so štipendije, subvencije za prevoz, prehrano in bivanje, zdravstveno varstvo ter študentsko delo.

 

Vabljeni, da si jo naložite na svoj mobilni telefon ali tablico. >>več 

 

(10. 4. 2015) Za potrebe informiranja o aktualnih novicah s področja visokega šolstva smo na socialnem omrežju Twitter vzpostavili profil 'Visoko šolstvo'. 

Vabljeni, da nam sledite! 

 

(10. 4. 2015) Bi radi primerjali univerze po celem svetu med seboj?

U-Multirank na osnovi empiričnih podatkov omogoča primerjavo med univerzami po celem svetu. Vključuje naslednje dimenzije: poučevanje in učenje, raziskovanje, prenos znanja, mednarodna usmeritev in regionalna vključenost.

 

(24. 2. 2015) Vabilo visokošolskim zavodom na predstavitev nove finančne perspektive 2014-2020, ki bo potekala 5. 3. 2015 ob 10 uri >>več

 

(16. 2. 2015) Predstavljamo predlog koncepta Zakona o visokem šolstvu, ki je pripravljen na podlagi Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20) ter Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20). Predlog koncepta je pripravila delovna skupina, ki jo je imenovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Stanislava Setnikar Cankar (sklep številka: 012-49/2014/1 z dne 21. 11. 2014). V delovni skupini sodelujejo  predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter zunanji strokovnjaki. Predlog koncepta smo dne 16. 2. 2015 posredovali vsem deležnikom visokošolskega prostora vključno z vabilom na sestanek, ki bo na to temo potekal 3. 3. 2015 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

 

(26. 1. 2015) v Uradnem listu RS št. 6/14 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. Čistopis pravilnika dobite na tej povezavi >>

 

(5. 1. 2015) V Uradnem listu št. 94/19 dne 24. 12. 2014 je bila objavljena Četrta dopolnitev Seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav.