Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAMI USPOSABLJANJ NOVO

Programi usposabljanj za opravljanje strokovnega dela v športu

Programe usposabljanj za opravljanje strokovnega dela v športu sprejme minister, pristojen za šport, na predlog pristojnega predlagatelja v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS št. 29/17 in 21/18-ZNOrg; v nadaljevanju: ZŠpo-1). Minister v postopku obravnave predloga pridobi mnenje Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa, ali predlagani program posamezniku omogoča pridobitev kompetenc oziroma znanj in veščin, določenih v 8. oziroma 9. členu Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS št. 49/18; v nadaljevanju: Pravilnik). Program usposabljanja za pridobitev usposobljenosti za opravljanje strokovnega dela v športu pridobi javno veljavnost z vpisom v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj.

 

Program usposabljanja, po katerem udeleženec pridobi strokovno usposobljenost prve stopnje, je program usposabljanja prve stopnje. Zaključen javnoveljavni program usposabljanja prve stopnje strokovno usposobljenemu delavcu v skladu s kompetencami, ki jih daje program, omogoča, da izvaja in spremlja proces športne vadbe. Z zaključenim programom usposabljanja na prvi stopnji posameznik pridobi naziv strokovni delavec 1.

 

Program usposabljanja, po katerem udeleženec pridobi strokovno usposobljenost druge stopnje, je program usposabljanja druge stopnje. Zaključen javno veljavni program usposabljanja druge stopnje strokovno usposobljenemu delavcu v skladu s kompetencami, ki jih daje program, omogoča, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe. Z zaključenim programom usposabljanja na drugi stopnji posameznik pridobi naziv strokovni delavec 2.

 

Posamezni program usposabljanja je enovit ter obsega obvezne in posebne vsebine.

 

Obvezne vsebine programov usposabljanj za opravljanje strokovnega dela v športu, trajanje posameznih stopenj usposabljanja, postopek sprejemanja programov usposabljanj, nosilce usposabljanj, pogoje za vodjo programa usposabljanja, zahtevane reference za predavatelje obveznih vsebin usposabljanj, najvišjo ceno usposabljanja, podrobnejše pogoje za vključitev v program usposabljanj, oblike in način obveznega preverjanja znanja, vsebino in obliko diplome, način vrednotenja kompetenc, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter merila za prehode med programi usposabljanj, način spremljanja in evalvacije programov usposabljanj, letno poročanje o izvajanju programov usposabljanj in nadzor nad izvajanjem usposabljanj podrobneje določa Pravilnik.

Vložitev predloga programa usposabljanja

 

Predlagatelj iz 51. člena ZŠpo-1 oziroma 22., 23. in 24. člena Pravilnika vloži predlog programa usposabljanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) na obrazcu za vložitev predloga programa usposabljanja (Priloga 2 navedenega Pravilnika). Postopek v zvezi s sprejemanjem programa usposabljanja se vodi v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek. Program usposabljanja ministrstvo vpiše v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj v roku osmih dni po njegovem sprejetju.

 

MIZŠ je s ciljem čim učinkovitejše realizacije zakonskih in podzakonskih določb na področju sprejemanja programov usposabljanj za opravljanje strokovnega dela v športu preko javnega razpisa "Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022" zagotovilo dodatno podporo aktivnostim prenove programov usposabljanj za strokovne delavce na področju športa. Na omenjenem javnem razpisu je bil izbran Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, ki je za predhodno opisani namen zagotovil strokovnega sodelavca (Martin Tuš, e-naslov: martin.tus(at)olympic.si; GSM: +386 40 167 671).

 

Naloga navedenega strokovnega sodelavca je, da predlagateljem programov usposabljanj, določenim v 51. členu ZŠpo-1 oziroma 22., 23. in 24. člena Pravilnika, pomaga pri pripravi predlogov programov usposabljanj na način, da bodo le-ti pripravljeni skladno z veljavno zakonodajo in jih po predložitvi na MIZŠ ne bo potrebno dopolnjevati (17. člen Pravilnika). Ob dejstvu, da bo MIZŠ spletno aplikacijo, namenjeno podpori priprave in sprejemanja oziroma potrjevanja programov usposabljanj, v skladu z določbo prvega odstavka 45. člena Pravilnika, vzpostavilo v šestih mesecih od uveljavitve navedenega Pravilnika, MIZŠ predlagateljem priporoča, da ponujeno strokovno pomoč OKS-ZŠZ izkoristijo in pripomorejo k racionalizaciji postopkov ter posameznikom omogočijo čim prejšnjo pridobitev ustrezne strokovne usposobljenosti za opravljanje strokovnega dela v športu.

 

Postopek sprejemanja programa usposabljanja je podrobneje določen v III. poglavju Pravilnika.

  • Obrazec za vložitev predloga programa usposabljanja (doc)

Razvid javnoveljavnih programov usposabljanj


Sprejeti program usposabljanja ministrstvo vpiše v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj, njihovo izvajanje poteka v skladu z določbami Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 49/18). Z vpisom v razvid program pridobi javno veljavnost.

  • Razvid javnoveljavnih programov usposabljanj (pdf)

V skladu z 91. in 92. členom ZŠpo-1 so javnoveljavni programi tudi programi usposabljanj strokovnih delavcev v športu druge in tretje stopnje, ki jih je na podlagi določb »starega« Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA; v nadaljnjem besedilu: ZSpo) določil Strokovni svet Republike Slovenije za šport in so bili veljavni v času uveljavitve ZŠpo-1. Veljavnost teh programov preneha v roku štirih let po njihovi določitvi oziroma najkasneje dve leti po uveljavitvi ZŠpo-1 (24. 6. 2019).

