Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VKLJUČEVANJE PRISELJENCEV V SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Postopki vrednotenja in priznavanja izobraževanja so enaki kot za vse ostale imetnike tujih listin in se vodijo v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja. Več…

 

Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji ima v VII. Poglavju določilo o priznavanju kvalifikacij beguncev in oseb s podobnim položajem ter razseljenih oseb.

 

"Vsaka pogodbenica ob upoštevanju svojega izobraževalnega sistema in ustavnih, zakonskih ter podzakonskih določb oblikuje take postopke, da lahko kar se da pravično in hitro oceni, ali begunci, osebe s podobnim položajem in razseljene osebe izpolnjujejo ustrezne pogoje za sprejem ali nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu ali za zaposlitev, tudi če kvalifikacij, pridobljenih v eni od pogodbenic, ni mogoče dokazati z dokumenti."

 

Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17) v 88. členu določa, da se prosilcem za mednarodno zaščito omogoči oziroma zagotovi dostop do izobraževanja v Republiki Sloveniji pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Breme dokazovanja izobrazbe, pridobljene v izvorni državi, nosi prosilec.

101. člen Zakona o mednarodni zaščiti pa določa, da so osebe z mednarodno zaščito pri uveljavljanju obsega pravic na področju izobraževanja izenačene z državljani Republike Slovenije. Stroške, povezane s priznavanjem in vrednotenjem izobraževanja za osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita, krije Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

 

Na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti je dne 30. 12. 2017 pričela veljati vladna Uredba  o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 72/17), ki med drugim ureja tudi pravice iz izobraževanja oziroma načine in pogoje za osebe z mednarodno zaščito, ki formalne predhodno opravljene izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti o izobraževanju Poglavje IV. IZOBRAŽEVANJE OSEB Z MEDNARODNO ZAŠČITO, KI FORMALNE IZOBRAZBE NE MOREJO DOKAZATI Z DOKUMENTI.

 

Glede na ranljivost in poseben status teh oseb ter okoliščin, v katerih se omenjene osebe nahajajo, je bil namen zakonodajalca, da zagotovi tem osebam med drugim tudi pogoje za  vključitev v slovenski izobraževalni prostor z namenom čim hitrejše in uspešnejše integracije. Z določbami Uredbe so urejeni posebni postopki za zagotovitev vključevanja omenjenih oseb v izobraževalni prostor, tako v srednje, kot tudi višješolski in visokošolski študij.

Zavod RS za šolstvo je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanjem, znanost in šport pripravil protokol za vključevanje priseljencev v vzgojno izobraževalni sistem. Protokol vključuje korake, ki jih opravi šola pri vključevanju priseljencev, način uveljavljanja stroškov, obveznosti šole, pravice in obveznosti priseljencev in druge pomembne informacije, ki so potrebne za uspešno vključevanje priseljencev. Za vpis v srednješolsko izobraževanje oseb z mednarodno zaščito brez dokumentov  Zavod RS za šolstvo  izvaja preizkus splošnega znanja na podlagi posebnega protokola, navedene uredbe in Pravilnika o preizkusu znanja za osebe z mednarodno zaščito brez dokumentov (Uradni list RS, št. 49/2018 z dne 18. 7. 2018.

Besedilo pravilnika je objavljeno na tej spletni povezavi: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2531/pravilnik-o-preizkusu-znanja-za-osebe-z-mednarodno-zascito-brez-dokazil-o-izobrazbi

 

Državni izpitni center izvaja preizkuse znanja za vključevanje v višje strokovno izobraževanje in visokošolske programe za osebe z mednarodno zaščito brez dokumentov. Na podlagi potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center, in uspešno opravljenega  preizkusa posebne nadarjenosti, spretnosti in psihofizične sposobnosti, če je ta določen z izobraževalnim ali študijskim programom, se oseba z mednarodno zaščito brez dokumentov lahko vpiše v višje strokovno izobraževanje ali v visokošolske študijske programe.

Pravilnik o katalogih znanja, ki je bil dne 7.9. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, je dostopen na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2920?sop=2018-01-2920.

 

Mednarodna priporočila, kako ravnati z vlogami oseb, ki ne morejo zagotoviti zahtevane dokumentacije o njihovi izobrazbi, so povzeta v priročniku za visokošolske institucije (EAR HEI Manual) v delu V., poglavje 21, str. 129.

 

Draft recommendation and explanatory memorandum refugee qualification

 

                                                

 

 

Informacije o šolskih sistemih posameznih držav, iz katerih so priseljenci:

 

Islamska republika Afganistan

Sirska arabska republika

Republika Irak

Islamska republika Iran

 

 

 

 

Pri prepoznavanju tujih listin o izobraževanju oziroma o določenem tujem izobraževalnem sistemu, se lahko za pomoč obrnete na ENIC-NARIC center.

 

 

                                      tel.: (01) 478 4745

                                      faks: (01) 478 47 19

                                      e-naslov: enicnaric-slovenia.mvzt(at)gov.si      

 

Več o vključevanju priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja si lahko preberete tudi na tem spletnem naslovu.

     

Informacije o mednarodnih priporočilih glede ocenjevanja kvalifikacij beguncev brez dokumentov ali s pomanjkljivo dokumentacijo in prakse nekaterih držav organi priznavanja lahko najdejo na spletni strani mreže ENIC-NARIC: http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx.

 

 

Pričetek delovanja Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov

 

1. junija 2017 je svoje naloge začel opravljati vladni Urad za oskrbo in integracijo migrantov. Ustanovitev urada kot posebne vladne službe je izhajala iz potrebe po usmerjenem in nadzorovanem delovanjem na področju oskrbe migrantov, ki vstopijo na ozemlje Republike Slovenije. 


Osrednja naloga Urada je skrb za oskrbo in nastanitev tujcev, ki jim je v Sloveniji dovoljeno zadrževanje, razseljenih oseb, oseb z začasno zaščito, prosilcev za mednarodno zaščito in oseb z mednarodno zaščito. Urad skrbi tudi za integracijo določenih skupin migrantov, ki zajema vse vidike vključevanja migrantov v družbo: nastanitev, zdravstveno oskrbo, vključevanje v izobraževalne in delovne procese. Več...