Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRILAGOJENI PREVOZI

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13) v petem odstavku 27. člena določa, da osebi, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljena kot težje ali težko gibalno ovirana (ne more uporabljati javnega prevoza oziroma potrebuje prilagojen prevoz), pripada brezplačen prilagojen prevoz.

 

V ta namen se zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna na podlagi določil Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14) v povezavi z 8. odstavkom 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D).

 

Prilagojen prevoz oseb, ki so z odločbo o usmeritvi opredeljene kot težje ali težko gibalno ovirane, subvencionira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) na podlagi sklenjene pogodbe z vzgojno-izobraževalnim zavodom in prevoznikom, ki kot fizična ali pravna oseba opravlja dejavnost prevoza, in ki zadostuje kriterijem usposobljenosti:

  • ustrezno potrjene listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje prilagojenega prevoza (licenca za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenca za opravljanje drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza),
  • potrdilo (homologacija), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje ali težko gibalno oviranega dijaka (vozilo, ki je predelano oziroma primerno za prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka) s priloženo fotografijo vozila,
  • opisni prikaz relacije z natančnimi, preverljivimi (preko svetovnega spleta) ter najbolj racionalnimi števili kilometrov od kraja prebivališča dijaka do kraja šolanja in nazaj do kraja prebivališča dijaka,
  • ceno prevoza na kilometer z DDV-jem (če je prevoznik zavezanec), ceno prevoza na dan z DDV-jem in ceno prevoza na mesec z DDV-jem glede na posamezne šolske dni v skladu s šolskim koledarjem za šolsko leto 2014/2015,
  • urnik voženj prilagojenega prevoza.

Na podlagi javne objave s strani vzgojno-izobraževalnega zavoda, kjer se težje ali težko gibalno oviran dijak izobražuje, se izmed prijavljenih ponudnikov izbere najustreznejšega z vidika usposobljenosti, opreme in cene. Po opravljeni izbiri najustreznejšega prevoznika vzgojno-izobraževalni zavod na ministrstvo posreduje dokumentacijo o poteku postopka izbire kot tudi dokumentacijo izbranega prevoznika.

 

Osebe, ki so opredeljene kot težje ali težko gibalno ovirane morajo vzgojno-izobraževalnemu zavodu, kjer se izobražujejo sporočiti naslednje podatke:

  • številko odločbe o usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo,
  • število kilometrov od kraja bivanja do kraja šolanja (v eno smer),
  • vrsto prevoza: dnevni / tedenski (bivanje v dijaškem domu).  

Navedeni postopek se praviloma prične pred začetkom šolskega leta oziroma v najkrajšem možnem času po nastali potrebi po prilagojenem prevozu. Sredstva za ta namen bo ministrstvo zagotavljalo na podlagi sklenjene pogodbe o opravljanju prilagojenih prevozov med izbranim prevoznikom, vzgojno-izobraževalnega zavoda in ministrstvom.

  
Pri izbiri najugodnejšega prevoznika se upoštevajo navodila okrožnice št. 092-7/2014/127 z dne 4. 7. 2014, ki so jo vzgojno-izobraževalni zavodi prejeli dne 7. 7. 2014.