Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV

Šolsko leto 2016/17

 

 • Šolski koledar 2016/2017 (pdf)
 • Šolski koledar 2016/2017 sprememba (pdf)

Koledar pomembnejših nacionalnih projektov:

 

 

Šolsko leto 2015/16

 

 • Šolski koledar za leto 2015/2016 (pdf)

     Koledar pomembnejših nacionalnih projektov:

Šolsko leto 2014/15

 • Šolski koledar za leto 2014/2015 (pdf)
 • Šolski koledar za leto 2014/2015 (pdf)-dopolnitev

      Koledar pomembnejših nacionalnih projektov:

 

Šolsko leto 2013/14

 • Šolski koledar za leto 2013/2014 (pdf)
 • Sprememba okvirnega koledarja splošne in poklicne mature v šolskem letu 2013/2014 (pdf) (12. 7. 2013)
 • Sprememba okvirnega koledarja splošne in poklicne mature v šolskem letu 2013/2014 (pdf) (4. 2. 2014)
 • Koledar šolskih tekmovanj (xls) 

 

Koledar pomembnejših nacionalnih projektov

 

Šolsko leto 2012/13

 • Šolski koledar za leto 2012/2013 (pdf)
 • Koledar šolskih tekmovanj (xls) (pdf)
 • Povabilo organizatorjem tekmovanj na področju vzgoje in izobraževanja za posredovanje terminov tekmovanj na področju vzgoje in izobraževanja za pripravo Koledarja šolskih tekmovanj za š.l. 2012/2013
  • Povabilo (doc)
  • Obrazec A (usklajenost s Pravilnikom o sofinanciranju šolskih tekmovanj)
  • Obrazec B (zagotovitev prevodov tekmovalnih nalog)

 

Šolsko leto 2011/12

 • Šolski koledar za leto 2011/2012 (pdf)
 • Koledar šolskih tekmovanj za srednje šole v šolskem letu 2011/2012 (xls)

 

Šolsko leto 2010/11

 • Šolski koledar za leto 2010/2011 (pdf)
 • Koledar šolskih tekmovanj za srednje šole v šolskem letu 2010/2011 (xls)

 

Šolsko leto 2009/10

 • Šolski koledar za leto 2009/2010 (pdf)
 • Koledar splošne mature 2009/2010 (pdf
 • Koledar poklicne mature 2009/2010 (pdf
 • Okvirni koledar opravljanja zaključnega izpita 2009/2010 (pdf)
 • Pregled koledarja v šolskem letu 2009/2010 (pdf)
 • Koledar tekmovanj iz znanja (xls)

Šolsko leto 2008/09

 • Šolski koledar za leto 2008/2009 (pdf)
 • Okvirni koledar splošne in poklicne mature 2008/2009 (pdf
 • Koledar tekmovanj iz znanja (xls)
 • Koledar opravljanja zaključnega izpita 2008/2009 (pdf)
 • Koledar državnih tekmovanj in srečanj srednjih šol in dijaških domov 2008/2009 (pdf)
 • Informativni šolski koledar 2009/10 (pdf)

 

Šolsko leto 2007/08

 • Šolski koledar za leto 2007/2008 (pdf)
 • Okvirni koledar splošne in poklicne mature 2007/2008 (pdf
 • Koledar opravljanja zaključnega izpita 2007/2008 (pdf)
 • Koledar državnih tekmovanj in srečanj srednjih šol in dijaških domov 2007/2008 (pdf)
 • Koledar tekmovanj iz znanja (xls)

 

Šolsko leto 2006/07

 • Šolski koledar za leto 2006/2007 (pdf)
 • Okvirni koledar splošne mature 2006/2007 (pdf)
 • Okvirni koledar poklicne mature 2006/2007 (pdf)
 • Koledar opravljanja zaključnega izpita 2006/2007 (pdf)
 • Koledar državnih tekmovanj in srečanj srednjih šol in dijaških domov 2006/2007 (pdf)
 • Koledar tekmovanj iz znanja (xls)

Šolski koledar 2005/06

 • Okvirni koledar splošne mature 2005/2006 (pdf)
 • Okvirni koledar poklicne mature 2005/2006 (pdf)
 • Koledar opravljanja zaključnega izpita 2005/2006 (pdf)
 • Koledar državnih tekmovanj in srečanj srednjih šol in dijaških domov 2005/2006 (pdf)

 

Šolski koledar je urejen s Pravilnikom o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole (Ur. l. RS, št. 17/97, 40/99 in 69/02), vsako leto pa minister, pristojen za šolstvo, izda podrobnejša navodila o razporeditvi pouka in počitnic.

