Skoči na vsebino

REPUBLIKA ČRNA GORA

UVOD

Črna Gora je majhna gorata republika na Balkanu, ki na severovzhodu meji na Srbijo, na jugozahodu meji na Jadransko morje, na zahodu na Hrvaško in Bosno in Hercegovino, na jugovzhodu pa na Albanijo.

 

Po razpadu SFRJ se Črna Gora ni odločila za samostojnost, pač pa je leta 1992 skupaj s Srbijo oblikovala Zvezno republiko Jugoslavijo, ki se je leta 2003 preimenovala v Državno skupnost Srbije in Črne gore.

 

3. junija 2006 je Črna gora razglasila neodvisnost in samostojnost, s čimer je Državna skupnost Srbije in Črne gore dokončno propadla kot zadnji preostanek Jugoslavije. Po ustavi je Srbija prevzela vsa članstva v mednarodnih organizacijah.

 

Po osamosvojitvi 3. junija 2006 je druga najmlajša država na svetu.

 

Glavno mesto države je Podgorica.

 

 

 

 

 

OPIS ŠOLSKEGA SISTEMA

Izobraževanje v Republiki Črni Gori lahko v grobem razdelimo na:

 1. osnovnošolsko izobraževanje
 2. srednješolsko izobraževanje
 3. visokošolsko izobraževanje

 

Osnovne informacije in kontakti so objavljeni na spletnih straneh Ministarstva prosvjete (http://www.mps.gov.me/ministarstvo).

 

V Zakonu o obrazovanju i vaspitanju ("Sl. list RCG", br. 64/02 od 28.11.2002, 49/07 od 10.08.2007, 04/08 od 17.012008, 21/09 od 20.3.2009, 45/10 od 04.08.2010) je urejena organizacija in pogoji za opravljanje izobraževalnega in vzgojnega dela v delu predšolske vzgoje in izobraževanja, splošnega srednjega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami kot izobraževanja odraslih.

 1. Osnovnošolsko izobraževanje;

 

Devetletno osnovno izobraževanje je v Republiki Črni Gori regulirano z Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. list RCG", br. 64/02 od 28.11.2002, 49/07 od 10.08.2007). Osnovno izobraževanje se prične z vpisom v prvi razred osnovne šole, je obvezno in zaobjema otroke med 6 in 15 letom starosti. To se navezuje na vse otroke, ki imajo prebivališče v Republiki Črni Gori, ne glede na njihovo državljanstvo.

 

Osnovnošolsko izobraževanje je organizirano tako, da poteka v treh ciklusih. Razdeljeni so na naslednji način:

 1. ciklus: I, II, III. in IV. razred
 2. ciklus: V. in VI. razred
 3. ciklus: VII., VIII. in IX. razred

V prvem ciklusu poteka izobraževanje na razrednem nivoju, v drugem na razrednem in predmetnem nivoju, v tretjem pa zgolj na predmetnem nivoju.

 

Osnovno umetniško izobraževanje (likovna umetnost, glasba in balet) učenci pridobivajo v šolah za umetniško izobraževanje. Pri vpisu morajo učenci izpolnjevati ob nadarjenosti za določeno vejo umetnosti še pogoje za vpis v prvi razred. Posebno nadarjeni otroci se s privolitvijo sveta šole lahko vpišejo v osnovno umetniško šolo tudi pred 6 letom starosti. Osnovno umetniško izobraževanje se prične s pripravljalnim razredom. Vsa osnovna umetniška izobraževanja lahko trajajo 4, 6 ali 9 let.

 

Izobraževanje odraslih je del skupnega izobraževalnega sistema, ki poteka na vseh nivojih izobraževanja. Regulirano je z Zakonom o obrazovanju odraslih ("Sl. list RCG", broj 20/2011).

 

Osnovno izobraževanje in vzgoja odraslih se izvaja v posebnih oddelkih na osnovnih šolah ali v šoli za odrasle.

 

Otroci s težavami v razvoju lahko pridobijo osnovno izobrazbo v šoli, če posebna komisija potrdi, da se lahko vključijo v redni pouk, za ostale otroke se prilagodi program in nudi strokovno pomoč.

 1. Srednješolsko izobraževanje;

 

S srednješolskim izobraževanjem se vsakemu pod enakimi pogoji in glede na njihove sposobnosti, po končanem osnovnošolskem izobraževanju, omogoča doseganje znanja in sposobnosti za delo in nadaljevanje izobraževanja.

 

Dejavnost srednjega šolstva opravljajo srednješolske institucije in druge pravne osebe, in zajemajo različne vrste in oblike izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, ki so v skladu z:

- Zakonom o gimnaziji ("Sl. list RCG", br. 64/02 od 28.11.2002, 49/07 od 10.08.2007, 45/10 od 04.08.2010),

- Zakonom o stručnom obrazovanju ("Sl. list RCG", br. 64/02 od 28.11.2002, 49/07 od 10.08.2007, 45/10 od 04.08.2010).

 

 

Strokovno izobraževanje v Republiki Črni Gori ureja Zakon o stručnom obrazovanju. Strokovno izobraževanje se izvaja na naslednjih nivojih:

-          nižje strokovno izobraževanje

-          srednje strokovno izobraževanje

-          splošno srednje izobraževanje

 

Strokovno izobraževanje izvajajo šole ali pravne/fizične osebe (delodajalec) skupaj z šolo. Šola lahko izvaja strokovno izobraževanje v celoti, lahko pa se teoretični del izvaja v šoli, praktično izobraževanje pa pri delodajalcu – dualni sistem.

