Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POROČILO RAZPISA ZA PRIJAVO INVESTICIJ POSEBNEGA POMENA NA PODROČJU OSNOVNIH ŠOL IN PREDŠOLSKE VZGOJE V RS ZA OBDOBJE 2000-2004

Poročilo razpisa za prijavo investicij posebnega pomena na področju osnovnih šol in predšolske vzgoje v RS za obdobje 2000-2004

 

Ministrstvo za šolstvo in šport je v letu 1999 objavilo Razpis za prijavo investicij posebnega pomena na področju osnovnih šol in predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji za obdobje 2000-2004 (Uradni list št. 36/1999 in 55/1999).

 

Na razpis se je prijavilo 159 občin s sledečo strukturo vlog za investicije v objekte vrtcev, osnovnih šol in osnovnih šol za otroke s posebnimi potrebami s pripadajočimi telovadnicami ter glasbenih šol:

    Skupna vrednost prijavljenih investicij v 1000 SIT
Objekti po namembnosti Število prijav Celotna Delež RS % od sredstev RS
Vrtci 113 6.435.066 2.336.660 9,20
Osnovne šole 314 66.533.644 22.012.764 86,62
OŠPP 8 790.949 245.674 0,97
Glasbene šole 29 3.169.508 816.762 3,21
Skupaj 464 76.929.167 25.411.860 100,00

 

Pri višini navedenih investicijskih sredstev je potrebno upoštevati, da so podatki povzeti po prijavah občin, ki bodo v teku zadnje - IV. faze obdelave dokumentacije (detajlni pregled projektov in finančnih konstrukcij) praviloma še korigirani glede na normativna izhodišča (t.j. normativni obseg in normirane cene) Ministrstva za šolstvo in šport.

 

Rok za oddajo vlog v papirni obliki je bil 30. oktober 1999, rok za oddajo disket z računalniškim programom za izpolnjevanje prijavnih obrazcev, za kar smo zaprosili občine kot nosilke investicij naknadno, je bil 10. november 1999.

 

Obravnava prispelih vlog je razdeljena v štiri faze:

 

I. Faza

 

evidentiranje, je potekala do konca januarja 2000, ko je bilo ugotovljeno, da obstajajo med papirnimi in računalniškimi obrazci odstopanja, ki jih je bilo potrebno posebej usklajevati. Poleg tega smo v januarju zaprosili osem občin (Dobrepolje, Gornja Radgona, MO Maribor, Pesnica,. Slovenske Konjice, Šentilj, Trebnje, Žalec) za ponovno dostavo računalniške prijave (neuporabna disketa). Dodatno smo v februarju pozvali devet občin (Braslovče, Kozje, Mengeš, Ormož, Postojna, Šentjur pri Celju, Veržej, Vuzenica, Vrhnika) za dopolnitev papirnih obrazcev za prijavljene investicije, od katerih se nista odzvali dve občini (Šentjur pri Celju, Veržej). Faza evidentiranja je bila zaradi dodatnih usklajevanj podaljšana do konca marca 2000.

 

II. Faza

 

primerjava je bila faza, v kateri se je ugotavljala skladnost demografskih podatkov iz prijav občin ter tistih v bazi Ministrstva za šolstvo in šport. Pregledano je bilo perspektivno število oddelkov za posamezno šolo v okviru občin in ugotovljeno, da 45 občin ni oddalo ustreznih obrazcev (1oš in 1pš) za vse ostale šole v občini, ki niso predmet investicije, zato so bile za dopolnitev teh podatkov v juliju zaprošene sledeče občine: Beltinci, Brežice, Bovec, Celje, Cerkno, Črenšovci, Črna na Koroškem, Domžale, Idrija, Ilirska Bistrica, Ivančna Gorica, Kamnik, Kanal, Kidričevo, Kočevje, Koper, Krško, Lenart v Slovenskih Goricah, Ljubljana, Majšperk, Maribor, Metlika, Mislinja, Moravske Toplice, Mozirje, Murska Sobota, Nova Gorica, Ormož, Pivka, Postojna, Rače - Fram, Radeče, Radenci, Ravne na Koroškem, Ribnica, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Šentilj, Šentjernej, Šentjur pri Celju, Škocjan, Tržič, Vodice in Vojnik. Na zaprosilo se ni odzvala občina Šentjur pri Celju.