 

Šolsko leto traja od 1. septembra do 31. avgusta. Pouk v šolskem letu je organiziran praviloma v treh ocenjevalnih obdobjih. Pouk traja v poklicnih in strokovnih šolah največ 42 tednov, v gimnazijah pa največ 38 tednov. Pouk traja praviloma 5 dni v tednu.

 

 

 

 

 ČE 1. september 2005ZAČETEK POUKA 
 PO 31. oktober – 4. november JESENSKE POČITNICE
 SRE 30. november zaključek 1. ocenjevalnega obdobja*
 PO 26. december 2005 – 2. januar 2006 NOVOLETNE POČITNICE
 PE 20. januar ZAKLJUČEK POUKA za dijake zaključnih letnikov nižjih poklicnih šol in razdelitev spričeval
 SRE 1. februar – 28. februar** zimski izpitni rok**
 SRE 8. februar KULTURNI PRAZNIK
 PE 10. februar – 11. februar INFORMATIVNI DAN
 PO 20. februar – 24. februar ZIMSKE POČITNICE za LJ. in MB območje
 PO 27. februar – 3. marec ZIMSKE POČITNICE za ostala območja
 PE 10. marec zaključek 2. ocenjevalnega obdobja*
 PO 17. april VELIKONOČNI PONEDELJEK
 ČE 27. april – 2. maj PRVOMAJSKE POČITNICE
 PE 19. majzaključek 3. ocenjevalnega obdobja za dijake zaključnih letnikov*
 PO 22. maj – 23. maj****organizirane priprave na zaključni izpit, poklicno maturo in splošno maturo**** 
 SRE 24. maj ZAKLJUČEK POUKA in podelitev letnih spričeval za zaključne letnike, zaključek teoretičnega pouka za vajence
 ! SO 27. maj*** SPLOŠNA MATURA, POKLICNA MATURA***
 PO 5. junij – 8. julij** spomladanski izpitni rok**
 ! TO 13. junij*** ZAKLJUČNI IZPITza dijake in vajence srednjih in nižjih poklicnih šol (teoretični del) ***
  12.­­ - 16. junij**** organizirane priprave na zaključni izpit, poklicno maturo, splošno maturo****
 SRE 21. junij zaključek 3. ocenjevalnega obdobja za dijake ostalih letnikov
 PE 23. junij ZAKLJUČEK POUKA in podelitev letnih spričeval za ostale letnike
 ! SO 8. julij podelitev spričeval vajencem
 °° PE 15. julij*** ZAKLJUČNI IZPITza vajence (praktični del) ***in seznanitev z uspehom pri zaključnem izpitu
 °° PE 15. julij*** zaključek praktičnega izobraževanja za vajence ostalih letnikov in podelitev letnih spričeval
 SRE 16. avgust – 31. avgust** jesenski izpitni rok**
 23. avgust SPLOŠNA MATURA, POKLICNA MATURA ***
 SRE 20. september – 20. oktober***** izpiti poklicne mature in zaključnega izpita*****

 

DODATNA POJASNILA ZA LETO 2005/2006:

