Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Predstavitev

 

Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji se deli na splošno ter na poklicno in srednje strokovno in tehniško izobraževanje. Urejeno je z:

  • Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 16/07- uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj),
  • Zakonom o gimnazijah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/07- uradno prečiščeno besedilo 68/17 in 6/18 - ZIO-1),
  • Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju  (Uradni list Republike Slovenije, št.79/06 in 68/17).
  • Zakonom o vajeništvu (Uradni list Republike Slovenije, št. 25/17)
  • Zakonom  o maturi  (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo),
  • Zakonom  o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 35/01 in 102/07 - ZOsn-F, 11/18) in
  • Zakonom  o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  (Uradni list Republike Slovenije, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP).


Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja tudi za poklicno in srednje strokovno ter splošno izobraževanje. Med drugim določa tudi obvezne sestavine srednješolskih izobraževalnih programov.


Zakon o gimnazijah ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, namenjeno pripravi na nadaljnje izobraževanje v visokem šolstvu.

 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ureja  nižje in srednje poklicno izobraževanje in srednje strokovno izobraževanje, ki omogoča pridobitev ustreznega znanja, spretnosti in kompetenc za delo v določenem strokovnem področju in hkrati pripravo na nadaljnje izobraževanje zlasti v višjem in visokem strokovnem šolstvu.


Zakon o maturi določa vsebino poklicne in splošne mature, pravice in obveznosti kandidatov, ki opravljajo poklicno oziroma splošno maturo, sestavo in pristojnosti maturitetnih organov ter postopek in način opravljanja poklicne in splošne mature.


Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja ureja uresničevanje pravic navedenih skupnosti med drugim tudi na področju srednjega šolstva.


Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  ureja usmerjanje ter določa način in obliko vzgoje in izobraževanja tudi na področju srednješolskega izobraževanja.