Skoči na vsebino

REPUBLIKA ITALIJA

Osnovni podatki

 

Izobraževanje v Italiji bi v grobem lahko razdelili v naslednje ravni:

 1. osnovna šola
 2. nižja srednja šola
 3. višja srednja šola in poklicno izobraževanje
 4. visoko izobraževanje ter višje poklicno izobraževanje
 5. regionalni sistemi poklicnega izobraževanja

 

Grafični prikaz sistemahttp://www.eurydice.org/Eurybase/Application/frameset.asp?country=IT&language=EN.

 

 

1. Osnovnošolsko izobraževanje (Scuola Elementare)

Osnovnošolsko izobraževanje traja v Italiji 5 let in je obvezno. Otroci se praviloma vključijo s 6. leti starosti (v koledarskem letu, v katerem napolnijo 6. leto starosti).

 

Pouk traja 27 - 30 ur tedensko (34 tednov letno) obsega pa obvezne predmete (italijanščina, matematika, tuj jezik (ta postane obvezen v 3. razredu), zgodovina, geografija, družboslovje, naravoslovje, glasba, estetska vzgoja, telesna vzgoja) in izbirne predmete (katoliška vzgoja).

 

Ocenjevalna lestvica:

 • Odlično Ottimo
 • Prav dobro Distinto
 • Dobro Buono
 • Zadostno Sufficiente
 • Nezadostno Non sufficiente

 

V novem sistemu, ki ga predvideva Zakon št. 53 iz leta 2003, bo osnovna šola trajala 8 let, kar pomeni, da se bo zdajšnja osnovna šola formalno podaljšala za nižje srednješolsko izobraževanje (Scuola Media Inferiore), ki je v Italiji ravno tako obvezno. To traja 3 leta po uspešno zaključeni osnovni šoli.

1. Osnovnošolsko izobraževanje (Scuola Elementare)

Osnovnošolsko izobraževanje traja v Italiji 5 let in je obvezno. Otroci se praviloma vključijo s 6. leti starosti (v koledarskem letu, v katerem napolnijo 6. leto starosti).

 

Pouk traja 27 - 30 ur tedensko (34 tednov letno) obsega pa obvezne predmete (italijanščina, matematika, tuj jezik (ta postane obvezen v 3. razredu), zgodovina, geografija, družboslovje, naravoslovje, glasba, estetska vzgoja, telesna vzgoja) in izbirne predmete (katoliška vzgoja).

 

Ocenjevalna lestvica:

 • Odlično Ottimo
 • Prav dobro Distinto
 • Dobro Buono
 • Zadostno Sufficiente
 • Nezadostno Non sufficiente

 

V novem sistemu, ki ga predvideva Zakon št. 53 iz leta 2003, bo osnovna šola trajala 8 let, kar pomeni, da se bo zdajšnja osnovna šola formalno podaljšala za nižje srednješolsko izobraževanje (Scuola Media Inferiore), ki je v Italiji ravno tako obvezno. To traja 3 leta po uspešno zaključeni osnovni šoli. Vanj se vključijo učenci na podlagi dokumenta:

 

 

2. Pouk v nižjih srednjih šolah

Pouk v nižjih srednjih šolah traja 30 - 40 ur tedensko od ponedeljka do vključno sobote. Predmetnik je spet sestavljen iz obveznih predmetov (italijanščina, matematične vede, kemične, fizikalne in naravoslovne vede, tuj jezik, zgodovina, državljnska vzgoja, zemljepis, tehnična vzgoja, likovna vzgoja, glsbena vzgoja, telesna vzgoja) in izbirnih predmetov (katoliška vzgoja, računalništvo…).

 

Ocenjevalna lestvica:

 • Odlično Ottimo
 • Prav dobro Distinto
 • Dobro Buono
 • Zadostno Sufficiente
 • Nezadostno Non sufficiente

 

Ob zaključku šolskega leta prejmejo učenci nižje srednje šole dokument, ki se imenuje:

 

Scheda personale/Osebni list (vzorec),na katerem je mogoče razbrati podatke o učencu, o opravljenem razredu, o uspešnosti učenca ter pravicah nadaljevati v naslednjem letu izobraževanja.

 

Ob zaključku osnovne šole prejmejo dokument:

Diploma di licenza della scuola media/ Diploma o zaključnem izpitu na srednji šoli (vzorec),ki je pogoj za vstop v višjo srednjo šolo.

