Skoči na vsebino

VKLJUČEVANJE PRISELJENCEV V SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Postopki vrednotenja in priznavanja izobraževanja so enaki kot za vse ostale imetnike tujih listin in se vodijo v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja. Več…

 

Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji ima v VII. Poglavju določilo o priznavanju kvalifikacij beguncev in oseb s podobnim položajem ter razseljenih oseb.

 

"Vsaka pogodbenica ob upoštevanju svojega izobraževalnega sistema in ustavnih, zakonskih ter podzakonskih določb oblikuje take postopke, da lahko kar se da pravično in hitro oceni, ali begunci, osebe s podobnim položajem in razseljene osebe izpolnjujejo ustrezne pogoje za sprejem ali nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu ali za zaposlitev, tudi če kvalifikacij, pridobljenih v eni od pogodbenic, ni mogoče dokazati z dokumenti."

 

Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16) v 88. členu določa, da se prosilcem za mednarodno zaščito omogoči oziroma zagotovi dostop do izobraževanja v Republiki Sloveniji pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Breme dokazovanja izobrazbe, pridobljene v izvorni državi, nosi prosilec.

101. člen Zakona o mednarodni zaščiti pa določa, da so osebe z mednarodno zaščito pri uveljavljanju obsega pravic na področju izobraževanja izenačene z državljani Republike Slovenije. Stroške, povezane s priznavanjem in vrednotenjem izobraževanja za osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita, krije Ministrstvo za notranje zadeve.

 

Mednarodna priporočila, kako ravnati z vlogami oseb, ki ne morejo zagotoviti zahtevane dokumentacije o njihovi izobrazbi, so povzeta v priročniku za visokošolske institucije (EAR HEI Manual) v delu V., poglavje 21, str. 129.

 

                                                

 

 

Informacije o šolskih sistemih posameznih držav, iz katerih so priseljenci:

 

Islamska republika Afganistan

Sirska arabska republika

Republika Irak

Islamska republika Iran

Pri prepoznavanju tujih listin o izobraževanju oziroma o določenem tujem izobraževalnem sistemu, se lahko za pomoč obrnete na ENIC-NARIC center.

 

 

                                      tel.: (01) 478 4745

                                      faks: (01) 478 47 19

                                      e-naslov: enicnaric-slovenia.mvzt(at)gov.si      

 

 

Več o vključevanju priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja si lahko preberete tudi na tem spletnem naslovu.