Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KRITERIJI ZA DOLOČANJE PRIORITETE INVESTICIJ

Kriteriji za določanje prioritete investicij

 

prijavljenih na "Razpis za prijavo investicij posebnega pomena na področju osnovnih šol in predšolske vzgoje v RS za obdobje 2000-2004" (Ur.l. RS št. 36/99 in 55/1999)

Kriteriji:

 • koeficient izmenskosti pouka
 • ustreznost prostorskih zmogljivosti šolskih stavb
 • fizično stanje obstoječega objekta in leto izgradnje
 • morebitni sprejeti samoprispevek in njegova višina
 • višina dosedanjega sofinanciranja šolskih objektov v občini s strani države

 

Osnovne šole in šole s prilagojenim programom

 

Sektor za osnovno šolstvo in Služba za investicije Ministrstva za šolstvo in šport uskladijo predlog občine ter oblikujejo predlog potrebnega števila in velikosti učilnic, ob upoštevanju demografskih podatkov šolskega okoliša obravnavane šole in šolskih okolišev celotne občine, na podlagi:

 • Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Ur. list št. 16/98),
 • Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Ur. list št. 16/98 in 27/99),
 • Odredbe o normativih in standardih ter elementih za sistematizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna (Ur. list št. 27/99) in
 • Navodil za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji - 1. del (delovno gradivo, junij 1999).

 

Na podlagi usklajenega predloga se investicije obdelujejo po naslednjih merilih, ki izhajajo iz razpisnih kriterijev:

 

Kriterij 1. in 2.

 

Novogradnja

Šolski prostori brez telovadnice:

 

Prostori za pouk

Izračuna se razmerje med številom še potrebnih novih prostorov, ki jih je potrebno dozidati, ter med številom vseh potrebnih prostorov. To razmerje se množi s številom točk, ki so določene za vsako vrsto prostora posebej.

 • Učilnice:
  (št. še potrebnih učilnic) / (št. vseh potrebnih učilnic po Navodilih …) x 200 točk
 • Knjižnica z multimedijsko učilnico:
  (še potrebne površine) / (vse potrebne površine v m2 po Navodilih …) x 30 točk

 

Ostali prostori

Šole, ki naslednjih prostorov nimajo ali so ti premajhni se točkujejo z naslednjim številom točk:

 • Kuhinja 5 točk
 • Jedilnica 5 točk
 • Garderobe 5 točk
 • Sanitarije 5 točk
 • Uprava 5 točk

 

Telovadnice:

Izračuna se razmerje med številom še potrebnih novih vadbenih prostorov, ki jih je potrebno dozidati, ter med številom vseh potrebnih vadbenih prostorov. To razmerje se množi s številom 30. 8.

 

Vadbeni prostori:

(še potrebna površina vadbenih prostorov) / (skupna površina potrebnih vadbenih prostorov po Navodilih …) x 30 točk

V primerih, ko gre za novogradnjo šole (tudi šole s prilagojenim programom) s telovadnico v celoti, je investicija v 100% novogradnjo ovrednotena z 285 točkami, kar je maksimalno možno število točk pri investiciji v šolo s telovadnico.

 

Sporna lastnina (denacionalizacija, potek pogodbenih razmerij ipd.) 300 točk

Kriterij 2. in 3.

 

Rekonstrukcija zaradi zmanjšane trdnosti in stabilnosti objekta (8.a. člen ZGO):

Rekonstrukcija objekta ali dela objekta, ki ne zagotavljajo trdnost in stabilnost je ovrednotena s 300 točkami , kar je več kot maksimalno možno število točk pri investiciji v novogradnjo šolo s telovadnico. Inšpekcijska odločba oz. poročilo pooblaščene organizacije je obvezno.

 

Sevanja škodljiva zdravju 300 točk

Inšpekcijska odločba je obvezna. Sofinanciramo samo sanacijo sevanja, kar predstavlja 1. fazo investicije v kolikor je obseg investicije večji. 2. faza investicije se točkuje po ostalih kriterijih. Opomba: Investicija, ki dobi 300 točk po merilu Rekonstrukcija in Sevanja škodljiva zdravju izključuje ostale kriterije, razen kriterija 4. in 5.

