Skoči na vsebino

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (2009-2014)

Usposabljanje za andragoško delo 2009-2011


Aktivna vključenost in principi komunikacije v virtualnem izobraževanju
Menedžment v e-izobraževanju
Moč poklicne poti
Motivacija odraslih za učenje in izobraževanje
Osnove e-izobraževanja
Poklicanost
Priprava učbenikov za e-izobraževanje
Programi andragoškega spopolnjevanja
Programi e-izobraževanja
Razvoj učiteljeve poklicne poti
Splošne in andragoške zakonitosti razvoja kariere
Vodenj in usmerjanje k učenju
Vpliv vseživljenjskosti učenja in izobraževanja na spreminjanje vloge učitelja, vloge poučevanja in učenja odraslih
Vseživljenjsko učenje in učenje učenja
Vzdržno načrtovanje kariere

 

 

Usposabljanje za razvoj pismenosti 2009-2011

 

Branje za znanje in branje za zabavo
Pripovedovanje kot jezikovno iskanje

 


Usposabljanje za delovanje svetovalnih središč ISIO 2009-2011


Ljudje z ovirami v kontekstu družbenih vrednot in tradicij

Spopolnjevanje komunikacijskih veščin
Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih
Svetovanje v izobraževanju odraslih 

Značilnosti izbranih ranljivih skupin odraslih in svetovalno delo za izobraževanje odraslih

 

Usposabljanje za delovanje središč za samostojno učenje 2009-2011


Kako pripraviti učna gradiva za samostojno učenje
Svetovanje in mentorstvo pri organiziranem samostojnem učenju
Uvodni seminar o postavitvi in vodenju središča za samostojno učenje

 

 

Usposabljanje za samoevalvacijo v izobraževanju odraslih 2009-2011


Analiza sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji – primer
Analiza zadovoljstva udeležencev
Delo svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Interno izobraževanje in učenje v izobraževalnih organizacijah kot pomemben dejavnik razvoja kakovosti
Izvedbeno načrtovanje izobraževanja odraslih v skupinskih in individualnih oblikah 
Kako z učinkovitim komuniciranjem spodbujati kakovost v izobraževanju
Kakovost kot (z)možnost
Metodologija samoevalvacije
Model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih
Mozaik kakovosti
Načrtovanje samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO
Pomen definiranja razvoja kakovosti lastne organizacije – vrednote, poslanstvo, vizija
Poročilo o kolegialni presoji kakovosti v izobraževalni organizaciji
Predstavitev samoevalvacijskega poročila - kako motivirati sodelavce za izboljšanje kakovosti v izobraževanju
Pripadnost zunanjih sodelavcev – utopija ali možnost
Priročnik o kolegialnem presojanju v svetovanju v izobraževanju odraslih
Samoevalvacijski proces
(Samo)evalvacija in izobraževanje odraslih

 

 

Usposabljanje in spopolnjevanje za andragoško delo 2011-2014


Izobraževalci odraslih na presečišču družbenih sprememb in strokovnih zahtev
Izobraževalne značilnosti odraslih

Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 – Dosežki projekta
Kompetenčna zasnova spopolnjevanja izobraževalcev odraslih
Motivacija odraslih za učenje in izobraževanje
Osnove coachinga
Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov
Priprava na izvedbo interaktivnega izobraževanja
Program usposabljanja za andragoško delo
Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju
Razvijanje poklicne identitete izobraževalca odraslih
Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev
Sodobni pristopi, metode in tehnike v izobraževanju odraslih
Teoretični in razvojni vidiki ter načrtovanje e-izobraževanja
Uvodno spoznavanje udeležencev
Vodenje in usmerjanje odraslih k učenju

 

 

Usposabljanje in spopolnjevanje za kakovost v izobraževanju odraslih 2011-2014


Izhodišča  za delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Kazalniki kakovosti izobraževanja odraslih
Komuniciranje v kolektivu pri razvoju kakovosti
Mozaik kakovosti: priporočila za vzpostavitev in razvoj notranjega sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji
Promocija izobraževanja odraslih kot dejavnik kakovosti

Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih

 

 

Usposabljanje in spopolnjevanje za splošno neformalno izobraževanje odraslih 2011-2014


Študijski krožki, besedilo za učno gradivo
Študijski krožki, iz korenin k novim izzivom za življenje v skupnosti

Študijski krožki med preteklostjo in prihodnostjo
Znamenja trajnosti

 

 

Usposabljanje za razvoj pismenosti 2011-2014


Družinski obisk knjižnice
Igralna ura s knjigo za otroke in starše v splošnih knjižnicah
Izvedbeni načrt BIPS, primer učnega projekta v programi UŽU – Beremo in pišemo skupaj;
Izvedbeni načrt UŽU BIPS - animacija udeležencev in sodelovanje z ustanovami, izkušnje iz prakse – Primer učnega projekta v programu UŽU – Beremo in pišemo skupaj
Izvedbeni načrt UŽU BIPS – izvedba usposabljanja, potrebe in pričakovanja udeležencev
Izvedbeni načrt UŽU BIPS – pričakovanja udeležencev, didaktični in izvedbeni prijemi
Izvedbeni načrt UŽU BIPS – priprava in izvedba učnih projektov, izkušnje iz prakse
Izvedbeni načrt UŽU BIPS – priprava in izvedba učnih projektov, izkušnje iz prakse - izkušnje glede potreb, želja in pričakovanj udeležencev Usposabljanj za življenjsko uspešnost

Matematika v vsakdanjem življenju odraslih
Opismenjevanje – izziv za učence, učitelje in starše
Razvijanje pisnih zmožnosti pri odraslih
Skupinska dinamika, učenje in sporazumevanje v skupini

Z igranjem do pismenosti – izziv za učence, učitelje in starše

 

 

Usposabljanje in spopolnjevanje za svetovalno delo v izobraževanju odraslih 2011 - 2014


Koncept vključevanja prostovoljcev v delo svetovalnih središč za izobraževanje odraslih ISIO
Načrtovanje osebne kariere s pomočjo tehnik coachinga
Navodila za izdelavo osebne mape – portfolija za ugotavljanje in vrednotenje usposobljenosti svetovalcev za ugotavljanje, vrednotenje in razvijanje kompetence učenja učenja
Poročilo o spremljanju dela prostovoljk v središčih ISIO ter evalvacijo programa usposabljanja
Promocija svetovalne dejavnosti in izobraževanja odraslih
Promocijska zloženko o vključevanju prostovoljcev v svetovalno delo
Prostovoljstvo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih
Svetovalno delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju
Terensko delo – metoda raziskovanja in odzivanja na potrebe ciljne skupine
Usposabljanje prostovoljcev za delo v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih

Vloga prostovoljstva in prostovoljca danes

 

 

 Dostop do spletne strani upravičenca:

 http://www.acs.si/projekti_ESS