 

Na podlagi prejete dodatne dokumentacije so bile izdelane preglednice o zmogljivosti šolskih stavb in vrtcev v okviru celotne občine, kar je ena izmed podlag za ugotavljanje upravičenosti gradenj v nadaljnjih postopkih predvsem v primerih, ko gre za širjenje šolskega prostora oziroma vrtcev (dogradnje, nadgradnje ali novogradnje v celoti).

 

III. Faza

 

prioritetni red: za posamezna področja investicij, katerih nosilke so občine (vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in glasbene šole), so izdelane štiri preglednice z investicijami v vrstnem redu, kakor so uvrščene v republiškem okviru glede na razpisna merila. V prioritete investicij v osnovne šole nista vključeni občini Šentjur pri Celju in Veržej iz razlogov, ki so navedeni pri obrazložitvi I. in II. faze obdelave podatkov. Poleg tega v prioritetni red niso uvrščene še investicije, ki so navedene spodaj skupaj z razlogi za izločitev:

Zap. št Občina Naziv zavoda Razlog za izločitev
1 Bovec PODR Soča pri OŠ Vladimirja Nazorja  v planu 2000 (intervencija)
2 Bovec vrtec Bovec v planu 2000
3 Brežice OŠ Pišece v predlogu plana 2001 (dem.)
4    GŠ - Glasbena šola Brežice v planu 2000
5 Duplek PODR Žitečka vas pri OŠ Sp. Duplek  v planu 2000 (intervencija)
6 Gorišnica OŠ Cirkulane v planu 2000
7 Gornja Radgona glasbena šola v planu 2000
8 Hoče - Slivnica OŠ Franca Lešnika-Vuka Orehova vas-Slivnica v planu 2000
9 Ig OŠ Ig v planu 2000
10 Ilirska Bistrica športna igrišča pri OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica  ni upravičena (nadstandard)
11 Juršinci OŠ Juršinci v planu 2000
12 Kamnik OŠ Šmartno v Tuhinju v planu 2000 (intervencija)
13 Koper OŠ Istrskega odreda Slovensko Gračišče v predlogu plana 2001 (dem.)
14    vrtec pri OŠ I. o. Slov. Gračišče v predlogu plana 2001 (dem.)
15 Kranj PODR Mavčiče pri OŠ Orehek v planu 2000 (intervencija)
16 Ljubljana Waldorfska šola ni upravičena iz tega vira
17 Loška Dolina GŠ - Glasbena šola F. Gerbiča, Enota Loška dolina v planu 2000
18 Maribor Srednja glasbena šola ni upravičena iz tega vira
19 Murska Sobota OŠ Bakovci v planu 2000
20 Novo mesto vrtec Ringa Raja ni upravičena iz tega vira
21 Rače-Fram OŠ Rače v planu 2000
22 Radlje ob Dravi PODR. Remšnik pri OŠ Radlje ob D.  v planu 2000
23 Radenci OŠ Kapela Kapelski vrh v planu 2000 (intervencija)
24 Rogatec PODR Donačka gora pri OŠ Rogatec v planu 2000
25 Rogašovci vrtec Sv. Jurij Rogašovci v planu 2000
26 Semič vrtec Semič v planu 2000
27 Sežana Vrtec Lokev v planu 2000 (intervencija)
28 Slovenj Gradec OŠ I. v planu 2000
29 Slovenska Bistrica OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava v planu 1999-2000
30    OŠ Šmartno na Pohorju v planu 2000
31    OŠ Črešnjevec v planu 2000
32    Vrtec pri OŠ G. Šiliha Laporje v planu 2000
33    GŠ * Sr.gl.in baletna šola Maribor - Oddelek Slov.Bistrica končana investicija
34 Škofja Loka bazen za vse šole preveritev šp. Prostora v občini
35 Šmarje pri Jelšah vrtec v planu 2000
36 Tolmin OŠ Simona Kosa Podbrdo v planu 2000 (intervencija)
37 Trebnje OŠ Veliki Gaber v planu 2000
38 Vipava PODR Podnanos pri OŠ Draga Bajca v planu 2000
39    vrtec pri PODR Podnanos v planu 2000
40 Zagorje ob Savi PODR. Kisovec pri OŠ T. Okrogarja Zagorje v planu 2000
41 Železniki OŠ Železniki v planu 2000
42 Žužemberk OŠ Prevole v planu 2000 (dem.)
43    OŠ Šmihel v planu 2000 (intervencija)