 

Sanacija, adaptacija

Izračuna se razmerje med površino šole (brez telovadnice) v m2 ki jo je potrebno sanirati ali adaptirati in površino šole v m2 po investiciji usklajeno z Navodili…. To razmerje se množi s številom 48:

 

(površina šole potrebna sanacije, adaptacije) / (skupna površine šole po investiciji) x 48 točk

 

Izračuna se razmerje med površino telovadnice v m2 ki jo je potrebno sanirati ali adaptirati in površino telovadnice v m2 po investiciji, usklajeno z Navodili… . To razmerje se množi s številom 12:

 

(površina telovadnice potrebna sanacije, adaptacije) / (skupna površine telovadnice po investiciji) x 12 točk

 • Inšpekcijske odločbe
  Število odločb x 5 točk

 

Kriterij 4.

 

Sprejet samoprispevek v občini 5 točk

 

Kriterij 5.

 

Dosedanje sofinanciranje s strani RS

Investicija, ki je bile prijavljene na Natečaj za sofinanciranje investicij v šolski prostor, za odpravo dvoizmenskosti pouka in za izboljšavo prostorskega standarda osnovnih šol v RS v letih 1995-1999 (UR.L.RS št.38/94) in ni bila vključena v dosedanje sofinanciranje: 5 točk

 

Vrtci

 

Sektor za predšolsko vzgojo in Služba za investicije Ministrstva za šolstvo in šport uskladijo predlog občine ter oblikujejo predlog potrebnega števila oddelkov, ob upoštevanju demografskih podatkov celotne občine in % vključenosti otrok v vrtec, na podlagi:

 • Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 12/96)
 • Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur.l.RS, št. 63/99)
 • Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Ur.l.RS, št. 11/99)
 • Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l.RS, št. 57/97, 59/97, 40/99)
 • Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (delovno gradivo MŠŠ, 5.7.1999)

 

Na podlagi usklajenega predloga se investicije obdelujejo po naslednjih merilih, ki izhajajo iz razpisnih kriterijev:

 

Novogradnja

Igralni prostori:

 • Igralnice
  (št. še potrebnih igralnic) / (št. vseh potrebnih igralnic po Pravilniku …) x 100 točk
 • Centralni prostor - telovadnica
  (še potrebne površine v m2) / (vse potrebne površine v m2 po Pravilniku …) x 30 točk

 

Ostali prostori:

 • kuhinja 5 točk
 • garderoba 5 točk
 • sanitarije 5 točk
 • uprava 5 točk

 

V primerih, ko gre za novogradnjo vrtca v celoti, je investicija v 100% novogradnjo ovrednotena s 150 točkami , kar je maksimalno možno število točk pri investiciji v novogradnjo vrtca.

 

Opomba: Vrtec, ki sprosti prostore v osnovni šoli za potrebe šole, je upravičen do točk tudi iz naslova sanacije teh prostorov v šoli.

 

Sporna lastnina (denacionalizacija, potek pogodbenih razmerij ipd.) 200 točk

 

Kriterij 2. in 3.

 

Rekonstrukcija zaradi zmanjšane trdnosti in stabilnosti objekta (8.a. člen ZGO)

Rekonstrukcija objekta ali dela objekta, ki ne zagotavljajo trdnost in stabilnost je ovrednotena s 200 točkami , kar je več kot maksimalno možno število točk pri investiciji v novogradnjo vrtca. Inšpekcijska odločba oz. poročilo pooblaščene organizacije je obvezno.

 

Sevanja škodljiva zdravju 200 točk

Inšpekcijska odločba je obvezna. Sofinanciramo samo sanacijo sevanja, kar predstavlja 1. fazo investicije v kolikor je obseg investicije večji. 2. faza investicije se točkuje po ostalih kriterijih. Opomba: Investicija, ki dobi 200 točk po merilu Rekonstrukcija in Sevanja škodljiva zdravju izključuje ostale kriterije, razen kriterija 4. in 5.

 

Sanacija, adaptacija

Izračuna se razmerje med površino vrtca v m2 ki jo je potrebno sanirati ali adaptirati in površino vrtca v m2 po investiciji usklajeno z Pravilnikom…. To razmerje se množi s številom 60.

