Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAM

 

PREDMETNIKI OSNOVNE ŠOLE

 

 

OPOMBA:

v  skladu z 22. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) se za učence 1. razreda začne izvajati pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v šolskem letu 2015/16.

Šola v naravi (39.a člen Zakona o osnovni šoli) kot organizacijska oblika, v okviru katere se izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti, se bo prav tako začela izvajati v šolskem letu 2015/16.

 • Predmetnik osnovne šole (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik za osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik za osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik za DOŠ na narodno mešanem območju Prekmurja (pdf) (v uporabi od 1.9.2016)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke (pdf)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za slepe in slabovidne otroke (pdf)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za gibalno ovirane (pdf)
  • Predmetnik prilagojenega programa devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami (pdf)
  • Predmetnik devetletne osnovne šole za odrasle (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik devetletne osnovne šole za odrasle s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik devetletne osnovne šole z odrasle z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre (pdf)
  • Prilagojeni predmetnik devetletne osnovne šole za odrasle za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja (pdf)

* Strokovni Svet RS za splošno izobraževanje je na 153. seji, dne 13.12.2012, določil veljavne učne načrte tudi za predmete, ki so bili preimenovani z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 40/2012).

 

 

Prilagojeni predmetnik v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom

 • Prilagojeni predmetnik v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (pdf)
 • Prilagojeni predmetnik prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo (pdf)

Predmetnik v posebnem programu vzgoje in izobraževanja

 • Predmetnik v posebnem programu vzgoje in izobraževanja (pdf)

   ****************************************************************************************************************************************

 

Razširjeni program osnovne šole

 • Neobvezni izbirni predmeti
 • Interesne dejavnosti
  • Koncept interesnih dejavnosti (pdf)
  • Pevski zbor (cilji in vsebine) (pdf)
 • Podaljšano bivanje in različne oblike varstva učencev v devetletni osnovni šoli (pdf)

 ****************************************************************************************************************************************

Priporočila za ukrepanje v osnovnih šolah ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih

Knjižnična informacijska znanja

 • Dokument (pdf)

Koncept dni dejavnosti

Koncept usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli

Strategija kulture vedenja in vzgoja za varno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja do leta 2020

Šola  v naravi  

Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne  skupnosti

Programske smernice za delo svetovalne službe v osnovni šoli

 

Individualizacija in diferenciacija pouka

 

 

 

Koncept vzgojno-izobraževalnega dela za učenke in učence ter dijakinje in dijake, ki so na zdravljenju v bolnišnici

 

Smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju

 

Prilagojeni izobraževalni programi osnovne šole

 

Prilagojeni izobraževalni programi osnovne šole 

 • Izvedbena navodila za izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom za dvojezično osnovno šolo (pdf)
 • Vzgojni program domov za učenec s posebnimi potrebami (pdf)

Program osnovne šole za odrasle

 

 

Vzgojni program domov za učence

 •  Dokument (pdf)

 

 

 

 

  

ARHIV