 

Prioritetni red, ki je razviden iz posameznih preglednic glede na posamezno področje investicije, je rezultat postavljenih meril iz razpisa, ki so bila na osnovi izkazanih potreb v prejetih prijavah še detajlno dodelana (gl. prilogo Kriteriji). V prioritetnem redu so upoštevani podatki na podlagi občinskih prijav, ki pa so bili v primerih, kjer je podatek o perspektivnem številu oddelkov na posamezni šoli za več kot dva oddelka odstopal od podatka iz baze ministrstva, na podlagi normativnih izhodišč ustrezno korigirani. Pri prijavah novogradenj osnovnih šol v celoti je bila v tej fazi upoštevana potreba po novih prostorih glede na obstoječe stanje. Dejanska potreba po novogradnji šole v celoti bo preverjena posamično v naslednji - IV. fazi obravnave vlog (t. j. detajlna obdelava podatkov in usklajevanje projektov).

 

Občine, ki so prijavile investicije na razpis, lahko do 15. novembra posredujejo morebitne pripombe na elektronska naslova: mira.koren(at)gov.si ali janja.barsi(at)gov.si. Pri tem poudarjamo, da bomo lahko upoštevali le pripombe, ki jih bodo posredovale občine kot ustanoviteljice zavodov, na katere se je nanašal razpis, morebitne pripombe drugih zainteresiranih bodo le evidentirane. Zato prosimo, da so sporočila opremljena s polnimi imeni, nazivi in naslovi pošiljateljev.

 

Pripombe bodo v primeru utemeljenosti tudi upoštevane pri dokončni uskladitvi prioritetnega reda, ki bo predlagan Vladi Republike Slovenije kot predlog investicij posebnega pomena na področju osnovnih šol in predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji za obdobje 2001-2004.

 

Sprejet prioritetni red bo v bodoče Službi za investicije osnova za sprejemanje posameznih projektov v nadaljnjo analizo. Za uvrstitev v plan 2001 bodo upoštevani projekti iz začetka prioritetnega reda, ki so bili predloženi do 30.6.2000. Glede na Navodilo o načinu in postopkih za izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list št. 55/1999) posebej poudarjamo, da občine, ki so že začele postopke za izvedbo investicije (razpis za izbor izvajalca) in niso pridobile soglasja Ministrstva za finance, ne morejo kandidirati za sofinancerska republiška sredstva.

 

IV. Faza

 

detajlna obdelava dokumentacije je najdaljša - bodoča faza, ki pomeni nadaljnje tekoče delo Službe za investicije za področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje, v okviru katere bodo na podlagi sprejetega prioritetnega reda usklajevani in obdelani posamezni projekti. Glede na raznolikost dejanskih pogojev v posameznih občinah, različno stopnjo že pripravljene vložene dokumentacije ter ugotovljeno skladnost oziroma neskladnost z normativnimi izhodišči Ministrstva za šolstvo in šport, bo obdobje do izdaje sklepa o sofinanciranju s strani Ministrstva za šolstvo in šport za posamezne investicije odvisno od:

  • dolžine usklajevalnega postopka, ki bo potekal med občinami in Službo za investicije in
  • razpoložljivih sredstev v letnem republiškem proračunu.

 

Občine lahko šele na podlagi prejetega sklepa o sofinanciranju s strani Ministrstva za šolstvo in šport pristopijo k pridobivanju soglasja za investicije v občinah na Ministrstvu za finance.