Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPIS V RAZVID IZOBRAŽENIH IN STROKOVNO USPOSOBLJENIH DELAVCEV V ŠPORTU

Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Vloge (z izpolnjenim obrazcem) morajo biti posredovane uradno na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana oziroma mail: gp.mizs(at)gov.si

 

Vlogi oziroma predlogu za vpis v razvid je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:

  • diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (velja za strokovno izobražene delavce)
  • listino o doseženi izobrazbi (npr. zaključno spričevalo srednje šole, diplomo, izdano v skladu z Zakonom o visokem šolstvu), saj za strokovno usposobljenega delavca veljajo naslednji pogoji: 1) da je star najmanj 18 let; 2) da ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in 3) da ima strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZŠpo-1)
  • diplomo o usposobljenosti (velja za strokovno usposobljene delavce).

Strokovni delavec v športu se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene za opravljanje strokovnega dela v športu.
 

Strokovno usposobljenost določa tudi 92. Člen Zšpo-1.

 

Strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s starim zakonom o športu (ZSpo), bo lahko še naprej opravljal strokovno delo v športu, vendar le določen čas, in sicer do 24. 6. 2020, kar je tri letni rok od uveljavitve ZŠpo-1. Strokovnih delavcev, ki so si pridobili usposobljenost prve stopnje v skladu s ZSpo, se ne bo vpisovalo v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

 

Strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s starim Zakonom o športu, pa bo lahko še naprej opravljal strokovno delo v športu, če bo do 24. 6. 2020 opravil 1. ali 2. stopnjo usposobljenosti po novih javnoveljavnih programih usposabljanj, ki jih bo sprejel minister, pristojen za področje športa, na predlog pristojnega predlagatelja v skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in po pridobljenem mnenju akreditacijske komisije. V tem primeru se strokovnega delavca, na podlagi njegove vloge, lahko vpiše v navedeni razvid.

.