 

Dokumenti, pridobljeni v obveznem izobraževanju v Italiji:

Ime listine o izobraževanju

Trajanje izobraževanja

Documetno di valutazione/Spričevalo

Od 1 do 5 let

Scheda personale/Osebni list

Od 6 do 8 let

Diploma di licenza della scuola media/ Diploma o zaključnem izpitu na srednji šoli

8 let

 

Certificato lizenza media (začasno potrdilo o zaključnem izpitu v srednji šoli)

 

8 let

 

 

3. Višje srednješolsko izobraževanje (Scuola Media Superiore)

Višje srednješolsko izobraževanje ponuja različne programe (splošnoizobraževalne ali poklicne in strokovne), ki trajajo od 3 do 5 let. Šole, ki ponujajo te programe lahko razvrstimo v naslednje skupine:

 1. Liceo classico (5 let)
 2. Liceo scientifico (5 let)
 3. Liceo linguistico (5 let)
 4. Istituto magistrale (4 +1 leto) – preoblikovan
 5. Scuola magistrale (3 leta) – ukinjen
 6. Liceo artistico (4 + 1 leto)
 7. Istituti d'arte (3 + 2 leti)
 8. Istituti tecnici (5 let)
 9. Istituti professionali (3 +2 ali 5 let)
 10. Liceo musicale (5 let)
 11. Conservatorio musicale (trajanje odvisno od izbranega programa)

 

Ocenjevalna lestvica:

 • 10 Odlično Ottimo
 • 9-8 Prav dobro Benissimo
 • 7 Dobro Bene
 • 6 Zadostno Sufficiente
 • 5-1 Nezadostno Insufficiente

 

Ob zaključkih šolskih let, prejemejo učenci letno spričevalo, ki se imenuje Pagella scolstica/Šolsko spričevalo.

 

Po petih letih izobraževanja se za zaključek 5-letnega programa srednje šole opravlja državni izpit, ki se imenuje Diploma di superamento dell' esame di stato conclusivo dei corsi istruzione secondaria superiore (okviren opis izpita):

 • Po uspešno opravljenem državnem izpitu izda ministrstvo za šolstvo in raziskovanje diplomo, vendar praviloma kar nekaj let po zaključku, prej pa šole lahko izdajo Potrdilo o diplomi oziroma prilogo k diplomi, na podlagi katere je ravno tako do izdaje diplome mogoče dokazovati pravico prijave za študij v visokošolskih študijskih programih v Italiji.
 • Splošno pravico za prijavo na vpis v visokošolske študijske programe v Italiji dajejo diplome, pridobljene po 13. letih izobraževanja, posebnost so študijski programi umetniških smeri, kamor se lahko vpisujejo tudi kandidati z naslednjimi spričevali: Dipoma di maturita artistica Prima sezione, Diploma di maestro d'arte ter Diploma di maturita d'arte applicata.

 

Dokumenti, pridobljeni v višjih srednjih šolah v Italiji:

Ime listine o izobraževanju

Trajanje izobraževanja (leta)

Od 1999 : Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di…

do 1998 :

Diploma di maturita classica

5+3+5

 

5+3+5

Diploma di maestro d'arte

5+3+3

Diploma di qualifica professionale

5+3+3

Dipoma di maturita artistica + anno (corso) integrativo

        Prima sezione

        Seconda sezione

5+3+4+1

Diploma di maturita linguistica

5+3+5

Diploma di maturita magistrale + anno (corso) integrativo

5+3+4+1

Diploma di maturita musicale + anno (corso) integrativo

5+3+4+1

Diploma di maturita professionale

5+3+5

Diploma di maturita scientifica

5+3+5

Diploma di maturita tecnica

5+3+5

Diploma di maturita d'arte applicata

5+3+5

Certificato di Qualifica Professionale

5+3+3

Pagella Scolastica/Šolsko spričevalo

Ne dokazuje zaključka celotnega programa, temveč zaključek posameznih letnikov

 

Dichiarzione/izjava

 

Listine izdane za posamezna šolska leta

 

4. Visokošolsko izobraževanje

Informacije o visokošolskem sistemu v Italiji ter o visokošolskih zavodih je mogoče najti na sledečih spletnih straneh:

 

5. Regionalni sistemi poklicnega usposabljanja

Poleg državnega šolskega sistema obstajajo v okviru italijanskih regij še sistemi usposabljanja, ki predstavljajo neko vrsto nacionalnega sistema pridobivanja poklicnih kvalifikacij. Listine, pridobljene po uspešno opravljenih tovrstnih tečajih niso listine o izobraževanju v smislu šolskega sistema, ker ne dajejo stopnje izobrazbe, niti ne dajejo pravice prijave za vpis v visokošolski študij v Italiji. Možen je prehod v reden šolski sistem, pri čemer se posamezniku lahko upoštevajo in priznajo določeni predmeti in znanja, pridobljeni v okviru pridobivanja poklicne kvalifikacije.

 

Te listine v italijanskem sistemu zaposlovanja dokazujejo stopnjo kvalifikacije za opravljanje določenih poklicev. Tečaji trajajo bodisi 2 - 3 ali 1 leto, odvisno od šolske izobrazbe, pridobljene predhodno.

 

Dokumenti, pridobljeni v regionalnih sistemih poklicnega usposabljanja v Italiji:

Ime listine o usposabljanju

Trajanje izobraževanja (leta)

Attestato di qualifica professionale

2 - 3

Attestato di Specializzazione

1

 

Attestato di Frequenza

 

Ni zaključna listina, je potrdilo o obiskovanju tečaja