 

(površina vrtca potrebna sanacije, adaptacije) / (skupna površine vrtca po investiciji) x 60 točk

 • Inšpekcijske odločbe
  Število odločb x 5 točk

 

Kriterij 4.

 

Sprejet samoprispevek v občini 5 točk

 

Kriterij 5.

 

Dosedanje sofinanciranje s strani RS

Investicija, ki je bile prijavljene na "Natečaj za sofinanciranje investicij v vrtcih in za izboljšavo prostorskega standarda vrtcev v Republiki Sloveniji v letih 1995 -1999" z dne 25.11.1994 (UR.L.RS 73/ 94) in ni bila vključena v dosedanje sofinanciranje: 5 točk

 

Glasbene šole

 

Sektor za osnovno šolstvo in Služba za investicije Ministrstva za šolstvo in šport uskladijo predlog občine ter oblikujejo predlog potrebnega števila in velikosti učilnic, ob upoštevanju demografskih podatkov šolskega okoliša obravnavane šole in % vključenosti otrok v glasbeno šolo, na podlagi:

 • Zakona o glasbenih šolah (Ur. list RS, št. 19/2000),
 • Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Ur. list št. 16/98),
 • Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Ur. list št. 16/98 in 27/99),
 • Odredbe o normativih in standardih, ki so podlaga za sitemizacijo delovnih mest ter oblikovanje oddelkov in skupin v glasbenih šolah (Ur. list št. 3/99 in 52/97)

 

Na podlagi usklajenega predloga se investicije obdelujejo po naslednjih merilih, ki izhajajo iz razpisnih kriterijev:

 

Kriterij 1. in 2.

 

Novogradnja

Prostori za pouk:

 • Učilnice
  (št. še potrebnih učilnic) / (št. vseh potrebnih učilnic)x 100 točk
 • Dvorane
  (še potrebne površine v m2) / (vse potrebne površine v m2)x 30 točk

 

Ostali prostori:

 • garderoba 5 točk
 • sanitarije 5 točk
 • uprava 5 točk

 

V primerih, ko gre za novogradnjo glasbene šole v celoti, je investicija v 100% novogradnjo ovrednotena s 145 točkami, kar je maksimalno možno število točk pri investiciji v glasbeno šolo.

 

Sporna lastnina (denacionalizacija, potek pogodbenih razmerij ipd.) 200 točk

 

Kriterij 2. in 3.

 

Rekonstrukcija zaradi zmanjšane trdnosti in stabilnosti objekta (8.a. člen ZGO)

Rekonstrukcija objekta ali dela objekta, ki ne zagotavljajo trdnost in stabilnost je ovrednotena s 200 točkami, kar je več kot maksimalno možno število točk pri investiciji v novogradnjo glasbene šole. Inšpekcijska odločba oz. poročilo pooblaščene organizacije je obvezno.

 

Sevanja škodljiva zdravju 200 točk

Inšpekcijska odločba je obvezna. Sofinanciramo samo sanacijo sevanja, kar predstavlja 1. fazo investicije v kolikor je obseg investicije večji. 2. faza investicije se točkuje po ostalih kriterijih. Opomba: Investicija, ki dobi 200 točk po merilu Rekonstrukcija in Sevanja škodljiva zdravju izključuje ostale kriterije, razen kriterija 4. in 5.

 

Sanacija, adaptacija

Izračuna se razmerje med površino objekta v m2 ki jo je potrebno sanirati ali adaptirati in vso potrebno površino šole v m2. To razmerje se množi s številom 60.

(površina šole potrebna sanacije, adaptacije) / (skupna površine šole po investiciji) x 60 točk

 • Inšpekcijske odločbe
  Število odločb x 5 točk

 

Kriterij 4.

 

Sprejet samoprispevek v občini 5 točk

 

Kriterij 5.

 

Dosedanje sofinanciranje s strani RS

Investicija, ki je bile prijavljene na Natečaj za sofinanciranje investicij v šolski prostor, za odpravo dvoizmenskosti pouka in za izboljšavo prostorskega standarda osnovnih šol v RS v letih 1995-1999 (Ur.L.RS št.38/94) in ni bila vključena v dosedanje sofinanciranje: 5 točk