Skoči na vsebino

PREVOZI V SŠ

Subvencionirani prevozi

Sprememba zakonodaje na področju subvencioniranega prevoza za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih 


V decembru 2015 so bile sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 92/15 z dne 4. 12. 2015, http://www.uradni-list.si/1/content?id=124121#!/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-prevozih-v-cestnem-prometu-(ZPCP-2F), ki uvajajo novosti na področju subvencioniranih prevozov za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih. Uradno prečiščeno besedilo zakona je dostopno na povezavi Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016 (http://www.uradni-list.si/1/content?id=125142#!/Zakon-o-prevozih-v-cestnem-prometu-(uradno-precisceno-besedilo)-(ZPCP-2-UPB7). 


Glede na predhodno veljavno zakonodajo s področja subvencioniranih prevozov za dijake in študente, spremembe zakona določajo nove omejitve glede pravice do subvencionirane vozovnice (člen 114.b).


Upravičenec do subvencioniranega prevoza je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja in se izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, s statusom:

·dijaka do 27. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisal v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;

·udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela;

·študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, ki se je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisal v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje,

in v Republiki Sloveniji ali tujini ni:

·v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti;

·vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu;

·poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.


Upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik v primeru kršitve vrne neupravičeno obogatitev v višini zneska subvencije na mesečni ravni, za vsak posamezni mesec kršitve.

Način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza je določen v Pravilniku o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 56/16) in Pravilniku o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, št. 56/16), ki sta bila objavljena dne 26. 8. 2016. Povezava do uradnega lista: http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016056.pdf#!/u2016056-pdf
Vnos spletne vloge za subvencionirane prevoze je dostopen na povezavi: http://91.209.49.136/Web_vloga/Default.aspx 


Vse informacije glede subvencioniranih prevozov za dijake in študente so dostopne na spletnem portalu subvencioniranega javnega potniškega prometa, na povezavi: http://www.ijpp.si/