Skoči na vsebino

REPUBLIKA SRBIJA

UVOD

Republika Srbija je kontinentalna država, ki leži na Balkanskem polotoku in v srednji Evropi (Panonska nižina). V Republiko Srbijo spada tudi avtonomna pokrajina Vojvodina. Do 17. februarja 2008 je pod avtonomno pokrajino Srbije spadalo tudi Kosovo, ki pa je na ta dan razglasilo neodvisnost, ki ga Srbija in ZN ne priznavata.

 

Republika Srbija je opredeljena kot demokratična država srbskega naroda in vseh drugih državljanov, ki živijo v Srbiji. Država temelji na demokratičnih temeljih, tržni ekonomiji, človekovih pravicah in vladavini prava.

 

Srbija na severu meji na Madžarsko, na vzhodu na Romunijo in na Bolgarijo, na jugu na Republiko Makedonijo in na Kosovo, na zahodu pa na Črno goro, Hrvaško in na Bosno in Hercegovino.

 

Srbija je bila od konca prve svetovne vojne večino časa sestavni del skupne države z večino balkanskih Južnih Slovanov, najprej v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki se je kasneje preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo, za tem pa v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo. Po razpadu SFRJ je Srbija postala del Zvezne republike Jugoslavije (1992 – 2003).

 

Država je prenehala obstajati 4. 2. 2003, ko sta Srbija in Črna gora sprejeli drugo ustavo, ki je spremenila številne podrobnosti meddržavnega sodelovanja in državo preimenovali v skladu s ustavnimi spremembami v Srbijo in Črno goro.

Maja 2006 je potekal referendum v Črni gori, na katerem se je večina opredelila za samostojno državo. 3. junija 2006 je Črna gora razglasila neodvisnost in samostojnost. Od 5. junija 2006 je Srbija kot naslednica državne skupnosti Srbije in Črne gore ponovno postala suverena in neodvisna država.

 

17. februarja 2008 se je od Srbije osamosvojila nekdanja srbska avtonomna pokrajina Kosovo, ki je takrat postala suverena država z glavnim mestom Priština.

 

Glavno mesto Srbije je Beograd s skoraj 2 milijonoma prebivalcev, je administrativno, kulturno in gospodarsko središče Srbije.

 

 

 

 

 

 

 

OPIS ŠOLSKEGA SISTEMA

Izobraževanje v Republiki Srbiji lahko razdelimo v naslednje ravni:

- osnovnošolsko izobraževanje

- srednješolsko izobraževanje

- visokošolsko izobraževanje

 

Osnovne informacije in kontakti so objavljeni na spletnih straneh Ministartva prosvete i nauke. 

 1. Osnovnošolsko izobraževanje;

 

Osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Srbiji je obvezno in traja osem let. Dejavnost osnovnega šolstva se izvaja v osnovni šoli. Osnovne šole izvajajo šolske programe ter tudi:

-         splošni osnovnošolski izobraževalni program

-         individualne izobraževalne programe za učence in odrasle s težavami v razvoju

-         šolski program za glasbeno in baletno izobraževanje

-         šolski program za izobraževanje odraslih

-         vzgojni program za učence v šoli z domom

 

Osnovnošolsko izobraževanje se izvaja skozi dva izobraževalna ciklusa:

-         razredno – predmetni pouk (od 1. do 4. razreda)

-         predmetni pouk (od 5. do 8. razreda)

 

V osnovnih šolah nudijo tudi umetniško izobraževanje (glasba, balet), v katerega se lahko vključijo učenci, ki opravijo sprejemni izpit iz glasbene oziroma plesne nadarjenosti v skladu s posebnim zakonom.

 

Otroci s težavami v razvoju se lahko vpišejo na podlagi priporočil zdravnika in na osnovi presoje potreb za nudenje dodatne izobraževalne, zdravstvene ali socialne podpore učencu.

 

Po končani osnovni šoli je možen vpis v poklicne, strokovne ter splošne srednje šole-gimnazije.

