Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

USTREZNA STROKOVNA USPOSOBLJENOST

Strokovno usposobljen delavec je tisti, ki je star najmanj 18 let, ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1).

 

Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost prve stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami, ki jih določajo programi usposabljanj, sprejeti po ZŠpo-1, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

 

Vrhunski športnik, ki ima strokovno usposobljenost prve stopnje v športni panogi, v kateri si je pridobil naziv vrhunskega športnika, lahko v programih kakovostni in vrhunski šport tudi načrtuje in organizira proces športne vadbe.

 

Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost druge stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami, ki jih določajo programi usposabljanj, sprejeti po ZŠpo-1, načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

 

Posameznik mora imeti ustrezno strokovno usposobljenost, pridobljeno v skladu z javnoveljavnim programom usposabljanja, ki ga je na podlagi 51. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) sprejel minister na predlog pristojnega predlagatelja in po pridobljenem mnenju Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa. Sprejeti program usposabljanja ministrstvo vpiše v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj, njihovo izvajanje poteka v skladu z določbami Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 49/18). Z vpisom v razvid program pridobi javno veljavnost.

V skladu z 91. in 92. členom ZŠpo-1 so javnoveljavni programi tudi programi usposabljanj strokovnih delavcev v športu druge in tretje stopnje, ki jih je na podlagi določb »starega« Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA; v nadaljnjem besedilu: ZSpo) določil Strokovni svet Republike Slovenije za šport in so bili veljavni v času uveljavitve ZŠpo-1. Veljavnost teh programov preneha v roku štirih let po njihovi določitvi oziroma najkasneje dve leti po uveljavitvi ZŠpo-1 (23. 6. 2019). Izvajanje teh »starih« programov usposabljanj poteka v skladu z določbami Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 12. redni seji dne 19. novembra 2013.

Strokovna usposobljenost posameznika za delo v športu se izkazuje z diplomo, izdano v skladu z ZŠpo-1.

Usposobljenost druge stopnje, pridobljena  v skladu z ZSpo, ustreza usposobljenosti prve stopnje po ZŠpo-1 (prvi odstavek 92. člena ZŠpo-1).

Usposobljenost tretje stopnje, pridobljena  v skladu z  ZSpo, ustreza usposobljenosti druge stopnje po ZŠpo-1 (drugi odstavek 92. člena ZŠpo-1).

Strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu z ZSpo, lahko najdlje tri leta do uveljavitve ZŠpo-1 (do 23. 6. 2020), opravlja strokovno delo v športu pod enakimi pogoji, kot jih je določal ZSpo.