Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAGRADE IN PRIZNANJA ZA IZJEMNE DOSEŽKE V ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI

 

Nagrajenci 2018

 

Nagrajenci 2017

Prenos slavnostne podelitve (video)

 

Nagrajenci 2016

 

Nagrajenci 2015

 

 

 

 

Nagrajenci 2014

 

 

 

Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZNPZRRD) določa vrste nagrad in priznanj za dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti ter postopek predlaganja in podeljevanja teh nagrad.
 
Zoisova nagrada in Zoisovo priznanje

sta najvišja državna nagrada in najvišje priznanje za dosežke na področju znanstveno - raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Zoisova nagrada se podeli za:

  • življenjsko delo raziskovalca oziroma raziskovalke, ki se je s svojim delom izjemno uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti,
  • vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Zoisovo priznanje se podeli za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Zoisovo nagrado in Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke in za Zoisovo priznanje se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem.
 
Puhova nagrada in Puhovo priznanje

Za izume, tehnološke in netehnološke razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov vseh znanstvenih področij pri uvajanju novosti v gospodarsko in družbeno prakso Odbor podeljuje Puhovo nagrado.
Puhova nagrada se podeli za:

  • življenjsko delo posameznika, ki se je s svojimi dosežki v celotnem življenjskem obdobju izjemno uveljavil ter s tem prispeval h gospodarskemu oziroma družbenemu razvoju ter gospodarsko učinkoviti družbi v Sloveniji,
  • vrhunske dosežke posameznika ali skupine posameznikov, ki so se izjemno uveljavili s svojimi dosežki, ki imajo izjemen pomen za gospodarski oziroma družbeni razvoj posameznega področja, regije ali države.

Puhovo priznanje podeljuje Odbor za pomembne dosežke na področju razvojne dejavnosti s področij naravoslovja, tehnike, ved o življenju, humanistike in družboslovja. Podeli se posamezniku ali skupini posameznikov za pomemben dosežek ali več dosežkov, ki imajo pomen za razvoj podjetja ali gospodarski oziroma družbeni razvoj krajevne skupnosti ali občine.
Za Puhovo nagrado za vrhunske dosežke in za Puhovo priznanje se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem.

 

Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije
Za pomembne dosežke pri promociji in razvoju slovenske znanstvene in razvojne dejavnosti v tujini Odbor podeljuje priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije.
 
Imenovanje, sestava in način dela Odbora za nagrade

Nagrade in priznanja podeljuje Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije izmed uveljavljenih raziskovalcev. Kandidate za člane Odbora predlagajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske organizacije in posamezni raziskovalci.
Odbor ima štirinajst članov oziroma članic in predsednika oziroma predsednico. Sestavljen je tako, da je upoštevana spolna uravnoteženost članov in da so zastopana vsa področja znanstvenih ved.
Predsednik in člani Odbora so imenovani za dobo štirih let in ne morejo biti imenovani dva zaporedna mandata.

 

Sestava sedanjega in preteklih Odborov.

 

Odbor je sprejel pravilnik, ki podrobneje določa način dela Odbora, način oblikovanja strokovnih komisij in področja njihovega dela, način predlaganja kandidatov, obliko in vsebino javnega razpisa, kriterije in merila za podelitev nagrad in priznanj, način odločanja ter način podelitve nagrad in priznanj.

 

Odbor objavi vsako leto javni razpis za podelitev nagrad in priznanj. Kandidate za nagrade in priznanja lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Odbor podeljuje nagrade in priznanja ob preverjanju upoštevanja Evropskega kodeksa ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti, ki ga je sprejela Evropska znanstvena fundacija.

 

Podelitev nagrad in priznanj

Vse nagrade in priznanja se podelijo vsako leto ob obletnici rojstva Žige Zoisa.

 

Zoisove nagrade in priznanja za znanstveno-raziskovalno delo, priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje:

Zoisove nagrade in priznanja za znanstveno-raziskovalno delo:

 

Nagrade Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo:

 

Nagrade za Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (Kidričeve nagrade, nagrade Sklada Borisa Kidriča, nagrade za izume in izboljšave in priznanja mladim raziskovalcem):

  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1957-1987  (na osnovi podatkov iz knjižice Raziskovalne skupnosti Slovenije izdane leta 1988: 30 let nagrad Sklada Borisa Kidriča 1957-1987)

Prešernove nagrade Republike Slovenije za kulturo in znanstveno-raziskovalno delo v obdobju 1947-1958:

 

Priznanje Ambasador RS v znanosti do (vključno) 2005: