Skoči na vsebino

EVŠ ANALIZE

Projekt "Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ" (2018 - 2020)

 

Sektor za visoko šolstvo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji 2014-2020 izvaja projekt »Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ«, kjer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) v vlogi upravičenca.

 

CILJ PROJEKTA

Vzpostaviti sistem za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov na nacionalni ravni.

 

Sistem bo visokošolskim zavodom nudil podporo pri njihovem izboljšanju kakovosti:

  • pri prenovi, pripravi in izvedbi študijskih programov, vključno z oblikovanjem učnih izidov, ki bodo diplomantom zagotavljali ustrezne kompetence za trg dela;
  • pri samoevalvaciji;
  • pri prepoznavanju in ciljnem usmerjanju študentov, bodočih študentov in diplomantov okviru poklicnega in kariernega svetovanja;
  • pri razvijanju podpornih sistemov.

Poleg tega bo sistem podlaga odločevalcem politik (ministrstvom) pri oblikovanju strateškega medsektorskega dialoga pri določanju razvojnih ciljev in zagotavljanju spodbud visokošolskim institucijam.

 

ZA KAJ GRE?

V sklopu že obstoječega eVŠ-ja (Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji)  bo izvedena posodobitev z novo nastajajočim modulom »Zaposljivost«. Poleg že obstoječih podatkov o študentih in diplomantih v sistemu eVŠ, bo nov eVŠ modul podatke o diplomantih zajemal tudi iz že obstoječih evidenc:  matična evidenca zavarovancev, ki jo vodi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; evidenca brezposelnih oseb, ki jo vodi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje; evidenca štipendistov, ki jo vodi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; centralna evidenca zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja, ki jo vodi MIZŠ.

 

Na podlagi metodologije (vključno z določitvijo kazalnikov) za obdelavo zajetih podatkov, ki bo pripravljena v okviru projekta, bodo visokošolskim institucijam na voljo podatki o statusu diplomantov po zaključku študija (njihov vstop in gibanje na trgu dela).

 

OZADJE IN UMESTITEV

V okviru priprav na projekt so bile z namenom analize stanja v slovenskem prostoru  pripravljene tri študije, ki so na voljo na spletni strani MIZŠ:

 

Projekt je glede na OP Evropske kohezijske politike 2014-2020 skladen s cilji na ravni

  • Prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;
  • Prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc;
  • Specifični cilj 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna vrednost projekta znaša 500.000 EUR, prispevek Evropske unije 80% in pripadajoča slovenska udeležba 20%.

 

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si.