Skoči na vsebino

PROGRAM

 

PREDMETNIKI OSNOVNE ŠOLE

 

 

OPOMBA:

v  skladu z 22. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) se za učence 1. razreda začne izvajati pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v šolskem letu 2015/16.

Šola v naravi (39.a člen Zakona o osnovni šoli) kot organizacijska oblika, v okviru katere se izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti, se bo prav tako začela izvajati v šolskem letu 2015/16.

 • Predmetnik osnovne šole (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik za osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik za DOŠ na narodno mešanem območju Prekmurja (pdf) (v uporabi od 1.9.2016)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke (pdf)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne otroke (pdf)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane (pdf)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami (pdf)
  • Predmetnik devetletne osnovne šole za odrasle (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik devetletne osnovne šole za odrasle s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik devetletne osnovne šole z odrasle z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik devetletne osnovne šole za odrasle za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja (pdf)

* Strokovni Svet RS za splošno izobraževanje je na 153. seji, dne 13.12.2012, določil veljavne učne načrte tudi za predmete, ki so bili preimenovani z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 40/2012).

 

 

Prilagojeni predmetnik v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom

 • Prilagojeni predmetnik v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (pdf)
 • Prilagojeni predmetnik prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo (pdf)

Predmetnik v posebnem programu vzgoje in izobraževanja

 • Predmetnik v posebnem programu vzgoje in izobraževanja (pdf)

   ****************************************************************************************************************************************

 

Razširjeni program osnovne šole

 • Neobvezni izbirni predmeti
 • Interesne dejavnosti
  • Koncept interesnih dejavnosti (pdf)
  • Pevski zbor (cilji in vsebine) (pdf)
 • Podaljšano bivanje in različne oblike varstva učencev v devetletni osnovni šoli (pdf)

 ****************************************************************************************************************************************

Priporočila za ukrepanje v osnovnih šolah ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih

Knjižnična informacijska znanja

 • Dokument (pdf)

Koncept dni dejavnosti

Koncept usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli

Strategija kulture vedenja in vzgoja za varno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja do leta 2020

Šola  v naravi  

Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne  skupnosti

Programske smernice za delo svetovalne službe v osnovni šoli

 

Individualizacija in diferenciacija pouka

 

 

 

Koncept vzgojno-izobraževalnega dela za učenke in učence ter dijakinje in dijake, ki so na zdravljenju v bolnišnici

 

Smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju

 

Prilagojeni izobraževalni programi osnovne šole

 

Prilagojeni izobraževalni programi osnovne šole 

 • Izvedbena navodila za izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo (pdf)
 • Vzgojni program domov za učenec s posebnimi potrebami (pdf)

Program osnovne šole za odrasle

 

 

Vzgojni program domov za učence

 •  Dokument (pdf)

 

 

 

 

  

ARHIV