  • Seznam javnoveljavnih programov usposabljanj po »starem« Zakonu o športu (ZSpo) (pdf)

Izvajanje programa usposabljanja

 

Izvajanje programa usposabljanja se začne z razpisom tečaja, ki ga nosilec in izvajalec programa objavita na svoji spletni strani. Na tečaj se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje v razpisu navedene pogoje in izpolni obrazec prijave, ki je predpisan s Pravilnikom (Priloga 3). Izvajalec programa usposabljanja mora voditi dnevnik tečaja, ki obsega splošne podatke o tečaju, udeležencih, opravljanju izpitov in osebne liste predavateljev. Za vsakega udeleženca tečaja izvajalec programa usposabljanja izpolni osebni list, ki obsega splošne podatke o tečaju, zapisnik o opravljanju izpita in zapisnik o pridobljeni usposobljenosti. Obrazec Dnevnik tečaja in Obrazec Osebni list udeleženca sta sestavni del Pravilnika (Priloga 4, Priloga 5)

  • Obrazec Prijavnica na tečaj (doc)
  • Obrazec Dnevnik tečaja (doc)
  • Obrazec Osebni list udeleženca (doc)

Za uspešno zaključen program usposabljanja udeleženec prejme diplomo, ki jo izda nosilec programa usposabljanja s pomočjo spletne aplikacije MIZŠ. Diploma se izda na enotnem obrazcu, ki  je sestavni del Pravilnika (Priloga 6). V primeru, da izdaja diplome s pomočjo spletne aplikacije MIZŠ ni mogoča, je nosilec oziroma izvajalec dolžan kandidatu, ki je pridobil naziv določene stopnje strokovne usposobljenosti, izdati potrdilo. Potrdilo mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek udeleženca usposabljanja, datum in kraj rojstva, naziv usposobljenosti, stopnjo usposobljenosti, kraj in datum pridobitve usposobljenosti ter podpis odgovorne osebe in žig nosilca programa usposabljanja.

 

Za izvajanje programov usposabljanj, ki jih je na podlagi določb Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) določil Strokovni svet Republike Slovenije za šport (v nadaljevanju: strokovni svet) in se na podlagi 91. člena ZŠpo-1 lahko izvajajo še največ dve leti po uveljavitvi ZŠpo-1, se uporabljajo določbe Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jih je sprejel strokovni svet na 12. redni seji dne 19. novembra 2013.

 

 

Nosilci oziroma izvajalci programov usposabljanj morajo programe usposabljanj izvajati v skladu z veljavnim programom usposabljanja (četrti odstavek 54. člena ZŠpo-1). V primeru ugotovljenih kršitev predhodno navedene zakonske določbe, ima inšpektor za šport pravico in dolžnost, da prepove nadaljnje izvajanje programa usposabljanja ter predlaga izbris iz razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu tistih posameznikov, ki so bili v navedeni razvid vpisani na podlagi diplome, pridobljene v programu usposabljanja, ki ni bil izveden v skladu z veljavnim programom usposabljanja.

 

Priznavanje predhodno pridobljenih kompetenc


Izvajalec programa usposabljanja je dolžan osebi, ki uveljavlja predhodno pridobljene kompetence, priznati kompetence, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v programu usposabljanja, katerih izvajalec je, in so bile pridobljene v drugih programih usposabljanj oziroma drugih oblikah formalnega ali neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja. Posebej izpostavljamo, da se del tečaja z obveznimi vsebinami, ki ga je kandidat uspešno opravil na prvi oziroma drugi stopnji programa usposabljanja, opravlja samo enkrat in ga kandidatu pri prehodu med različnimi programi usposabljanj iste stopnje ni potrebno ponovno opravljati. Obenem vas v zvezi z upoštevanjem predhodno pridobljenih kompetenc seznanjamo s sklepom Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa z dne 15. 11. 2018:

 

»Komisija za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa sprejema mnenje, da kompetence, ki so jih posamezniki prejeli z opravljenim izpitom iz splošnih vsebin, določenih v Pravilih o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jih je na  podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDS in 15/03 – ZOPA) sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za šport, ustrezajo kompetencam obveznih vsebin programov usposabljanj prve stopnje, določenih v Pravilniku o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 49/18).«

 

Postopek v zvezi z vložitvijo predloga za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc je podrobneje opisan v IX. poglavju Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu. MIZŠ izvajalce programov usposabljanj opozarja, da jim je dolžnost upoštevanja kompetenc, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju, naložena z ZŠpo-1 (šesti odstavek 54. člena), zato morajo pri izvajanju navedenega javnega pooblastila ravnati v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločitev izvajalca programa usposabljanja glede upoštevanja predhodno pridobljenih kompetenc, lahko posameznik vloži pritožbo, o kateri odloča ministrstvo. Ministrstvo pri odločanju upošteva mnenje Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa.

Zakonodaja

  • Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg)
  • Pravilnik o vodenju razvidov na področju športa (Uradni list RS št. 24/18)
  • Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS št. 49/18)
  • Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (Strokovni svet Republike Slovenije za šport, 19. 11. 2013)