 • Znak ! pomeni, da je določen začetek opravljanja izpitov.
 • Znak °° pomeni, da je določen zadnji dan za določeno aktivnost.
 • Datum zaključka ocenjevalnega obdobja velja za oddelke, ki imajo tri ocenjevalna obdobja. Če imajo zaključni letniki dve ocenjevalni obdobji, traja prvo ocenjevalno obdobje do 24. decembra, drugo pa do konca pouka.*
 • Šola v LDN določi roke za izpite v skladu s šolskim koledarjem, koledarjem opravljanja splošne mature, poklicne mature, zaključnega izpita ter navodili ministra.**
 • V izpitnih rokih, določenih s temi navodili, opravljajo manjkajoče obveznosti tudi kandidati, ki so se izobraževali po programih maturitetnega ali poklicnega tečaja.**
 • Koledar opravljanja različnih izpitov za dijake in vajence poklicnih šol načrtuje šola najprej po 5. juniju oziroma po opravljenem praktičnem oziroma teoretičnem delu izobraževalnega programa (lahko tudi izven roka, določenega s temi navodili, če sprejme ustrezni organ, na podlagi dokazil o utemeljenih razlogih, drugačno odločitev).**
 • Šole, ki izvajajo nižje in srednje poklicno izobraževanje, določijo (v letnem delovnem načrtu) v skladu s temi navodili koledar opravljanja zaključnih izpitov same (razen za slovenščino).***
 • Poklicno maturo opravljajo kandidati v skladu s koledarjem poklicne mature, ki ga bo sprejela DK PoM. Šole posebej prosimo, da z internim koledarjem omogočite opravljanje posameznega izpita splošne mature tistim dijakom, ki to želijo.***
 • Splošno maturo opravljajo kandidati v skladu s koledarjem splošne mature, ki ga bo sprejela DK SM.
 • Kandidati, ki opravljajo v prvem in drugem delu jesenskega izpitnega roka popravne izpite poklicne mature dvakrat, so izkoristili dve možnosti za opravljanje le-teh.
 • Roke za pripravljalna dela za praktični del zaključnega izpita za dijake srednjega poklicnega izobraževanja in pripravljalna dela v okviru 4. predmeta poklicne mature določi šolska maturitetna komisija.
 • Dijaki in vajenci poklicnih šol lahko v skladu s pravilnikom o šolskem koledarju pred začetkom zaključnega izpita opravljajo še predmetne, popravne izpite in druge izpite. V jesenskem izpitnem roku pa lahko opravljajo predmetne in popravne izpite pred poklicno in splošno maturo tudi drugi dijaki.
 • V zimskem izpitnem roku lahko opravljajo vajenci in dijaki poklicnih šol (ki imajo strnjeno obliko pouka in so zaključili strokovno – teoretični del izobraževalnega programa) tudi teoretični del zaključnega izpita. V tem primeru se šteje, da so izkoristili junijski izpitni rok.
 • Gospodarska in Obrtna zbornica razdelita vajencem spričevala v skladu z objavljenim koledarjem najkasneje do 1. julija za tekoče šolsko leto.
 • Za vajence je potrebno do 31. avgusta zagotoviti dva izpitna roka.
 • Organizirana priprava na zaključek izobraževanja (22. in 23. maj in 12.-16. junij) se šteje kot pouk.****
 • V letnem delovnem načrtu šola določi dan šole kot pouka prost dan.
 • V drugem delu jesenskega izpitnega roka lahko opravljajo posamezne izpite kandidati v skladu s14. členom Pravilnika o šolskem koledarju (Ur.l.RS, št. 40/99, 17/97, 40/99 in 69/02).
 • Šole, ki želijo izvesti nekatere aktivnosti v drugih rokih, kot so določeni s tem koledarjem, lahko zaprosijo za spremembo koledarja najkasneje do 25. avgusta 2005!

 

Šolski koledar 2004/05

 

Šolski koledar je urejen s Pravilnikom o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole (Ur. l. RS, št. 17/97, 40/99 in 69/02), vsako leto pa minister, pristojen za šolstvo, izda podrobnejša navodila o razporeditvi pouka in počitnic.

 

Šolsko leto traja od 1. septembra do 31. avgusta. Pouk v šolskem letu je organiziran praviloma v treh ocenjevalnih obdobjih. Pouk traja v poklicnih in strokovnih šolah največ 42 tednov, v gimnazijah pa največ 38 tednov. Pouk traja praviloma 5 dni v tednu.

 

Datum (dan) Aktivnost
SR 1. september  ZAČETEK POUKA
PO 1. november – 7. november JESENSKE POČITNICE
TO 30. november zaključek 1. ocenjevalnega obdobja*
PO 27. december – 2. januar NOVOLETNE POČITNICE
PE 14. januar zaključek pouka za dijake zaključnih letnikov nižjih poklicnih šol in razdelitev spričeval
TO 1. februar – 28. februar** zimski izpitni rok**
TO 8. februar  KULTURNI PRAZNIK
PE 11. februar – 12. februar INFORMATIVNI DAN
PO 21. februar – 27. februar ZIMSKE POČITNICE za ostala območja
PO 28. februar – 6. marec ZIMSKE POČITNICE za ljubljansko in mariborsko območje
ČE 10. marec zaključek 2. ocenjevalnega obdobja
PO 28. marec VELIKONOČNI PONEDELJEK
SRE 27. april – 2. maj PRVOMAJSKE POČITNICE
PE 20. maj zaključek 3. ocenjevalnega obdobja za dijake zaključnih letnikov *
PO 23. maj  podelitev letnih spričeval za zaključne letnike
PO 23. maj - 25. maj priprave na zaključni izpit, poklicno maturo in splošno maturo
zaključek teoretičnega pouka za vajence
° PE 27. maj *** MATURA, POKLICNA MATURA***
PO 6. junij – 9. julij** spomladanski izpitni rok**
PO 13. junij – 16. junij**** organizirana priprava na zaključek izobraževanja (zaključni izpit, poklicno maturo, splošno maturo)****
° PO 13. junij*** ZAKLJUČNI IZPITza dijake in vajence (teoretični del) srednjih in nižjih poklicnih šol***
PO 20. junij zaključek 3. ocenjevalnega obdobja za dijake ostalih letnikov
PE 24. junij  podelitev letnih spričeval za ostale letnike
! ČE 14. julij** ZAKLJUČNI IZPIT (praktični del) za vajence**
° SO 9. julij razdelitev spričeval vajencem
! PE 15. julij zaključek praktičnega izobraževanja za vajence ostalih letnikov in razdelitev spričeval
PO 15. avgust – 30. avgust** jesenski izpitni rok**
TO 20. september – 20. oktober ***** izpiti in popravni izpiti poklicne mature in zaključnega izpita*****

