Skoči na vsebino

NAVODILA ZA UPRAVLJANJE UČBENIŠKIH SKLADOV

 

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se dijakom zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku, po nižji ceni. V učbeniški sklad se lahko vključijo učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov.
 
Učbeniški skladi se vzpostavljajo za vse letnike programa srednje šole. Pri upravljanju učbeniškega sklada upoštevajte Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov ter druga zakonska določila (ZOFVI, Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih naročilih, Zakon o varovanju osebnih podatkov).


Izposojevalnina


Starši oziroma dijaki sami odločijo, ali bodo učbenik kupili ali si ga bodo izposodili na šoli. Dijaki plačajo za izposojene učbenike izposojevalnino, ki je v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov lahko največ 1/3 nabavne cene učbenika. Šole lahko, po lastni presoji, za izposojene učbenike zaračunavate tudi nižje zneske izposojevalnine (v skladu s 3. in 4. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov). Višino na predlog skrbnika, pisno potrdi ravnatelj.


Šole ne smejo zaračunavati izposojevalnine za učbenike po tem, ko so z izposojevalnino in drugimi finančnimi sredstvi pokrile vse stroške glede učbenika (kamor spada tako nabavni strošek kot tudi drugi sorazmerni stroški povezani z upravljanjem učbeniških skladov). V  treh letih se stroški nakupa učbenikov lahko ne pokrijejo z izposojevalnino, saj moramo upoštevati  spreminjanje števila uporabnikov skladov, dejstvo da socialno šibki učenci ne plačujejo izposojevalnine, stroške upravljanja sklada, itd.


Znesek izposojevalnine je enak za vse dijake, razen za tiste, ki jih ravnatelj določi s pisnim sklepom, ker so zaradi socialnega položaja lahko delno ali v celoti oproščeni plačila izposojevalnine. 


Šole so dolžne dijake oziroma njihove starše obvestiti  o pravicah in dolžnostih v zvezi z izposojanjem učbenikov. Če konec leta dijaki vrnejo poškodovan učbenik ali pa ga sploh ne vrnejo, plačajo zanj odškodnino v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Dijak se lahko med letom tudi odloči, da bo posamezen učbenik obdržal.


Upravljalec sklada


Upravljanje učbeniškega sklada vodi upravljavec sklada, ki je knjižničar. Upravljavec sklada organizira in izvaja vse dejavnosti za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada.
Upravljavec sklada za svoje delo prejme nagrado po enačbi v skladu s 6. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Izbor učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv


Šole izberejo za posamezen razred učbenike in druga učna gradiva, ki jih bodo učenci uporabljali pri pouku v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. O ceni izbora delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv pridobijo soglasje sveta staršev glede cene in obvestijo dijake oz. njihove starše ter seznam objavijo na javnem mestu na šoli, ki ga praviloma uporabljajo za obveščanje ter na spletni strani šole.


Poklicna in strokovna srednja šola lahko do konca tekočega šolskega leta oblikuje okvirni seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. V tem primeru seznani udeležence izobraževanja z izborom na prvi šolski dan in nato evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada.


Profesorjem priporočamo, da Katalog učbenikov skrbno pregledajo in se samostojno odločijo tako, da bo izbor racionalen in da bodo izbrane učbenike lahko uporabljali do izteka njihove veljavnosti. Prav tako skrbno naj izberejo tudi delovne zvezke in druga učna gradiva, vendar morajo upoštevati, da je učbenik osnovno učno sredstvo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Prednost potrjenih učbenikov je, da so na poti do potrditve vsebinsko in oblikovno urejeni, lektorirani, dvakrat recenzirani. Učitelj od dijakov lahko brezpogojno zahteva samo potrjene učbenike.

