Skoči na vsebino

SVET ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO RS

Splošni podatki o Svetu za znanost in tehnologijo

 

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije je strokovno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije.

 

Kontaktni podatki:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Kotnikova 38

1000 Ljubljana

e-pošta: szt.vrs(at)gov.si

tel.: (01) 478 46 00

faks: (01) 478 47 19


Svet uredi svoje delo s poslovnikom.

 

Sestava Sveta za znanost in tehnologijo

(mandatno obdobje od 17.07.2014 - 17.07.2018)*

 

*Nova sestava članov SZT za novo mandatno obdobje je v pripravi...

 

Svet šteje 14 članov, ki so imenovani, in devet članov po položaju. Predsednik in člani SZT so imenovani za mandatno dobo štirih let.

 

Predsednica Sveta za znanost in tehnologijo: dr. Tamara Lah Turnšek.

 

Predstavniki raziskovalcev:

 • dr. Tamara Lah Turnšek
 • dr. Štefan Bojnec
 • dr. Đani Juričić
 • dr. Vladimir Meglič
 • dr. Roman Jerala
 • dr. Maja Bučar

 

Predstavniki nosilcev tehnološkega razvoja in gospodarskih družb:

 • Janez Škrlec
 • dr. Matjaž Peterka
 • dr. Otmar Zorn
 • dr. Alojz Križman
 • dr. Vojteh Leskovšek

 

 

Člani sveta po položaju

 • akad. dr. Tadej Bajd
 • dr. Ivan Svetlik
 • dr. Igor Tičar
 • dr. Dragan Marušič
 • dr. Danilo Zavrtanik
 • mag. Samo Hribar-Milič
 • mag. Mateja Vraničar Erman
 • Zdravko Počivalšek
 • dr. Maja Makovec Brenčič

Predstavnik SVIZ: dr. Danijel Grafenauer

Predstavnik javnosti: dr. Jernej Zupanc

 

Sekretar SZT:  mag. Urban Krajcar, generalni direktor Direktorata za znanost
Tajnik SZT: Andrej Ograjenšek, Direktorat za znanost

 

Pristojnosti sveta za znanost in tehnologijo

 • Predlaga Vladi RS izhodišča in usmeritve Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
 • Predlaga izhodišča in usmeritve za politiko uresničevanja Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v tekočem letu;
 • Spremlja rezultate in učinke delovanja na področju raziskovalne dejavnosti, ocenjuje uresničevanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter spremlja razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • Spremlja kakovost izvajanja programov dela javnih raziskovalnih organizacij in daje oceno o ustreznosti programov dela javnih raziskovalnih organizacij;
 • Daje mnenje k metodologiji in merilom za vrednotenje znanstvene in razvojne uspešnosti, prenosa znanj in dela raziskovalnih organizacij;
 • Daje mnenja in pobude k programom mednarodnega sodelovanja;
 • Daje mnenje k poročilu o delu agencij, ustanovljenih na podlagi tega zakona;
 • Poroča Vladi Republike Slovenije o svojem delu najmanj enkrat letno;
 • Opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.

 

Poslovnik o delu Sveta za znanost in tehnologijo

(mandatno obdobje od 17.7.2014 do 17.7.2018)