 

DODATNA POJASNILA ZA LETO 2004/2005:

 • Znak ° pomeni, da je določen začetek opravljanja izpitov.
 • Znak ! pomeni, da je določen zadnji dan za določeno aktivnost.
 • Datum zaključka ocenjevalnega obdobja velja za oddelke, ki imajo tri ocenjevalna obdobja. Če imajo zaključni letniki dve ocenjevalni obdobji, traja prvo ocenjevalno obdobje do 24. decembra, drugo pa do konca pouka.*
 • Šola v LDN določi roke za izpite v skladu s šolskim koledarjem, koledarjem opravljanja splošne mature, poklicne mature, zaključnega izpita ter navodili ministra.**
 • V izpitnih rokih, določenih s temi navodili, opravljajo manjkajoče obveznosti tudi kandidati, ki so se izobraževali po programih maturitetnega ali poklicnega tečaja.**
 • Koledar opravljanja različnih izpitov za dijake in vajence poklicnih šol načrtuje šola najprej po 6. juniju oziroma po opravljenem praktičnem oziroma teoretičnem delu izobraževalnega programa (lahko tudi izven roka, določenega s temi navodili, če sprejme ustrezni organ, na podlagi dokazil o utemeljenih razlogih, drugačno odločitev).**
 • Poklicne šole določijo (v letnem delovnem načrtu) v skladu s temi navodili koledar opravljanja zaključnih izpitov same (razen za slovenščino).***
 • Poklicno maturo opravljajo kandidati v skladu s koledarjem, določenem za opravljanje poklicne mature. Šole posebej prosimo, da z internim koledarjem omogočite opravljanje dodatnega maturitetnega izpita tistim dijakom, ki to želijo.***
 • Splošno maturo opravljajo gimnazijci v skladu z maturitetnim koledarjem, ki je v prilogi. ***
 • Kandidati, ki opravljajo v prvem in drugem delu jesenskega izpitnega roka popravne izpite poklicne mature dvakrat, so izkoristili dve možnosti za opravljanje le-teh.
 • Roke za pripravljalna dela za praktični del zaključnega izpita za vajence v dualni obliki izobraževanja in pripravljalna dela v okviru 4. predmeta poklicne mature določi izpitni odbor.
 • Dijaki in vajenci poklicnih šol lahko v skladu s pravilnikom o šolskem koledarju pred začetkom zaključnega izpita opravljajo še predmetne in popravne izpite. V jesenskem izpitnem roku pa lahko opravljajo predmetne in popravne izpite pred poklicno in splošno maturo tudi drugi dijaki.
 • V zimskem izpitnem roku lahko opravljajo vajenci in dijaki poklicnih šol (ki imajo strnjeno obliko pouka in so zaključili strokovno – teoretični del izobraževalnega programa) tudi teoretični del zaključnega izpita. V tem primeru se šteje, da so izkoristili junijski izpitni rok.
 • Zbornici razdelita vajencem spričevala v skladu z objavljenem koledarjem najkasneje do 2. julija za tekoče šolsko leto.
 • Za vajence je potrebno do 31. avgusta zagotoviti dva izpitna roka.
 • Organizirana priprava na zaključek izobraževanja v času med 13. in 16. junijem se šteje kot pouk in je za dijake obvezna. ****
 • V tem obdobju lahko kandidati opravljajo tiste izpite poklicne mature in zaključnega izpita, ki jih omogoča sprejeti koledar.*****
 • V letnem delovnem načrtu lahko šola določi dan šole kot pouka prost dan.
 • Šole, ki želijo izvesti nekatere aktivnosti v drugih rokih, kot so določeni s tem koledarjem, lahko zaprosijo za spremembo le – teh najkasneje do 20. avgusta 2004!