 

Sicer je pri izbiri učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv učitelj avtonomen, šole se dogovorijo v okviru strokovnih aktivov in izbor aktivov predstavijo staršem. Ministrstvo učiteljem nalaga odgovornost, da izberejo učna gradiva, ki jih bodo pri pouku uporabljali in ki vodijo k uresničevanju ciljev ter omogočajo uporabniku doseganje ključnih oz. poklicnih kompetenc. Seveda učitelji lahko uporabljajo tudi interne skripte oz. nepotrjena gradiva, še posebej pri programskih enotah, za katere učbenikov ni. Teh enot je precej, v zadnjem času še več, saj so z zadnjo prenovo vsi učbeniki za stare programe postali v novih programih samo delno ustrezni ali celo neustrezni. Posebej v nekaterih prenovljenih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja, ko gre za strokovno-teoretične predmete, praktični pouk in strokovne vsebinske sklope oz. module.

 

V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, morajo šole do konca marca koledarskega leta potrditi izbor učbenikov za prihodnje leto, do 1. junija pa izdelati še seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov predvideva tudi pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen letnik. Obseg (in s tem strošek) učbeniškega kompleta je tako odvisen od izbora strokovnega aktiva.


 
Nakup učbenikov za učbeniški sklad

 

Učbenike, ki jih je izbrala za nakup za učbeniške sklade, mora šola nabaviti pred začetkom novega šolskega leta. Pri tem mora upoštevati notranji akt šole, ki ureja oddajo naročil male vrednosti ter druge akte s področja javnih naročil. Šola lahko nadomesti iztrošene, odkupljene in uničene učbenike oz. dokupi manjkajoče izvode za izposojo v prihodnjem šolskem letu.

Šola mora razdeliti učbenike uporabnikom sklada najkasneje prvi teden pouka v novem šolskem letu.


Nakup delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv

 

Če šola z ustanovitvenim aktom nima drugače določeno, posredništva pri nakupu drugih učnih gradiv za dijake, ki presega dejavnosti iz prejšnje točke, ne sme opravljati.

Šola lahko posreduje naročniške sezname trgovskih družb, knjigarn in papirnic dijakom ter njihovim staršem, vendar na način, s katerim ne daje prednosti nobenemu izmed ponudnikov in brez sodelovanja delavcev šole pri izbiri ponudnika: starši naročajo naravnost od trgovcev in tudi plačajo trgovcem direktno brez posredovanja šole.
Šola lahko ob koncu šolskega leta organizira predstavitev ponudnikov, vendar na način, s katerim ne daje prednosti nobenemu izmed ponudnikov. Šola lahko takšno predstavitev združi z dnevom menjave rabljenih učbenikov ali drugih knjig med dijaki.

 

Obveščanje


Ravnatelji so dolžni skrbnike učbeniških skladov obvestiti o vseh okrožnicah oziroma jim omogočiti dostop do spletne strani MŠŠ, kjer se nahajajo vse okrožnice, navodila in morebitni obrazci v zvezi z učbeniškim skladom.

 

 

Načrtovanje in rokovnik

 

Za potrebe učbeniškega sklada šola nakupi nove učbenike, nadomesti iztrošene, odkupljene ali uničene učbenike in učna gradiva za prvi razred oziroma dokupi potrebne manjkajoče izvode.
Srednja šola do konca maja tekočega šolskega leta oblikuje okvirni seznam učbenikov in drugih učnih gradiv za naslednje šolsko leto.
Strokovni aktiv učiteljev, ki poučuje razredni pouk, posamezni predmet oziroma strokovni modul v razredu, letniku ali programu, predlaga ravnatelju izbor učbenikov in učnih gradiv za prvi razred za prihodnje šolsko leto na podlagi Kataloga potrjenih učbenikov. Ravnatelj o izboru učbenikov za naslednje šolsko leto odloči najkasneje do konca meseca maja tekočega šolskega leta.
Strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učitelji in udeleženci izobraževanja uporabljali pri pouku v prihodnjem šolskem letu, najkasneje do konca meseca maja tekočega šolskega leta. Ravnatelj pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole, najkasneje do 10. junija tekočega šolskega leta, nato določi seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, najkasneje do 15. junija tekočega šolskega leta.
Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv (v nadaljnjem besedilu: učbeniških kompletov) ter vrednost učbeniških kompletov za posamezni razred oziroma letnik iz četrtega in petega odstavka tega člena šola objavi na spletni strani do 15. junija tekočega šolskega leta.

 

 
Katalog učbenikov