Skoči na vsebino

PRILAGOJENI PREVOZI

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13) v petem odstavku 27. člena določa, da osebi, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljena kot težje ali težko gibalno ovirana (ne more uporabljati javnega prevoza oziroma potrebuje prilagojen prevoz), pripada brezplačen prilagojen prevoz.

 

V ta namen se zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna na podlagi določil Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14) v povezavi z 8. odstavkom 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D).

 

Prilagojen prevoz oseb, ki so z odločbo o usmeritvi opredeljene kot težje ali težko gibalno ovirane, subvencionira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) na podlagi sklenjene pogodbe z vzgojno-izobraževalnim zavodom in prevoznikom, ki kot fizična ali pravna oseba opravlja dejavnost prevoza, in ki zadostuje kriterijem usposobljenosti:

  • ustrezno potrjene listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje prilagojenega prevoza (licenca za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenca za opravljanje drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza),
  • potrdilo (homologacija), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje ali težko gibalno oviranega dijaka (vozilo, ki je predelano oziroma primerno za prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka) s priloženo fotografijo vozila,
  • opisni prikaz relacije z natančnimi, preverljivimi (preko svetovnega spleta) ter najbolj racionalnimi števili kilometrov od kraja prebivališča dijaka do kraja šolanja in nazaj do kraja prebivališča dijaka,
  • ceno prevoza na kilometer z DDV-jem (če je prevoznik zavezanec), ceno prevoza na dan z DDV-jem in ceno prevoza na mesec z DDV-jem glede na posamezne šolske dni v skladu s šolskim koledarjem za šolsko leto 2014/2015,
  • urnik voženj prilagojenega prevoza.

Na podlagi javne objave s strani vzgojno-izobraževalnega zavoda, kjer se težje ali težko gibalno oviran dijak izobražuje, se izmed prijavljenih ponudnikov izbere najustreznejšega z vidika usposobljenosti, opreme in cene. Po opravljeni izbiri najustreznejšega prevoznika vzgojno-izobraževalni zavod na ministrstvo posreduje dokumentacijo o poteku postopka izbire kot tudi dokumentacijo izbranega prevoznika.

 

Osebe, ki so opredeljene kot težje ali težko gibalno ovirane morajo vzgojno-izobraževalnemu zavodu, kjer se izobražujejo sporočiti naslednje podatke:

  • številko odločbe o usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo,
  • število kilometrov od kraja bivanja do kraja šolanja (v eno smer),
  • vrsto prevoza: dnevni / tedenski (bivanje v dijaškem domu).  

Navedeni postopek se praviloma prične pred začetkom šolskega leta oziroma v najkrajšem možnem času po nastali potrebi po prilagojenem prevozu. Sredstva za ta namen bo ministrstvo zagotavljalo na podlagi sklenjene pogodbe o opravljanju prilagojenih prevozov med izbranim prevoznikom, vzgojno-izobraževalnega zavoda in ministrstvom.

  
Pri izbiri najugodnejšega prevoznika se upoštevajo navodila okrožnice št. 092-7/2014/127 z dne 4. 7. 2014, ki so jo vzgojno-izobraževalni zavodi prejeli dne 7. 7. 2014.