 

Vrste strokovnih šol:

-          2- letna  strokovna šola (vpiše se lahko oseba, ki je zaključila osnovno izobraževanje, osnovno izobraževanje po prilagojenem programu ali najmanj sedmi razred osnovne šole)

-          3-letna strokovna šola (vpiše se lahko oseba, ki je zaključila osnovno izobraževanje ter oseba, ki je zaključila 2-letno strokovno šolo in opravila dopolnilne in diferencialne izpite)

-          4-letna strokovna šola (vpiše se lahko oseba, ki je zaključila osnovno izobraževanje ter oseba, ki je zaključila 2-letno ali 3 letno strokovno šolo in opravila dopolnilne in diferencialne izpite)

-          gimnazija (splošna ali strokovna, traje 3 ali 4 leta (odvisno od programa), ob zaključku gimnazije je potrebno opraviti še maturitetni izpit. Po končani gimnaziji si učenec pridobi splošno srednjo izobrazbo ter lahko nadaljuje svoje izobraževanje na visokošolski instituciji.

 

V Zakonu o obrazovanju i vaspitanju ("Sl. list RCG", br. 64/02 od 28.11.2002, 49/07 od 10.08.2007, 04/08 od 17.012008, 21/09 od 20.3.2009, 45/10 od 04.08.2010) je urejena organizacija in pogoji za opravljanje izobraževalnega in vzgojnega dela v delu predšolske vzgoje in izobraževanja, splošnega srednjega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami kot izobraževanja odraslih.

 

 

Višje strokovno izobraževanje; višja strokovna šola (trajanje dve leti, vpiše se lahko oseba, ki je zaključila 4-letno strokovno šolo in opravila strokovni izpit, oseba, ki je zaključila strokovno gimnazijo in opravila maturitetni izpit ter oseba, ki je zaključila 3-letno strokovno šolo in opravila mojstrski izpit in diferencialne izpite).

 

 

Ocenjevalna lestvica: Uspeh učenca pri posameznem predmetu se ocenjuje z opisno in številčno oceno.

Odličan (5)...............................Odlično (5)

Vrlo dobar (4).......................Prav dobro (4)

Dobar (3)....................................Dobro (3)

Dovoljan (2)............................Zadostno (2)

Nedovoljan (1).....................Nezadostno (1)

 

 

Splošni uspeh pokončanem razredu ali izobraževanju je povprečna ocena iz vseh predmetov:

Odličan (5)...............................povprečna ocena mora biti višja od 4,50

Vrlo dobar (4)......................... povprečna ocena mora biti višja od 3,50

Dobar (3)................................ povprečna ocena mora biti višja od 2,50

Dovoljan (2)............................ povprečna ocena mora biti višja od 2

 

 

Vedenje učenca se ocenjuje z opisno oceno:

primjerno

dobro

nezadovoljajuće.

 1. Visokošolsko izobraževanje;

 

Področje visokega izobraževanja v Republiki Črni Gori ureja Zakon o visokom obrazovanju (Službeni list RCG, br. 60/2003) in Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (Službeni list RCG, br. 47/2011).

 

Visokošolsko izobraževanje se v skladu z bolonjsko strukturo (od 2003 dalje) v Republiki Črni Gori izvaja preko akreditiranih študijskih programov za pridobitev stopnje in diplome.

 

Študijski programi za pridobitev stopnje in diplome visokega izobraževanja so:

 1. dodiplomski študij

- za pridobitev diplome primijenjene osnovne studije (3-leta)

- za pridobitev diplome akademske osnovne studije (trajanje najmanj 3 leta)

    

 1. postdiplomski študij

- za pridobitev diplome specijalističkih studija (trajanje 1leto, po končanem dodiplomskem študiju)

- za pridobitev diplome primijenjenih magistarskih studija (2 leti, po končanem dodiplomskem študiju in zagovoru magistrskega dela)

- za pridobitev diplome akademskog naziva magistra nauka (2 leti, po končanem študijskem programu akademske osnovne studije, ki skupaj trajajo najmanj 5 let in zagovoru magistrskega dela)

 

      3.  za pridobitev diplome akademskog naziva doktora nauka; 3 leta, po končanem programu akademskog naziva magistra nauka in zagovoru doktorske disertacije.

 

 

Opomba:

Samo univerzitetni (akademski) študijski programi lahko vodijo do diplome doktorskih študijev, medtem ko strokovni študijski programi (primijenjene studije) lahko vodijo do stopnje magistra.

 

 

Seznam akreditiranih študijskih programov in akreditiranih institucij v Republiki Črni Gori se nahaja na spletnih straneh Ministarstva prosvjete: http://www.mpin.gov.me/rubrike/enic-centar/118030/Tabela-akreditovanih-i-licenciranih-ustanova-visokog-obrazovanja-i-studijskih-programa.html.

 

 

 

 

 

 

TABELA PRIMERLJIVOSTI IN VZORCI LISTIN O IZOBRAŽEVANJU

Ime listine o izobraževanju

Primerljivost

 1. Diploma o položenom praktičkom ispitu (do 2 let)

nižja poklicna izobrazba

 1. Diploma o položenom završnom ispitu (3 leta)

srednja poklicna izobrazba

 1. Diploma o položenom maturskom ispitu (4 leta)

srednja strokovna izobrazba

 1. Diploma o položenom maturskom ispitu (4 leta) - gimazija

srednja splošna izobrazba - gimnazija

 1. Diploma o stečenom visokom obrazovanju (4 leta)

prva stopnja visokošolskega izobraževanja

 1. Diploma postdiplomskih specijalističkih primijenjenih studija

ni primerljivo (slovenski visokošolski sistem nima specialističnih študij)

 1. Uvjerenje o završenim postdiplomskim magistarskim akademskim studijama

druga stopnja visokošolskega izobraževanja