 1. Srednješolsko izobraževanje;

Nosilci strokovnega izobraževanje v Republiki Srbiji so srednje šole, ki izvajajo:

 • Individualni izobraževalni program za učence in odrasle z težavami v razvoju
 • Šolski program za glasbeno in baletno izobraževanje
 • Šolski program za izobraževanje odraslih
 • Vzgojni program za učence v šoli z domom
 • Program specialističnega in mojstrskega izobraževanja
 • Program izobraževanja za delo
 • Program strokovnega usposabljanja, tečaja

 

 Srednje šole v Republiki Srbiji trajajo 2 leti, 3 leta in 4 leta:

-         poklicne šole

-         strokovne šole

-         splošne srednje šole

 

 

Ocenjevalna lestvica: Uspeh učenca pri posameznem predmetu se ocenjuje z opisno in številčno oceno.

Odličan (5)...............................Odlično (5)

Vrlo dobar (4).......................Prav dobro (4)

Dobar (3)....................................Dobro (3)

Dovoljan (2)............................Zadostno (2)

Nedovoljan (1).....................Nezadostno (1)

 

Izbirni predmeti (verski pouk, tuj jezik kot izbirni predmet od 3. do 8. razreda in ostali izbirni predmeti v 7. in 8. razredu) se ocenjujejo samo opisno, na osnovni kriterija, ki ga predpiše minister za prosveto.

 

Splošni učni uspeh učenca:

Odličan (5)...............................povprečna ocena od 4,50 naprej

Vrlo dobar (4)......................... povprečna ocena med od 3,50 in 4,49

Dobar (3)................................ povprečna ocena med od 2,50 in 3,49

Dovoljan (2)............................ povprečna ocena med od 2 in 2,49

 

 

Vedenje učenca se ocenjuje z opisno oceno:

Primerno...........................Primerno,

Vrlo dobro.......................Zelo dobro,

Dobro....................................Dobro,

Zadovoljavajuće...............Zadovoljivo,

Nezadovoljavajuće..........Nezadovoljivo.

 

 1. Visokošolsko izobraževanje;

 

Visokošolsko izobraževanje v Republiki Srbiji ureja Zakon o visokom obrazovanju.

 

Republika Srbija izvaja:

-         akademski študij; akademski študijski program, ki usposablja študente za razvoj ter strokovne in umetniške dosežke

-         strokovni študij; strokovni študijski program, ki usposablja študente za pridobitev znanj in veščin potrebnih za vključitev na trg dela

 1. študij prve stopnje:

-         osnovne akademske študije (3-4 leta) Bachelor 

-         osnovne strokovne študije (3 leta) Bachelor (appl.)

 1. študij druge stopnje:

-         diplomske akademske študije (1-2 leti) diplomirani – Master 

-         specialistične strokovne študije 

-         specialistične akademske študije 

 1. študij tretje stopnje:

-         doktorske akademske študije (1 leto; predhodno trajanje osnovnih in diplomskih akademskih študij najmanj 5 let)

 

 

 

 

 

 

Tabela primerljivosti in vzorci listin

Ime listine

Primerljivost

1.     Diploma o položenom završnom ispitu (3 leta)

srednja poklicna izobrazba

2.     Diploma o položenom maturskom ispitu (4 leta)

Diploma o stečenom srednjem obrazovanju (4 leta)

srednja strokovna izobrazba

3.     Diploma o položenom maturskom ispitu - gimnazija

srednja splošna izobrazba - gimnazija

4.     Diploma (osnovne strukovne studije)

prva stopnja visokošolskega izobraževanja - VS

5.     Diploma (osnovne akademske studije)

prva stopnja visokošolskega izobraževanja - UN

6.     Diploma (master studije)

druga stopnja visokošolskega izobraževanja

7.     Diploma o stečenom visokom obrazovanju

druga stopnja visokošolskega izobraževanja

8.     Diploma o stečenom akademskom nazivu magistra nauka

najmanj druga stopnja visokošolskega izobraževanja

9.     Potvrda - doktorat

tretja stopnja visokošolskega izobraževanja