Skoči na vsebino

VRSTE PROGRAMOV

 • Programske smernice za svetovalno službo v vrtcu (pdf)

 

Programi:

 • javnih vrtcev
  • program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce
 • zasebnih vrtcev
  • programi po posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori in podobno)
  • drugi programi   

 

 

PROGRAM JAVNIH VRTCEV 

 

Program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce

 

Kurikulum za vrtce  je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči.

 

Kurikul za vrtce je hkrati strokovna podlaga za pripravo:

 

 • Navodil za izvajanje kurikula za oddelke otrok Romov,
 • Navodil za izvajanje kurikula za vrtce na dvojezičnem področju,
 • Navodil za izvajanje kurikula za otroke s posebnimi potrebami.

 

Program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

 

Dodatki h Kurikulu

 • Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke (pdf)
 • Dodatek h Kurikulu za vrtce za otroke Romov (pdf)
 • Dodatek h Kurikulu za delo na dvojezičnih področjih (pdf)
 • Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (pdf)

 

Otroci s posebnimi potrebami

Usmerjanje teh otrok v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami so po Zakonu o vrtcih otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske z dodatno strokovno pomočjo (otroci, ki so integrirani) ali prilagojene programe (razvojni oddelki). Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami vodijo Organizacijske enote Zavoda RS za šolstvo.

 

 

Izbira vrtca in programa

 

Staršem je zagotovljena pravica do izbire med javnim ali zasebnim vrtcem ter različnimi programi. To pomeni, da starši pri izbiri vrtca niso vezani na vrtec v občini stalnega oziroma začasnega prebivališča, ki jim je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati subvencijo iz svojega proračuna, ampak lahko izberejo katerikoli vrtec v katerikoli občini. Starši lahko izbirajo tudi med različnimi programi, ki jih izvaja vrtec. Predstavljeni so v publikacijah vrtca, kot določa Pravilnik o publikaciji vrtca.

 

 

Vrste programov

 

Vrtci lahko ponudijo različne programe - glede na trajanje programov in organizacijo.

 

Dnevni in poldnevni program

Dnevni program traja od 6 - 9 ur in lahko poteka dopoldne, popoldne, ves dan ali izmenično. Poldnevni program traja od 4 - 6 ur - poteka lahko dopoldne, popoldne ali izmenično.

Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

 

Krajši program

Krajši program traja od 240 - 720 ur na leto. Namenjeni so otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok.

 

Vzgojno-varstvena družina

Vrtec lahko organizira vzgojo in varstvo otrok tudi v vzgojno-varstveni družini. Ta oblika vzgoje in varstva poteka na domu in jo lahko opravlja vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu, ali zasebni vzgojitelj.

 

Pogoja za organiziranje vzgojno-varstvene družine sta:

 • potreba in interes staršev in
 • premajhno število prostih mest v javnem vrtcu.

 

Število otrok v oddelku in hkratna prisotnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice

Normativi za oblikovanje oddelkov so določeni v Zakonu o vrtcih in Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih.

 

Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost. V oddelkih prvega starostnega obdobja so otroci od 1. do 3. leta starosti, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa otroci od 3. leta starosti do vstopa v šolo.

 

Število otrok v oddelkih se razlikuje glede na to, ali so oddelki:

 • starostno homogeni (vključeni približno enako stari otroci - v razponu enega leta),
 • starostno heterogeni (vključeni otroci enega starostnega obdobja, npr. otroci, stari od 1 do 3 let),
 • kombinirani (vključeni otroci iz obeh starostnih obdobij), npr. otroci, stari od 2 do 6 let.

 

V oddelke prvega starostnega obdobja je lahko vključeno v starostno homogen oddelek največ 12 otrok in v starostno heterogeni oddelek največ 10 otrok. V oddelke drugega starostnega obdobja je lahko vključeno v starostno homogeni oddelek 3. do 4. letnih otrok največ 17 otrok in v starostno homogeni oddelek 4. do 5. in 5. do 6. letnih otrok največ 22 otrok ter v starostno heterogeni oddelek največ 19 otrok. V starostno kombinirani oddelek je vključeno največ 17 otrok, od tega je lahko največ 7 otrok prvega starostnega obdobja.

 

Občina – ustanoviteljica vrtca lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da se predpisano največje število otrok v oddelku poveča za največ dva otroka.

 

V oddelku dnevnega programa za otroke prvega starostnega obdobja morata biti vsaj šest ur na dan hkrati prisotni vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, v oddelku za otroke drugega pa vsaj štiri ure, v oddelkih poldnevnega programa pa tri ure za otroke 1. starostnega obdobja in dve uri za otroke 2. starostnega obdobja.

 

 

Sodelovanje s starši

 

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembna plat kakovosti predšolske vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku in po dogovoru z vzgojiteljem sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa spoštovati strokovno avtonomnost vrtca. Pomembno je tudi, da vrtec staršem zagotovi postopno uvajanje otroka v vrtec.

 

V vrtcu deluje svet staršev: starši izvolijo svoje predstavnike iz vsakega oddelka, trije predstavniki sveta staršev pa so člani sveta vrtca.

 

 

Strokovni delavci

 

V oddelku vrtca delata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. V vrtcu so tudi svetovalni delavci, organizator prehrane, organizator zdravstveno-higienskega režima, lahko pa tudi drugi strokovni delavci. Naloga svetovalnih delavcev je svetovalno delo z otroki (individualno in v skupini), svetovalno in posvetovalno delo s starši in s strokovnimi delavci vrtca ter sodelovanje pri organizaciji in načrtovanju dela vrtca. Poslovodni organ in pedagoški vodja vrtca je ravnatelj. Zahtevane pogoje za strokovne delavce predpisuje 40. člen Zakona o vrtcih in 92. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

 

 

Nadzor nad delom vrtcev

 

Nadzor nad delom vrtcev, ki vključuje nadzor nad uresničevanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, opravljanje predšolske vzgoje v vrtcih in namensko porabo javnih sredstev izvaja Inšpektorat RS za šolstvo in šport. Starši, skrbniki ali rejniki otroka, v vrtcu pa svet staršev ali zaposleni delavci, lahko o nepravilnostih obvestijo inšpekcijsko službo in dajo pobudo, da se v vrtcu opravi izredni nadzor. Inšpektor jih je dolžan obvestiti o vseh dejanjih, ki jih je opravil v zvezi s pobudo, in ukrepih, če to zahtevajo.

 

PROGRAMI ZASEBNIH VRTCEV

 

Program vrtca Montessori

 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 161. seji dne 19. 12. 2013 sprejel pozitivno mnenje k programu »Program vrtca montessori« (Uradni list RS, št. 15/14).

 

Program (pdf)

STATUS ZASEBNEGA VZGOJITELJA (doc)